05:47:58


[Login]   
[Book List]  

PLEASE NOTE: All bidding for the auction currently underway
at our new website at www.virtualjudaica.com/
.

 
Bidding Information
Lot #    16720
Auction End Date    12/5/2006 1:33:00 PM (mm/dd/yyyy)
          
Title Information
Title (English)    Haggadah Shel Pesah
Title (Hebrew)    הגדה של פסח
Author    [Haggadah - Hasidim]
City    Tarnow
Publisher    Esther Lazar
Publication Date    1926
          
Collection Information
Independent Item    This listing is an independent item not part of any collection
          
Description Information
Physical
Description
   [4], 144 pp., 214:146 mm., age, food & wine staining, title detached. A good copy bound in contemporary boards, rubbed.
          
Detailed
Description
   With 238 commentaries and additions.
          
Paragraph 2    עם מאתים שלשים ושמונה פירושים והוספות... א. דרך החיים, לר' יעקב לארבערבוים, ב. לקוטי דינים, ג. תוכחת מוסר, ד. התעוררות לצדקה, ה. התעוררות לשאיבת מים למצת מצוה, ו. לקוטים יקרים, ז. התעוררות לע"פ אחר חצות. ח. דיני ערב פסח. ט. טעם למה שאומרין כל חמירא בלשון ארמי. י. דיני ערוב תבשילין. יא. טעם ללבישת דקיטל בשעת הסדר. יב. התעוררות קודם הסדר. יג. הערות מהגאון בעל שובע שמחות [ר' מנחם מענדל לעזער], יד. הערות מאת ר' אריה ליב צינץ, טו. התעוררות להגאון בעל באר מים חיים [ר' חיים ב"ר שלמה מטשרנוביץ], טז. רמזי הסדר, מאת ר' משה אלשיך, יז. סימני הסדר, מאת ר' חנוך זונדיל ב"ר יוסף, יח. טעם לעקירת השלחן כשאומרים הא לחמא, יט. טעם למה נקרא כל עניני הלילה סדר, מאת ר' אהרן מקארלין בשם אביו ר' אשר, כ. טעם למה שאומרים הגדה בקול רם, מלקוטי מהר"ן [ר' נחמן מבראסלאב], כא. טעם לאמירת ההגדה, מאת ר' ר' משה ן' מכיר, כב. הערה על הא לחמא מגאון אחד, כג. טעם למה שנוטפין מהכוס טז נטיפות, מאת ר' יעקב מולין, כד. טעם להנ"ל, מאת ר' משה איסרלש, כה. טעם לעקירת השלחן, מאת ר' חיים כהן ראפאפארט, כו. טעם למה שאוכלין מצה תחלה ואח"כ מרור, כז. טעם למה פותחין הדלת כשאומרים שפוך חמתך, כח. טעם שצולין ביצה זכר לחגיגה ולא תבשיל אחר, בשם מעשה רב (ר' יששכר בר ב"ר תנחום), כט. עוד טעם לזה בשם מהרי"ל, ל. טעם שמצניעין האפיקומן, לא. טעם לאמירת אחד מי יודע, לב. טעם לאמירת חד גדיא (מאת ר' שמעון ב"ר צמח דוראן?), לג. טעם למה שקוראין לכוס רביעי כוס אליהו, מבעל דברי נועם, לד. טעם שאנו עושין כהלל, לאכול מצה ומרור יחד, מספר שם עולם, לה. ירושלמי, לו. קרבן העדה, לז. פי' המכילתא, לח. רש"י, לט. הרמב"ם, מ. אבן עזרא, מא. ר' עובדיה מברטנורא, מב. הטור (ר' יעקב ב"ר אשר), מג. הרד"ק, מד. בעלי תוספות, מה. רמב"ן, מו. הרשב"ם, מז. הרשב"א, מח. הריטב"א, מט. רב עמרם גאון, נ. הראב"ד, נא. מדרש רבה, נב. מדרש פליאה, נג. מדרש בחידוש (לר' אליעזר נחמן פואה), נד. מדרש שיר השירים, נה. מחזור ויטרי, נו. כלבו, נז. אבודרהם, נח. אברבנאל, נט. מעשי ה' (לר' אליעזר אשכנזי), ס. כלי חמדה (לר' שמואל לאניאדו), סא. הגר"א מווילנא, סב. אמת ליעקב, לר' יעקב קראנץ, סג. של"ה, סד. צפנת פענח, לר' יוסף גיקיטליא, סה. דרושי הצל"ח (ר' יחזקאל לאנדא), סו. מרגניתא דרב, לר' ברוך פרענקיל, סז. דברי שאול, לר' יוסף שאול נתנזון, . סח. פי' ר' יעקב עמדן, סט. פי' לקוטים יקרים, מהנ"ל. ע. חסד לאברהם לר' אברהם דוב פלוים, עא. שפת הים לר' זאב וואלף אלטשילער, עב. מטה אהרן, לר' אהרן תאומים, עג. פי' בעל מעשה רוקח (ר' אלעזר מאמשטרדם), עד. פי' מרכבת משנה. עה. פי' יד חזקה, לר' יצחק אייזיק חבר, עו. פי' דובר שלום, לר' יצחק אליהו לנדא, עז. חתם סופר, עח. מטה משה, לר' משה אליקים בריעה האפשטיין, עט. דברים נחמדים, לר' פינחס שפירא, פ. אמרות טהורות, פא. שתי ידות, לר' אברהם חזקוני, פב. דברי חיים, לר' חיים האלבערשטאם, פג. פנים יפות, לר' פינחס הלוי הורוויץ, פד. דגל מחנה אפרים, לר' אפרים מסדילקוב, פה. ערבי נחל, לר' דוד שלמה אייבשיץ, פו. פי' ביה"ט [בעל הטורים], פז. ספורנו, פח. נזר הקודש, לר' יחיאל מיכל ב"ר עוזיאל, פט. חמדת שלמה, לר' שלמה זלמן ליפשיץ, צ. תפארת יונתן, לר' יהונתן אייבשיץ, צא-צב. משנה למלך ופרשת דרכים, לר' יהודה רוזאניש, צג. פרשת דרכים זוטא, לר' יעקב צבי יאליש, צד. פי' רבינו אפרים, צה. אמרי נועם, לר' אליעזר הורוויץ, צו. ברכת השיר, לר' אריה ליב צינץ, צז. חידושי נפלאות, לר' שמשון אוסטרופולער, צח. זכרון אברהם, לר' אברהם אבלי רוזאנוס, צט. מנחת אהרן, לר' יצחק אהרן רפאפארט מווילקאמיר, ק. עטרת חכמים, לר' ברוך פרענקיל, קא. מאור ושמש, לר' קלונימוס קלמן עפשטיין, קב. דברי יונתן, לר' יהונתן אייבשיץ, קג. צמח ה' לצבי, לר' צבי הירש מנאדוורנה, קד. אמרי שפר לר' נפתלי צבי יהודה ברלין, קה. אור ישרים, לר' יחיאל העליר, קו. יציאת מצרים, לר' צבי הירש קאלישר, קז. יד יוסף, לר' יוסף צרפתי, קח. פתגמין קדישין, קט. לחם עוני, לר' נפתלי הערץ מריטאווע, קי. יעלת חן, לר' אריה יהודה ליב תאומים, קיא. פרקי דרבי אליעזר, קיב. מגלה עמוקות, קיג. פי' מר' אברהם ברודא, קיד. מדרש אגדה, לר' משה זלמן זאטורענסקי, קטו. שבלי הלקט, קטז. זכרון זאת, לר' יעקב יצחק הורוויץ מלובלין, קיז. לב ארי', לר' יהודה אריה ליב ב"ר יהושע האשקי, קיח. תורת חיים, קיט. לב שמח, לר' חנוך העניך מאיר מאלעסק, קכ. פי' לבעל פני יהושע (ר' יהושע פאלק מלבוב), קכא. תוס' יו"ט, קכב. ביאור על ר"ע מברטנורא, קכג. צנצנת מנחם, לר' מנחם מענדיל ב"ר צבי הירש, קכד. יריעות שלמה, לר' שלמה קלוגר, קכה. פי' לר' שאול לעווענשטאם מאמסטרדאם, קכו. פי' מהרש"א (שמואל אידלש), קכז. חמדה גנוזה, קכח. תוס' ר' עקיבא אייגר, קכט. מדרש חכמים,. קל. בני יששכר, לר' צבי אלימלך שפירא, קלא. תשבי מבשר, לר' שבתי ב"ר אהרן, קלב. דברי תורה, קלג. זרע קודש, לר' נפתלי הורוויץ, קלד. מטה נפתלי, לר' נפתלי סופר, קלה. מר' ברוך ממעזיבוז, קלו. פי' מלבים, קלז. ישועות יעקב, לר' יעקב משולם אורנשטיין, קלח. כתב סופר, לר' אברהם שמואל בנימין סופר, קלט. עבודת ישראל, לר' ישראל הופשטיין מקוזניץ, קמ. באר יצחק, לר' יצחק דאנציג, קמא. רבינו בחיי, קמב. פי' מאת המלקט, קמג. רביד הזהב, לר' דוב בער טריוויש, קמד. לקוטי תורה, קמה. פלח הרמון, לר' הלל ב"ר מאיר הלוי מאליסוב, קמו. מר' ר' ברוך מקאסוב, קמז. בריכות בחשבון, לר' מנחם אליעזר, קמח. שפתי כהן, לר' שבתי כהן, קמט. חקות הפסח, לר' בנימין זאב משעברשין, קנ. איפוד בד, לר' בנימין דוד ראבינאוויץ, קנא. דברי חמודות, קנב. לשון למודים, קנג. שביל הישר, לר' צבי ב"ר יעקב אשכנזי, קנד. אוהב ישראל, לר' אברהם יהושע העשיל מאפטא, קנה. סמיכה לחיים, קנו. הגאון מהר"י זאבי, קנז. מגאון אחד, קנח. מר' שניאור זלמן מלאדי, קנט. פי' מבעל דרשות הר"י מינץ, קס. פנינים יקרים, לר' שמעון בצלאל ניימאן, קסא. תולדות יצחק, לר' יצחק קארו, קסב. פי' רבינו יהודה חסיד, קסג. דברי חכמים, קסד. עטרת זקנים, לר' מנחם מענדיל חיים לנדא, קסה. באר מים חיים, לר' חיים מטשרנוביץ, קסו. פי' מר' חיים ן' עטר, קסז. זרע גד, לר' צבי הירש ב"ר תנחום, קסח. פי' מבעל חדושי אגדה (ר' משה זלמן זאטורענסקי), קסט. מעשה ידי יוצר, לר' שלמה קלוגר, קע. מעשה נסים, לר' יעקב לורברבוים, קעא. נחל קדומים, לר' חיים יוסף דוד אזולאי, קעב. דודאי ראובן, לר' שלמה ראובן ראבינאוויץ, קעג. פי' הלולא דרבנן, קעד. פי' חדושי תורה, קעה. ארץ החיים, לר' חיים מטבריה, קעו. נטפי מים, לר' יעקב מאיר פאדווא, קעז. גבורות שלמה, לר' שלמה קלוגר, קעח. כנפי יונה, לר' אברהם יונה יוונין, קעט. מעשה רב, קפ. קדושת לוי, לר' לוי יצחק מבארדיטשוב, . קפא. מנחם ציון, לר' מנחם מענדל מרימינוב, קפב. פי' מר' מרדכי בנעט, קפג. הכתב והקבלה, לר' יעקב צבי מעקלענבורג, קפד. תפארת יצחק, לר' יצחק הלוי מקראקא, קפה. שער השמים, לר' יעקב עמדן, קפו. אמרי שפר, לר' שלמה קלוגר, קפז. סדר היום, לר' משה ן' מכיר, קפח. עוללות אפרים, לר' שלמה אפרים מלונטשיץ, קפט. נופת צופים, לר' משה נחמיה כהניו, קצ. אור ישראל, לר' יוסף יהודה ליב הכהן האפמאן, קצא. דברים אחדים, לר' יוסף אלגיר, קצב. כוונות פשטיות, קצג. נהורא השלם, לר' אהרן ב"ר יחיאל מיכל, קצד. גבורות ה', למהר"ל מפראג, קצה. שובע שמחות, לר' מנחם מענדל לעזער, קצו. נועם אלימלך, לר' אלימלך מליזענסק, קצז. נצוצי אורות, לר' חיים יוסף דוד אזולאי. קצח. פי' מים יחזקאל, לר' יחזקאל קאצנלנבוגן, קצט. פי' מר' משה אלשיך, ר. תפארת שלמה, לר' שלמה הכהן מראדומסק, רא. זכרון אברהם, לר' אברהם אבלי רוזאנוס, רב. פי' מר' חיים יהודה קלוגער, רג. פי' האר"י, רד. מקור הברכה, רה. הגהות מיימוני, רו. שמחת הרגל, לר' חיים יוסף דוד אזולאי, רז. עבודת הלוי, לר' אהרן הורוויץ, רח. לקוטי רצב"א, לר' צבי כהנא, רט. פני אליהו, לר' אליהו הרשובסקי, רי. דבש לפי, לחיד"א, ריא. ספורי נפלאות, לר' משה מזאלאשין, ריב. כלי יקר, לר' שלמה אפרים מלונטשיץ, ריג. דברי חמודות, ריד. פי' מר' חיים בצלאל, רטו. זכרון יעקב, לר' יעקב חבר מהוראדנא, רטז. גנזי נסתרות, ריז. עבודת הגפן, לר' זאב וואלף מפינסק, ריח. גבורת ישראל, לר' ישראל מקוזניץ, ריט. מתוק מדבש, רכ. כתונת פסים, לר' יוסף מפרעמיסלא, רכא. פי' בעל עקידה (ר' יצחק עראמה), רכב. פי' משניות דרע"א (ר' עקיבא איגר), רכג. פי' מבעל מחצית השקל (ר' שמואל קעלין), רכד. בינה לעתים, לר' עזריה פיגו, רכה. גבול בנימין, לר' בנימן הכהן, רכו. מעשה מצרים, לר' אליעזר אשכנזי, רכז. אור פני משה, לר' משה חיון... רכח. צמח דוד, לר' יוסף דוד משאלוניקי, רכט. מגיד משרים, לר' דוב בער ממעזריטש, רל. פי' הגאון ר' אלעזר מאמסטרדאם, רלא. רמת שמואל, לר' שמעלקי האראוויטץ, רלב. בית אהרן, לר' אהרן מקארלין, רלג. ראשי בשמים, לר' ישעיה משקאט, רלד. תולדות אדם, לר' אברהם דאנציג בעל חיי אדם, רלה. תפארת ישראל, לר' ישראל ליפשיץ, רלו. פדיון שבוים, לר' יוחנן ב"ר שלמה קירשבוים, רלז. מגן דוד, לר' דוד טברסקי, רלח. טעם אמירת שיר השירים בפסח. מאה וחמשה עשר פירושים נלקחו מהגדה של פסח "מגדל עדר".
          
Reference
Description
   Yudlov 3036; Yaari 2030; CD-EPI 0186126
        
Associated Images
2 Images (Click thumbnail to view full size image):
  Order   Image   Caption
  1   Click to view full size  
  
  2   Click to view full size  
  
  
Listing Classification
Period
20th Century:    Checked
  
Location
Russia-Poland:    Checked
  
Subject
Hasidic:    Checked
Haggadah:    Checked
  
Kabbalah:    Checked
  
Characteristic
Language:    Hebrew
  
Manuscript Type
  
Kind of Judaica