13:13:35


[Login]   
[Book List]  

PLEASE NOTE: All bidding for the auction currently underway
at our new website at www.virtualjudaica.com/
.

 
Bidding Information
Lot #    34951
Auction End Date    7/17/2012 12:00:00 PM (mm/dd/yyyy)
          
Title Information
Title (English)    Hagadah Schel Pessach
Title (Hebrew)    הגדה של פסח - מגדל עדר
Author    [Haggadah - Hasidic]
City    Vilna (Vilnius)
Publisher    Widow & Brothers Romm
Publication Date    1892
          
Collection Information
Independent Item    This listing is an independent item not part of any collection
          
Description Information
Physical
Description
   Second and improved edition. 112 pp., 8°, 220:137 mm., usual age, food & wine staining. A good copy not bound.
          
Detailed
Description
   Haggadah with 115 commentaries many Hasidic, including one from the Ba'al ha-Tanya, founder of Habad, Dubno Maggid, Gaon of Vilna, and many others (full list below in Hebrew).
          
Paragraph 2    עם מאה וחמשה עשר פירושים הנקראה בשם מגדל עדר... אספנו מהם אפס קצתם... והוספתי על דבריהם... חידושים... בשם חמדת ישראל... נקבצו... ע"י... ישראל דוד במוהר"י מיללער ז"ל... מהוראדנא.

עמ' [4-3]: שמות המפרשים והפירושים: א. רב עמרם גאון, ב. רש"י, ג. הרשב"ם, ד. אבן עזרא, ה. הרמב"ם, ו. בעלי התוספות, ז. מחזור ויטרי, ח. הרמב"ן, ט. שבלי לקט, ר' צדקיהו ב"ר אברהם הרופא, י. הרד"ק, יא. הריטב"א, יב. בעל הטורים. יג. רבנו נסים, יד. כל בו, טו. נחל קדומים, לגאון קדמון, טז. ר' עובדיה מברטנורא, יז. אבודרהם, יח. ר' יצחק עראמה, יט. אברבנאל, כ. צפנת פענח, לר' יוסף גיקטיליא, כא. ר' משה אלשיך, כב. ר' אליעזר אשכנזי בעל מעשה[!] ה', כג. ר' שמואל אידלש, כד. גבורות ה', כה. עוללות אפרים, כו. שער השמים להגאון בעל השל"ה, כז. כלי חמדה לר' שמואל לאניידו, כח. יד יוסף לר' יוסף צרפתי, כט. מגלה עמוקות, ל. שפתי כהן, לר' שבתי כהן, לא. ר' עובדיה ספורנו, לב. מטה אהרן, לר' אהרן תאומים, לג. חידושי נפלאות, לר' שמשון אוסטראפאלער, לד. בינה לעתים, לר' עזריה פיגו, לה. משנה למלך, לר' יהודה רוזאניס, לו. ש"ך, לר' מרדכי הכהן, לז. בעל תורת חיים, לח. גבול בנימין, לר' בנימין הכהן, לט. נזר הקודש, לר' יחיאל מיכל ב"ר עוזיאל, מ. שביל הישר, לר' צבי ב"ר יעקב אשכנזי, מא. אור החיים, לר' חיים בן עטר, מב. ארץ החיים, לר' חיים מטבריה, מג. שבח פסח, לר' ישמעאל כהן ממודינא, מד. פי' מר' יעקב עמדן, מה. המון חוגג, לר' אלישע חביליו, מו. צמח דוד, לר' יוסף דוד משאלוניקי, מז. שתי ידות, לר' אברהם חזקוני, מח. אור פני משה, לר' משה חיון, מט. תפארת יצחק, לר' יצחק הלוי מקראקא, <<נ>>. מגיד מישרים, לר' דובער ממזעריטש, נ. נודע ביהודה, לר' יחזקאל לנדא, נא. פי' הגר"א, נב. פי' ר' אליעזר[!] מאמשטרדם, נג. כתונת פסים, לר' יוסף מפרעמישלא, נד. פי' ר' שניאור זלמן מלאדי, נה. בנין אריאל, לר' שאול לעווענשטם מאמשטרדם, נו. שמחת הרגל לר' חיד"א, נז. באר מים חיים, לר' חיים ב"ר שלמה מטשרנוביץ, נח. רמת שמואל, לר' שמואל שמעלקי הורוויץ, נט. פנים יפות, לר' פינחס הורוויץ, ס. אור ישראל, לר' יוסף יהודה ליב הופמאן מפראג, סא. אמת ליעקב, לר' יעקב קראנץ מדובנא, סב. קדושת לוי, לר' לוי יצחק מבארדיטשוב, סג. משנת דר' עקיבא, לר' עקיבא אייגר מפוזנא, סד. אוהב ישראל, לר' אברהם יהושע העשיל מאפטא, סה. עבודת ישראל, לר' ישראל מקאזניץ, סו. דגל מחנה אפרים, לר' אפרים מסדילקוב, סז. בני ישכר, לר' צבי אלימלך מדינוב, סח. זאת זכרון, לר' יעקב יצחק הורוויץ מלובלין, סט. ברכות בחשבון, לר' מנחם אליעזר, ע. מעשה נסים, לר' יעקב מליסא, עא. חתם סופר, עב. ברכת השיר לר' אריה ליב צינץ מפאלצק, <<ע>>ג. מעשה בר' אלעזר, לר' אלעזר פלעקליש, עג. מרגניתא דרב, לר' ברוך פרענקיל, עד. אמרי ברוך, לר' ברוך מקאסוב, עה. בית אהרן, לר' אהרן מקארלין, עו. אמרי נועם, לר' אליעזר הורוויץ, עז. נטפי מים, לר' יעקב מאיר פאדווא, עח. יד חזקה, לר' יצחק אייזיק חבר. עט. ראשי בשמים, לר' ישעיה מושקאט, פ. ימים אחדים, לר' יוסף אזוביב, פא. תולדות אדם, לר' אברהם דאנציג, פב. אור ישרים, לר' יחיאל העלליר, פג. מעשי ידי יוצר, לר' שלמה קלוגער, פד. דברי שאול, לר' יוסף שאול נאטענזאהן, פה. מגן דוד, לר' דוד טוורסקי מטאלנא, פו. מאור ושמש, לר' קלונימוס הלוי עפשטיין, פז. עבודת הגפן, לר' זאב וואלף מפינסק, פח. כנפי נשרים, לר' אברהם ליכטשטיין, פט. לחם עוני, לר' נפתלי הערץ מריטאווי, צ. שפת הים, לר' וואלף אלטשולער, צא. חוקת הפסח, לר' בנימין זאב משעברשין, צב. רביד הזהב, לר' דוב בער טריויש, <<צ>>ג. פי' מהר"ש לוי, לר' שמעון בן קדיש הלוי, צג. תשבי מבשר, לר' שבתי ב"ר אהרן, <<צ>>ד. ספורי נפלאות, מהרב משה מזאלשין. צד. זכרון יעקב, לר' יעקב חבר מהוראדנא, צה. זכרון אברהם, לר' אברהם אבלי [רוזאנוס] מינסקער, צו. תפארת ישראל, לר' ישראל ליפשיץ, צז. הלולא דרבנן, להגאון מהראל"ש, צח. זרע גד, לר' צבי ב"ר תנחום, צט. כתב סופר, ק. כנפי יונה, לר"א יונה, קא. דובר שלום, לר' יצחק אליהו לנדא, קב. יציאת מצרים, לר' צבי קאלישער, קג. הכתב והקבלה, קד. התורה והמצוה, לר' מאיר ליבוש מלבי"ם, קה. מראה יחזקאל, לר' יחזקאל פנעט, קו. שבחא דמרא, לר' משולם ישכר הורוויץ, קז. ארונו של יוסף, לר' יוסף מעססינג, קח. אמרי שפר, לר' נפתלי צבי יהודה ברלין, קט. לקוטי רצב"א, לר' צבי כהנא, קי. מנחת אהרן, לר' יצחק אהרן רפאפארט מווילקאמיר, קיא. אפו"ד בד, לר' בנימין דוד ראבינאוויץ, קיב. מדרש אגדה, לר' משה זלמן זאטורענסקי, קיג. פדיון שבוים, לר' יוחנן ב"ר שלמה, קיד. באר יצחק, לר' יצחק דאנציג. קטו. ענף יוסף, לר' חנוך זונדיל ב"ר יוסף, קטז. חמדת ישראל, להרב המחבר. עם המספרים הכפולים כוללת הרשימה מאה ועשרים פירושים.

          
Reference
Description
   CD-EPI 0313332; Yudlov 1866; Yaari 1392
        
Associated Images
1 Image (Click thumbnail to view full size image):
  Order   Image   Caption
  1   Click to view full size  
  
  
Listing Classification
Period
19th Century:    Checked
  
Location
Russia-Poland:    Checked
  
Subject
Hasidic:    Checked
Haggadah:    Checked
  
Characteristic
Language:    Hebrew
  
Manuscript Type
  
Kind of Judaica