06:57:05


[Login]   
[Book List]  

PLEASE NOTE: All bidding for the auction currently underway
at our new website at www.virtualjudaica.com/
.

 
Listing Title
[Polemic - Community - Only Ed. - Unrecorded] , Kolel Shomrei ha-Homot Jerusalem, כולל שומרי החומות ירושלים, New York, 1920's
R. Judah ben Bezalel Loew (Maharal) , Tiferet Yisrael; Derash al ha Torah ve-al ha-Mizvo, תפארת ישראל; דרוש על התורה, Warsaw, W. J. Lebenssohn, 1835-36
[Avot] R. Samuel Uceda , Midrash Shemu'el , מדרש שמואל, [Warsaw], 1867
[Community - Only Ed. - Habad], Constitution fun Cong. Anshei Lubavitch, קאנסטיטושאן פון קאנג. אנשי ליבאוויץ, Paterson, New Jersey, 1929
[Montefiore] R. Isaac Lipman Rosenberg , Evel Moshe , אבל משה, Warsaw, Natan Schriftgisser , 1886
[Kabbalah - Liturgy] , Three kabbalistic prayers in one volume , סדר פטום הקטרת; תפלה; תפלה לרבוי גשמים, Venice, 1794
[First Ed.] R. Isaac Leeser , Discourses on the Jewish religion - Vol. 10 , Philadelphia, Sherman, 1868
[Only Ed.] R. Joseph Krauskopf , The Jews and Moors in Spain , Kansas City, M. Berkowitz , 1887
[Habad] R. Shneur Zalman of Liady, Shulhan Arukh ha-Rav, Part II, שלחן ערוך הרב, Warsaw, Alapin, 1895
[Community - Only Ed.], Order of Service , סדר חנכת בית דין צדק, London, United Synagogue , 1959
[Only Ed.] R. Abraham Hazkuni, Shetei Yadot, שתי ידות, Amsterdam, Joseph Dayyan, 1726
[Haggadah - Illustrated] Julian Liebermann, Hagadah Schel Pessach , הגדה של פסח, Berlin, Rudolf Graetz, 1925
[Only Ed. - Polemic] R. Zevi Hirsch Friedman , Zevi Hemed , כח התורה - צבי חמד, New York, Friedman Art Press , 1924
[Liturgy - First Ed.] A. L. Frumkin, ed., Seder Rav Amram ha-Shalem, סדר רב עמרם השלם , Jerusalem, Zukermann, 1912
[Liturgy], Authorised Daily Prayer Book , סדר תפלות כל השנה כמנהג פולין , London, (Wertheimer Lea and Co.), 1892
[Pentateuch] R. H. J. D. Azulai (Hida) , Ohr Torah, אור תורה , Livorno (Leghorn) , Moses Joshua b. Jacob Tob., 1862
[Hasidim - First Ed.] R. Jehiel Mechel Gold, Darkhei Hayyim ve-Shalom - Munkacs, דרכי חיים ושלום - מונקאטש, Mukachevo, Alexander Teichman, 1940
[Only Ed.] Chaim Nathan Dembitzer, Kelilat Yofi, כלילת יופי , Cracow , Joseph Fischer, 1884-93
[Liturgy - Unrecorded - First Ed.? - Women], Siddur Safa Berurah, סידור שפה ברורה , Krotoszyn, B. L. Monasch & Sohn, [1846]
[Liturgy - Unrecorded], Seder haTefillah , סדר התפלה, Offenbach, Zevi Hirsch Spitz & son Abraham , c. 1830
R. Ezekiel Landau , Noda bi-Yhudah, Vol. 1-2 , נודע ביהודה, Szeczin, Strenzel, 1861
[Liturgy - First Ed.] Fueloep Krausz, Trans. , A Lelek Szarmyain , סדור על כנפי הנפש, Sarvar, Roth Lajos Erzsebet, Pesterzsebeten , 1934
[Liturgy - Reform] , Israelitische Gebetordnung, Vol. 1, סדר תפלה, Munich, Israelitischen Cultusgemeinde in Muenchen, 1899
[Liturgy - First Ed.] Moric Kraus, trans., Modlitby, שיחת יצחק , Prague, Samuel W. Pascheles, 1933
[Kabbalah - Haggadah] R. Shalom Sharabi, Sar Shalom , שר שלום, Jerusalem, Lifshits Brothers, 1912
[Responsa - Kabbalah] R. Solomon b. Isaac (Rashi) , Likkutei ha-Pardes , לקוטי הפרדס, Amsterdam, Solomon Proops, 1715
[Binding] , Talmud Bavli, Five Tractates , תלמוד בבלי, מסכת מנחות, זבחים, כריתות, תמורה,מעילה, Frankfort am Main, Johann Kellner , 1720
[Binding] , Tur, Hoshen Mishpat , טור חושן המשפט, Wilhermsdorf , Hirsch b. Hayyim of Furth, 1727
[First Ed.] R. Samuel Shattin ha-Kohen , Kos ha-Yeshu'ot , כוס הישועות, Frankfurt am Main, Johann Kellner , 1711
[Illustrated Books] H. Gold, Ah Moyd, א מויד , New York, Academy Press, 1941
[Only Ed.] Moshe Bassin, 500 Yor Yidishe Poezye, v. 2, פינף הונדערט יאהר אידישע פאעזיע, New York, 1917
[Illustrated Books], Kinder Journal, קינדער זשורנאל, New York, Shalom Aleichem Folks School, 1920-21
[Only Ed. - Community], Bialystoker Friend 1935, ביאליסטאקער פריינט 1935, New York, 1935
[Only Ed.] , Haint Jubilee Bukh 1908-1928, היינט 1908-1928 יוביליי בוך, Warsaw, 1928
[Holocaust - Periodical], Welt-Szpigel, וועלט שפיגעל, Warsaw, Haint, Chidona, 1938
[Damascus Blood Libel] Isaac Baer Levinsohn, Efes Dammim , A Series of Conversations, London, Longman, Brown, Green and Longmans, 1841
[First Ed.] R. Isaac b. Meir Dueren, Sha'arei Dura , שערי דורא, Basle, Conrad Waldkirch, 1599
[Kabbalah] R. Yidel Rosenberg , Eliyahu ha-Navi , אליהו הנביא, Warsaw, G. Piment, [1920]?
[Kabbalah] R. Judah (Yidel) Rosenberg, Zohar, Parts 6-7, זהר חלק ו-ז, Bilgora, Weinberg Bros., 1929-30
[Kabbalah] R. Hayyim Vital , Ez Hayyim , עץ חיים, Korzec (Korets) (i.e. Russia-Poland), Abraham Isaac, [1818]
[Haggadah - First Ed.] Dr. Marcus Lehmann, Passover Hagadah , הגדה של פסח, London, Honigson Publishing, 1969
R. Moses Pigo, Zikhron Torat Moshe , זכרון תורת משה, Prague, Simeon Heida, 1623
[Only Ed. - Unrecorded - Noted Copy], Berakh Yizhak , בירך יצחק, Venice - Aleppo, Bragadin, Vendramin, 1763
[Only Ed.] R. Israel Meir Mizrahi, Peri ha-Arez, פרי הארץ , Constantinople (Istanbul), Jonah b. Jacob Ashkenazi, 1727
[Only Ed.] R. Simon ben Judah Löb Peiser , Nahalat Shimoni , נחלת שמעוני, Wandsbeck, Israel ben Abraham: Johann Rose, 1728
Talmud Bavli - Tractate Rosh Ha-Shanah - Yuma , תלמוד בבלי, מסכת ראש השנה - יומא, Amsterdam, Samuel Marcheses, Raphael de Palacio, Judah Aryeh , 1716-17
[First Ed.] R. Hezekiah da Silva , Peri Hadash (Orah Hayyim), פרי חדש, Amsterdam, Isaac Leon Templo, 1730
[Zionism] Dr. Isaac Breuer , Judaism and the National Home, Jerusalem, Gestetner, 1946
Immanuel of Rome; Isaac Satanov, Mahbarot Immanuel , מחברות עמנואל, Berlin, Orientalischen Buchdruckerey , 1796
R. Moses Hayyim Luzzatto (Ramhal), Mesillat Yesharim, מסלת ישרים, Alexandria, Egypt, Press of Jacob ben Attar , 1918
[First Ed.] R. Israel Meir Ha-Kohen (Hafez Hayyim), Torah Ohr, תורה אור , Warsaw, Dov Berish Tures, 1900
[Polemic - First Ed.] R. Gershon Hanokh Leiner , Sefunei Temunei Hol; Petil Tekhelet , שפוני טמוני חול; מאמר פתיל תכלת , Warsaw, Hayyim Kelter , 1887-88
[Only Ed.] R. Moses b. Michael of Dessau, Zikhron Moshe, זכרון משה, Amsterdam, Loeb Sussmans, 1765
[First Ed.] R. Jehiel Heller, Ammudei Or , שאלות ותשובות עמודי אור, Koenigsberg , Tobias Kohen Efrati , 1855
[Pogroms] R. Israel Fine, The new Lamentations, מגלת איכה החדשה , Baltimore, Baltimore relief committee, 1917
[Only Ed.] R. Nissin and R. Joseph Gertenberg, Mayyim Rabbim, מים רבים, Cernauti (Chernowitz), Rudolph Eckhardt, 1883
[Only Ed.] R. David ben Meir Schlessinger, Zeidah la-Derekh, צדה לדרך, Breslau, Hirsch Sulzbach, 1851
[Only Ed.] R. Joshua Falk Lisser , Binyan Yehoshua , בנין יהושע, Dyhernfurth, Jehiel Mechel Mai, 1788
[Ladino - Haggadah] R. Isaac b. Moses Magriso , Me'am Lo'ez, Volume II, Part I , מעם לועז, שמות חלק א' , Jerusalem, Samuel ha-Levi Zuckerman , 1884
[Only Ed.] R. Hirsch Edelmann, Derekh Tovim (The Path of Good Man) , דרך טובים, London, A.P. Shaw and Co , 1856
[Authographed Copy] R. Abraham Korkidi , Va-ye-Kah Avraham , ויקח אברהם, Izmir (Smyrna), Hayyim Abraham de Sagura , 1882
Ze’ev Jawitz, Toledot Yisrael, תולדות ישראל, Vilna, Gerber, 1905-38
[Kabbalah - Only Ed. - Liturgy] , Shemira le-Hayyim , שמירה לחיים, Baghdad, Ezra Reuben Dangoor , 1904
[Wide Margin Copy] R. Ephraim Solomon Luntshits , Olelot Efrayim , עוללות אפרים, Amsterdam, Solomon Proophs, 1710
[Only Ed. - Presentation Copy] R. Abraham Abukara, Ben Avraham - Issur ve-Hetter , בן אברהם - איסור והיתר, Livorno (Leghorn), Israel Kushta , 1882
[First Ed.] R. Juda Leib Fishman (Maimon), Ed. , Sefer Rashi , ספר רש'י , Jerusalem, Mosad HaRav Kook , 1941
[Avot - First Ed.] Dr. Zev Zevi Klein , Hokhmah im Nahalah , חכמה עם נחלה, Paks, Max M. Rosenbaum, 1925
[First Ed.] Eliezer Landshuth, Ammudei ha-Avodah, עמודי העבודה, Berlin, Bernstein, 1857-62
R. Moses ben Maimon (Maimonides, Rambam), Teshuvot ha-Rambam , קובץ תשובות הרמב'ם ואגרותיו, Leipzig, Shenus, 1859
[Only Ed.] R. Menahem Hayyim Castelnuovo , Shut Emek ha-Melekh , שו'ת עמק המלך , Livorno (Leghorn), Israel Kushta, 1868
[Only Ed.] R. Reuben Zelig ben Israel Eliezer , Mahaneh Reuven , מחנה ראובן, Livorno (Leghorn), Giv. Vincenzo Falorni , 1777
[Illustrated] Leon Elba, Ingele Ringele (Little Boy with a Small Ring), אינגעלע רינגעלע, New York, Pinsky-Mazel Press/Shalom Aleichem Folk Institute, 1929
[Only Ed. - Noted Copy] Zishe Weinper, Birobidshan, בירעבידזשן, New York, Posy-Shoulson Press, 1935
Sudilkov Shepetovka Farein, Constitution of the Sudilkov Shepetovka Farein, קאנסטיטוציע ... סודילקאוו שעפעטאווקער פעראיין, Chicago, 1930
[Only Ed.] R. Abraham Israel Zeebi , Urim Gedolim; Or li-Yesharim , אורים גדולים; אור לישרים, Izmir (Symrna), Judah Hazan, 1758
[Only Ed.] R. Joseph Massus, Mayim Hayyim , מים חיים, Fez, Morocco, Misod Sharbit & Amrom Hazan , 1934
[Only Ed.] R. Isaac Joseph Nunes Vais, Si’ah Yizhak, Part I , שיח יצחק, Livorno (Leghorn) , Moses Athias, 1766
[First Ed. - Zionism] R. Zevi Hirsch Kalischer , Emunah Yesharah, Derishat Ziyyon Part II, אמונה ישרה, דרישת ציון חלק ב, Torun, Dombrovsky, 1870
[Lost Ten Tribes] R. Shimon Zevi Hurwitz , Kol Mevasser , קול מבש'ר, Jerusalem, Suliman, 1923
[Ladino] R. Eliezer b. Shem Tov Papo , Damesek Eliezer , דמשק אליעזר, Izmir (Symrna), Aaron Joshua de Shegura , 1867
[Only Ed.] Benjamin Marcus, Mykur Hayem, Mistranslations , מקור חיים, Dublin, M. H. Gill , 1845
R. Eleazar b. Judah Roke'ah , Sefer ha-Roke'ah , ספר הרוקח, Hanau, Hans Jakob Hena, 1630
[First Ed.] Hirsch J. Zimmels , Rabbi David ibn abi Simra , Breslau, Th. Schatzky , 1932
[Only Ed.] Michael Levi Rodkinson, Ursprung und Entwickelung des Phylacterien, תפלה למשה, Pressburg (Bratislava), Lowy & Alkalay, 1883
Seliba-Zolynia Sick Benevolent Society, Constitution ... Seliber and Zolynia ..., קאנסטיטושאן פון ... שעליבער און זאלינער ..., Brooklyn, Osborn Press, 1936
Bratslower-Podolier Sick Benevolent Society, Constitution ... Bratslower-Podolier Sick..., קאנסטיטושאן פון ... בראצלאווער פאדאליער, New York, Moinester Publishing Co., 1940
R. Moses Hayyim Luzzatto (Ramhal), La-Yesharim Tehillah, לישרים תהלה, Berlin, 1780
[Blood Libel] Samuel and Tuvia Barlis, Inyan Beilis, ענין בייליס, Sdei Lavan (Belaya Tserkov), Progress Press of Zev Naskin, 1914
[Illus.] Elhanan B. Joseph Indeiman, Sippurei Toratenu on Bereshit , ספורי תורתינו, Rio di Janeiro , Livraria , 1950
Dr. Henri Loeb; Moses N. Nathan, Translator , The Road to Faith , דרך האמונה, Cincinnati, Bloch & Co., [1880s]
[Liturgy - Community], Order of service to be used in the Synagogues, סדר ליום אשר בו יתנדבו לבתי חולים , London, Wertheimer, Lea & Co., [1881]?
[First Ed.] R. D. Barnett, editor , Catalogue of the Jewish Museum, London , London, Harvey Miller, 1974
[Liturgy - Hasidim], Tikkun Leil Shavu'ot ve-Hoshana Raba, תיקון ליל שבועות והושענא רבא, Zhitomir , Chanina Lipa & Joshua Heschel Shapira, 1855
[Only Ed. - Noted Copy] R. Rafael Eliezer ha-Levi, Pekudat Eliezer, פקודת אלעזר, Jerusalem, Samuel ha-Levi Zukerman, 1887
[First Ed.] R. Naphtali ha-Kohen Schwartz, Beit Naphtali, בית נפתלי, Paks, Meir Segal Rosenbaum, 1899
R. Hayyim Moses Caregal (Karregal) , Yemin Moshe , ימין משה, Calcutta, Eliezer Araki ha-Kohen, 1844
[Only Ed.] R. Hayyim Isaac Mussafia, Hayyim va-Hesed, חיים וחסד, Leghorn, Eliezer Menahem Ottolinghi, 1844
[Only Ed.] R. Hayyim Abigedor, Peri Ez Hayyim, פרי עץ חיים, Amsterdam, Joseph Dayan, 1742
[First Ed.] R. Hayyim b. Israel Benveniste, Ba'ei Hayyei, Hoshen Mishpat, Part I, בעי חיי, חו'מ, חלק א', Salonica, Mordecai Nahman & David Israeliga, 1791
[First Ed.] Prof. Dr. A. Marmorstein, Old Rabbinic Doctrine of God, London, Oxford University Press, 1927
[Only Ed.] R. Isaiah Dayyan, Imre Noam, אמרי נועם, Aleppo, The Author, 1898
[Only Ed.] R. Hayyim Beja, Hayyim ad ha-Olam part I, חיים עד העולם, חלק א, Izmir (Smyrna), Hayyim Abraham di Sagura, 1888
[Only Ed.] R. Moses Berdugo; R. Mordecai Berdu, Divrei Moshe; Divrei Mordekhai, דברי משה; דברי מרדכי, Meknes, Sayag Bros., 1946
[Only Ed.] R. Moses Muenz, Sefer Maharam Minz, מהר'ם מינץ, Prague, M.I. Landau, 1827
[Only Ed.] R. Abraham Lewysohn, Mekorei Minhagim, מקורי מנהגים , Berlin, L. Th. Kornegg , 1846
[Only Ed.] Aaron ha-Levi, Erez ha-Zevi, ארץ הצבי, Jerusalem, Devir, [1929]
Talmud Bavli - Tractate Mo'ad Katan, תלמוד בבלי, מסכת מועד קטן, Amsterdam, Samuel Marcheses, Raphael de Palacio, Judah Aryeh, 1716
[Ms. - Kabbalah], Amulet, קמיע, North Africa or Mid-East, 19th cent.
[Kabbalah - Ms. - Vellum], Shivviti, שויתי, 19th cent.
[Hasidim] , Announcing the arrival of R. Joel Teitelbaum, Chicago, Merkaz Harabonim of Chicago, 1947
R. Nathan b. Jehiel of Rome, Sefer ha-Arukh, ספר הערוך, Basel, Conrad Waldkirch, 1599
[Binding] Dr. A[braham] Benisch, trans., Jewish School & Family Bible, עדות ה' , London, 1851
[Only Ed.] R. Dr. Joseph Carlebach, Drei Reden, Lubeck, Charles Coleman, 1894
[Polemic - Only Ed.] R. Solomon Zalman Landau, et., Or le-Jesharim, אור לישרים, Warsaw, Meir Jehiel Halter, 1900
[Only Ed. - Kabbalah - Haggadah] R. Faraj Hayyim, Ve-Tispalel Hannah, ותתפלל חנה, חלק ב, Jerusalem, Zukermann, 1890
[First Ed.] Richard Cumberland, Jew of Mogadore, a Comic Opera in Three Acts, London, E. and J. Wright, 1808
Hebraica Biblia, מקדש י''י, Basel, Michaelis Isingrinii & Henrici Petri, 1546
[Only Ed.] Hermann (Zevi Hirsch) Freund, Shoresh Davar u-Motsa Davar, שרש דבר ומוצא דבר, Vienna, Y. Shlosberg, 1866
R. Leon di Zaccaria Reggio, Grammatica Ragionata, Livorno, Ottolenghi, 1844
[Community - Only Ed.], On the Marriage of Queen Wilhelmina, Amsterdam, Levissin firma D. Proops, 1901
[Polemic - Only Ed. - Unrecorded] , Anti-Zionist Polemic Mah Rozim Kofirm, מה רוצים כופרים, Jerusalem, n. d.
R. Hayyim Berlin, R. Samuel Salant, The True Facts of the Dispute, דברים כמו שהם, Jerusalem - Aleppo, 1909
[Polemic - Only Ed. - Unrecorded] , Protests against false fundraising letters, ברור דברים, Jerusalem, Council (Vaad hair) of the Ashkenazic Communitiees, c. 1920?
[First Ed.] R. Joshua Hillel Goldner, Lelmod ve-Lelamaid, ללמוד וללמד, Cluj, Friedmann, 1934
[Polemic - Only Ed. - Unrecorded] , Denouncing the murderer, מעשה רצח ושוד , Jerusalem, Va’ad le-Hazalah Yehudim min Germanim, c. 1950
[Theater], Program, פרוגרמה, Plock (Plotsk), Druck Taub i Kiper , 1924
[Community - Only Ed. - Unrecorded], Shir Kelulot, שיר כלולות, Vienna, Anton Schmid, 1810
[Community - Only Ed. - Unrecorded], Ausweis des Vereines Jeszode Hathora in Pressburg, Bratislava, Druck von Grunsfeld & Lowy, [1886]
[Only Ed. - Illus.] Levin Kipnis, Le-kever avot, לקבר אבות: מחזור אידיליות, Berlin, Hotsa'at , 1923
[Community - Only Ed. - Unrecorded] , Siegeslied zur Feyer des Friedens..., קול תשועה על השלום ועל...מלך פראנץ הראשון..., Ofen (Budapest), J.L. Lowinger, trans., 1814
[Signed Copy] Dr. M. Atlasz, Synagogen-Baustil in Achtzehn Jahrhunderten, Judishcen Jahrbuches fur die Slowakei, 1940
Dr. jur. Marcus Cohn, Einerlei Mass, [Lucerne], [J. Schills Erben], 1916-17
Pass, פאס, Vilna, Deutsche Verwaltung i. Gebiet d. Oberbesehlshabers, 1916
[Art Exhibition Catalog], Catalog, קאטאלאג, Bialystok - Berlin, [Drukarnia M. Pruzanskiego], 1926
Judischen Jahrbuch fur die Schwiez, Ein judischer Zentralverein, Lezern, J. Schills Erben, 1917
Dr. Isaac Breuer, Hundert Jahre , Frankfurt am Main, Verlag der Rabbiner-Hirsch-Gesellschaft, 1936
Burgemeester Holleuhoven, Confirmation of good character and diploma, Amsterdam, 1860
Carlo Costanzo, Sinonimi ed aggiunti italiani, Rome, Francesco Bourlié, 1821
[First Ed.] R. Hayyim Joseph David Azulai (Hida) , Shei'urei Beraha , שיורי ברכה, Salonica, Joseph Molkho , 1814
[Only Ed.] R. Abraham Palache, Berakh et Avraham , ברך את אברהם, Salonica, Sa'adi Halevy Ashkenazi , 1857
[First Ed.] R. Aaron Judah Löb Margolioth , Korban Reshit , ספר שאלות ותשובות וחדושי הלכות קרבן ראשית, Frankfort on the Oder, Professor Grilla , 1778
[Only Ed. - Women] R. Moses Zev Margalioth, Marot ha-Zove'ot , מראות הצובאות, Grodno , Simha Zimel , 1810
[Only Ed.] R. Moses Pardo, Zedek u-Mishpat , צדק ומשפט, Izmir (Smyrna), Aaron Joshua de Shegura, 1874
[Gibraltar - Morocco] R. Joseph Elmaleh , Tokfo Shel Joseph [Signed Copy], תקפו של יוסף, Livorno (Leghorn), Elijah Benamozegh and Partner , 1855
[Only Ed. - R. Berlin Copy] R. Rafael Meyuches, Peri ha-Adamah Part II , פרי האדמה, חלק ב, Salonica, Bezalel Ashkenazi , 1752
[Only Ed.] R. Elijah Bekor Hazzan , Ta'alumot Lev, Part III , תעלומות לב, חלק ג' , Alexandria, Egypt , Pereg Hayyim Mizrahi , 1903
[Only Ed. - Psalms] R. Gedaliah Silverstone , Psalms, תהלים עם פרוש קרבן תודה, [New York] - Washington DC, [Posi-Shaulson], 1935
[Hasidim] R. Israel ben Eliezer (Ba’al Shem Tov), Ba’al Shem Tov, בעל שם טוב, Landsberg , Itzhaki, 1948
[Hasidim - First Ed.] R. Isaac Jacob Rabinowitz , Divrei Binah , דברי בינה חלק ד, Lublin, Sons of Abraham Feder , 1914
[Only Ed.] Rishonim , Lashon Hakhamim , לשון חכמים, Livorno (Leghorn), Abraham Isaac Castilo, 1781
[Kabbalah] R. Hayyim ben Joseph Vital , Ez ha-Da’at Tov , עץ הדעת טוב, Zolkiew, S. P. Stiller , 1871
[Polemic - Unrecorded] Agudat Yisrael, Teheran Children , גלוי דעת, Jerusalem, Weinfeld, 1943
[Community - Only Ed.] , Seeking life insurance endowments , קאמוניקאט - ישיבת חכמי לובלין, Lublin, Yeshivat Hakhmei Lublin , c. 1930
[Haggadah - Ladino] R. Elisha (Mercado) Habillo , Haggadah Shel Pessah - Hamon Hogeg , הגדה של פסח - המון חוגג, Livorno (Leghorn), Jacon Nunis Vais & Partner , 1794
[Unredcoded - Hasidim] R.M.Panet; R. Ezekiel Panet, Avodat Kehunah; Kol Bokhim, עבודת כהונה: קול בוכים, Przemysl , Knollera, 1894
[Unrecorded] R. Samuel Aaron Halevi Pardes, Questions and Answers – “Junket” Rennet Products, קצור הדברים שאלות ותשובות, Chicago, 1938
[Only Ed.] Benzion ben Abraham Zevi Katz, Le-Korot ha-Yehudim be-Rusyah u-Polin ve-Lita, לקורות היהודים ברוסיא פולין וליטא, Berlin, Ahiasaf, 1899
A. Wolofsky, J. Feedman, et. al., Russian Polish Hebrew Sick Benefit Ass’n. of Mont., רוסיש פוילושע היברו סיק בענעפיט, Montreal, 1930
First Pomorzaner Sick B. A., Constitution and by-laws of First Pomorzaner B. A., קאנסטיטושאן פון . . . פאמארזאנער קראנקן, [New York], 1933
[Only Ed.] R. Eliezer Jonah Castel Bolognese, Darkhei Shehitah u-Vedikah, דרכי שחיטה ובדיקה, Reggio, Hannaia Elhanan Hai Kohen, 1822
Hevra Gemilut Hasidim Bnei R. Leib Beer, Constit. of the Hevra Gemilut Hasidim Bnei R. Leib, קאנסטיטושאן פון דער חברה גמילת חסדים בני ר' ליב , [Brooklyn], c. 1920
Mohilev on Dnieper Benevolent Ass’n. , Constitution of the Mohilev on Dnieper Benevolent , קאנסטיטושאן פון דיא מאהילעוו או דניעפער, New York, B & S Printing, 1941
Kovner Verein, Constitution of the Kovner Verein, קאנסטיטושאן פון דיא קאוונער פעראיין, Chicago, 1913
[Polemic - Community - Unrecorded - Women] , Polemic against the drafting of women into army , תבוטל הגזירה על גיוס בנות ישראל לצבא! , [Jerusalem] , Working Committee of the Poale Agudat Yisrael , [1951]
[Kabbalah] R. Judah b. Mordecai Berdugo, Mayyim Amukim , מים עמוקים, Jerusalem - Morocco , 1948
[Polemic - Only Ed. - Community] , Giluy-da'at B' , גלוי-דעת ב' , [Jerusalem] , 1925
[Liturgy - Unrecorded] , Prayer for Rain , תפלה על הגשמים, Strasbourg, 1842
[Community - Ms.] , Birth Certificate , Budapest (Pest) , 1857
[Only Ed.] R. Hayyim Hirschenson, Six issues of Hamisderona , המסדרונה, Jerusalem, Hirschenson , 1887-88
[Polemic - Haskalah] Abraham Baer Gottlober , Iggeret Tzaar Baalei Hayyim, Abraham Baer Gottlobe, אגרת צער בעלי חיים, Zhitomir , A. S. Shedatov, 1868
R. Joseph ben Hayyim Jabez , Ma'amar ha-Ahdut, Yesod ha-Emunah, Or ha-Hayyim , מאמר האחדות, יסוד האמונה, אור החיים, Nowy Dwor Mazowiecki , Johann Anton Krieger, 1794
[Liturgy], The Form of Daily Prayers, תפלת ישראל , Frankfort on the Main, J. Kauffmann (M. Lehrberger & Co.), [c.1925]
[Liturgy - Unrecorded], Tefilot Yom Kippur Katan , תפלת יום כפור קטן, Frankfort on the Main, J. Kauffmann (Bruenner), 1858
[The R. Menahem Nahum Dov Baer Friedman Copy], Ma'arekhet ha-Elohut, מערכת האלהות , Zholkva, 1779
[First Ed.] R. Abraham Isaac Kook, Ikvei ha-Zon , עקבי הצאן , Jerusalem, [Samuel Hakohen Kook] , 1906
[First Ed.]R. Israel Meir ha-Kohen (Hafez Hayyim) , Likutei Mamurim , ליקוטי מאמרים , Warsaw, G. Piment , 1930
[Polemic - Customs] R. Samuel Heller, Kevod Melahim , כבוד מלכים, Jerusalem, Levy & Partners , 1914
R. Solomon Zalman Hanau , Yesod ha-Nikkud , יסוד הניקוד, Amsterdam, Moses Frankfort , 1730
[Ladino - Liturgy] , Haftarat Yom Shemini shel Pesah , הפטרת יום שמיני של פסח, Izmir (Symrna), Ephraim Melamed , 1913
[Liturgy], Et Sepod , עת ספוד, Casablanca, Joseph Lugassy , c. 1940
[Community - Only Ed.] , Central Committee to Help Ukrainian Jewry , טעטיגקייטס באריכט, Chisinau (Kishenov), Schecter , 1921
[Polemic - Anti-Reform] R. Abraham Loewenstamm, Zror ha-Hayyim , צרור החיים, Amsterdam, David Proophs, 1820
[Only Ed.] R. Yidel Rosenberg , Kreiah ha-Kedusha , קריאה הקדושה, New York, Rosenberg Printing , 1919
R. Jeshua b. Joseph ha-Levi , Halikhot Olam , הליכות עולם, Venice, Cornelio Adelkind, 1544
R. Jehiel b. Jekuthiel b. Benjamin ha-Rofe Anav, Ma'alot ha-Middot , מעלות המדות, Constantinople (Istanbul), Nissim Ashkenazi, 1758
R. Samason b. Raphael Hirsch, Iggerot Zafon , אגרות צפון, Vilna, Widow & Brothers Romm , 1891
[Only Ed.] R. Israel Jehiel Rabbinowicz , Mevo ha-Talmud , מבוא התלמוד, Vilna (Vilnius) , Abraham Zevi Rosenkranz , 1894
[Only Ed.] R. Menashe Sutton , Mahberet Pirkhe Shoshanim , מחברת פרחי שושנים, Aram Zova (Aleppo), HaShalem (Ezra Hayyim of Damascus) , 1910
[Only Ed. - Women] R. Menahem Mendel Kargau , Giddulei Tohorah (Responsa) , גידולי טהרה, Fuerth, David Zirndorf & Judah Summer , 1845
[Psalms] R. Jacob Uri Shraga Feival , Tehillot Ya’akov , תהלות יעקב, Hamburg, Leser and Nathan ben Moses Mai , 1784
[First Ed. - Haskalah] Isaac Satanow , Ha-Shorashim , חלק ראשון מספר השרשים המכונה שפת אמת, Berlin, Hevrat , 1767
R. Shem Tov ibn Shem Tov , Derashot ha-Torah , דרשות התורה, Padua, Lorenzo Paskevatto, 1567
[Ms.], Responsa by R. Israel Rosenberg, שו'ת מה'ר ישראל הלוי ראזענבערג, Burlington, Vermont, c. 1902-05
[Only Ed.] M. J. Benlevi, Hebraischer Wurzeleiger, מורה שרש העבר, Hannover, E. A. Telgener, 1833
[Only Ed. - Hasidim] R. Abraham Elhanan ben Judah, Birkhat Avraham, ברכת אברהם, Warsaw, Isaac Rather, 1870
Verlag des Zentral jud. Turn und Sportverein in Po, Protokoll der Erstren Konferenz der Jud. und Sport, פראטאקאל פון דער ערשטר קאנפערנץ, Lodz, D. Hamburski, 1917
[Only Ed. - Signed Copy] R. Moses ben Meir Kliers , Tabur ha-Erez , טבור הארץ , Jerusalem or Tiberius, 1906
[Community - Only Ed.] , Gemilut Hasadim Siedlce , גמילות חסד קאסא , Siedlce , Sz. Rozenblat , 1931
Joseph Ezekiel Rajpurker , Megillat Antiochus in Marathi , Bombay, Gunput Crushnaji , 1866
Misrad Erez Yisrael in Lwow , Your application to Erez Israel... approved , בעשטעטיגט ... עליה קיין א'י ... , Lvov (Lemberg) , Biuro Palestynskie , 1933
[Only Ed. - Community - Unrecorded] , Accounts of Income and Expenditures of the Central, חשבון הכולל של הועד המרכזי בווילנה, Vilna (Vilnius) , Krinas & Kowalski , 1917
[Community - Only Ed. - Unrecorded] , Honor in Society - Sermon ... H.M. Queen Victoria , כבוד מלכות - דרשה , London, Hadegel , 1897
[Only Ed. - Unrecorded - Concert], Shirim Classiyim ve-ammamim , שירים קלסיים ועממים, Tel Aviv, Defus Akhdut , c. 1920
[Brodside - Unrecorded], Vacation resort 'Litwinowka', דאטשע-ארט 'ליטווינאווקע', Grodna, Lux, 19th cent.
[Kabbalah] R. Isaac b. Joseph Caro, Toldot Yitzhok, תולדות יצחק, Amsterdam, Soto, Brandon, & de Jonch, 1708
[First Ed. - Kabbalah] R. David of Lida, Ir Miklat, עיר מקלט, Dyhernfurth, Sabbatai Meshorer Bass, 1690
[Polemic - First Ed.] R. Mordecai Eliezer Weber, Milhemet Hovah, מלחמת חובה, Jerusalem, Isaac Gashzinni, 1885
[Kabbalah - First Ed. - Liturgy - Haggadah], Siddur Bet Avraham, סדור בית אברהם, Jerusalem, Hayyim Zuckerman, 1932
R. Moses Hayyim Luzzatto (Ramhal); Gabirol, Mesillat Yesharim; Derekh Ez ha-Hayyim; Mivhar Pen, מסילת ישרים - דרך עץ החיים; מבחר הפנינים , Shklov; Sudilkov, Isaac ben Joseph Manin, 1834; 1835
[Hasidim - Only Ed.] R. Joseph David Rubin, Atzei Levanon, עצי לבנון, Lvov, Abner, 1928
[Only Ed.] R. Ezra Tawil, Et Sofer, עט סופר, Jerusalem - Aleppo, S. Zukerman, 1928
[Hasidim - Unrecorded] R. Solomon Hayyim Perlow, Tefillot le-Cal ha-Shanah with Hassidic Commentary, סדר תפלות לכל השנה, Bolechow - Sighet, Abraham Kaufman, 1907
Mikra Meforush - Psalms, תהלים מקרא מפרש, Vilna, Rosencranz & Schriftzer, 1927
Israelietsche Hoofdsynagoge, Twenty-five Year Celebration of Wilhelmina’s reign, המהוללה במלאת כ'ה שנה ווילהלמינה, Amsterdam, Israelietsche Hoofdsynagoge, 1923
Nederlands-Israelietsche Hoofdsynagogaal Ressort, Ordination of R. Aaron Schuster, סדר ההכתרה ר' אהרן שוסטר, Amsterdam, Nederlands-Israelietsche Hoofdsynagogaal Ressort, 1955
[First Ed.] Simeon Bachrach, Rosh Ha-Shanah 1884 Call for Repentance, לראשית השנה שנת תרמ'ד, Budapest, 1883
[Unrecorded] [R. Judah b. Samuel Abbas], Nehera - Akedah, ניהירא - עקדה, Casablanca - Aleppo, Immeuble Bendahan - Stef., c. 1940
[Only Ed.] R. Benveniste (Mercado) Gatigno, Mazref le-Kesef, מצרף לכסף, Salonika, Sa’adi ha-Levi, 1867
[Polemic] R. Jerahmeel Israel Isaac Domb, Lo Netsahon, לא נצחון, London, n. d.
Teshuvot Maharam Muenz, תשובות מהר'ם מינץ, Salonika, Mordecai Nahman & David Yisraeligi, 1802
[Ms. - Polemic] , Letter by R. Yerachmiel Yisrael Yitzhak Domb, מכתב מה'ר ירחמיאל ישראל יצחק דאמב, [London], c. 1955
[Ms.], Letter by R. Dr. Kalman Kahana, כתב מה'ר קלמן כהנא, Jerusalem, 1965
[Ms.], Letter by R. Moshe Sternbuch, מכתב מה'ר משה שטרנבוך, Jerusalem, 1962
[Ms. - Habad], Letter by R. Menahem Mendel Schneerson, כתב מהאדמו'ר מליובאוויטש זצ'ל, Brooklyn, 1983
[Ms.], Letter by R. Isaac Nissim, Chief Rabbi of Israel, מכתב מה'ר יצחק ניסים, ראשון לציון, Jerusalem, 1958
[Ms. - Hasidim], Letter by R. Josef Zvi Kalisz, Admor of Skernowitz, מכתב מה'ר יוסף צבי קאליש, אדמו'ר מסקערנעוויץ, Bnei Brak, 1955
[Ms.], Letter by R. Chaim Leib ha-Levi Shmuelevitz, מכתב מה'ר חיים לייב הלוי שמואלביץ, Jerusalem, 1972
[Ms.], Letter by R. Menahem M. Kasher, מכתב מה'ר מנחם מ. כשר, Jerusalem, 1970
[Ms.], Letter by R. Bezalel Zolty, מכתב מה'ר בצלאל זולטי, Jerusalem, 1970
[Ms. - Community], Letter by R. Chaim Kreiswirth, מכתב מה'ר חיים קרייסווירטה, Antwerp, 1955
[Ms. - Community], Letter by R. Issac Meir Levin, מכתב מה'ר יצחק מאיר לוין, Jerusalem, 1858
[Ms.], Letter by R. Pinhas Hirschprung, מכתב מה'ר פנחס הירשפרונג, Montreal, 1955
[Ms. - Community], Letter by R. Moses Feinstein, מכתב מה'ר משה פיינשטיין, New York, 1975
[Ms.], Letter by R. Jacob Israel Kanievsky (Steipler), כתב מה'ר יעקב ישראל קניבסקי, ר'י בית יוסף בני ברק, Bene Brak, 1967
[Community - Ms.] R. Aaron Klacher, Shir Hillulim, כתב יד – שיר הלולים, Pest (Budapest), 19th cent.
[Inscribed Copy] R. Yom Tov Krispin, Bigdei Yom Tov, בגדי יום טוב, Izmir (Symrna), A. Y. di Shigurah, 1873
[Ms. - Various], Collection of letters from Moroccan Hakhamim, כתבי יד מרבני מרוקו, Morocco - Various, 19th cent.
[Periodical] D. S. Erulkar, Ed. , The Israelite , ישראל, Bombay, 1922-24
[First Ed.] R. Levi b. Gershom, To'aliyyot ha-Ra-LBa-G , תועליות הרלב'ג, Riva di Trento, 1560
[Kabbalah] R. Jacob di Illescas, Imre Noam, אמרי נועם, Cremona, Vincenzo Conti, 1565
R. Joseph ibn Verga, She'arit Joseph , שארית יוסף, Mantua, Thomas Rufanelli , 1593
Talmud Bavli, Two Tractates, מסכת נדה, משניות טהרות, Amsterdam, Emanual Benveniste, 1646-47
[Ms. - Community], Letter by R. Aboulafia, Haham Bashi, כתב מה'ר ח. י. אבואלעפייא, חכם באשי טבריא, Tiberius, 1918
[First Ed.] R. Jonathan Eybeschuetz, Tiferet Yonatan, תפארת יהונתן, [Sudilkov], c. 1820
[Haggadah - Facsimile] Cecil Roth, The Sarajevo Haggadah, ההגדה של סאראייבו, London - (France), W. H. Allen, 1963
[Hasidim] R. Elimelech of Lyzhansk, No’am Elimelekh, נועם אלימלך, New York, Schulsinger Brothers, 1942
[Ms.], Letter by R. Noah Barukh Fischer, מכתב מה'ר נח ברוך פישער אב'ד עפעריעס, Eperies (Presov), Hungary, c. 1910
[Ms.], Letter by R. Solomon Zevi Schick, מכתב מה'ר שלמה צבי שיק, אב'ד קארצאג, Karczag, Hungary, 1902
[Ms.], Postcard by R. Akiva Sofer, כתב מה'ר עקיבא סופר, בעמ'ס דעת סופר, Jerusalem, 1959
[Ms. - Hasidim], Document signed by the Rebbe of Gur, קבלה מביהח'ס ע'ח האדמו'ר מגור, Jerusalem, 1960
[First Ed.] R. Samuel Heida, Zikkukin de-Nura u-Bi'urin de-Esha, זקוקין דנורא ובעורין דאשא , Prague, Sons of Judah Bak, 1676
[Community - Only Ed.] Mayer Kohn Bistritz, Fest-gedicht einweihung des neus Israelitrschen, קול רנה, Wien, Hofswarth, 1859
Christiano Reineccio, editor., Biblia Hebraica, תורה נביאים וכתובים, Lipsiae (Leipzig), Bernh. Christ. Breitkopfium, 1756
[Limited Ed.] , Hochzeitung Dr. Arthur Cohn and Betty Cohn, Basel, Veriensbuchdruckerei, 1887
[Community - Only Ed.], Translat (Regulation), טראנסלאט, [Amsterdam], 1759
[Hasidim - Kabbalah] R. Simeon b. Yohai, Sefer ha-Zohar, ספר הזהר על התורה, Zhitomir, Hanina Lipa and Joshua Heschel Shapira, 1863
[First Ed. - Kabbalah] R. Moses Cordovero, Pardes Rimmonim, פרדס רמונים, Cracow - [Nowy Dwor Mazowiecki], Isaac b. Aaron of Prostitz, 1591
[Only Ed. - Eulogy] R. Moses Albelda, Darash Moshe, דרש משה, Venice, Juan D'Gara, 1603
[Community - Only Ed. - Unrecorded], Freuden-Gesang ... Franz des Ersten ..., Caroline Auguste., Pesth (Budapest), Johann Thomas Trattner, 1820
[Only Ed.] R. Samuel ben Joseph Kohen Zedek, Ner Mitzvah, מנחת כהן - נר מצוה, Venice, Giovanni di Gara, 1598
R. Abraham b. Isaac Shalom, Nevah Shalom, נוה שלום, Venice, Juan D'Gara, 1574
[Ms.] Abraham B. ?, Scribe, Shulhan Arukh, Orah Hayyim, שלחן ערוך אורח חיים, Yemen, c. 1850
[Ms.], Postcard by R. Joseph Rozin, The Rogachover , כתב מה'ר יוסף רוזין, הגאון מרוגוטשוב, Dvinsk - Montreal , 1927
[Ms. - Community], Document by R. Raphael Aaron Ben Simeon, כתב מה, Safet - Cairo, 1893
[Ms. - Community], Document by R. Jacob Saul Elyashar & R. Burla, כתב מה'ר יעקב שאול אלישר ור' יוסף נסים בורלא, Hebron - Baghdad, 1899
[Community - Only Ed.], Lob und Dankrede, Ofen, Katharina Landberer, 1791
[Banned Ed.] R. Joel ben Samuel Sirkes (Bah), She’elot u’Teshuvot Bayit Hadash, שאלות ותשובות בית חדש , Frankfort a. Main, Johann Wust, 1697
[Community - Ms.], Pinkus, זה הפנקס, Varpalota (Budapest), 1832