06:51:20


[Login]   
[Book List]  

PLEASE NOTE: All bidding for the auction currently underway
at our new website at www.virtualjudaica.com/
.

 
Listing Title
[Psalms - Miniature] , Tehillim , ספר תהלים, Roedelheim, J. Lehrberger & Comp., 1865
[Psalms - Miniature], Tehillim , ספר תהלים, Warsaw, Samuel Orgelbrand, 1877
[Women] Abraham Levi, Die Plichten der Judischen frau, Frankfurt am Main (Roedelheim), J. Kauffmann (M. Lehrberger) , 1903
[Biography] Joseph Brns, Die Famile von Hirsch aus Bereuth, Munich, 1931
[Only Ed.] Dr. E. Biberfeld, Sabbathvorschriften, Berlin, H. Itzkowski, 1910
[Liturgy - Unrecorded - Women], Die Himmelspforte. Taegliche Gebete der Israeliten, שער השמים הוא סדר תפלות מכל השנה, Budapest , M. E. Loewy's Sohn (Neumayer Ede), 1895
[Liturgy] Judah Leib Gordon, ed., Siddur Bet Yehudah, סדור בית יהודה , New York, Morgan Journal, 1914
[Liturgy - Train or Boat Travellers - Miniature], Eyun Tefillah, עיון תפלה, Prague, M. Schmelkes (M. I. Landau), 1853
[Liturgy], Seder le-Tefilat Minha ..., סדר לתפלת מנחה מעריב ושחרית של ימי הפורים , Karlsruhe, Grossh. priv. Hebr. Buchdruckerei, 1839
[Liturgy], Taegliche Gebete der Israeliten , תפלת ישראל , Munich, Frntz August Fleischmann , 1827
[Psalms], Zemirot Yisrael on Psalms , דרך מסילה, זמירות ישראל, תהלים, Furth, D. Zuerndorffer u. J. Sommer , 1843
[Hasidim - Liturgy], Siddur Derekh ha-Hayyim, סידור דרך החיים, Vienna, Jos. Schlesinger, 1908
[Only Ed. - Haskalah] [Abraham Mendel Mohr] , Kinot le-Leil Tisha be-Elul, קינות לליל תשעה באלול, Lvov, 1848
Group of 18 Sotheby's Catalogues, New York, London, Tel Aviv, Jerusalem
Group of 15 auction catalogs
Orphan Hospital Ward of Israel, Group of 18 facsimile haggadot, New York
[Polemic - Only Ed.] R. Akiva Joseph Schlesinger, Bet Joseph Hadash, בית יוסף חדש , Jerusalem, 1875-81
[Only Ed.] R. Moses Guttmann, Belehrende Bergleichung ... Eine Predigt, Bayreuth, Commission, 1831
[Liturgy - Unrecorded] M. Mendelssohn, Siddur Tefilot Yisrael , תפלות ישראל, Vienna, Anton Schmid, 1816
[Women - Liturgy], Israelitisches Andachtsbuch , תפלת ישראל , Frankfort am Main, (I. F. Bach), 1846
R. Judah ben Samuel Halevy, Sefer ha-Kuzari , כוזרי, Venice, Meir Firenzo, 1547
[First Ed.] R. Joseph of b. Moses Kremenets , Be'urei ha-Semag , ביאור על ספר מצות גדול , Venice, Bragadin, 1605
[Zionism], The Jewish Case before the, Anglo-American Committee of Inquiry on Palestine, Jerusalem, The Jewish Agency, 1947
[Only Ed.] Zohar Hanegbi, Bracha Yaniv, Afghanistan, The Synagogue and the Jewish Home, Jerusalem, Hebrew University, 1991
[Only Ed. - Haskalah] Moses Mordecai Juwel , Limmude ha-Teva , למודי הטבע, Czernowitz (Chernovtsy) , Peter und Johann Eckhardt , 1836
[Only Ed.] R. Heinrich (Hayyim) Brody , Predigt , זכות אבות, Prague, 1920
[Only Ed.] R. Moses Albelda , Reshit Da'at , ראשית דעת , Venice, Juan D'Gara, 1583
[Only Ed. - Liturgy] R. Isaac Morali, Shem Ephraim, שם אפרים , Algiers, 1911
R. Judah ben Samuel Rozanes, Mishneh la-Melekh, משנה למלך, Hamburg, Leizer Shamash; Nathan Mai, 1790
[Only Ed. - Unrecorded] R. Rafael ha-Zarafati, Minhat Patim, מנחת פתים, Fez, Morocco, 1955
[Community] , Ersten Statuten des Bethauses in der Inneren Stadt, aus anlass der jahrhundertfeier, Vienna, Adolf Holzhausen, 1926
[Only Ed. - Polemic] Ephraim Deinard , Mashgei Ivrim, משגי עורים, St. Louis, Moinchester, 1919
[Only Ed.] Gerson Rosenzweig , Shirim, Meshalim u-Mikhtamim, שירים משלים ומכתמים, New York, S. Levine, 1893
[Only Ed.] R. Yom Tov Algazi , Kedushat Yom Tov, קדושת יום טוב, Jerusalem, Israel b. Abraham Bak, 1843
[Liturgy - Avot], Prayers of Israel , תפלת ישראל, New York, L. M. Frank, 1876
[Only Ed.] Nehemiah Libowitz , R. Judah Aryeh Modena; Milu'im, ר' יהודה אריה מודינא; מלואים לספרי ר' יהודה אריה , Vienna; New York, Moritz Knopfelmacher; A. H. Rosenberg, 1896; 1897
[Polemic - Only Ed. - Unrecorded], Liphko'ah Eineim Ivrot, לפקוח עינים עורות, [Jerusalem], c. 1910
[Polemic - Only Ed.] R. Joshua Siegel, Eiruv ve-Hozu'ah, עירוב והוצאה , New York, Wolf Hirschprung; Isaac Rahlin, 1907
[First Ed. - Habad] R. Dov Ber Schneerson , Imre Bina , אמרי בינה, Kopys, Israel Yaffa , 1821
[Only Ed.] R. Zalman b. Jacob Runkel, Hatan Damim, חתן דמים , Prague, Moses Katz, 1606
[Napoleon - Haskalah] Abraham Mendel Mohr , Dagul me-Revavah , דגול מרבבה, Chernovtsy, Johann Eckardt & Sohn , 1855
[Only Ed. - Haskalah] Jacob Tugendhold, Koshet Imrei Emet ve-Shalom , קשט אמרי אמת ושלום , Warsaw, Stanislaw Strabski , 1844
[Polemic - Community - Only Ed.] Sephardim , Two Polemics on the Rebbe Meir Baal ha-Ness Fund, יצב גבולות; משפט וצדק, Jerusalem, 1904
[Only Ed. - Montefiore - Blood] R. Hayyim Palache , Hayyim Tehila; Hayyim Derakhuf le-Moshe Tehila, חיים תחילה; חיים דרכיו למשה תחלה, Salonica, Sa'adi Halevy Ashkenazi, 1845
[Only Ed.] R. Eliezer b. Isaac Papo, Hesed la-Alafim, חסד לאלפים, Salonica, Orphans of Bezalel Ashkenazi, 1841
[Ladino - Only Ed.] R. Jacob ben Hayyim Berab , Zimrat ha-Arez , זמרת הארץ , Leghorn, Sadon Malkho and partners , 1820
[Polemic - First Ed.] Tobias Feder, Kol Mehazezim , קול מחצצים , Lemberg, E. Winiarz , 1853
[Liturgy], Ha-Mahzor m-kol ha-Shana, המחזור מכל השנה, Dyhernfurth, Son-in-laws of the deceased Joseph Mai, 1816
[Only Ed.] R. Isaac b. Samuel ha-Levi , She'elot u-Teshuvot , שאלות ותשובות, Neuwied, Johann Belzer Haupt , 1736
[Habad] R. Shneur Zalman of Liady , Shulhan Arukh ha-Rav, v. 3, שולחן ערוך הרב, חלק ג', Zhitomir, Haninah Lippa & Joshua Heschel Shapira , 1862
[Kabbalah - Liturgy - Regal] R. Moshe Zacuto , Tikkun Shovavim , תקון שובבים, Venice, Bragadina , 1741
[Reform - Music - Ms.] H. Goldberg, Gesange fur Synagogen, Braunschweig, Friedrich Bieweg, 1853
[Anti-Semitica] [Nazi Party], Die Greuelpropaganda is eine lugenpropaganda, Berlin-Charlottenburg, Jakow Trachtenberg Verlag, 1933
[Haggadah - Illustrated] Julian Liebermann, Hagadah Schel Pessach, הגדה של פסח , Berlin, Rudolf Graetz, 1925
[First Rev. Ed.] Solomon E. Blogg, Geschichte der hebraeischen Sprache und Literatur , קורות לשוננו הקדושה, Hannover , E. A. Telgener , 1826
[Polemic] Neturei Karta , Le-Hasir ha-Masveh , להסיר המסוה, Jerusalem, Mesorah Press , 1950
[Only Ed. - Eiruv] R. Nehemiah Zevi Nobel , Porat Yoseph, פרת יוסף , Frankfort am Main, Elimaleh Slobotzky, 1914
Et Sepod, עת ספוד , Casablanca, Joseph Lugassy, c. 1940
[First Ed.] R. Judah b. Jacob ibn Attar , Bo Tov le-Yisrael, בו טוב לישראל , Jerusalem, Israel b. Abraham Bak, 1869
[Binding], Tur, Hoshen Mishpat, טור חושן המשפט, Wilhermsdorf , Hirsch b. Hayyim of Furth , 1727
[Binding], Talmud Bavli - Tractate Bava Batra, תלמוד בבלי, מסכת בבא בתרא, Frankfort am Main, Johann Kelner, 1720
Constance Schild, Editor, Rembrant Complete Etchings, New York, Arden Book Co., 1937
Print by Isidor Kaufmann, c. 1920
Jakob Steinhardt , Illustrator, Book of Jonah; Book of Ruth , יונה; רות, Philadelphia, Jewish Publication Society of America, 1953; 1957
[Zionism], Signed Rabin Photo, c. 1970
Chagall's Jerusalem Windows Stamps, New York, United Nations, 1967
[Holocaust - Zionism], Chupah Cover, Erez Israel , American Joint Distribution Committee, c. 1946
[Oil Painting] Zvi Raphaeli, Kineret, Israel, 20th cent.
Shabtai Rubin, The Levant Trade Fair, להגנת תוצרתנו התגיסו!, Jaffa, Shaham, 1936
[Poster] Galerie Zabriskie, Stieglitz, Paris, Arte Paris, 1977
Doyle Dane Bernbach, Subway Poster for Levy's Bread, New York, Darien House Inc., c. 1971
[Children's - Zionism], Be-Aretz, brodside illustrated by Jakob Steinhardt, בארץ, Jerusalem, Keren Kayemet le-Yisrael, 1945
Silver Torah Pointer (Yad), Portugal, c. 1950
Original Drawing by Ze'ev Raban , Jerusalem, 20th cent.
[Haggadah - Facsimile], Ha-Haggadah Shel Sarajevo, ההגדה של סאראייבו, Tel Aviv, Masada, c. 1965
[Charity Box], Jewis National Fund, קרן קימת לישראל, New York ?, c. 1950
[Charity Box], General Israel Orphans Home, Jerusalem, Alfred Saltzman, c. 1950
[Psalms - Persian Judaica - Kabbalah], Sefer Tehillim, ספר תהלים , Shklov, Ezriel Zelig b. Jacob, 1826
Ben Amram, Original serigraph, Jerusalem
[First Ed.] R. Zevi Hirsch Levin, Tsevi la-Zadik, צבי לצדיק, Piotrkow, Eilberg, Kronenberger, and Rosengarten, 1903
[Polemic - Anti Zionist] Va’ad le-Haganat ha-dat, Za’akei eretz ha-kodesh, זעקי ארץ הקודש, Jerusalem, Defus Ha-tehiya , c. 1960
R. Menahem Mendel Porush , Be-tokh ha-homot- yovel shanim , בתוך החומות – יובל שנים, Jerusalem, Special printing for Yeshivot , c. 1948
Sefer Megillat Taanit, ספר מגלת תענית, Jerusalem, Shenboim et Veiss, 1908
[Polemic - Anti Zionist] Neturei Karta , La-Tzom, le-vekhi, ule-milkhama, לצום לבכי ולמלחמה!, Jerusalem, c. 1960
[Polemic - Women], Hesiru et malbushei ha-peritstut, הסירו את מלבושי הפריצות, Jerusalem, Horeb Press , c. 1950
[Only Ed.] R. Leopold Greenwald, Treatise on the Babylonian and Palestinian Talmud, תלמוד בבלי וירושלמי , Brooklyn, New York, Moinester Publishing Co., 1936
[Hasidim - First Ed.] R. David Kahana Gelb, Bet Shlomo , בית שלמה, Orsova, Moshe Juda Glancz , 1928
[Only Ed. - Haskalah] Judah Loeb Stark, Agudat Shoshanim, אגדת שושנים, Prague, Scholl’schen Buchdruckerei, 1817
[Community - Poetry] , Shirim, Migadlei Yesomim, מגדלי יתומים שירים, Amsterdam, David Proops, 1838
[Polemic] R. Jonathon Benjaminha-Levi Horowicz, Ya’ir Nativ, יאיר נתיב, Satoraljaujhely, B. Landesman, 1897
[Holocaust] Hevrat Shas, Yerushat Peletah, ירושת פליטה, Budapest, Bi-defus shel ha-Ahim Gevirts , 1946
[Only Ed. - Math] R. Meyer of Fuerth, Yirat Shamayim, יראת שמים, Dessau, 1820
[Only Ed.] R. Rafael ben Judah Ashkenazi, Mareh ha-Gadol, Part I, מראה הגדול, ח'א, Salonica, Bezalel ha-Levi Ashkenazi, 1829
R. Judah ben Jehiel, Messer Leon, Nofet Zufim, נופת צופים, Vienna, Bendinner & Schlossberg, 1863
[Reform] R. Aaron Hahn, The Rabbinical Dialectics, ספר עוקרי הרים, Cincinnati , Bloch & Co., 1879
R. Isaac ben Judah ibn Ghiyyat: R. Seligman Baer , Sha'are Simhah, שערי שמחה , Furth, Yuda Zimmer, 1861-62
[Polemic] R. Akiva Joseph Schlesinger` R. M. Sofer, Lev ha-Ivri, לב העיברי, Lemberg, J. M. Stand, 1868
[Hasidim - First Ed.] R. Aaron ben Israel Friedman, Kedushat Aharon, קדושת אהרן, Warsaw, Jacob Joseph Wagmeister, 1913
[Polemic - Only Ed.]R. Isaac Jehiel ha-Kohen Gross, Iggeret le-Nevuchim, אגרת לנבוכים, Jerusalem, Verdi, 1958
[Liturgy - Bindings], Mahzor, מחזור, Offenbach, Zevi Hirsch Spitz Segal & Son Abraham, 1802-04
[Community - Ms.], Petition and selection of chairman, כתב פרנסי לעמבערג, Lemberg, 1809
[Habad - Liturgy] R. Shneur Zalman of Liady , Siddur Tefilah , סדר תפלה עם תורה אור , Vilna, Widow and Brothers Romm , 1910
[First Ed.] R. Eliezer Fleckles , Hazon la-Mo'ed , חזון למועד, Prague, Scholl & Landau, 1824
[Polemic - Zionism - Only Ed.] R. David Moskovits , Ragle me-Vaser , רגלי מבשר, Cluj (Klausenberg) , Vinshtayn im Friedman , 1921
[Habad - Holocaust] R. Shneur Zalman of Liady , Tanya (Likkutei Amarim) , ליקוטי אמרים - תניא, Mukachevo, Grafia, 1943
R. Samuel David Sobel , Zecut Avot with commentary Migdal David , זכות אבות, New York, A. H. Rosenberg, 1906
[Community - Unrecorded], Call for donations to the Jerusalem Ashkenazim, ווערטהע גבאים... ר' מאיר בעל הנס ... ארץ ישראל, New York, Rabbi Dov Ber Abramovich, 1890
[Bible - Psalms] Mendelssohn , Tehillim, ספר תהלים, Karlsruhe, Grossh., 1832
[Liturgy - Unrecorded] Dr. J. Goldschmidt , Israel’s Gebete (Prayers) , תפלת ישראל , Mainz, Joh. Wirth , 1902
[Liturgy - Kabbalah] R. Zevi Hirch of Furth, Likkutei Zevi , לקוטי צבי, Sulzbach, S. Arnstein, 1843
[Unrecorded - Liturgy] R. Selig Bamberger, Die hauslichen Gesange fur Freitag Abend, זמירות לליל שבת , Frankfurt am Main (Roedelheim), M. Lehrberger, c. 1900
[Kabbalah - Only Ed.] R. Jacob Temerls, Sifra di-Zeni'uta de-Ya'akov , ספרא דצניעותא דיעקב, Amsterdam, David di Castro Tordas, 1669
[Only Ed.] R. Abraham Benjamin Wolf Hamburg, Sha'ar Zekenim, Vol. I-II, שער הזקנים , Sulzbach, Zekel Arenstein, 1830
[Only Ed.] R. Benjamin Judah Gittelsohn, Ha-Poteah ve-ha-Hotem, הפותח והחותם , New York, A. H. Rosenberg, 1898
[First Ed.] Rev. I. L. Kadushin , Sefer Zion , ספר ציון , New York, A. H. Rosenberg, 1898
[Psalms - Unrecorded] R. Isaac Leeser, Trans., Sefer Tehillim , ספר תהלים, New York, Hebrew Publishing Co., 1909
[Kabbalah] R. Yidel Rosenberg , Eliyahu ha-Navi, אליהו הנביא, Warsaw, Aaron Zeilingold, 1913
[First Ed.] R. Yidel Rosenberg , Nifla'ot Maharal , נפלאות מהר'ל , Piotrkow , Zeilingold , 1909
[Unrecorded], Great Palestine Orphan Asylum Diskin, Jerusalem, בית מחסה ליתומים הגדול דיסקין, Tel Aviv, Ahdut, [1927]
[Liturgy] R. David ben Aryeh Leib of Lida , Sod Ha-Shem , סוד ה' , Vienna, Joh. Schlesinger , 1896
[Haggadah - Illustrated], Historical reflections of the Yeshiva Rabbi Chaim , הגדה של פסח, Brooklyn, New York, Yeshiva Rabbi Chaim Berlin, 1929
[Haggadah - Illustrated], Haggadah Shel Pessah, הגדה של פסח , New York, Shilo Publishing, 1941
[Haggadah - Illustrated], Haggadah of Passover, הגדה של פסח, New York, Shulsinger Bros., 1949
[First Ed.] R. Jacob Hagiz , Hilchot Ketanot , הלכות קטנות , Venice, R. Moses Hagiz - Bragadin , 1704
R. Abraham Abele Gombiner , Zayit Ra’anan , זית רענן, Venice, Isaac Foa - Bragadin , 1743
[Binding] Jean-Baptiste de Boyer Argens , Lettres juives ou Correspondance philosophique , Lausanne , M.M. Bousquet , 1738
R. Jacob b. Shlomo ibn Habib , Ein Ya'acov , עין יעקב, Berlin, 1709
[Liturgy - Binding], Mahzorim , מחזורים, Luneville, France , Abraham Brisach , 1799
[First Ed.] R. Pinheas Ha'Levi Horowitz , Sefer Hafla'ah - Sefer ha-Makneh , ספר המקנה - הפלאה, Offenbach, Zvi Hirsch Spitz , 1801
[First Ed. - Psalms] Naphtali Gross, trans., Tehillim, תהלים , New York, Shulsinger Bros., 1948
[Polemic - Montefiore -Ladino] R. Hayyim Palache , Hayyei ve-Hamra, חיי וחמרא, Izmir, Ben Zion Benjamin Roditi , 1865
[First Ed.] R. Bezalel Ashkenazi, Shitah Mekubbezet, שיטה מקובצת. כריתות , Vienna, Josef Schlesinger , 1878
[First Ed. - Hasidic Copy] R. Joel Sirkes , Bayit Hadash ha-Hadashot , בית חדש החדשות, Korzec (Korets), Johann Anton Krieger , 1785
[Polemic - Anti Zionist] Neturei Karta , El ha-Jareh ve-Hared, אל הירא וחרד, Jerusalem, Eidah ha-Hareidit, [1961]
R. Joseph Caro, Shulhan Arukh, Orah Hayyim , שלחן ערוך, אורח חיים, Dyhernfurth, Joseph Mai, 1806
[Children's Periodical], Ha-Zopheh la-Yeladim, הצופה לילדים, Tel Aviv, 1948-1950
[First Ed.] R. Aryeh Leib b. Moses Zuenz , Yayin ha-Mesamei'ah, יין המשמח, Warsaw, Hayyin Kelter, 1889
[Only Ed.] R. Aaron Moses Kissilov , Mishberei Yam , משברי ים , Harbin, China, M. Levitin , 1926
Prof. Dr. Solomon (Zalman) Frensdorff, Mahberet ha-Mesorah ha-Gedolah, מחברת המסרה הגדולה, Hannover and Leipzig, Cohen & Risch, 1876
R. Mordecai ben Jehiel Michael ha-Levi of Slawatye, Mera Dakya , מירא דכיא, Frankfort am Oder, Michael Gotshalk, 1734
[Only Ed.] R. Mehiel Shimon ben Jehiel Michael Mai, Mesped Gadol ve-Kevod Me’od, מספד גדול וכבד מאוד, Dyhernfurth, Almanah Joseph Mai, 1811
R. Menahem Zion ben Solomon Zalman Rabino, Nehamot Ziyyon, נחמות ציון, (Frankfort am Main), 1676-77
R. Israel Issur ben Zev Wolf: R. Abraham Maskileis, Sha’ar Mishpat (II): Be’er Avraham, שער משפט, חלק ב; באר אברהם, Mogilev on the Dniester; Vilna, David & his son Zevi Zev Rubinstein; Menahem Mann , 1812;1844
Nathan Birnbaum and Hugo Herrmann, Edom: Berichte jüdischer Zeugen und Zeitgenossen ., Berlin, Jüdischer Verlag, 1919
[First Ed.] R. Felix Kanter, Gleichnisse fuer Reden ueber juedische Angelegenhe, Frankfort am Main, J. Kauffmann , 1911
[Only Ed.] R. Judah Eliezer Anixter, Hiddushei Avi, חידושי אב'י, Chicago, Hayyim Leib Meites, 1904
[Only Ed.] R. Meir ben Moses Meisles, Hilkhot Olam, הלכות עולם, Sulzbach, Meshullam Zalman ben Aaron Frankel, 1756
[Ms.], Letter by R. Reuven Fine, כתב מה'ר ראובן פיין, Bnai Brak, 1982
[First Ed.] R. Moses Alshekh , Devarim Nehumim , דברים נחומים , Venice, Juan D'Gara, 1601
[Ms.], Prayers to be Recited by the Wife of One’s Youth , סדר אשת נעורים שנוהגים לאומרו בללי ר'ה , [Italy], c. 1850
[Polemic - Women] Neturei Karta , Divrei Elokim Hayyim, דברי אלקים חיים, Jerusalem, 1966
[Polemic - Anti-Zionist] R. Joel(ish) Teitelbaum , Da'at Torah, דעת תורה, Jerusalem, 1966
[Kabbalah - Ms.] , Shivviti , שויתי, Mid-East, 19th cent.
[Community] , Laws of the Board for Administering the Affairs of, שחיטה, London, Strakjer Brothers, 1921
[First Ed.] R. David Zevi Hoffmann, Melammed Leho'il , מלמד להועיל, Frankfort am Main, Hermon, 1926
[Kabbalah] R. Elijah ha-Kohen ha-Itamari , Shevet Mussar , שבט מוסר, Jerusalem, Jehiel Brill, Mical ha-Kohen; Joel Solomon, 1863
[R. S. R. Hirsch Copy] Immanuel of Rome , Mahbarot Immanuel , מחברות עמנואל, Berlin, Orientalischen Buchdruckerey , 1796
[Only Ed.] R. Alexander b. Abraham ha-Levi , Rimon Gadish , רמון גדיש, Brunn (Brno), Joseph Karl Neimann , 1788
[Polemic - Anti-Reform], Kinat Tziyyon, קנאת ציון, Amsterdam, David Proophs, 1846
[Polemic - Women] R. Judah Eliakim Goldberg , Koha de-Heiterah , כחא דהיתרא, New York, Alpha , 1922
Isaac Abraham Euchel, Toldot ... Mendelsshon, תולדות החכם ... משה בן מנחם [מנדלסון] , Lemberg, Michael Wolf , 1860
[Liturgy] R. Isaac Leeser , Form of Prayer Volume I, III-V, סדור שפתי צדיקים, Philadelphia, Sherman & Co., 1878
[Liturgy] , Selihot ke-Minhag Alsace , סליחות מכל השנה כמנהג עלזוז , Frankfort am Main , Solomon Zalman Aptrod & Moses Gamberg , 1725
[Bible] Falk Kohen, tr. , Thilim (Psalms) , תהלים, Brunn (Brno), Joseph Rossman , 1797
[Liturgy - Reform], Israelitische Gebetordnung, סדר תפלה , Munich - Berlin, Israelitischen Cultusgemeinde in Muenchen, 1891
[Liturgy - Unrecorded] A. Ben Baruch Crehange, Ed., Prieres des Israelites , סדר תפלת ישראל , Paris, La Libairie Israelite , 1856
[Liturgy] A. Ben Baruch Crehange, Trans., Min'ha 'Hadascha ... Prieres des Israelites , מנחה חדשה סדר תפלת ישראל, Paris, La Libairie Israelite, 1855
[Liturgy - Bindings], Selihot mi-kol ha-Shanah ke-Minhag Elzos, סליחות מכל השנה כמנהג מדינת עלזאס, Metz, Ephraim Hadammer , 1822
[Ms. - Community], Marriage register with important signatures, פנקס מקהילת קאמינקא, Kamionka Strumiowa , 1789-1861
[Only Ed. - Critique] Shalom Jacob Abramowitsch, Ein Mishpat, עין משפט, Zhitomir, Abraham Shalom Shadatov, 1867
[Only Ed.] R. Ber b. Abraham Bing, Duda’e Issahar, דודאי יששכר , Wuerzburg, Franciscus Ernestus Nitribbitt, 1821
[Unrecorded - Bindings] M. L. Landau, Trans., Gebete der Israeliten, Prague, Jakob B. Brandeis , 1887
[Polemic - Only Ed.] R. Asher Anshel Worms , Seyag la-Torah (A Fence around the Torah) , סייג לתורה, Frankfort am Main, Beierhoffer , 1766
R. Elijah ben Solomon Zalman of Vilna (Vilna Gaon), Four independent works bound together, תשועת ישראל :ראשית דעת :מרפא לנפש :דבר אליהו, Vilna; Krotoschin; Warsaw, 1857-83
[Only Ed.] R. Aaron b. Nathan Lewin of Rzeszow, Birkat Aharon, ברכת אהרן, Drogobych, A. H. Zupnik, 1913
R. Judah ben Bezalel Loew (Maharal), Four works in one volume, גבורות ה'; דרוש נאה; דרוש על התורה; תפארת ישראל, Warsaw; Nowy Dwor Mazowiecki, W. J. Lebenssohn; Zevi Jacob Bomberg; Johann Krieg, 1796-1841
[Only Ed.] Noah ben Jacob Jacobsohn, Tevat Noah, תבת נח, Berlin, Julius Benzian (Rosenthal & Co.), 1876
R. Solomon ben Jehiel Luria; R. Zevi Hirsch Ashken, Yam shel Shelomo; Shut Hakham Zevi, שו'ת החכם צבי; ים של שלמה, Fuerth; Sudilkov, 1766; 1825
[Ms.], Letter by R. Mordecai Zev Ornstein, כתב מה'ר מרדכי זאב ב'ר יעקב משולם אורינשטיין, Lemberg, 1811
[Ms.], Letter by R. Abraham Isaac ha-Kohen Kook , כתב מה'ר אברהם יצחק הכהן קוק , Jerusalem, 1927
[Ms.], Letter by R. Joseph E. Henkin , כתב מה'ר יוסף אלי' הענקין , [New York], c. 1962
[First Ed. - Reform] Moses Mendelssohn , Be'ur Milot ha-Hegyon, ביאור מלות ההגיון , Frankfort am Oder, Grillo, 1761
R. Aaron Samuel ben Moses Shalom of Kremnitz , Nishmat Adam , נשמת אדם , Wilhermsdorf, Hirsch ben Hayyim of Fuerth , 1732
[Only Ed.] Dr. David Leimdorfer, Der Prediger Salomon oder das Gotteswort auf der, Hamburg, Rudolphi'sche Buchhandlung, 1885
[Women] Jacob Freund , Hanna: Gebet- und Andachtsbuch für israelitische , Frauen und Mädchen , Breslau, 1874
[Ladino], Conflass du Purim, די טופארמי קון פלאזיר איסטאש קומפלאש קיז'י אזיר..., Salonica, c. 1830
[Reform] Isak Noah Mannheimer , Gebete der Israeliten , תפלות ישראל, Vienna, Jos. Schlesinger, 1901
[Bible - Pentateuch], Tikkun Sofrim, תקון סופרים , Vienna, Franz Edlen von Schmid und J. J. Busch , 1840
[Only Ed. - Reform] David Philipson, Old European Jewries, Philadelphia, Jewish Publication Society of America, 1894
[Liturgy - Bindings], Mahzor , מחזור , Vilna, Judah Loeb, 1903
[First Ed.] R. Jonathan Eibeschutz , Ya'arot Devash , יערות דבש, Karlsruhe, 1779-82
R. Solomon b. Eliezer ha-Levi , Avodat ha-Levi , עבודת הלוי , Venice, Marco Antonio Guistianni , 1546
[First Ed.] R. Naphtali ha-Kohen (Katz), Birkat ha-Shem - Semikhat Hakhamim , ברכת ה' - סמיכת חכמים , Frankfort am Main, Johannis Wust , 1704-05
[Haggadah - Illustrated] , Ma'aleh Bet Horin , מעלה בית חורין, Vienna, Anton Schmid, 1813
[Liturgy], Selihot for the Entire Year (Frankfurt Minhag) , סליחות מכל השנה , Karlsruhe, Grossherzoglich Badischen Privilegirten Hebraeisch, 1817
R. David Kimhi (Redak) , Sefer ha-Shorashim , ספר השרשים, Venice, Marco Antonio Guistianni , 1547
[Liturgy - Customs], Mahzor m-kol ha-Shana, Minhag Poland , מחזור מכל השנה - מנהג פולין - חלק א', Altona, Samuel & Judah Bunn , 1804
[Only Ed.] R. Abraham Jacob Gershon Lesser , Ohel Mo'ad , אהל מועד, Chicago, Naftali Gensher , 1897
[Psalms] J. D. Eisenstein , The Classified Psalter Arranged by Subjects , פסוקי דזמרה, New York, A. Ginsberg & Bros. , 1899
[First Ed.] R. Joseph Dov Levin, Yad ha-Levi, יד הלוי, New York ?, (1898)
[Medical - Unrecorded] Tobias ben Moses Cohn , Ma’aseh Tuviyyah , מעשה טובי' , Lemberg - Stetin, S. L. Kugel, Lewin et Com , 1867
[Polemic] R. Shelomoh Hayim ha-Kohen Tikotshinski, Sha’elu Shalom Yerushalim, שאלו שלום ירושלים, Petah Tikvah, Ha-Tahiah, 1923
R. Hayyim Joseph David Azulai, (Hida): R. Hayyim b, Zipporin Shamir: Kita’av Nifla’ot Gedolot, כתאב נפלאות גדולות; צפורן שמיר, Djerba, Jacob Haddad: Azizi Kohen, 1940
[Only Ed.] R. Eliezer ben Nissan Auerbach , Shut Tur ha-Even, שאלות ותשובות טור האבן , Poryck, Solomon ben Hanina, 1818
[Unrecorded], Illustrated wallsheet on Hilkhot Shehitah, הלכות שחיטה, Jerusalem, Lomdei Torah, [1906]
[Ms. - Liturgy], Piyyutim, כתבי יד שירים, [North Africa], 18th cent.
[Polemic - Only Ed.] R. Isaac Jehiel haKohen Gross, Milhamot Mizvah, מלחמת מצוה, Jerusalem, Horev, 1959
[Polemic - Only Ed.], Polemic concerning womens’ military service, העל אלה נחריש, Jerusalem ?, Va’ad le-Haganat ha-Dat, 1977
[Only Ed.] Ludwig Lajos Blau; Miksa Weisz, Derashot Maharam [R. Moses ben Joshua Izik Spira], דרשות מהר'ם, Piotrkow, Solomon Balkatovski, 1900
[Periodical] Mordecai Avraham Alfandari , Karaite Newspaper Ha-Or, האור, Jerusalem, Mordecai Avraham Alfandari, 1956-58
[Community - Unrecorded], Kerem Shelomo, כרם שלמה, Jerusalem, Samuel ha-Levi Zuckerman , 1891
[Only Ed.] R. Moses Berdugo; R. Mordecai Berdugo , Divrei Moshe; Divrei Mordekhai , דברי משה; דברי מרדכי, Meknes, Sayag Bros., 1946
[First Ed.] R. Menahem Bonafos of Perpignan , Sefer ha-Gedarim , ספר הגדרים, Salonica, [Solomon & Joseph Javits], 1567
[Ms. - Bible], Hameshei Humshei Torah, חומש, [Morocco], 19th cent.
M. J. Lebensohn; Joshua Steinber, Translator, Gesange Zions, שירי בת ציון, Vilna, Piroshnikov, 1902
Hermann Struck, Six Lithographs, Berlin, Weltverlag, c. 1910
[Only Ed.] R. Sinai ben Jekuthiel Zev Schiffer, Responsa Sitri u-Magini, סתרי ומגני, Karlsruhe (Tyrnau), Isaac Rabinowitz, 1932-33
[Only Ed.] R. Menahem Menedel ha-Kohen Riziko, Tiferet Menahem, תפארת מנחם, Vilna, Rozenkrants & Shriftzettser, 1894
R. Hefez Ben Yazli'ah, ed. R. Israel Meir Freimann, Sefer ve-Hizhir on Exodus, והזהיר - ספר שמות, Leipzig, R. Israel Meir Freimann, 1873
[Ms. - Hasidim] , Letter by R. Jerahmeel Israel Joseph Danzinger, כתב מבן האדמו'ר מאלכסנדר הי'ד, Aleksandrow Lodzki , 1939
[Haggadah - Facsimile], The Bird's Head Haggada of the , Bezalel National Art Museum in Jerusalem, Jerusalem, Tarshish Books, 1967
[Liturgy - Unrecorded] , Birkat ha-Levanah, ברכת הלבנה, Hannover , U. Telgener, c. 1850
[Ms. - Hasidim] , Letter by R. Levi Isaac Grunwald of Zelem, כתב מהאדמו'ר מצהלים, Brooklyn, 1967?
[Ms. - Liturgy], Prayer , תפלה, [Italy], 18th cent.
[Ms. - Community], Pinkus from Frankfurt, פנקס מקהילת פרנקפורט, Frankfurt?, c. 1850
[Ms. - Liturgy], Scroll of names of victims of World War I, איין מלא פיר דיא אלע הרוגים פאן דער מלחמה ר'ל, New York ?, c. 1920
[First Ed.] R. Gedaliah b. Solomon Lipschuetz , Ez Shatul - [Sefer ha-Ikkarim] , עץ שתול ע'ס עקרים, Venice, Giovanni Caevone , 1618
[Ms. - Hasidim] R. Israel Alter , Historic letter by the Rebbe of Gur , כתב מהאדמו'ר מגור זצ'ל, Jerusalem, c. 1946
[Only Ed.] R. Isaac Joseph Ettinger, Duda’e Mhri'y, דודאי מהרא'י, Krotoschin (Krotoszyn), B. L. Monasch, 1847
[Only Ed.] R. Moses ben Isaac Maimun, Ha-Miluim le-Moshe, המלואים למשה, Djerba, Jacob Haddad, 1931
[Hasidim] R. Samuel ben David Solomon Friedman, Hemdah Genuza; Nahlei Devash, נחלי דבש; חמדת גנוזה, Brooklyn, Lemberg, Biegeleisen; Joshua Friedlander, 1929
[Kabbalah], Kaftor va-Ferah; Kohelet Ya’akov; Ma’aseh Gedoloim, פאר מקדושים :מעשי הגדולים: קהלת יעקב :כפתור ופרח, Lvov, U. W. Salat, 1885-91
[Only Ed.] R. Isaac Izik Auerbach, Divrei Hayyim, דברי חיים, Krotoschin (Krotoszyn), Dov Baer Monasch, [1851-52]
[Medical - Only Ed.] R. Abraham Shalom Hai Hamavi, Devek M’ach, דבק מא'ח, Leghorn, Israel Kushta & Partner, 1874
[Only Ed. - Polemic] R. Abraham Zwebner, Derashot ha-Rosh, דרשות הרא'ש, Jerusalem, Sheinbaum & Weiss, 1904
[Only Ed. - Polemic] R. Hillel Moses M. Gelbshtain, Mishkanot la-Avir Ya’akov, משכנות לאביר יעקב, Jerusalem, Gashintzki, Frumkin, 1890-94
Nehemiah Libowitz , Herod and Agrippa , הורדוס ואגריפס , New York, A. H. Rosenberg, 1898
[Reform - Ms. Music] Moses Praeger , Israelitisches Gebetbuch , סדר העבודה, Mannheim , J. Bensheimer , 1868
[Bible] , Die Thorah, die Propheten und die Hegiograpen , תורה נביאים וכתובים , Vilna - St. Petersburg , Joseph Reuven Romm, 1852-
[First Ed. - Noted Copy] R. Aryeh Leib Gunzberg, Turei Even , טורי אבן, Metz, Gutshalk Spyer , 1781
[Periodical - Polemic], Ner ha-Ma'aravi, נר המערבי, New York, A. H. Rosenberg, 1895
[Haskalah] , Sefer Behinat Olam , בחינות עולם, Furth, Itzik Zirndorf , 1821
R. David Kimhi (Radak) , Mikhlol , מכלול, Lyck, Zevi Hirsch Petzell, 1862
[Only Ed. - Reform] Dr. Zacharias Frankel , Mevo ha-Yerushalmi , מבוא הירושלמי , Breslau, Albert Lewent, 1870
[Community] Salomon Goldschmidt, Geschichte der Beerdigungs-Brüderschaft der , Deutsch-Israelitischen Gemeinde in Hamburg, Hamburg, Siegmund Nissensohn, 1912
[Kabbalah] R. Hillel Moses Meshil Gelbshtain, Hosen Yeshu’ot, חוסן ישועות, Jerusalem, Isaac Gashintzki, 1879
[Polemic - Only Ed.] R. Joseph Schwartz, Iggeret Zafon, אגרת צפון, Oradea Mare, Abraham Spitzer, 1927
[Montefiore] R. Jacob Mordecai Hirschensohn, Kilil Tiferet le-Moshe, כליל תפארת למשה, Jerusalem, [Isaac Hirschensohn], 1884
[Haggadah - Illustrated] Arthur Szyk , Haggadah Shel Pessah , הגדה של פסח, Tel Aviv, Massadah & Alumoth , c. 1957
Anonymous; R. David ben Solomon Vital, Kizzur Hilkhot Shehitah, קיצר הלכות שחיטה, Frankfort am Main, 1712
[Only Ed.] R. David ha-Kohen, Kol David, קול דוד, Venice, Jonah ha-Kohen, 1880
[Authographed Copy - Illustrated] David Gilboa, Haggadah Shel Pessah - Zevah Pessah, הגדה של פסח, Tel Aviv, Moad, c. 1975
[First Ed. - Biography] R. Samuel Noah Gottlieb , Ohelei Shem , אהלי שם, Pinsk, M. M. Globermann , 1912
[First Ed.] R. Samuel David Luzzatto , Seder Tanu'im ve-Amoru'im, סדר תנאים ואמוראים , Prague, M. I. Landau , 1839
[Only Ed. - Polemic] Ephraim Deinard, Tselem be-Heikhel, צלם בהיכל , [St. Louis], [Moinchester], [1926]
R. Simhah ben Zevi Paltrowitch, Kol Simhah, קול שמחה, Jerusalem, Levi ve-Shutafav, 1913
[Zionism] Theodor Herzl, Toladot hd”r Herzl, תולדת הד'ר הרצל, Vilna, Rosencranz & Schriftzetzer, 1905
[First Ed.] Saul Raskin, Illus. , Pirke Aboth, פרקי אבות, New York, Academy Photo Offset , 1940
[Kabbalah - First Ed.] R. Shalom Mizrahi Adani, Shelom Yerushalayim, שלום ירושלם, Jerusalem, Abraham Moses Luntz, 1899
[First Ed.] R. Raphael ben Hayyim Meisles, Tosefet Shabbat, תוספת שבת, Frankfort am Oder, Widow of Professor Grillo, 1767
[Unrecorded - Liturgy], Sefer ha-Hayyim , ספר החיים, Sulzbach, Zekel b. Aaron Madphus , 1805
[Music] Cantor Solomon Lipschutz, Te'udat Shlomo, Offenbach, Seligman Reiss, 1718
[Forgery] M. L. Koppenhagen , Zephyrath Typhara , צפירת תפארה , Posnan, Louis Merzbach , 1862
[Only Ed. - Reform] Moses Mendelssohn, Schreiben an Lavater, מכתב להכהן לאואטר , Berlin, H. Itzkowski, 1892
[First Ed.] R. Abraham Berliner , Ueber den Einfluss des ersten hebraischen , Buchdrucks auf den Cultus und die Dultur der Juden, Frankfort am Main, J. Kauffmann (H. Itzkowski, Berlin) , 1896
[Only Ed.] R. Sinai Schiffer, Die Ausubung der Mezizoh, Frankfort am Main, Louis Golbe, 1906
[First Ed.] R. Aryeh Leib b. Moses Zuenz , Get Mekushar , גט מקושר, Warsaw, Zevi Hirsch b. Nathan , 1812
[Art Print] Helen Bar-Lev, Safed in the Springtime, Safed, 20th cent.
[Lithorgraph] Rika Schwimer , The Ari Synagogue in Safed, Israel, 20th cent.
[Lithorgraph] Rika Schwimer , Jerusalem, Israel, 20th cent.
[Lithorgraph] Gabriel Cohen, Jerusalem, Israel, 20th cent.
[First Ed.] R. Benjamin Zev Boskowitz , Seder Mishneh , סדר משנה, Prague, Scholl'schen Buchdruckerei , 1820
[Polemic - Only Ed.] R. Moses Koerner , Iggeret Rishfei Keshet , אגרת רשפי קשת , Hannover , E. A. Telgener , 1831
[First Ed. - Polemic] Nehemiah Libowitz , Tene Bikurim, טנא בקורים , Brownsville (Brooklyn), Apotheker, 1893
Mesehet Bava Kamma, מסכת בבא קמא , Berlin , 1727
[First Ed.] R. Abraham Berliner, Rashii in Pentateuchum commentarius, רש'י על התורה, Berlin, Levant, 1866
[Only Ed.] R. Jacques J. Lyons, Abraham de Sola , A Jewish Calendar for Fifty Years, Montreal , John Lovell, 1854
[Ms.] R. Yahia b. Joseph Salah , Sha'arei Kedusha , שערי קדושה , [Yemen], 1895
[Ms.], Letter by R. R. Yehezkel Abramsky , כתב מה'ר יחזקאל אברמסקי, London, 1950
[Ms.], Letter by R. Joseph Bensoussan & R. Hayyim David , כתב מה'ר יוסף בן סוסאן וה'ר חיים דוד הכהן, Fez, Morocco, 1888
[Ms.], Letter by R. Zvi Pesah Frank, כתב מה'ר צבי פסח פראנק, ראב'ד ירושלים, Jerusalem, 1935
[Ms.], Letter by R. Selig Reuben Bengis , כתב מה'ר זעליג ראובן בנגיס, Jerusalem, 1953
[Ms.], Letter by R. Isur Zalman Melzer , כתב מה'ר איסר זלמן מלצר, ר'מ עץ חיים, Jerusalem, 1953
[Ms.], Letter by R. Abraham Ankawa & R. Reuven Elmaleh, כתב מה'ר אברהם אנקוה וה'ר ראובן אלמליח, Tetouan, Morocco, 1856
[Only Ed.] R. Moses ben Aaron Aaronsohn, Pardes ha-Binah, פרדס הבינה, [Johannisburg, Prussia], [1855]
[First Ed.] R. Israel Meir Ha-Kohen (Hafez Hayyim), Shemirat Ha-Lashon, שמירת הלשון, Vilna, Judah Leib ben Eliezer Lipman, 1876
[First Ed. - Kabbalah] R. Aaron Solomon Maharil, To’ameha Hayyim Zakhu, טועמיה חיים זכו, Jerusalem, Defus shel ha-Ahim Rohld, 1924-27
[First Ed.] R. Isaac ben Solomon Farhi, Zuf Devash; Imrei No’am, צוף דבש; אמרי נועם, Leghorn, Eliezer Menahem Ottolenghi, 1849
[Only Ed.] R. Nehemiah ben Abraham , Divrei Navo; Pi Navo, דברי נב'א; פי נב'א, Amsterdam, David de Castro Tartas, 1688
[Zionism - Unrecorded], Erez Moledet, ארץ מולדת, Odessa, c. 1890
[Kabbalah] R. Isaac Meir Epstein, Sefer ha-Heshek, ספר החשק - עין שמות מטטרון , Lemberg, J.M. Epstein, 1865
[Polemic - First Ed.]R. Judah Aryeh (Leone) Modena, Ma’amar Magen ve-Zinnah, מאמר מגן וצנה, Breslau, Hirsch Zulsbach, 1856
[Polemic - Only Ed.] Y. N. Mizrahi, ed., Be-Dor Yored, בדור יורד, Jerusalem, R. H. Ha-Kohen, 1935
[Only Ed.] R. Joshua ben Zevi Hirsch Shapira, Arba’ah Shittot le-Maharish, ארבע שיטות למהי'ש, Frankfort am Oder, Widow Girillo, 1770
[Only Ed.] R. Levi ben Solomon of Brod, Bet Levi, בית לוי, Zholkva, Aaron & Gereshon bnei Hayyim David Segal, 1732
[Only Ed.] R. Abraham ben Pincus Aluss , Divrei ha-Berit, דברי הברית, Djerba, David Eidan, 1913
[Reform & Haskalah] , Pentateuch , חמשה חומשי תורה , Offenbach, Zevi Hirsch Spitz Segal & Son Abraham, 1808-09
[Forgery] Solomon Judah Friedlaender , La Tosephta, תוספתא ח'א, Pressburg (Bratislava), Lowy & Alkalay, 1889
[Kabbalah] János Csécsi, Aphorismi, in quibus antiquitates veterum Hebraeor, Bern, Bernae Helvetiorum, 1726
[First Ed. - Reform] Moses Mendelssohn , Phaedon , Berlin - Stettin, Friedrich Nicolai, 1767
[Bible], Torah..., תורה נביאים וכתובים , Amsterdam, Abraham b. Raphael Hezkia, 1732
[Liturgy] Wolf Heidenheim , Mahzor , מחזור, Roedelheim, Wolf Heidenheim , 1803-07
R. Jeshua b. Joseph ha-Levi , Halikhot Olam , הליכות עולם, Mantua, Isaac & Solomon of Norzi, 1593
R. Samuel b. Isaac ha-Sardi, Sefer Ha-Terumot, ספר התרומות, Prague, Moses Katz, 1605
[First Ed.] R. Samuel Aboab, Sefer ha-Zikhronot , ספר הזכרונות , [Prague], Between 1631-1651
[Bible - Esther] R. Eliezer Ashkenazi, Peirush Megillat Esther Yosef Lekah, פירוש מגלת אסתר יוסף לקח, Cremona, Christopher Draconi, 1576
[First Ed.] R. Jacob di Alba , Toledot Ya'akov , תולדות יעקב , Venice, Giovanni D'Gara, 1609
R. Solomon ibn Adret (Rashba) , She’elot u’Teshuvot ha-Rashba , שאלות ותשובות , Venice, Marco Antonio Guistianni , 1545
R. Shem Tov ibn Shem Tov , Derashot ha-Torah , דרשות התורה, Venice, Marco Antonio Guistianni , 1547
Kol Bo , כל בו, Venice, Marco Antonio Giustiniani , 1547
[Illustrated] Johann Leusden, Philologus hebraeo-mixtus, Leiden, Luchtmann et Poolsum, 1699
[Ms.], Letter by R. Raphael Baruch Toledano , כתב מה'ר רפאל ברוך טולידנו, אבד'ק מקנאס, Meknes, 1956
[Ms.], Letter by R. Simeon Judah Shkop , כתב מה'ר שמעון יהודה הכהן שקאף, Grodna, 1928
[Ms. - Malta], Letter by R. Isaac Elhanan Spektor , כתב מה'ר יצחק אלחנן ספקטאר, אב'ד קאוונא, Kovna (Kaunas), 1891
[Ms.], Letter by R. Baruch Ber Leibowitz, כתב מה'ר ברוך דוב לייבאוויץ, ר'מ סלאבאדקא, Vilna, 1924
[Ms.], Letter by R. Jacob Israel Kanievsky (Steipler), כתב מה'ר יעקב ישראל קניבסקי, ר'י בית יוסף בני ברק, Bnai Brak, 1953
[Ms.], Responsa by R. Solomon Kluger , תשובה מה'ר שלמה קלוגר , Brody, 19th cent.
[Ms.], Letter by R. Naphtali Zevi Judah Berlin (Neziv), כתב מה'ר נפתלי צבי יהודה ברלין, (הנציב), Volozhin, 1888
[Ms.], Letter by R. Elhanan Bunim Wasserman , כתב מה'ר אלחנן בונם ווסרמן, ר'י אוהל תורה ברנוביץ, Baranowicze, 1936
[Ms.], Letter by R. Israel Joshua Trunk of Kutno , כתב מה'ר ישראל יהושע טראנק , Kutno , 1881
[Ms. - Hasidim] , Letter by R. Pinheas ha-Levi Horowitz , כתב מה'ר פנחס הלוי הורוויץ , Frankfort am Main , 1795