05:22:39


[Login]   
[Book List]  

PLEASE NOTE: All bidding for the auction currently underway
at our new website at www.virtualjudaica.com/
.

 
Listing Title
[Ms.], Letter by R. Arye Leib Jungreis , כתב מה'ר ארי' ליב יונגרייז, Sikso (Teszer-Acs), Hungary, 1933
[Ms.], Letter by R. Joseph ha-Kohen Schwartz, כתב מה'ר יוסף הכהן שווארטץ, Bonyhad, 1903
[Ms.], Letter by R. Abraham Judah Schwartz, כתב מה'ר אברהם יודא הכהן שווארטץ, Kolta, 1930
[Ms.], Letter by R. Koppel Reich, כתב מה'ר קאפל רייך, Budapest, 1919
[Ms.], Letter by R. Joseph Chaim Sonnefeld, כתב מה'ר יוסף חיים זאננענפעלד, Jerusalem, 1930
[Ms.], Letter by R. Ezekiel b. Gerson Wolf Baneth, כתב מה'ר יחזקאל בינעט, Szinyer Varalla, 1896
[Ms.], Letter by R. Simeon Judah Szkop , כתב מה'ר שמעון יהודא שקאף , Grodna, 1927?
[Ms.] , Bet Din Document by R. Israel Avihazira , כ'י מה'ר ישראל אביחצירא, הבבא סאלי, Meknes, Morocco, 1945
[Haggadah - Ladino], Hukkat ha-Pesah, חקת הפסח , Salonica, Joseph Yavetz, 1569
[Play] Joseph Penso de la Vega , Asirei ha-Tikvah , אסירי התקוה, Leghorn, Carlo Giorgi , 1770
[Liturgy], Seder Arba Taneyot, סדר ארבע תעניות, Venice, Bragadin, 1706
Seder Olam Rabba Seder Olam Zuta, סדר עולם רבא סדר עולם זוטא, Amsterdam, Solomon Proophs, 1711
[Chassidim - First Ed.] R. Ezekiel S. Halberstam, Divrei Yehezkel , דברי יחזקאל , Podgorze, Saul Hannia Deutch, 1901
[First Ed.] R. Yidel Rosenberg , Nifla'ot Maharal , נפלאות מהר'ל , Piotrkow - Warsaw, Zeilingold, 1909
[First Ed.] R. Arye Leib Zuenz, Yalat Hen, שאלות ותשובות יעלת חן, Prague, Elsenwanger, 1793
[Only Ed.] R. Abraham Yizhaki , Zera Avraham , זרע אברהם , Constantinople, Jona b. Jacob Ashkenazi , 1732
[First Ed.] R. Joshua Raphael Benveniste, Talmud Jerusalem, Part II - Sedeh Yehoshu'a, תלמוד ירושלמי ע'פ שדה יהושע, Constantinople, Reuven & Nissim Ashkenazi, 1749
[Forgery] Solomon Judah Friedlaender , Jerusalem Talmud - Hullin and Bekhorot, תלמוד ירושלמי סדר קדשים (מזויף), Szinervaralja (Seini ), Jacob Weider, 1907
[Responsa - French Judaica] R. Raphael Meldola , Parshat ha-Ibur , פרשת העיבור, Amsterdam, Joseph Dayan , 1734
[First Ed.] R. Ezekiel Landau , Dagul me-Revavah, דגול מרבבה , Prague, Elsinwenger, 1794
[Ladino - Liturgy] , Conflass du Purim, קונפלאש די פורים, Jerusalem, Isaac Herschensohn, 1884
[Haggadah - Illustrated], Narracion de la Pascua, הגדה של פסח, Buenos Aires, Parada Obiol, 1946
[Ms. - Zionism], Letter by Israel Rokeach, כתב מישראל רוקח, Brooklyn, New York, 1931
[Ms. - Community], Letter by R. Abraham Baruch Paperno, כתב מה'ר אברהם ברוך פיפירנו, Leghorn, 1836
[Ms. - Vellum], Kettubah, כתובה, Breslau, 1772
[Only Ed.], Group of 3 Calendars, 3 לוחות, Amsterdam, 1820-1823
[Liturgy - Unrecorded] Benjamin Ze'ev Heidenheim , Safah Berurah, שפה ברורה, Roedelheim, W. Heidenheim , 1817
[Liturgy - Avot], Ritual de Oraciones , תפלות כל השנה , Roedelheim/Buenos Aires , Jewish Colonization Association , [1912]
[Ms. - Chassidim] , Letter by R. Isaac Twersky, כתב מה'ר יצחק טווערסקי, Kiev, c. 1930
[Unrecorded - Avot - Ladino] R. Daniel Sh. Zion, Bulgarian/Hebrew Siddur ha-Tefilot, סדר התפלות, Sofia, 1946
[Woodcut Illustrations] Jacob ben Isaac Ashkenazi, Ze’enah u-Re’enah, צאינה וראינה, Sulzbach, S. Arnstein and Son, 1826
[Montefiore] Hayyim Guedalla, Yad ha-Hazakah, יד החזקה, London, Nathan bar Joseph Joshuah Valentine, [1882]
[Holocaust - Unrecorded] , Trilingual Holocaust Broadsheet, [Hungary], [1944]
[Ms. - Liturgy - Women] , Seder Tehinah, סדר תחינה, Germany?, c. 1800
[The R. Hayyim Isaac Krispin Copy] , R. Eliezer Menahem Menli , Likkutei Man, לקוטי מן, Amsterdam/Izmir, Gerard Johan Janson , 1764
[Only Ed.] R. Abraham Loewenstamm, Kodesh Hillulim, קדש הלולים, Amsterdam, David b. Jacob Proops, 1819
[Kabbalah] R. Isaac ben Judah ha-Levi , Pa’ne’ah Raza, פענח רזא, Amsterdam, Casper Sten, 1697
[Customs - Community] , Takkanot of the Ashkenaz community, תקנות הקהילה דקהל קודש אשכנזים, Amsterdam, Abraham Athias, 1737
[Ms. - Liturgy - Women] , Seder Tehinah, סדר תחינה, Germany?, c. 1800
[Only Ed.] R. Judah Leib Minden of Zelichow, Shirei Yehudah, שירי יהודה, Amsterdam, Asher Anshel b. Eliezer & Issachar b. Abraham , 1696
[Fine Copy - Kabbalah - Liturgy] , Kibbutz Tefilot , קבוץ תפלות , Amsterdam, Abraham Attais , 1733
[Kabbalah - Liturgy - Fine Copy] , Tekunei Sabbath, תקוני שבת , Pisa, Samuel Molcho & Sons, 1817
[Kabbalah - Liturgy] , Korban Hagiga, קרבן חגיגה , Leghorn, Eliezer Sa'adon, 1790
[Liturgy - Kabbalah] , Brit Yitchok , ברית יצחק , Amsterdam, 1729
[Bible - Chassidim], Hamisei Humshei Torah, חמשה חומשי תורה , Chernovtsy, Johann Eckhardt & Sohn , 1850
Immanuel of Rome, Mahbarot Immanuel, מחברות עמנואל, Constantinople, Eliezer Soncino, 1535
[Kabbalah - Ms.] Attributed to Primeval Adam, Rezi'el ha-Malakh , רזיאל המלאך, Salonica, Sa'adi Halevy Ashkenazi, 1843
[Only Ed.] R. Israel Jacob Algazi, Shalmei Zibbur and Shalmei Hagigah, שלמי צבור - שלמי חגיגה, Salonica, Mordehai Nahman & David Israeliga, 1790
[Chassidim], Siddur, סדר עבודה ומורה דרך , Lemberg, Michael Franz Poremba, 1851
[Only Ed. - Presentation Copy] R. Abraham Abukara, Ben Avraham - Issur ve-Hetter , בן אברהם - איסור והיתר, Leghorn, Israel Kushta, 1882
[Bible - Binding], Hamisei Humshei Torah, חמשה חומשי תורה, Prague, M. I. Landau, 1838
[Ms.], Glosses by R. Ya’acov ibn Zur , כתב מה'ר יעקב אבן צור זצ'ל , Meknes, Morocco, c. 1700
[First Ed.] R. Aaron of Pesaro , Toldot Aaron, תולדות אהרן , Freiburg im Breisgau , Israel Zifroni , 1583
[First Ed.]R. Solomon b. Jehiel Luria (Maharshal) , Yam shel Shelomo, ים של שלמה , Cracow, Menahem Nahum Meisels, 1633-35
[Bible - Fine Copy - Marranos], Pentateuch, Haphtorot, Calendar, עזרת הסופר - תקון סופרים, Amsterdam, Gerrad Johan Jensen, 1767-69
[Haggadah - Illustrated] , Form of Service for the Two First Nights , הגדה וסדר של פסח, New York, Lewine & Rosenbaum , 1886
[Marranos - Binding] , Biblia en lengua Aspanola , Amsterdam, David Fernandes , 1726
[Ms. - Liturgy - Haggadah - Avot] R. Yihya Bashiri, Tachlel , תכלאל, Arlhaba (San'a?), Yemen , 1617
[First Ed. - Kabbalah] R. Hananiah Monselice, Pirkei Shira, פרקי שירה , Mantua, Joshua of Perugia, 1661
[Liturgy - Community] , Seder Nahon, סדר נכון מסליחות ופיוטים , Mantua, Sons of Joshua, 1672
R. Isaac Adarbi, Divrei Shalom, דברי שלום , Venice, Juan DiGara, 1586
[Anti-Sabbatian] R. Samuel Aboab , Dvar Shmuel , דבר שמואל , Venice, Vendramina, 1702
[Bible], Biblia Hebraica non punctata, תנך, Frankfurt am Main, Johann Wust, 1694
[Ladino - First Ed.] R. Hezkia Samuel Behor Torika, Shirah Hadasha, שירה חדשה , Izmir, 1861
[First Ed.] R. Isaac b. Meir Dueren , Sha'arei Dura , שערי דורא , Basle, Conrad Waldkirch, 1599
[Ladino] R. Hayyim Yom Tov Mei'agula, Tova Tohahat Megillah, טובה תוכחת מגולה , Izmir , 1739
R. Jeshua b. Joseph ha-Levi, Halikhot Olam , הליכות עולם, Mantua, Isaac & Solomon, 1593
[Bibliography] N.Y. Public Library, Catalog of Hebrew and Yiddish Titles , of the Jewish Collection, Boston, G. K. Hall & Co., 1960
[Bibliography] Giovanni Bernardo de' Rossi, Group of 8 de Rossi First Editions, Parma, 1773-1819
[Ms. - Community], Letter from Zfat signed by 4 Rabbis, כתב מרבני צפת, Zfat, 1922
[First Ed. - Morocco] R. Solomon Sasportas, Shesh Shearim, שש שערים , Amsterdam, Moses Frankfurt, 1724
[Only Ed. - Kabbalah] R. Naphtali Ashkenazi, Imrei Shefer, אמרי שפר, Venice, Daniel Zaniti, 1601
[Ladino] R. Abraham Laniado, Nekuddot ha-Kesef , נקדות הכסף, Venice, Pietro, Lorenzo Bragadin, 1619
Ge’onim, She’elot u’Teshuvot me-ha-Geonim, שאלות ותשובות מהגאונים, Mantua, Solomon b. Samuel of Nortze, 1597
[Only Ed.] R. Samuel b. Joseph Kohen, Minhat Kohen - Part I, מנחת כהן - נר מצוה, Venice, Juan DiGara, 1598
[Only Ed.] R, Joseph b. Samuel Ben-Rei, Sepher Masoret, ספר מסרות , Venice, Giovanni de Gara, 1607
[First Ed.] R. Juda A. Modena , Midbar Yehudah, מדבר יהודה, Venice, Daniel Zaniti, 1602
[Only Ed.], Zemanei Tephilot, זמני תפלות ר'ה וי'כ , Prague, M. J. Landau, 1857
[Kabbalah] R. Bahya b. Asher ibn Hlava, Shulhan Arba, שלחן ארבע, Prague, 1595
[Bible], Humash Tikkun Sophrim, חומש תקון סופרים, Amsterdam, Joseph; Jacob; Abraham sons on Solomon Proophs, 1767
R. David b. Joseph Kimhi (Radak), Dictionarium, ספר השרשים, Basle, Hieronymus Froben & Niclous Episopius, 1539
R. Isaac Troki , Hizuk Emunah , חזוק אמונה, Amsterdam, 1705
[First Ed.] , Shailot Ut'shuvot R. Meir Me'Rottenburg , שאלות ותשובות מהר'ם מרוטנבורג , Prague, Moses b. Joseph Katz , 1608
[First Ed.] Richard Cumberland, Jew of Mogadore, a Comic Opera in Three Acts, London, E. and J. Wright, 1808
[Marranos - Bible - Spanish] , Humas , Amsterdam, Imanuel Benveniste, 1643
[Ms. - Community], Jerusalem Appeal for Funds, Signed by 24 Moroccan Rabbis, Jerusalem, 1880
[Bible], Pentateuch - Tikkun Sophrim, תקון סופרים , Amsterdam , Widow & Orphans Proophs , 1797
[Haggadah] R. Asher Anshel Worms, Bie'ur Maspik, ביאור מספיק , London, Alexander b. Judah & Son Judah, 1785
[Kabbalah] R. Simeon b. Yohai , Sefer ha-Zohar, ספר הזהר על התורה, Jerusalem, Israel Bak, 1844-46
[Ladino], Bet Tefillah, בית תפלה , Vienna, Georg Haraschanzschen, 1813
R. Levi Isaac b. Meir of Berdichev, Kedushat Levi, קדושת לוי, Hrubieszow, Menahem Mendel Finkelstein, 1818
[Rev. Ed.] Moses Mendelssohn, Morgenstunden Oder Vorlesungen , ueber das Daseyn Gottes, Vol. 1, Berlin, Christian Friedrich Voss, 1786
[Ms.] Aaron Sassoon , Zeh Ha'Pinkus , זה הפנקס , [Morocco?], 1831
[Only Ed.] R. Jacob London , Hishtariot Melech Ha'Negev im Melech , השתערות מלך הנגב עם מלך הצפון , Amsterdam, Abraham Attais , 1737
R. Abraham de Boton, Lehem Mishne, לחם משנה, Amsterdam, Emanual Attais/Solomon Proophs, 1703-14
[Bible], Pentateuch, Five Scrolls, Haphtorot, חומש, Lemberg , Naphtali Hertz Grossman, 1807
[Chabad - First Ed.] R. Hillel Malisov, Pelah ha-Rimon, פלח הרמון, Vilna, Fine, Rosenkrantz, Schriftsetzer, 1887
[Boradside - Community], Leifreshe me'Issura, לאפרושא מאיסורא!, Bardejov, Horowitz, 1934
[Ms. - Unpublished] R. Judah Solomon Altman, Bezerei Yehudah, בצירי יהודה, Brooklyn, New York, 1906
[Ms. - Chassidim] R. Isaac Eizik Eichenstein , Com'try of R. Isaac Eizik Eichenstein of Zhidachov, כתי'ק האדמו'ר מזידיטשוב זצ'ל, [Zhidachov]?, 19th cent.
[Ms. - Chabad] R. Menachem Mendel Schneersohn, A note by the hand of the Zemah Zedek, כתי'ק הצמח צדק זצ'ל, 19th cent.
[Chabad - Holocaust] R. Yosef Yitzchok Schneerson , Kol Kora , צווי קול קורא'ס מהאדמו'ר מליובאוויטש שליט'א, [Jerusalem] , Zuckerman, 1942
[Chabad] R. Dov Ber Schneerson , Imre Bina , אמרי בינה , [Lemberg], [Ab. Nis. Suess und B. L. Necheles], [1862]
R. Judah Loew b. Beazlel, Be'er ha-Golah, באר הגולה, Zhitomir , Arye Loeb Shapira , 1859
[Chassidim] R. Menahem Nahum Twersky, Me'or Einayim , מאור עינים, Lvov, Abraham I. Matfes, 1858
[Ms.] Gershom ben Moses Hefez (Gentili), Yad Haruzim with accompanying copy, יד חרוזים, Austria or Germany?, 18th cent.
Adolf Jellinek, Rede, Election Appeal from Dr. A. Jellinek, Vienna, H. Engel & Sohn, 1862
Heinrich Zschokke: EphraimYedidah (Gotthold) Lessi, Har-Zalmon: Ha-Yehudim, היהודים:הר-צלמון, Vilna-Warsaw, L. L. (Judah Leib) Matz, Isaac Goldman, 1878, 1875
[Zionism] Judah Leib b. Hayyim Don Yehiyya, Ha-Zioniyot, הציוניות, Vilna, Shraga Feival Gerber, 1903
R. Moses ben Eliezer Phoebus Koerner, Iggeret Rishfei Keshet, אגרת רשפי קשת , Hannover, E. A. Telgener, 1831
[Kabbalah - Chassidim] R. Aaron b. Abraham, Sefer Karnayim with commentary Dan Yadin, ספר קרניים עם פירוש דן ידין, Korets, Johann Anton Krieger, 1785
[Only Ed.] Joseph Ezekiel Rajpurker, Kuttonet Yosef, כתנת יוסף , Bombay, Anglo-Jewish and Vernacular Press, 1887
[Zionism - Limited Edition], Exchange of Letters, חליפת מכתבים, Jerusalem, 1957
[Zionism - Illustrated], Palestine Book , Jewish Palestine Pavilion, New York World's Fair 1939, New York, Ogden Printing Co. Inc., 1939
R. Moses Alshekh, Shoshanat ha-Amukim, שושנת העמקים , Offenbach, Zeligman Reiz, 1717
[Haggadah - Illustrated], Ma'aleh Bet Horin, מעלה בית חורין, Vienna, Anton Schmid, 1813
[Bibliography], Group of 4 Bibliography Books, 1960-81
[Bibliography], Group of 4 Bibliography Books, Jerusalem, 1960-82
[Bibliography], Group of Bibliography, Jerusalem, Hebrew University Press, 1934-78
[Bibliography], Group of Bibliography, Jerusalem/Tel Aviv, 1961-80
[Bibliography] Naphtali Ben-Menahem, Group of 3 Ben-MenahemBooks, 3 ספרי בן-מנחם, Jerusalem, 1954-76
[Bibliography], Group of 4 Books and Catalogs, 1899-1963
[Bibliography] Abraham Habermann, Group of 4 Habermann Books, 4 ספרי הברמן, Zfat - Jerusalem, 1962-80
[Bibliography] Abraham Yaari, Group of 4 Yaari Books, Jerusalem, 1934-71
[Bibliography], Group of Bibliography, New York, 1926-42
[Bibliography], Group of 13 Auction Catalogues, 1971-93
[Bibliography] Shlomo Shunami, Collection of 3 Shunami Works, מפתח המפתחות , Jerusalem, Hebrew University Press, 1936-75
[Bibliography] Dov Friedbarg, Bet Eked Sepharim, בית עקד ספרים , Tel Aviv, Bar Judah, 1951-56
[Bibliography] N. Ben-Menachem, Y. Rafael, Aresheth - all six volumes, ארשת , Jerusalem, Mossad Harav Kook, 1958-80
[Ladino], Me'am Loaz - Exdous Part II, מעם לועז - שמות ח'ב, Jerusalem, Samuel Ha'Levi Zuckerman, 1886
[Ladino - The Copy of Prominent British Jews], Bible, תורה נביאים וכתובים , Vienna, Fradz de Schmid & Jacob Bush, 1841-42
[Chabad - First Ed.], Zemah Zedek, צמח צדק, Vilna, Fine, Rosenkrantz, Schriftsetzer, 1884
[Chabad] R. Schnuer Zalman of Liady , Beurei ha-Zohar, ביאורי הזהר , Lemberg , S. L. Flecker, 1861
[Bible] R. David Kimhi, Commentary, Psalms, ספר תהילים התשובות שעשה הרד'ק לנוצרים, Isny, [Paulis Fagius], 1542
[First Ed. - Customs - Liturgy] S. Buber, Editor , Siddur Rashi , סדור רש'י , Berlin, Mekezei Nirdamim , 1910-11
[Haggadah - Illustrated], Form of Service for the Two First Nights, הגדה וסדר של פסח , New York, J. Rosenbaum, 1889
[Bibliography] Charles Moise Briquet, Les Filigranes , New York, Hacker Art Books, 1985
[First Ed.] R. Moses Alshekh , Marot ha-Zuvot, מראות הצובאות , Venice, Juan DiGara , 1603-07
[Marranos - Bible - Pentateuch] , Los Cinco Libros de la Ley Divina, Amsterdam, Solomon Proophs , 1718
[Ms.] R. Jacob ibn Habib , Ein Yisrael (Ein Ya’akov) , עין ישראל (עין יעקב) , Yemen, 19th cent.
[Liturgy - Kabbalah], Shefer ha-Tikkunim, שפר התיקונים , Venice, Bragadina per Christofolo Ambrosini, 1674
[Only Ed.] R. Moses Fresco, Yadow shel Moshe, ידיו של משה, Salonica, Sa'adi Halevy Ashkenazi, 1812
[Liturgy], Selichot, סליחות מכל השנה , Amsterdam, Hirtz Levi Rofe & Kasman, 1751
[Only Ed.] R. Rafael David Carasso, Yedei David, ידי דוד, Salonica, Sa'adi Halevy Ashkenazi, 1867
[Only Ed.] R. Elijah Israel, Kol Elijah - Mahne Israel, קול אליהו - מחנה ישראל , Leghorn, Eliezer Sa'adon, 1792-1807
[Ms.], Letter by R. Judah Toledano, כתב מה'ר יאודה טולידאנו, Tiberias
[Talmud in one volume], Talmud Bavli, תלמוד בבלי, Warsaw, Sikora i Mylner, c. 1920
[Only Ed.] R. Nissim Abraham Ashkenazi of Izmir, Nehmad le-Mareh, נחמד למראה, Salonica, Orphans of Bezelel ha-Levi Ashkenazi, 1832
[Only Ed.] R. Raphael Abraham Aryeh, Heichel Melekh, היכל מלך , Salonica, Joseph Molho, 1814
[Only Ed.] R. Behor Hayyim de Toledo, Hayyim Medaber, חיים מדבר , Salonica, Bezelel ha-Levi Ashkenazi, 1818
[Only Ed.] R. Hayyim Nissim Shlomo, Heshek Shlomo, חשק שלמה , Constantinople, Reuven & Nissim Ashkenazi; Abraham Yatom, 1768
[First Ed.] R. Abraham Alkalai, Zekhor le-Avraham, זכור לאברהם , Salonica, Mordehai Nahman & David Israeliga, 1798
[Authographed] , Ahavat Hesed, אהבת חסד על מסכת אבות דר' נתן , Amsterdam, Gerrad Johan Jensen, 1777
Grace Aguilar ; Isaac Leeser, Translator, The Spirit of Judaism, שמע ישראל, Cincinnati, Bloch Publishing anf Printing Co., [188?]
[Only Ed. - Avot - Haggadah] R. Yehuda Ayash , Ve'Zot Le'Yehudah , וזאת ליהודה, Sulzbach , Aaron b. Meshulem Zalman , 1776
[Ms.], Seder Hamisha Zomot, סדר חמשה צומות, Yemen, 19th cent.
[Engravings] David Ottensosser, Geschichte der Yehudim (History of the Jews), געשיכטע דער יהודים, Furth, Isaac ben David Zirndorfer, 1821-25
J. Rodrigues-Monsanto, Calendrier Hébraique, Bordeaux, 1814
[Zionism] Y. Kluger, Madua Hophair Hascom ha-Betahon be-Aretz?, מדוע הופר הסכם הבטחון בארץ?, Tel Aviv, Ha-Hoshen, 1938
[Holocaust - Unrecorded] R. Joseph Zevi Duschinsky, Le-Yom Nitzahon (Day of Victory), ליום נצחון, Jerusalem, Kol Yisrael, 1945
[Zionism] R. Moses Ephraim Efrati (A. Ish-Shalom), Matan ha-Shalom, מתן השלום, Tel Aviv, Herzilia, 1935
[Only Ed.] R. Abraham b. Mordecai Azulai, Mahazeh Avraham, מחזה אברהם, Jerusalem, Yoel Moshe Salomon, 1880
Rev. Dr. [Nathan Marcus] Adler, Propitiatory Prayers for the Day of Atonement , סליחות ליום כפור, London, Wertheimer & Co., 1856-58
[Liturgy - Community] , Shivhei Pesah, שבחי פסח, Fez, Aaron Attar, 1926
[Only Ed.] R. Moshe HaKohen; R. Samuel Primo, Kehunnat Olam , כהונת עולם, Constantinople, Jonah b. Jacob Ashkenazi, 1740
[Only Ed.] R. Yom Tov Algazi, Simhat Yom Tov, שמחת יום טוב, Salonica, Mordehai Nahman & David Israeliga, 1794
R. Judah Ashkenazi of Izmir - R. Raphael Ashkenazi, Yad Ye'udah - Mareh Einei'im, יד יהודה - מראה עינים , Salonica, Bezelel ha-Levi Ashkenazi, 1816
R. Aaron b. Hayyim Abraham Ha'Kohen Perahyah , Parah Matteh Aharon , פרח מטה אהרן , Amsterdam, Moses Mendes Coitinho , 1703
R. Joseph Caro, Shulchan Arukh, Parts III & IV, שלחן ערוך - חשן משפט ואבן העזר, Venice, Jaun D'Gara, 1598
[Bible], Biblia Hebraica , תורה נביאים וכתובים, Frankfort on the Main , Ioannis Philippi Andreae , 1716
[Unrecorded Cooperplate Engraving], Hiddushei Halakhot MaHaRShA, חידושי הלכות מהרש'א, Vienna, Georg Holzinger, 1814
[Unrecorded - Chassidim] , Two Broadsides Announcing the Rebbe of Dej, שני כרוזים מהאדמו'ר מדעעש, Jerusalem, Mermelstein, c. 1935
R. Isaac Conpanton, Darkhei ha-Gemarah, דרכי הגמרא, Mantua, Thomas Rufnalli, 1593
[Liturgy - First Ed.] R. S. I. Mulder, Het boek der Psalmen, ספר תהלים, Amsterdam, Van Embden & Co. en Belinfante & de Vita , 1838
[Liturgy] R. Eliezer Me'Italia, Ayyelet ha-Shahar, אילת השחר, Mantua, Raphael Hayyim Me'Italia, 1724
[Only Ed.] R. Saul Siskus, Rav Alfas, רב אלפס ע'פ שביל הישר, Vilna, Menahem Mann & Simha Zimel, 1839
[Ms.], Seder Selihot, סדר סליחות, Yemen, 19th cent.
[Ms.], Letter by R. Akiba Hiyya Behlol, כתב מה'ר עקיבה חייא בהלול ס'ט, Tiberias, 1923
[Chassidim] , Psalms, תהלים עם מעמדות, Zhitomir, Chanina Lipa, Arye Loeb, & Joshua Heschel Shapira, 1848
Tractate Rosh Hashanna, מסכת ראש השנה, Offenbach, Zeligman Reiz, 1721
[Chabad] R. Dover Schneerson , Pokei'ah Ivrim, פוקח עורים, [Lvov], c. 1860
[Ms.], Bet Din Decree Signed by 4 Rabbis, כתב בית דין, Zfat, 1909
[Ms. - Liturgy - Haggadah - Avot] , Tachlel , תכלאל, Yemen , 1652
[Haggadah], Minha Hadasha, מנחה חדשה, Jerusalem, Isaac Gaszinne - Nissan Bak, 1883
[Unrecorded - Ms.], Zfat Emet Tikon Lu'ad, צפת אמת תכון לעד, Zfat, 1870
[Only Ed. - Community] R. Ezekiel Landau, Derush Sheveh ve-Hodu'ah, דרוש השבח והודאה , Prague, 1789
[First Ed.] R. Moses Alshekh, Devarim Tovim , דברים טובים , Venice, Juan DiGara, 1601
[Only Ed.] Ben Aronin, The Abramiad, אברמיה , Chicago, Argus Books, 1941
[First Ed.] R. Hayyim Benveniste, Hamra ve-Hayyei - Hemer Hivver Attik , חמרא וחיי - חמר חיור עתיק , Leghorn, Eliezer Sa'adon, 1802
Attributed to R. Simeon the Preacher of Frankfurt, Yalkut ha-Torah [Shimoni], ילקוט התורה - שמעוני, Cracow, Isaac Prostitz, 1595-96
[First Ed.] Don Isaac Abravanel, Peirush ha-Torah, פירוש התורה , Venice, Bragadin, 1579
[Chabad] R. Juda Leib Boruchovich, Sheirut Yehudah , שארית יהודה, Vilna, Menachem Mann & Simha Zimel , 1841
[Ms. - Kabbalah - The R. Isaac Gaon Copy] , Sefer ha-Emunot (Book of Beliefs), ספר האמונות עם הגהות כ'י המקובל ה'ר יצחק גאון ז'ל , Ferrara; Jerusalem , Abraham ibn Ushke , 1556