12:47:21


[Login]   
[Book List]  

PLEASE NOTE: All bidding for the auction currently underway
at our new website at www.virtualjudaica.com/
.

 
Image Description
[First Ed. - Ms. Notes - Haggadah] HIDA, Talmud Bavli, Tractate , תלמוד בבלי, מסכת מנחות, Venice, Daniel Bomberg, 1529
[Only Ed.- The R. David Pardo Copy], Magen Geborim, מגן גבורים, Livorno (Leghorn), Gio. Vincenzio Falorni, 1781
[Bible], Mikra'ot Gedolot, עשרים וארבע - מקראות גדולות, Basle, Ludwig Koenig, 1618
[First Ed. - Signed Copy] R. Moses Feinstein, Iggerot Moshe, אגרות משה עם הק' המחבר, New York, Balshon Press, 1959
[Liturgy - Unrecorded], Selihot mi-kol ha-Shanah, סליחות מכל השנה, Nowy Dwor Mazowiecki , Johann Anton Krieger, 1801
R. Jacob b. Asher (Tur), Arba'ah Turim - Hoshen Mishpat, ארבעה טורים - חשן המשפט, Venice, זואן ברגאדין בהשתדלות אשר פורינץ על יד זואן דגארה, 1594
R. Jacob b. Asher (Tur), Arba'ah Turim - , ארבעה טורים - אבן העזר, Venice, זואן די דיגארא עם דפוסי ואותיות הבומבירגי, 1565
[Ms. - Women], Prayer for a deceased woman, תפלה לנפטרת, [Continental], 1782
[Ms. - Hasidic], Document signed by the Rebbe of Gur, קבלה מביהח'ס ע'ח האדמו'ר מגור - בית ישראל, Jerusalem, 1960
[Ms.], Letter by R. Solomon Zalman Auerbach, כתב מה'ר שלמה זלמן אוירבאך, Jerusalem, 1979
[Ms. - Community], Letter by R. Frank; R. Jehiel Michel Tykocinski, כתב מה'ר צבי פסח פראנק וה'ריחיאל מיכל טיקוצינסקי, Jerusalem, 1938
[Ms.], Letter by R. Meir Berlin (Bar-Ilan), כתב מה'ר מאיר ברלין, Jerusalem, 1937
[Ms. - Women], Notes by Rebbitzen Bat Sheva Kanievsky, כתב הרבנית בת שבע קניבסקי, Bnai Berak, 20th c.
[Ms. - Zionism], Letter by David Ben-Gurion, כתב מדוד בן גוריון, Sede Boker, 1967
[Ms. - Zionism], Letter by Menahem Begin, כתב ע'ח מנחם בגין, Jerusalem, 1970
[Ms. - Zionism], Letter by Moshe Dayan, כתב ממשה דיין, Jerusalem, 1977
Le-afrishei Me-issura , לאפרושי מאיסורא, Jerusalem , [Polemic - Only Ed. - Unrecorded] Bedatz , 1919
[Ms. - Community] , Letter by R. Zalman Sorotzkin , כתב מה'ר זלמן סורוצקין , Jerusalem, 1957
[Liturgy - Only Ed. - Unrecorded - Women], Prayer for candle lighting at the Kotel , תפלה אצל כותל המערבי , Jerusalem , 1895
P. Pompeni et Carbonnel , Kettubah , כתובה , Constantinople , 1927
A. Rosencrantz & M. M. Shriftsetzer, Announcement by new publisher of books , מודעה לכל סוחרי הספרים, Warsaw, 19th cent
[Community - Only Ed.] , Kol Koreh ... Aram Zova , קול קורא לאחינו ... ארם צובה , Jerusalem , Yeshiva Rechobot Hanahar , 1914
R. Jacob b. Asher (Tur), Arba'ah Turim - Yoreh De'ah, ארבעה טורים - יורה דעה, Venice, (דפוס זואן דיגארה) בבית הדפוס של הבונבירגי, 1574
R. Solomon b. Aderet, Sheva Shetot Le'Ha'Rashba, שבע שטות להרשב'א, Berlin, Aaron b. Moshe Rofeh, 1756
[Kabbalah] R. Jonah Eisik ben Joel Neiman, Ben Yekhabed Av, בן יכבד אב, Piotrkow, Fainski, 1901
[Only Ed.] R. Aryeh Leib ben Moses Zuenz, Hiddushei Maharal, חדושי מהרא'ל, Warsaw, Hayyim Kelter, 1884
[Ms. - Community] , Letter by R. Moshe Blau cosigned by several ra, כתב מה'ר משה בלוי ועוד כמה רבנים, Jerusalem , 1924
[Ms. - Hasidic] , Letter by R. Abraham Solomon Biderman of Lelov, כתב מהדמו'ר מלעלוב , [Tel Aviv] , 1970's
[Ms. - Hasidic], Letter by R. Abraham Elimelech Perlow of Karlin, כתב מה'ר אברהם אלימלך פערלאוו, אדמו'ר קארלין, Karlin-Pinsk, early 20 c
[Ms. - Hasidic], Letter by R. Baruch Hager, Admor Seret-Vishnitz, כתב מה'ר ברוך הגר, אדמו'ר מסרט-ויזניץ, Haifa, 1955
[Ms. - Hasidic], Letter by R. Yisroel Dov Ber Odesser, כתב מה'ר ישראל דב בער אדסר, Jerusalem, 1939
[Ms. - Hasidic], Letter by the Admor of Izhbitza-Radzin, כתב מהאדמו'ר מראדזין, Brooklyn, NY, 1993
R. Simhah Reuben Edelmann, Shoshannim, שושנים לשר בן חיל העדלמי , Koeniigsberg, גרובער עט לאנגריען, 1860
[Liturgy], Petach Tov le-Benei Yisrael, פתח טוב לבני ישראל, Livorno, Beleforte, 1927
[Ms.], Letter by R. Ovadia Yosef, כתב מה'ר עובדיה יוסף, Jerusalem, 1992
[Ms. - Hasidic], Letter by R. Solomon Halberstam, Admor of Bobov, כתב מהדמו'ר מבאבוב, Brooklyn, NY, 1976
[Ms.], Letter by R. Jacob Israel Kanievsky (Steipler), כתב מה'ר יעקב ישראל קניבסקי, ר'י בית יוסף בני ברק, Bnai Berak, 1978
[Ms.], Letter by R. Eliazer Menahem Man Shakh, כתב מה'ר אלעזר מנחם מן שך, Bnai Berak, 1983
[Haggadah - Non-traditional], Haggadah Shel Pesah, הגדה של פסח, Merhavyah, ועדת החגים של הקיבוץ הארצי , 1944
[Liturgy - Only Ed. - Roman Rite], Seder Selihot for Yom Kippur, סדר הסליחות, Mantua, Benevenuti, 1864
[Only Ed.] , Group of 10 early US imprints, 10 ספרי ארצות הברית, New York; St. Louis; Chicago, Various, 1899-28
[Miniature - Liturgy - Unrecorded], Siddur, סדור תפלה יפה , Przemysl (Piotrkow), אמקרויט ופריינד - (מ. צעדערבוים(, 1910
[First Ed.] R. Isaac Dov ha-Levi Bamberger, Moreh la-Zovehim, Korei be-Emet I, מורה לזובחים - קורא באמת ח'א, Frankfort am Main, H. L. Broenner - Kauffmann, 1864; 1871
[Damascus Blood Libel] Isaac Baer Levinsohn, Efes Dammim, אפס דמים, Warsaw, האחים לעווין-עפשטיין, 1903
[First Ed.] R. Abraham Isaac Kook, Eder ha-Yakar; Ikvei ha-Zon; Iggeret Teiman; Ohr, אדר היקר; עקבי הצאן; אגרת תימן; אור המאיר וקול מבש, Jerusalem; Vilna, 1906; 1834

[Liturgy - Kabbalah] R. Zevi Hirch of Fuerth, Likkutei Zevi, לקוטי צבי, Pressburg (Bratislava), (Heinrich Sieber , 1860
[First Ed.], Yemin Moshe, ימין משה, שוחטי הילדים, זכרון לבני ישראל, The Hague, Loeb Soesmans, 1777-78
[Holocaust], Mishnei'ot , Seder Zeraim, משניות סדר זרעים , Shanghai, China , Arye Helberg, Spring Valley, NY, 1946
[Liturgy - Unrecorded], Israelitish Prayer Book, עבודת ישראל, Philadelphia, M. Jastrow, 1885
[Liturgy - Reform - Unrecorded], The Union Prayer Book for Jewish Worship, P. 2, סדר תפלות ישראל, New York, Bloch Publishing Co., 1904
First Bomberg Edition, Babylonian Talmud, Tractate Sanhedrin, תלמוד בבלי, מסכת סנהדרין, Venice, Daniel Bomberg, 1520
[First Ed.] R. Dov Ber David ben Perez Reifman, Shulhan ha-Keria, שלחן הקריאה, Vilna (Vilnius), יוסף ראובן ראם, 1864
[Liturgy - Avot] Solomon Z. Netter, Ed., Siddur Derekh ha-Hayyim, סדר התפלה מכל השנה עם דרך החיים, Vienna, Jos. Schlesinger, 1902
[First Ed. - Hasidic] R. Zevi Elimelekh Shapira, Zevi le-Zaddik Part I, צבי לצדיק ח'א, Cracow, Lenkowicz, 1925
R. Hayyim b. Issac of Volozhin, Nefesh ha-Hayyim, נפש החיים, Vilna (Vilnius), יהודה ליב מ'ץ, 1874
[First Ed.] R. Levi b. Gershon (Ralbag), Peirush Hamash Megillot, פירוש חמש מגלות, Riva di Trento, Three Partners, 1560
[Polemic] R. David Tevel Dinovsky, Ma’amar Le’Kerat Zema, מאמר לקראת צמא: יתבררו ויתלבנו הדברים, Piotrkow, J. Cederbaum, 1930
[Liturgy] R. Joshua Raphael ben Israel Benveniste, Avodah Tammah, עבודה תמה, Jerusalem, Loewe, 1903
[Only Ed.] R. Abraham Marmorstein, Midrash Haserot we-Yeserot, מדרש חסירות ויתירות, London, Lusac, 1917
[Hasidic] R. Baruch ben Jehiel of Medzibezh , Amarot Tehorot, אמרות טהורות, Lvov, Isaac Tsinger, 1891
[First Ed.] R. Aryeh Leib Feinstein, Ir Tehilah (Brest-Litovsk), עיר תהילה, Warsaw, Meir Leib Halter, 1886
[First Ed.] R. Isaac Danzig, Bet Yitzhak, בית יצחק, Vilna, Dṿorzets, 1865
[Habad] R. Shneur Zalman of Liady, Lekutei Amurim - Tanya, לקוטי אמרים - תניא, Vilna (Vilnius), האלמנה והאחים ראם, 1912
[Ms. - Hasidic], Letter by R. Dov Berish Weidenfeld of Tchebein, כתב מה'ר דוב בעריש וויידענפעלד, אב'ד טשעבין, Jerusalem, 1960
[Ms. - Hasidic], Letter by R. Avraham Yitzchok Kahn, Admor, כתב מה'ר אברהם יצחק קאהן, אדמו'ר תולדות אהרן, Jerusalem, 20th cent.
[Ms.], Letter by R. Aryeh Levin, כתב מה'ר ארי' לוין, Jerusalem, 1943
[Ms.], Letter by R. Solomon Volpo, כתב מה'ר שלמה וולבה, משגיח ישיבת באר יעקב, Jerusalem, 1992
[Music] Max Goldstein , Neginot Israel = Synagogen Gesänge : für Solo, נגינות ישראל, Leipzig, Jm Selbstverlage des Compositeurs , 19th Cent.
[First Ed.] R. Shalom Pladimacher, Darkhei Shalom , דרכי שלום , Vilna, Perasnikov, 1902
[Ms. - Hasidic], Letter by R. Abraham Chaim Roth, Shomre Emunim, כתב מה'ר אברהם חיים ראטה אדמו'ר שומר אמונים, Jerusalem, 1972
[Ms. - Hasidic], Letter by R. Yochanan Sofer of Erlau, כתב מה'ר יוחנן סופר, אב'ד ערלוי, Jerusalem, 1999
[Ms.], Letter by R. Joseph Kahaneman, Ponevezher Rav, כתב מה'ר יוסף כהנמן מפוניבז', Bnai Berak, 1951
[First Ed.] R. Joshua ben Meir Horowitz, She’elot u’Teshuvot Ateret Yehoshua, שאלות ותשובות עטרת ישועה, Cracow, M. Lenkovitsh, 1931
[Periodical] Hayyim Selig Slonimski, Ha-Zefirah, Volume 9, #1-50 , הצפירה, שנה תשיעית, Warsaw, Ha-Zefirah, 1882
[First Ed.] R. Benjamin Wolf - R. David Deutsch, Sha’arei Torah, Part III - Ohel David, שערי תורה חלק ג - אהל דוד, Ujhely - Pressburg (Bratislava), Moses Weiss - Anton Edlen von Schmid, 1872; 1836
[First Ed.] R. Baruch Fraenkel-Teomim, Ateret Hakhamim - Responsa, עטרת חכמים, Jozefow, Solomon & Baruch Zetser, Ezekiel Renner, 1866
[Only Ed.] R. Judah Gruenwald, Shevet mi-Yehudah, Parts I, שבט מיהודה, חלק א, Seini (Satmar), Jacob Vieder, 1928
[Ms.], Letter by R. Amram Blau, כתב מה'ר עמרם בלויא, Jerusalem, 1965
[Ms. - Hasidic], Letter by R. Mordecai S. J. Friedmann of Sadgora, כתב מה'ר מרדכי שלום יוסף פרידמן אדמו'ר סאדגורה, Tel Aviv, 1972
[Ms. - Hasidic], Letter by R. Moses Arye Freund, כתב מה'ר משה ארי' פריינד, גאב'ד בד'ץ ירושלים, Jerusalem, 1957
[Ms. - Hasidic], Letter by R. Isaac Jacob Weiss, כתב מה'ר יצחק יעקב ווייס, ראב'ד העדה החרדית, Jerusalem, 1973
[Ms. - Hasidic], Letter by the Admor of Slonim - Netivot Shalom, כתב מהאדמ'ר מסלונים, ה'ר שלום נח ברזובסקי, Jerusalem, 1959
[Only Ed. - Community] , Seder haYom, סדר היום, Jerusaelm , Judah, 1954
[First Ed.] R. Menahem ben Solomon Meiri, Sefer ha-Meiri , חדושי הרב המאירי על מסכת יומא, Jerusalem, דפוס יצחק הירשענזאהן, 1885
[Only Ed. - Hasidic] R. Abraham ben Jacob Mehudar, Belz - Zekhor le-Avraham, זכור לאברהם, Tel Aviv, 1954
[Periodical - Unrecorded] R. Joseph Hayyim Weiss, Meged Yeruhim , מגד ירחים, Seini (Satmar), Jacob Vieder, 1927
[Kabbalah - Liturgy - Unrecorded] , Shemira poster for male newborn , שמירה להילד למז'ט זכר , Warsaw , 1898
[Ms.] , Inheritance decree by the Bet Din of Erez Israe, צו-ירושה מהב'ד, הרבנות הראשית לארץ ישראל , Jerusalem , 1938
[Ms. - Community] , Letter by R. Samuel Kipnis, Ed. Ozar Haposkim , כתב מה'ר שמואל קיפניס, עורך אוצר הפוסקים , Jerusalem , 1947
[Ms.] , Letter by R. Elimelekh Rubinstein of Rahow , כתב מה'ר אלימלך הכהן ראבינשטיין אבד'ק ראחוב , Jerusalem , 1930's
[Ms.] , Letter by R. Abraham Samuel Dubitzky , כתב מה'ר אברהם שמואל דוביצקי , Montreal, Canada , 1950
[Ms. - Community] , Letter by R. Judah Leib Seltzer , כתב מה'ר יהודה ליב זעלצער, מזכיר אגוה'ר , Minneopolis , 1921
[Ms.] , Letter by the Bet Din , כתב בית דין ע'ח הדיינים , Jerusalem , 1915
[Ms.] , Letter by R. Nachman Tzvi Ebin , כתב מה'ר נחמן צבי עבין , Buffalo, New York , 1920
[Ms. - Women] , Letter by R. Alter S. Pfeffer , כתב מה'ר אלטר שאול פעפער , New York , 1935
[Ms.] , Letter by R. Cemach Hoffenberg , כתב מה'ר צמח האפענבערג , Hartford, Conn. , 1935
[Habad] R. Shneur Zalman of Liady, Shulhan Arukh haRav - Part IV-V; Hoshen Mishpat, שלחן ערוך הרב, חלק ד-ה; חושן משפט, Jozefow - Koenigsberg, דוד סעדי' ישעי' וואקס, 1855; 1858
[Ms. - Hasidic], Letter by the Admor of Zevil , מכתב מה'ר אליעזר אדלער, אדמו'ר מזוועהיל, Los Angeles, 1962
[Community - Only Ed. - Unrecorded], Reshimat HaMercaz , רשימת המרכז , Jerusalem, Defus Azriel , [1951]
[Ms.] , Letter by R Faiwel Rizenman , כתב מה'ר שרגא פייבל ריזענמאן, Toronto , 1956
[Ms.] , Letter by R. Abraham Samuel Dubitzky, כתב מה'ר אברהם שמואל דוביצקי, Montreal, 1940
[Ms. - Community], Letter by R. Zalman Sorotzkin , כתב מה'ר זלמן סורוצקין, Jerusalem, 1954
[Ms.], Letter by R. Zevi Pesah Frank & R. Jehiel M. Hurwi, כתב מה'ר צבי פסח פראנק וה'ר יוסף גרשון הורוויץ, Jerusalem, 1928
R. Dov Berish Weidenfeld , Mikhtav Kodesh , מכתב קודש , Jerusalem , 1960
[Community - Illustrated] , Central Universal Yeshiva Merkaz Harav Certific , נזר גבאות - תעודת חבר , Jerusalem , c. 1940
David Slutsky, trans., Scroll of Antiochus, מגלת אנטיוכוס , Warsaw , J. Lebenson , 1863
R. Ephraim Solomon Luntshit, Ammudei Shesh, עמודי שש , Amsterdam, 1773
[Ms.], Letter by Sir Moses Montefiore, כתב מהשר משה מונטיפיורי, Ramsgate, 1869
[Ms.], Ordination letter by R. Solomon Zevi Schick, כתב סמיכת חבר מה'ר שלמה צבי שיק, אב'ד קארצאג, Karczag, Hungary, 1902
[Ms. - Community], Letter by R. Levi Isaac Frankel, כתב מה'ר לוי יצחק פרנקל, אב'ד בוקרשט, Buchrest, 1848
[Ms. - Community], Letter by R. Moses b. Isaac ha-Levi Minz , כתב מה'ר משה מינץ אב'ד אויבן ישן, Alt-Ofen (Obuda), 1796
[Only Ed.] Various, Group of 10 early US imprints, New York - St. Louis - Warsaw, Various, 1902-31
[Women - Halitza] R. Abraham Aaron Yudelovits, Av be-Hokhmah, אב בחכמה, New York, Ari’am Press, 1927
Joachim Heinrich Campe; Moses Mendelssohn, trans., Discovery of America, מציאת הארץ החדשה, Altona, האחים שמואל ויהודה בון, 1807
[Ms. - Hasidic], Pentateuch - Part II, חמשה חומשי תורה - שמות, Lemberg, Solomon Yarish Rappaport, 1815
[First Ed. - Hasidic] R. Moses Teitelbaum, Yismah Moshe, ישמח משה, Sighet, אברהם קויפמאן ובניו, 1906
R. Elijah (Gaon of Vilna), Devar Elijah, דבר אליהו, Warsaw, Zevi Jacob Bomberg, 1857
[Only Ed.] Various, Pentateuch in 5 volumes, חמשה חומשי תורה - תורת גבריאל, Jerusalem - New York, R. Gabriel Zev Margolis , 1910-26
[First Ed.] R. Isaac Samuel Reggio, Iggerot Ya'sha'r, אגרות י'ש'ר, Vienna, Anton Edlen von Schmid, 1834
Image Not Available [Hasidic] R. Ezekiel S. Halberstam, Divrei Yehezkel, דברי יחזקאל, Cracow, M. Lenkowicz, 1922
[First Ed. - Medical] Dr. Hein. Friedrich Paulizky, Marpe le-Am, Part II, מרפא לעם - חלק שני, Vilna (Vilnius), מנחם מן בן ברוך ושמחה זימל בן מנחם נחום, 1842
[Holocaust - Hasidic] [R. Dov Beirush Gottlieb], Hayyei Olam, חיי עולם, [Budapest (Pest)], [Katsburg], [1943]
[Holocaust - Avot], Pirkei Avot, פרקי אבות, Munich, Va’ad Hazzalah, 1947
R. Shalom Mordecai ben Moses Shvadron, Gillui Da'at, גיליו דעת, Brzezhany, 1913
R. Elijah ben Benjamin Zev Wolf Reich (Raikh), Masat Binyamin, משאת בנימין, Bratislava, Alkalai, 1908-14
[Only Ed. - Avot] R. Shalom David Meierowitz, Ahavat David; Ne’um David, אהבת דוד: נאום דוד, Vilna, Romm, 1875
R. Dov Berish ben Jacob Gotlib, Yad ha-Ketanah, Part II, יד הקטנה, Koenigsberg, 1859
R. Solomon Zevi ben Nathan Schick, Torah Shelemah, תורה שלמה, Satu Mare, Zev Schwartz, 1909-10
R. Jacob Baruch ben Judah Landau, Ha-Hazon, החזון, Bialystok, Aaron ha-Levi Horowitz, 1816
[Ms. - Hasidic], Letter by R. Israel Hager, Admor of Radawitz, כתב ה'ר ישראל האגער, אדמו'ר מראדוביץ, Winnepeg, Canada, 1920's
[Ms.], Letter by R. Hayyim M. Elyachar, כתב מה'ר חיים משה אלישר, Jerusalem, 1921
[Bible - Psalms], Tehilim Benei Hayyim, תהלים בני חיים, Cairo, Dayan, 1948
Wimple, ווימפל, [Germany?], 1852
R. Aaron Menahem Mendel Behrn ha-Kohen, Takkanot Histadrut Kenesset Yisrael, תקנות הסתדרות כנסת ישראל , Cairo, (דפוס האחים גרינברג), 1913
[Ms. - Hasidic], Letter by R. Aaron Jehiel Leifer of Safed, כתב מה'ר אהרן יחיאל לייפער אדמו'ר מנדבורנא-באניה, Safed, 1959
[Ms. - Hasidic], Letter by Admor of Koidanov, כתב ה'ר חנוך דוב זילברפרב, אדמו'ר בבוטושאן ובת'א, Tel Aviv, 1956
[Ms.], Letter by R. Moshe Shmuel Shapiro, כתב מה'ר משה שמואל שפירא, ר'י באר יעקב, Be'er Yaakov, 20th cent.
[Ms. - Hasidic], Letter by R. N. Moskowitz of Melitz, כתב מה'ר נפתלי א'י מאסראוויטש ממעליץ, Ashdod, 1993
[Ms. - Hasidic], Letter by R. Meir Halberstam of Tchakov, כתב מה'ר מאיר הלברשטאם מטשאקאווע, Kiryat Zanz, Netanya, 1966
[Ms. - Hasidic], 5 Habad ms., 5 כתבי תורת חבד, [Russia - Poland], 19th cent.
[Ms.], Letter by R. I. M. Gordon, כתב מה'ר יחיאל מרדכי גארדאן ר'י לאמזא, Brooklyn, NY, 1951
[Ms. - Hasidic], Letter by R. Shabbethai Yagel of Slonim, כתב מה'ר שבתי יגל, ר'י סלונים, Ramat Gan, 1949
[Ms.], Letter by R. Meir Zevi Hirsch, כתב מה'ר מאיר צבי הירש, San Francisco, 1940
[Ms.], Receipt by R. Isur Zalman Melzer, קבלה ע'ח ה'ר איסר זלמן מלצר וה'ר שלמה זלמן זלזניק, Jerusalem, 1940
[Ms.], Contract by R. Benjamin Joshua Silver , חתימת ה'ר בנימין יהושע זילבר, Bnai Berak, 2000
[Ms.], Letter by R. Nissim Karelitz, כתב מה'ר שמריהו יוסף נסים קרליץ, Bnai Berak, 1993
[Ms. - Vellum - Kabbalah], Page of Torat Moshe, דף מספר תורת משה - אלשיך, 19th cent.
[Ms. - Kabbalah], Amulet, קמיע, Mid-East, 19-20 cent
[Ms. - Hasidic], Letter by the Adsmor of Belz, כתב מהאדמו'ר מבעלזא, Jerusalem, 1991
[Ms.], Letter by R. Solomon Zalman Auerbach, כתב מה'ר שלמה זלמן אוירבאך, Jerusalem, 20th cent.
[Ms.], Letter by R. Hayyim Kanievsky, כתב מה'ר חיים קניבסקי, Bnai Berak, 2012
[Ms. - Hasidic - Woman], Letter by R. Menahem Mendel Schneerson, כתב מהאדמו'ר מליובאוויטש זצ'ל, Brooklyn, NY, 1971
[Unrecorded], Aleph Bet, אלף בית, [Jerusalem], 1930's
[Kabbalah], Amulet , קמיע, Jerusalem, 1950's
[First Ed.] R. Joshua Raphael Benveniste, Talmud Jerusalem, Part II - Sedeh Yehoshu'a , תלמוד ירושלמי ע'פ שדה יהושע, Constantinople, Reuven & Nissim Ashkenazi, 1749
[First Ed.] Rashi, Sefer haPardes, ספר הפרדס, Constantinople, Raphael Hayyim Pardo, 1802
[Only Ed.] R. Meir ben Isaac Tarnopol, Me’or ha-Katan, מאור הקטן, Fuerth, Joseph ben Solomon Zalman Schneur, 1697
R. Aaron ibn Hayyim, Korban Aaron, קרבן אהרן, Dessau, Elijah b. Moses of Dessau, 1742
[Kabbalah] R. Abraham ha-Levi Berukhim, Zohar Hadash, זהר חדש, Amsterdam, Moses Mendez Coutinou, 1701
[Only Ed.] R. Akiba Lehren-Steinfeld, Ha-Ohel Olam, האהל עולם, Frankfort am Main, Johann Kellner, 1714
[Only Ed.] R. Ishmael ha-Kohen, Zera Emet Vol. II, ספר שו'ת זרע אמת חלק ב, Livorno (Leghorn), Wais, Meldola, 1796
[Kabbalah - Avot - First Ed.] R. Baruch of Kosow, Yesod ha-Emunah, יסוד האמונה, Czernowitz (Chernovtsy), Johann Eckhardt und Sohn, 1853
[First Ed.] R. Daniel Terni, Ikkerei ha-Dat, Parts I & II, עיקרי הד'ט, Florence, 1803-06
[Only Ed.] R. Jacob Mordecai ben Solomon Netter, Sheluyim min ha-Yam, שלוים מן הים, Vienna, Zamarski & Dittmarsch, 1860
[Only Ed.] R. Solomon b. Seligman Pappenheim, Yeri'ot Shelomoh, Part I, יריעת שלמה, חלק א, Dyhernfurth, Mai, 1784
[First Ed. - Kabbalah] R. Abraham Azulai, Hesed le-Avraham, חסד לאברהם, Sulzbach, משה בלאך, 1685
[Kabbalah - First Ed.] R. Abraham ha-Kohen of Lask, Ve-Hashav lo ha-Kohen, וחשב לו הכהן, Fuerth, Itzik Zirndorf, 1784
Judah (Leone Ebreo) Abrabanel, Vikuach al-ha-Ahavah (Dialoghi di Amore), ויכוח על האהבה, Lyck, Rudolph Siebert, 1871
[Pirkei Shira] R. Hanoch Sundel Lurie, Kenaf Renanim, כנף רננים, Pressburg (Bratislava), Josef Schlesinger , 1859-[60]
[Only Ed.] R. Joseph ben David Heilbronn, Mevin Hidot , מבין חידות, Amsterdam, Susman, 1765
R. Judah b. Samuel Halevi, Sefer ha-Kuzar, ספר הכוזרי, Zhitomir, 1866
[Kabbalah] R. Raphael Immanuel Hai Ricchi, Mishnat Hasidim, משנת חסידים, Amsterdam, 1740
[Only Ed. - Kabbalah] R. David Abuhasira, Petah Ha-Ohel, v. 2, פתח האהל חלק ב', Jerusalem, שמואל הלוי צוקרמן, 1923
[Only Ed.] R. Zevi Hirsch ben David, Zevi Kodesh, צבי קודש, Sulzbach, Meshullam Zalman ben Aaron Frankel, 1748
R. Saul ben David Nahmias, Va-Yomer Shaul; Beit Sha’ul, ויאמר שאול, בית שאול, Tunis, Jacob Gig, 1931
[First Ed.] R. Jacob Sha’ul ha-Kohen Dweck, Derekh Emunah, דרך אמונה, Aram Zoba (Aleppo), Isaiah Dayyan, 1914
[Habad] R. Shneur Zalman of Lindy, Tanya (Likkutei Amarim), תניא (ליקוטי אמרים), Vienna [i.e. Warsaw], c. 1856
[Apocrypha], Ozar ha-Kodesh, אוצר הקודש, Lemberg, Feige Grossman, 1851
[Only Ed. - Unrecorded] Hevrat Dubek, Da`at ha-Arets mi-tokh mareh enayim, דעת הארץ מתוך מראה עינים, Tel Aviv, Hevrat Dubek, 1939
[Liturgy - Only Ed.] R. Jacob Halberstam, Special 'Tfiloh' (prayer) for Health, תפלה צו בעטען פאר געזונד, New York, Chakover Rabbi, 1951
[Only Ed.] R. Jacob ben Judah Leib Gordon, Minhat Ya'akov, מנחת יעקב, Safed - Toronto, ha-Galil, 1914
[Autographed] R. Gedaliah Silverstone, Haggadah Shel Pesah, הגדה של פסח - קרבן פסח וחגיגת פסח, Jerusalem, העברי של י. ורקר, 1938
[Only Ed. - Haggadah] R. Benjamin Gittelson, Haggadah Shel Pessah, הגדה של פסח - נגיד ונפיק, Jerusalem - Cleveland, י'ן לעווי ושותפיו, 1904
[Hasidic - First Ed.] R. Abraham Natan Bernat, ed., Haggadah Shel Pesah, הגדה של פסח , Jerusalem, (דפוס התחיה), 1959
[Haggadah], The Diaspora Haggadah, הגדת התפוצות, Ramat Gan, [1988]
Haggadah Shel Pesah, הגדה של פסח, Casablanca, (L'Avenir) , [1940]
[Unrecorded], Haggadah Shel Pesah, הגדה של פסח, Fez - [Casablanca], Wahnoun & Fils, 1940's
Haggadah Shel Pessach, הגדה של פסח, Casablanca, D. A. Amar, 1960's
Haggadah Shel Pesah, הגדה של פסח, Botosani, עזריאל גרינבערג ובניו, 1930's
[Haggadah] Hirsch Edelmann, tran., Seder ha-Haggadah le-Leil Shemurim, סדר ההגדה לליל שמורים, Koenigsberg, Hartung, 1845
[Binding], Rav Alfas , Part II , רב אלפס, חלק שני, Sulzbach , דפוס אהרן בן משלם זלמן [פרנקל] , 1764
[Only Ed. - Hanukah] R. Solomon Twena , Hanukat ha-Ba'it le-David , חנוכת הבית לדוד, Calcutta , Elijah b. Moses Duwayk ha-Cohen , 1885
R. Meir ben Elijah , Nahalat Avot , נחלת אבות , Baghdad , Solomon Bekhor Hutzin , 1892
[Haggadah - Illustrated - First Ed.] Otto Geismar , Haggadah Shel Pesah , הגדה של פסח , Berlin - Leipzig , (Rosch & Winter) , 1927
[Haggadah] , Seder ha-Haggadah le-Leil Shemurim , סדר ההגדה לליל שמורים , Roedelheim , J. Lehrberger & Comp. , 1847
[Haggadah - First Ed.] R. Jonathan Eibeschutz , Mamar Yehonatan , מאמר יהונתן , (Lemberg) , (S. L. Flecker) , (1862)
[Haggadah - Illustrated] , La Haggada , סדר ההגדה של פסח, Paris, France , Librairie Israelite (Jouaust) , 1867
[Haggadah] , Erev Pessah , ערב פסח, Livorno (Leghorn) , שלמה בילפורטי וחבירו , [1920]?
[Haggadah -Only Ed.] Dr. Sigmund Maybaum , Hagada , הגדה של פסח , Berlin , H. Itzkowski , 1893
[Haggadah - Hasidic] , Hagadah Schel Pessach , הגדה של פסח - מגדל עדר , Vilna (Vilnius) , Widow & Brothers Romm, 1892
[Haggadah - Kabbalah] R. H. J. D. Azulai (Hida), Simhat Ha-Regel , שמחת הרגל - הגדה של פסח, Lemberg , זלמן ליב פלעקיר ושותפיו , 1862
[Liturgy - Women - Unrecorded], Siddur Tefilot Israel - Psalms, סידור תפלות ישראל - סדר תהלים, Fuerth, Moses Zuerndorffer, 1820-22
[Ms.], Letter by 5 important rabbis, כתב ע'ח 5 רבנים, Jerusalem, 1961
[Ms.], Letter by R. Ezriel Lieb haKohen Klein of Nitra, כתב ה'ר עזריאל ליב הכהן קליין מנייטרא, Nitra, 1908
R. Jacob Hagiz, Mishnei'ot, Ez haHayyim, משניות ע'פ עץ החיים, Berlin, 1716-17
[Bible], Biblia Hebraica, תורה נביאים וכתובים, Amsterdam - Utrecht, Boom, Waesberge, Goethals, Borstius, Wolters, etc., 1705
[Liturgy - Unrecorded - First Ed.? - Women], Siddur Safa Berurah, סידור שפה ברורה, Krotoszyn, B. L. Monasch & Sohn, [1846]
[Bible], Ezrat ha-Sofer, עזרת הסופר, Amsterdam, ישראל לעוויססאן ניר לבית מלאכת הדפוס כ' דוד פרופס, 1866
N. Dioport, artist , Sipurei HaTanach, ספורי התנ'ך עם תמונות בצבעים, New York, Sann's Pub. Co., 1961
Rachel Arbel, Editor , Blue & White, כחול לבן בצבעים ... הציונות 1897-1947, Tel Aviv, Am Oveid, 1997
Florence Cassen Mayers, ABC - the Alef-Bet Book,, אבג ספר האלף בית מוזיאון ישראל, Jerusalem, Israel Museum
15 New Year Scraps (in Hebrew), [Germany], c. 1910
Greeting for a happy New Year, probably New York, ca. 1910
Illuminated Kettuba form (print), שטר כתובה, Jerusalem, Jewish Heritage Center, c. 79-1980
R. Joseph Hayyim ben Elijah (Ben Ish Ḥai), Kabbalah - Da’at u-Tevunah, דעת ותבונה, Jerusalem, Loewe , 1911
R. Samuel Gintsler; R. David Mugden, Meshiv Nefesh; Leket Menahem, משיב נפש: לקט מנחם , Sighet; Lodz, Abraham Kaufman; Gotstadt, 1912
[Only Ed.] R. Jacob Shealtiel ben Judah Nino, Zera Ya’akov, זרע יעקב, Jerusalem, Zuckerman, 1912
[Signed Copy] R. David b. Abraham Isaac Moskowitz, Gelile Zahav, Part II, גלילי זהב ח'ב, Satu Mare, Meir Leib Hirsch, 1936
R. Solomon Zevi ben Nathan Schick, Torah Shelemah, Part II, תורה שלמה, חלק ב, Satu Mare, Zev Schwartz, 1909
R. Simhah (Osofsky) Assaf, Ha-Onshin, et. al, העונשין אחרי חתימת התלמוד, Jerusalem, Hebrew University, 1922
[Unrecorded] R. Shemaya Deutsch, Divrei Shemaya, דברי שמעי, Tyrnau, Katzborg, 1933
[Only Ed.] R. Rafael Meyuches, Peri ha-Adamah Part IV, פרי האדמה ח'ד, Salonica, Judah Clay & Mordecai Nahman, 1763
[Ms.], Letter by R. Chaim Pinchas Scheinberg, כתב מה'ר חיים פנחס שיינברג, ר'י תורה אור, Jerusalem, 1971
[Ms.], Letter by R. Isur Zalman Melzer, כתב מה'ר איסר זלמן מלצר, ר'מ עץ חיים, Jerusalem, 1942
[Ms. - Hasidic], Letter by R. E. Shapira Admor of Grodzisk, כתב מה'ר אלימלך שפירא, אדמו'ר מגרדסיק, Tel Aviv, 1977
[Ms.], Letter by R. Israel Isser Shapiro, כתב מה'ר ישראל איסר שפירא, Tel Aviv, 1955
[Only Ed.] R. David Tevele Rubin, Nahlat Duvid, נחלת דוד, Vilna (Vilnius), יוסף ראובן בן מנחם מן ראם, 1864
[First Ed.] R. Meir Eisenstadter (Maharam Esh), Responsa Imrei Esh, שאלות ותשובות אמרי אש, Lemberg - Unghvar, M.F. Poremba - Carl Jaeger, 1852-64
[Women] R. Jehiel Michael ben Joseph Temer, Birkhat ha-Mayyim, ברכת המים, Vienna, Yozef Halzvartah, 1862
[Kabbalah] , Shiviti, שויתי, Jerusalem, המדפיס ליפשיץ, 1940?
[Habad] R. Shneur Zalman of Liady, Lekutei Torah, לקוטי תורה, Munich, Kehot, 1948
[Habad] R. Shneur Zalman of Liady, Torah Or, תורה אור, Munich, Ozer ha-Hasidim, 1948
R. Hiyya Rofe, Ma’aseh Hiyya, מעשה חייא, Fuerth, Samuel Bonfit Schneur, 1727
[Habad - Holocaust] R. Dov Ber Schneerson, Sha'arei Orah, שערי אורה, Munich, Ozer ha-Hasidim, 1948
[Unrecorded - Habad], Inyan - Kunteres, ענין הנסיעה למקומות הקדושים קונטרס ההשתטחות, [Erez Israel], 1950's
Rabbenu Tam, Sefer ha-Yashar (The Book of Righteousness), ספר הישר, Grodno, ברוך בן יוסף, 1797
[Holocaust], Mishneh Torah, משנה תורה , Munich, European Command, Civil Affairs Division, 1947
[Unrecorded] , Re-u zeh hadash! , ראו זה חדש!, Jerusalem , Defus Kalisher , 1940's
[Responsa - Kabbalah] R. Solomon b. Isaac (Rashi) , Likkutei ha-Pardes , לקוטי הפרדס, Amsterdam, Solomon Proops , 1715
[Unrecorded - Community] , Leshanah Tova Tikatevu ve-tihatemu , לשנה טובה תכתבו ותחתמו, Jerusalem , Defus Shish [Solomon Israel Shirizili] , 1929
R. Samuel David Sobel , Zecut Avot with commentary Migdal David , זכות אבות, New York City, A. H. Rosenberg , 1906
[Only Ed.] Dr. Sigmund Maybaum , Die Anthropomorphien und Anthropopathien bei , Onkelos und den spaeteren Targumim , Schletter'sche, 1870
R. Jonah ben Abraham Gerondi , Issur ve-Heter , איסור והיתר , Prague , 1784
[Haggadah - Map] Pablo Link , Hagada manual de Pesaj , הגדה של פסח , Buenos Aires , Jorman , 1949
R. Solomon ibn Aderet (Rashba) , ha-Rashba , הרשב'א, Prague , Eva Diesbach , 1808
[Astronomy] Abraham bar Hiyya , Zurat ha-Erez , צורת הארץ , Offenbach , Bona Pantera , 1720
[Community] Yeshiva Haye Olam , Zos Torath Habayith , זאת תורת הבית , Jerusalem , Weiss , 1929
[Ladino - Liturgy], Mahzor leYom haKippurim, מחזור ליום הכפורים, Vienna, Josef Schlesinger, 1867
[Only Ed.] R. Saul Brach , Bi-Heyot ha-Boker , בהיות הבקר , Vranov Nad Toplou , Samuel Singer , 1931
[Only Ed.] R. Issar Judah ben Nehemiah of Brisk , Ezrat Yehudah , עזרת יהודה , Warsaw , Zevi Jacob Bomberg , 1862
[Ladino - Liturgy], Mahzor Part III - Festive Holidays, מחזור לשלש רגלים., Vienna, J. Knoepflmacher & Soehne vorher Anton Edlen von, 1860
[Community - Only Ed.], Memorial Service... Reverend Dr. Benjamin Artom, London, 1879
[Community - Only Ed.], Order of Service, רנה ותפלה, London, Wertheimer, Lea and Co., 1891
[Community - Only Ed.], History of the Hampstead Synagogue, Order of Service, London, United Synagogue, 1942
[Haggadah - Unrecorded], Souvenir Haggadah of the Jewish Daily News, הגדה וסדר של פסח, New York, The State Bank, 1920's
[Haggadah - Illustrated], Passover Haggadah illustrated by Marc Chagall, New York & Paris, Leon Amiel, 1987
[Haggadah - Illustrated] Jacob Wexler, Haggadah Shel Pesah, הגדה של פסח, Tel Aviv - Ramat Gan, הצבי, 1963
Herbert C. Zafren, comp., A Gathering of Broadsides, USA, Society of Jewish Bibliophiles, 1967
World Zionist Org., Holy Arks & Ritual Appurtenances from Italy, ארונות קודש ותשמישי קדושה שהועלו מאיטליה, Jerusalem, WZO, 1970
[Only Ed.] Dr. Bernhard Wachstein, Juedische Privatebriefe, Vienna, WilhelmBraumueller, 1911
[Haggadah - Illustrated], Haggadah Shel Pesah, הגדה של פסח, Casablanca, Joseph Lugassy at L'Ideale, c. 1940
[Haggadah - Illustrated], Hagada de Pessah, הגדה של פסח, Casablanca, Joseph Lugassy at L'Ideale, c. 1940
[Haggadah - Illustrated], Haggadah Shel Pesah, הגדה של פסח, Casablanca, Joseph Lugassy at L'Ideale, c. 1940
[Haggadah - Illustrated], Haggadah Shel Pesah, הגדה של פסח, Casablanca, Joseph Lugassy at L'Ideale, c. 1940
[Haggadah - Illustrated], Hagada de Pessah, הגדה של פסח, Casablanca, Joseph Lugassy at L'Ideale, c. 1940
[First Ed.] Johannes Buxtorf I, Lexicon Chaldaicum Talmudicum, Basle, Ludovici Konig, 1639
[Hasidic], Talmud Bavli - Tractate Hulin, תלמוד בבלי - מסכת חולין, Zhitomir, Hanina Lipa and Joshua Heschel Shapira, 1860
[Hasidic], Talmud Bavli - Tractate Kettubot, תלמוד בבלי - מסכת כתובות, Zhitomir, Hanina Lipa and Joshua Heschel Shapira, 1860
[Hasidic], Talmud Bavli - Tractate Pesaḥim & Ḥagigah, תלמוד בבלי - מסכת פסחים חגיגה, Zhitomir, Hanina Lipa and Joshua Heschel Shapira, 1861
[Hasidic - Avot], Talmud Bavli , several tractates, תלמוד בבלי, מסכת מכות, הוריות, עדיות, אבות, אבדר'נ, Zhitomir, Hanina Lipa and Joshua Heschel Shapira, 1859
[Hasidic], Talmud Bavli - Tractate Bava Batra, תלמוד בבלי - מסכת בבא בתרא, Zhitomir, Hanina Lipa and Joshua Heschel Shapira, 1859
[Hasidic], Yore Deah, Part II, אשלי רברבי - שלחן ערוך, יורה דעה, חלק ב, Slavuta, Samuel Abraham Shapira, 1833
[Hasidic], Yore Deah, Part I, אשלי רברבי - שלחן ערוך, יורה דעה, חלק א, Slavuta, Samuel Abraham Shapira, 1833
[Hasidic], Torat Kohanin - Hoshen Mispat, Part I, תורת כהנים - שלחן ערוך, חושן משפט, חלק א, Slavuta, Samuel Abraham Shapira, 1833
[Ms.], Laws of Prayer, הלכות תפילה, [Yemen] , 14-15 c.
[Ms.], Laws of ritual slaughter, הלכות שחיטה, [Yemen], 14-15 c.
[Ms. - Women - Zionism], Note by Golda Meir, Prime Minister of Israel, כתב גולדה מאיר, [Jerusalem], 1960's
Raphie Etgar, artist, David Ben-Gurion, דוד בן גוריון, [Jerusalem], 20th cent.
[Kabbalah] R. Judah (Yidel) Rosenberg, Nifla'ot ha-Zohar, נפלאות הזהר, Montreal, City Printing Co., 1927
[Hasidic - First Ed.] R. David Kahana Gelb, Bet Shlomo, בית שלמה, Orsova (Irsava), Moshe Juda Glancz, 1928
[Hasidic] R. Aharon ben Zevi ha-Kohen of Apta, Keter Shem Tov, כתר שם טוב, Podgorze, Saul Hananiah Deutscher, 1898
[Only Ed.] R. Joshua Zev ben Israel Isaac Avner , Tsor Ne’eman , ציר נאמן , Jerusalem , Isaac Nahum Levi , 1899
R. Meir Joseph Man; R. Zevi Hirsch Rom , Hidur Mitzvah; Eretz Zevi , הידור מצוה; ארץ צבי , Vilna, Mets: Lipman , 1877; 1875
[Only Ed.] R. Jacob ben Solomon Sukri , Vayikra Ya’akov , ויקרא יעקב, Livorno - Damascus , Elijah Amozag , 1800
[First Ed.] R. Shraga Phoebus b. M. Segal Fraenkel, Zivhei Ratzon , זבחי רצון , [Krotoszyn] , [דוב בער מאנאש וחתנו] , 1845
[First Ed.] R. Hayyim Hirschenson , Ha-Hinukh ha-Yisraeli , החנוך הישראלי , Satmar (Seini, Szinervaralja) , Jacob Wieder , 1927
[Avot -Hasidim - Ms.] R. Judah Arye Loeb of Gur , Hiddushei Ha'R'I'M' ve-Gur Arye , חידושי הרי'מ וגור אריה , Bilgoraj , Nathan Nuta Kornberg , 1912
[Only Ed.] R. Meshullam Zalman ha-Kohen, Nahalat Avot, נחלת אבות , Fuerth, איצק צירנדארף, 1811
[Only Ed.] R. Isaac Zekel Etthausen, Or Ne'elam; Ur Lo be-Zion, אור נעלם; אור לו בציון, Karlsruhe, Wilhelm Friederich Lotter, 1765
Image Not Available [Noted Copy] R. Rahamim Nissim Isaac Palagi, Yafe Talmud, Part III, יפה תלמוד חלק ג, Izmir (Smyrna), חיים אברהם דש, 1890
Image Not Available [Only Ed.] R. Solomon ben Asher Zelig Reizner, Avnei ha-Mishpat, אבני החושן, Bilgoraj, Sikora i Mylner, 1931
[King George V] Moses Hayyim Luzzatto (Ramhal), Mesillat Yesharim; Even Shelomo Tosefa, מסלת ישרים; אבן שלמה, Alexandria, Egypt, Jacob ben Attar, 1918
[Memory] R. Judah Aryeh (Leone) Modena, Lev Aryeh, לב האריה, Vilna (Vilnius), אברהם צבי קאצינעלינבויגען,, 1885
[Hasidic - First Ed.] R. Abraham Halimi, Vayaget leAvrohom - Haggadah, ויגד לאברהם - הגדה של פסח, Livorno (Leghorn), אליהו בן אמוזג וחבריו, 1862
Haggadah Shel Pesah, הגדה של פסח, Jerusalem, דפוס התחיה, [1941]?
[Haggadah - Illustrated - Ladino], Agada de Pesah por Nisim Behar ... , הגדה של פסח , Galata-Istanbul, Guler, 1947
[Haggadah - Illustrated], Haggadah Shel Pesah - Ge’ulat Yisrael , הגדה של פסח - גאולת ישראל, Vilna (Vilnius), Widow and Brothers Romm, 1911
[Haggadah - Illustrated - Unrecorded], Haggadah Shel Pesah, הגדה של פסח, Przemysl - Czernowitz (Chernovtsy), אמקרויט & פריינד - שלום זילבער , 20th cent.
Haggadah Shel Pesah, הגדה של פסח, Vilna (Vilnius), אברהם צבי ראזענקראנץ ומנחם מענדיל שריפטזעצער, 1892
Haggadah Shel Pesah, הגדה של פסח, Warsaw, יצחק מאיר אלטער, 1930's
[Haggadah], Sehe'ot ha-Hemdah - Pesah Me'ubin, שכיות החמדה - פסח מעובין, Livorno (Leghorn), שלמה בילפורטי וחברו, 1855
[Haggadah - Illustrated - Ladino], Haggadah Shel Pesah, הגדה של פסח, Vienna, Josef Schlesinger, c. 1900
[Haggadah - Illustrated], Haggadah Shel Pesah, הגדה של פסח, Prague, Eduard Leschinger , c. 1925
[Haggadah] Israel Defense Forces, Haggadah Shel Pesah, הגדה של פסח, Jerusalem, האחים לוין-אפשטין ושות', 1949
[Haggadah - Kabbalah] R. H. J. D. Azulai (Hida), Simhat Ha-Regel, שמחת הרגל, Warsaw, G. Piment i Ia. Shvabe , 1914
[Only Ed. - Haggadah] R. Meir Jonah Bernetsky, Haggadah Shel Pesah, הגדה של פסח, Warsaw, Nathan Schriftgisser, 1882
[Haggadah - Illustrated], Haggadah Shel Pessah, הגדה של פסח, Livorno (Leghorn), Solomon Belforte & Partner, 1933
[Hasidic] R. Jacob ben Mordecai Joseph Leiner, Haggadah Shel Pesah, הגדה של פסח עם ספר הזמנים, Lublin, נחמה הערשענהארן, 1910
[First Ed. - Hasidic] R. Kalonymus Kalmish Shapiro, Hovot ha-Talmudim, קונטרס חובת התלמידים, Warsaw, Feder Brothers, 1932
[Hasidic] R. Nahman of Braslav, Magid Sihot, מגיד שיחות - שבחי הר'ן, Warsaw, (Aron Fink), 1900
Image Not Available [Hasidic] Attributed to R. Isaac b. Abba Mari, Sefer ha-Ittur, ספר העיטור, Warsaw, אדונית האלמנה זאוואצקא, 1801
[First Ed.] R. Moses Hayyim Luzzatto (Ramhal), Derekh Hashem, דרך ה', Amsterdam, האחים לעוויססאן פירמא דוד פרופס, 1896
[First Ed.] R. Elijah of Vilna (Vilna Gaon, Gra), Elia Rabba, אלי' רבא, Brno (Brunn), יאזעף ראסמאן, 1802
[Only Ed.] R. Menahem Mendel Kasher, Degel ha-Torah, דגל התורה, Warsaw, R. Menahem Mendel Kasher, 1921-2
[Only Ed.] R. Jacob ben Mordecai , Hokhmat ha-Yad, חכמת היד והפרצוף, Jerusalem, אברהם רויטנבערג, 1866
[Liturgy - Kabbalah], Sha'arei Tshuvah, שערי תשובה, Livorno (Leghorn), Elijah Benamozugh, 1858
[Liturgy], Mishmeret haKodesh, משמרת הקדש, Livorno (Leghorn), Elijah Benamozugh, 1860
[Hasidic] R. Moses Abraham Abush Margalioth, Tsiluta da-Avraham, צילותא דאברהם, [Ostrog], 1821
[Kabbalah - First Ed.] R. Moses Cordovero (Ramak), Elimah Rabbati, אילמה רבתי, Brody-Lvov, Ehrenfeld, 1881
[First Ed.] R. Abraham Joseph Jacob Gilernter , Imrei Y.A.Y. , אמרי יא'י , Jerusalem , Zukerman , 1913
[Karaite] R. Solomon ben Samuel ibn Muvhar, Hozek Yad, חזק יד, Odessa, Moses Eliezer Belinsohn, 1865
[Liturgy - Only Edition] R. Hayyim Kohen, Judeo-Arabic - Alon Bakhut Hadash, אלון בכות חדש, Livorno (Leghorn) - Tripoli, Beleforte, 1919
[Only Ed.] R Ben-Ziyyon ben Mordecai Hazan, Mashal u-Nimshal, משל ונמשל, Jerusalem, Loewe, 1913
[First Ed.] R. Shemaya Rosenthal, Psalms with Arugot ha-Bosem and Ba’er Mayyim, תהלים - באר מים - ערוגות הבשם, Koenigsberg, אלבערט ראסבאך, 1860
[Only Ed.] Moses ben Israel ha-Levi Landau, Pitron ha-Millot , פתרון המלות, Prague, M. I. Landau, 1827
[Avot] R. Eliezer Simhah Bunim Ginz, Hut ha-Meshullash, חוט המשולש, Tarnow, Glantz, 1930
[Hasidic] R. Hayyim Joseph David Azulai (Hida), Midbar Kedamot, מדבר קדמות, Lvov (Lemberg), ישראל אלימלך שטאנד, 1864
[First Ed.] R. Joseph Selama, Shirei Zimrah, שירי זמרה, Livorno (Leghorn), Israel Kushta, 1872
[Only Ed.] R. Aaron Azriel, Ozen Aharon, אזן אהרן, Jerusalem, Zukerman, 1886
[Liturgy], Sefer Minkha ve-Aravit, סדר מנחה וערבית לכל ימות השנה, Baghdad, ציון מ'ע עיזר פי מטבעת אל וטנייה , 1922
[Unrecorded - Liturgy - Miniature], Siddur, סדר תפלת כל פה, Prague, M. I. Landau, 1841
[Miniature - Liturgy - Unrecorded], Siddur, סידור עוברי ארח, Vilna (Vilnius), האלמנה והאחים ראם, 1889
[Miniature - Liturgy], Sefer Minkha ve-Aravit, ספר מנחה וערבית, Sousse, Tunis, מכ'לוף נג'אר, 1936
[Miniature - Liturgy], Siddur, סדור מרגלית טובה, Przemysl, שמחה פריינד , 1925
[Hasidic - Kabbalah] R. Meir Margaliot, Derekh ha-Tov ve-ha-Yashar, אור עולם, הדרך הטוב והישר , Odessa, אבא דוכנא, 1890
[Miniature - Bible - Unrecorded], The Book of Psalms, תהלים, London, (London Society), 1867
[Bible - Liturgy], Psalms, תהלים, Livorno (Leghorn), שלמה בילפורטי וחבירו, 1937
[Haggadah - Illustrated - Olive Wood Boards], Haggadah Shel Pesah, הגדה של פסח, Jerusalem, התחיה, 1949
R. Moses ben Maimon (Rambam), Iggeret Teiman, אגרת תימן, Warsaw, David ben Aryeh Leib Sklower, son-in-law of Joseph, 1837
[First Ed.] R. Elijah of Vilna (Vilna Gaon, Gra), Piskei haGaon, פסקי הגאון רבינו אליהו ז'ל מווילנא , Vilna (Vilnius), יהודה ליב מ'ץ, 1875
[Holocaust], Kizzur Shulhan Arukh (Abridged Shulhan Arukh), קצור שלחן ערוך, Munich, Va'ad Hazzalah, 1947
R. Joshua Lisser ben Judah Leib Falk, Emek Yehoshu’a, עמק יהושע, Frankfort am Oder, Michael Gottschalk, 1711
[Only Ed.] Dr. Abraham Geiger, Parschandatha, פרשנדתא על חכמי צרפת מפרשי המקרא, Leipzig, Leopold Schnauss, 1855
[Liturgy - Women] Dr. Isaak Bleichrode, trans., Gebete der Israeliten, תפלת ישרים, Roedelheim, 1906
[Avot] R. Aaron Judah Leib Margolioth, Bet Midot, בית מדות, Prague [Shklov], צבי הירש בן אריה ליב ממשפחת מרג]ליות וחתנו שמואל], [1786]
R. Bezalel Ashkenazi, Shitah Mekubbezet, שטה מקובצת, Zholkva, Segal, 1767
[Liturgy], Zhorei Hamah (Blessing of the Sun), זהרי חמה, Mukachevo (Munkacs) - Bardejov, מנשה יחזקאל הורוויץ, 1924
[Yellow Paper] E. S. Hen, Dutch-Hebrew Birkhat ha-Mazon, ספר לברך ולקדש, Amsterdam, E. Mozes Azn., 1936
[Only Ed. - Forgery] R. Saul Levin-Berlin, Editor, Responsa Besamim Rosh, בשמים ראש, Berlin, Judischen Frei Schule, 1793
[Kabbalah] R. Moses Alshekh, Marot ha-Zuvot, מראות הצובאות, Offenbach, באנע פאנטורא דע לא נאיי, 1719
R. Eliezer ben Reuven Kahana , Sefer Siah Sefunim , ספר שיח ספונים, Lvov (Lemberg) , Josef Schneider , 1850-51
Image Not Available [Only Ed.] R. Meir ben Samuel Klein , Toledot Shemu’el Part I-II , תולדות שמואל חלק א-ב, Budapest (Satoraljaujhely) , Eleazer Deitsch , 1930-34
Image Not Available [Hasidic - Only Ed.] R. Levi Isaac Manzon , Bekha Yevorakh Yisrael , בך יברך ישראל , Przemysl , חיים קנאללער ובנו , 1905
R. Hayyim ben Moses ibn Attar , Me’or ha-Hayyim , מאור החיים , London , דפוס חי , 1959
[Haggadah] , Haggadah Shel Pessach , הגדה של פסח , Premishla (Przemysl) , Simhah Freund , 1930's
[Hasidim - First Ed.] R. Ezekiel ben Moses Panet , Knesset Yeheskel , כנסת יחזקאל , Cluj (Klausenberg) , Weinstein & Friedman , 1931
[Only Ed.] R. Joseph Ergas, Divrei Yosef , דברי יוסף, Livorno (Leghorn), Abraham Meldola, 1742
[Habad - Liturgy] R. Shneur Zalman of Liady, Siddur Tefilah, סדר תפלה עם תורה אור, Vilna (Vilnius), Romm, 1934
[Habad - Liturgy] R. Shneur Zalman of Liady, Siddur Tefilah, סדר תפלה עם תורה אור, Vilna (Vilnius), Widow and Brothers Romm, 1896
R. Moses b. Isaac Alashkar, She'elot u-Teshuvot Maharam Alashkar, שו'ת מהר'ם אלשקר, Sudilkov, Isaac Witzenfeld, 1834
[Haggadah - Facsimile], Haggadat Sarajevo, הגדת סרייבו, Tel Aviv, Lonnie Kahn, 1986
[Haggadah] Dr. S. I. Mulder , Translator, Hagadah of voordragt Title (Hebrew) הגדה לליל, Amsterdam, J. L. Joachimsthal, 1918
[Hasidic - Liturgy], Festival Prayer Books Title (Hebrew) , מחזור לשלש רגלים, Zhitomir, Hanina Lipa and Joshua Heschel Shapira, 1859
[Liturgy], Selihot mi-kol ha-Shanah ke-Minhag Ashkenazim, שערי סליחה - סליחות מכל השנה כמנהג אשכנזים , Metz, Antoine Joseph Chez - Moses Mai, 1765
[Haggadah - Illustrated], Ma'aleh Bet Horin, הגדה של פסח - מעלה בית חורין, Vienna, Anton Schmid, 1804
[Liturgy] R. Jacob Lorberbaum of Lissa, Siddur Tefillat Israel - Derekh ha-Hayyim, סדר תפלת ישראל עם דרך החיים, Krotoszyn, B. L. Monasch & Sohn, 1844
[Liturgy - Kabbalah] R. Nathan Nata Hannover, Sha'arei Ziyyon, שערי ציון, Livorno (Leghorn), אליהו בן אמוזג וחבריו, 1861
[Kabbalah -Hasidic] R. Jacob Joseph Ha-Kohen, Toldot Ya'akov Yosef , תולדות יעקב יוסף, Lvov (Lemberg), פנחס משה באלבאן, 1858
[Only Ed.] Simon Meir Perlmann, Hassinim (The Chinese), הסינים, London, Ha-Yehudi, 1911
Haggadah Shel Pesah, הגדה של פסח, Warsaw, אהרן ציילינגאלד, 1930's
[First Ed.] R.Ephraim Zalman Margolioth, Zera Efrayim, זרע אפרים, Lemberg, Michoel F. Poremba, 1853
[Liturgy], Mahzor Part V - Festive Holidays, סדר התפלות - מועדים, Amsterdam, Girard Johan Janson, 1771
[Liturgy], Mahzor Rosh ha-Shannah, Part I, מחזור עם כוונת הפייט - ראש השנה (ליום ראשון), Amsterdam, יוסף, יעקב, אברהם בני שלמה פרופס, 1768
Talmud Bavli - Tractate Berakhot, Zerayim, תלמוד בבלי, מסכת ברכות, סדר זרעים, Amsterdam, Samuel Marcheses, Raphael de Palacio, Judah Aryeh, 1714;1715
[Haggadah - Illustrated] Raphael Furstenthal, Die beiden Pessachabende, הגדה של פסח, Prague, Wolf Pascheles , 1879
R. Ephraim Navon, Mahaneh Efrayim, מחנה אפרים, Sudilkov, יצחק מדפיס, 1835
R. Mordecai Nathan, Me'ir Nativ - Ya'ir Nativ, מאיר נתיב - יאיר נתיב, Basle, Ambrosius Froben, 1581
[Habad] R. Abraham Samuel Benjamin Wolf Sofer, Emunat ha-Yihud, אמונת היחוד, Przemysl, Hayyim Aaron Zapnik & Partners, 1871
Mishnei'ot, משניות, Vienna, Anton Schmid; Adlan von Kurzbeck, 1793
ha-Rashba, חידושי הרשב'א על מסכת שבועות , Amsterdam [Johannisburg], 1859
[Polemic - Only Ed.], Diveri Emet, דברי אמת, Chicago, חיים ליב בן אליעזר מייטעס, 1904
[Only Ed.] R. Aaron Spivak, Heker Halakhah, חקר הלכה, New York, Ephraim London, [1891]
[Only Ed.] R. S. Y. Shochet, Ahavat Saul, Part II, אהבת שאול, St. Louis, Moinester Printing Co., 1918
[Polemic-Only Ed.] R. Jacob D. Willowski (Ridbaz), Nimmukei Ridbaz, נימוקי רידב'ז, Chicago, 1904
[Liturgy - WWI], Mahzor - Rosh ha-Shannah, Yom Kippur, מחזור - ראש השנה ויום כפור, New York, Hebrew Publishing Co., 1918
[Bible] Isaiah b. Hayyim Hochstaedter, Bible, נ'ך עם פירושים ותרגום אשכנזי, Karlsruhe, Groosh. priv. hebr. Buchdruckery, 1805-27
[Bible], Bible, Parts 3-4, ארבעה ועשרים - מנחת שי, Vienna, George Holzinger, 1815-16
[WWI - Liturgy], Abridged Prayer Book for Jews in the Army and Navy, Readings from Holy Scriptures for Jewish Soldiers, Philadelphia, Jewish Publication Society of America, 1918
[Haggadah - Illustrated], Group of 3 haggadaot, הגדה של פסח, New York, Hebrew Publishing Co.
[Haggadah], Seder Haggadah, סדר הגדה, New York, Bloch Publishing Co., 1905
R. Samuel Eliezer ben Judah ha-Levi Edels, Hiddushei Halakhot Maharsha, חידושי הלכות מהרש'א, Fuerth, איצק צערן דארף בצירוף יתמי חיים מדפיס, 1778
R. Isaac b. Jacob Alfasi (Rif), Rav Alfas Part I, רב אלפס חלק א, Pressburg (Bratislava), Anton Edlen von Schmid, 1836
[Bible], Rabbinic Bible - Mikra'ot Gedolot, חמשה חומשי תורה - מקראות גדולות, Venice, Bragadina, 1617
[Haggadah - Illustrated - Unrecorded], Haggadah Shel Pesah, הגדה של פסח, New York, Breakstone Bros., (1938)
R. Mordecai ben Hanokh Judah Deutsch, Mor Deror, מור דרור, Prague, Bak, 1738
R. Joseph Mordecai Gunczler, Me Be’er Yeshayahu, מי באר ישעיהו, Turnov, יהושע יהודה גלאנץ, 1928
R. Calfon Moses Kohen, Tunis - Ma’aseh Bet Din, מעשה בית דין, Djerba, David Adyan, 1915
R. Aryeh Leib Yellin, Mitzpeh Aryeh, מצפה אריה, Johannisburg, Prussia, 1860
[First Ed.] R. Mordecai Abadi, Kabbalah - Hen Mordekhai Darkhei Hen, חן מרדכי דרכי חן, Przemysl, Zopnik et Knoller, 1879
R. Raphael Eliyahu Botschko, Jiskaur.../Seelenspiegel, ספר זכרון, Montreaux, (Kopp-Tanner Soehne, Zurich), 1943
Beiris Vainstock/Manuel Feldman, Guia Anual Israelita , Buenos Aires, Castelli, 1948
[Avot - Ladino], Pirkei Avot, פרקי אבות, Vienna, יוסף שליזינגיר, 1897
[First Ed.] D. Geo. Benedict Winer, Chrestomathia Talmudica et Rabbinica, Leipzig, C.H.F. Hartmann, 1822
[First Ed.] R. Jacob Krantz (Dubno Maggid), Ohel Ya'akov, Part I, אהל יעקב, Jozefow, David S. Wax, 1830
Abraham Zevi ben Judah Idelsohn, Sefer ha-Shirim, ספר השירים, Berlin, Yalkut, 1922
[Judeo-Arabic] R. Joseph ben David Genasia, Shir ben David, שיר בן דוד, Sousse, Maklof Negar, 1920's
[Only Ed.] R. Jacob ben Solomon Rakah, Sha’arei Tefilah, שערי תפלה, Livorno (Leghorn), Israel Kushta, 1870
[Only Ed.] R. Hayyim Elijah ben Mordecai More, Judeo-Persian - Gadlut Mordekhai, גדלת מרדכי, Teheran, כלימיאן, 1924
R. Raphael Jacob David Wilovsky (Ridbaz);, Kuntres ha-Shemittah, קונטריס השמיטה - קונטרס תוספת שביעית , Jerusalem, 1909
[Only Ed.] R. Zalman Jacob Friederman City , Truth and Faith, אמת ואמונה, New York, A. H. Rosenberg, 1895
[Liturgy - Reform] Dr. Isaac Mayer Wise, The divine service of American Israelites, Part I, תפלות בני ישורון, Cincinnati, Bloch & Co., n.d.
[Habad] R. Shneur Zalman of Liady, Shulhan Arukh haRav, שלחן ערוך הרב, Zhitomir, Abraham Shalom Shadatov, 1869
Image Not Available [Astronomy] R. Joseph ben Moses Aaron Ginzberg, Itim le-Vinah, עתים לבינה, Warsaw, Isaac Goldman, 1886