06:44:16


[Login]   
[Book List]  

PLEASE NOTE: All bidding for the auction currently underway
at our new website at www.virtualjudaica.com/
.

 
Listing Title
[Ms.], Letter by R. Joshua Leib b. Zvi Hirsch Levinson, כתב מה'ר יהושע ליב ב'ר צ'ה לעווינסאן, ר'י ראדין, Radun, 1920
[Ms. - Women], Letter by R. Levi Isaac Frankel Rabbi of Bucharest, כתב מה'ר לוי יצחק פרענקעל, אב'ד באקארעשט, Bucharest, 1848
Postcard, Berlin - Warswaw, Central, 192?
[Habad - Liturgy] R. Shneur Zalman of Liady, Seder Ha'Tefilla , סדר התפלה, Warsaw, Natan Schriftgisser, 1866-67
[Theater], Program, פרוגרמה, Plock (Plotsk), Druck Taub i Kiper , 1924
[Only Ed.] R. Rahamim Nissim Isaac Palache , Yaffe le-Lev, Part IV , יפה ללב חלק ד' , Izmir (Smyrna), Abraham Pontremoli , 1882
[Ms.] R. Samuel David Luzzatto (Shedal) , Penitential poem , סליחה, [Italy] , 19th cent.
[Ms.] , Loan Note by Two Moroccan Rabbis , שטר הלוואה , [Morocco] , 1800
[Liturgy - Women] , Korban Mincha , קרבן מנחה , Lemberg (Lvov) , Pesel Balaban , (1888)
[Haggadah - First Ed.] R. Joseph Hayyim of Bagh, Haggadah Shel Pessah , הגדה של פסח, Jerusalem, 1934
[Only Ed.] R. Abraham Eber Hirschowitz, Bet Midrash Shemu’el, בית מדרש שמואל, Jerusalem - Toledo, Ohio, Ha-Ahim Solomon, 1905
[First Ed. - Noted Copy] R. Eliezer Lipshutz , Heshiv R. Eliezer ve-Si'ah ha-Sadeh , ספר שאלות ותשובת השיב ר' אליעזר ושיח השדה, Neuwied , [Johann Belzer Haupt] , 1748-49
[Ms.], Letter by R. Chaim Ozer Grodzinski, מכתב מה'ר חיים עוזר גראדזענסקי, Vilna, 1930
[Ms.], Letter by R. Elijah David Rabinowitz (ADe-Re-T), כתב מה'ר אלי' דוד ראבינאוויץ (אדר'ת), Jerusalem, 1902
[Ms.], Letter by R. Lipman David Shawkas, כתב מה'ר ליפמאן דוד שאוואקס, Jerusalem, 1914
[Ms.], Letter by R. Akiva Sofer, כתב מה'ר עקיבא סופר, בעמ'ס דעת סופר, Jerusalem, 1944
[Ms.], Letter by R. Elijah Eliezer Dessler, מכתב מהרב אלי' אליעזר דסלר, London, 1942
[Ms.], Notes by R. Chaim Leib ha-Levi Shmuelevitz, מראה מקומות לשיעור מה'ר חיים לייב הלוי שמואלביץ, Jerusalem
[Ms.], Letter by R. Eliezer Judah Finkel, כתב מה'ר אליעזר יהודה פינקל ר'י מיר, Jerusalem, 1944
[Liturgy - Unrecorded], Seder Tashlikh , סדר תשליך, Budapest, Talmud Tora, 1926
[First Ed.] Yitzhak Yaakov Weissberg, Mahberet Hainu di-amre inshe , מחברת היינו דאמרי אנשי, Kiev, (Ia.G. Sheftel, Berdichev), 1893
[Periodical], Ha Ne'eman, הנאמן:בטאון התאחדות חניכי הישיבות, Tel Aviv, Kiryat Noar, Jerusalem, 1960
Bookbinding Factory Elchanan Chefez Jerusalem, בית חרשת אלחנן חפץ ירושלים, Jerusalem, 192?
[Only Ed.] , Otsar HaHesed Keren Shmuel, אוצר החסד קרן שמואל, Jerusalem, Defus Solimon, 192?
[Unrecorded] R. Dovid Shmuel Mohr, Sefer Ha-Yahas, ספר היחס, Jassy, Isidore Shor, 1890
[Kabbalah - Liturgy], Tefila le-hatsalatha-yishuv ve-'am Yisrael, תפלה להצלת הישוב ועם ישראל, Jerusalem, 194?
[Wine Industry], Grouip of 8 broadsides, Jerusalem, 1920-30
[Polemic - Only Ed] Bedatz, Le-afrishei Me-issura, לאפרושי מאיסורא, Jerusalem, 1919
Der Israelit - 4 November 1937, Frankfurt am Main, 1937
The Jerusalem Post - Sunday 20 November 1977, Jerusalem, 1977
Itamar Ben Avi, Nofia!, נופיע!, Jerusalem, 1929
Hatzhara, הצהרה, Erez Israel, 1945
[Polemic - Only] Bedatz, Azhara Chamura, אזהרה חמורה, Jerusalem, Grinfeld, 1940
Ha'Vaad, Agudat Achim Anshei America, אגודת אחים אנשי אמריקה בירושלים, Jerusalem, Aviv, 1928
[Polemic - Only Ed] R. Zevi P. Frank, ‘EL Kehal Adat Yisrael’ Jerusalem, אל קהל עדת ישראל, Jerusalem, Weinfeld, 1938
‘Dr Richard Weiss – Pharmaceutical Preparations’, מהספרות הרפואית, Jerusalem, 193?
Kenneth Nebenzahl, Maps of the Holy Land, Images of Terra Sancta Through Two Millennia, New York, Abbeville Press, 1986
Eva Wajntraub, Gimpel Wajntraub, Hebrew Maps of the Holy Land , Vienna, Bruder Hollinek, 1992
The American War Congress and Zionism, New York, Zionist Organization of America, 1919
Moses M. Yoshor, Israel in the ranks, New York, National Council of Young Israel, [1943]
Report submitted to the 23rd Zionist Congress, Jerusalem, Keren Kayemeth Leisrael, 1951
[Illustrated] B[arukh] Chizhik, Tsimhi'el:agadot ve-sihot `al tsimhe Erets Yisrael, צמחיאל:אגדות ושיחות על צמחי ארץ ישראל, Tel Aviv, [Defus Hapoel HaTz'ir], 1929
[Signed Copy] Isaac Kaspi, Chronicle of the Siedlce Pogrom in 1906, מגילת פרעות שדליץ בשנת 1906, Tel Aviv, [Defus Y. Shlomi], 1947
[Only Ed.] Meir Eliezer Rapaport-Hartstein, Toldot ha-Ramban, תולדות הרמב'ן, Cracow, Josef Fischer, 1898
[Only Ed.] R. Hayyim Ephraim ben Abraham Balajty, Hamudei Ephraim, חמודי אפרים, Galanta, Solomon Zalan Neifeld, 1925
[Signed Copy] R. Solomon ben Eliezer Gur-Aryeh, Sharsheret Zahav, שרשרת זהב, Tel Aviv, Molin, 1950
[First Ed.] R. Jacob Ben Wolf Kranz (Dubno Maggid), Kokav mi-Ya’akov: Berit Avot, כוכב מיעקב: ברית אבות, Warsaw, Isaac Goldman, 1871; 1868
[Avot] R. Zev Zevi (Hermann) ha-Kohen Klein, Hokhmah im Nahalah , חכמה עם נחלה, Buenos Aires, Julio Kaufman, 1945
R. Joseph Melamed Gargy; R. Jacob ben David Pardo, Tehillim with Edut be-Yehosef, תהלים עם עדות ביהוסף , Jerusalem, Zukerman, 1926
[Inscribed R. A. Palache] R. Saadiah Azubib, Tokhahat Musar, תוכחות מוסר , Livorno, Elijah ben Amozeg, 1871
Zionist Organization, Zionism - Palestine and Jewish Nationalism, London, 1917-19
[Only Ed. - Hasidim] R. Abraham Elhanan of Plantsh, Hasidut - Birkhat Avraham, ברכת אברהם, Warsaw, Isaac Rother, 1870
R. Nathan Nata Landau; R. Eleazar ben Judah of Wor, Urah Shah; Perush R. Eliezer on Sefer Yezirah, עורה שחר - פירוש הר'א מגרמיזא על ספר יצירה, Przemysl, Zupnik & Knoller, 1882; 1883
Bezalel brass plate designed by Raban, Jerusalem
Victorinus Bythner, Lingua Eruditorum, לשון למודים, London, Typis T. Roycroft & venalis prostat apud Jonam Har, 1675
[Bibliography] Salomon Goldschmidt, Reshimat ha-seforim d'Bet Midrash shel Hakham Tsvi, רשימת הספרים דבית מדרש של חכם צבי, Altona, 1904
Hermann von der Hardt, Hoseas, illustratus, [הושע ע'פ רשי, רדק, אבן עזרא], Helmstedt, Typis & sumtibus Georg-Wolfgangi Hammii, acad. typ, 1702-3
[Bibliography], Bucherverzeichnis No. ** des antiquarischen Lagers, Hamburg, Goldschmidt Buchhandlung, 1902-1910
[Only Ed. - Liturgy] R. Elisha (Mercado) Habillo , Avodat ha-Tamid , עבודת התמיד , Livorno (Leghorn) , Jacob Nunes Vais & Raphael Meldola , 1794
[Only Ed.] R. Jacob ben Abraham Cohen, Bikkur Ya’akov , בכור יעקב, Djerba, David Aydan, 1912
[Liturgy], Seder Tefillah - Yemenite, סדר תפלה , Vienna, M. Knoepflmacher, 1896
[Polemic - First Ed.] R. Samuel Heller, Derekh Nesher, דרך נשר, Safed, Dov Ba’er, 1865
R. Isaac Judah ben Jacob Katz of Eisendstadt, Haggadah shel Pesah with commentary on Had Gadya, הגדה של פסח עם פירש ... על חד גדיא , Altona, Aaron ben Eli Katz, 1761
[Only Ed.] R. Judah B. Solomon Hai Alkalai, Raglei Mevasser, רגלי מבשר, Belgrade, 1865
R. Joseph Halevi Ibn-Migash; Ramban, Hatam Sofer, Hiddushei Ibn-Migash (Shavuot); Ramban (Kiddushin), חידושים אבן-מיגאש; חידושי הרמב'ן ע'פ החתם סופר, Prague, M. I. Landau, 1826
[Only Ed.] R. Meir ben Samuel Klein, Toledot Shemu’el Part I-II, תולדות שמואל חלק א-ב, Budapest (Satoraljaujhely), Eleazer Deitsch, 1930-34
[Only Ed. - Polemic] R. Solomon Zevi Schick, Responsa Rashban, שאלות ותשובות רשב'ן - תורה מן השמים , Satmer, Abraham Barash, 1905
[Unrecorded] Isaac Halevi Satanov, Siddur with ve-Yetar Yitzhak, תפלת ישראל עם ויעתר יצחק, Vienna, Georg Holzinger, 1814
[Bible - Facsimile], The Lisbon Bible, תנ'ך ליסבון רמ'ב, Tel Aviv, Nahar - Miskal, 1988
[Ms.], I privilegi di Livorno son chiari, Livorno (Leghorn) , 1763
[Polemic First] R. Yerachmiel Yisrael Yitzhak Domb, Et Nisoyon, עת נסיון, Jerusalem, 1982
[Liturgy], Selihot , סליחות, Klaipeda (Memel), August Stobbe, 1861
[First Ed.] Saul Raskin, Illus. , Pirke Aboth, פרקי אבות, New York, Academy Photo Offset , 1940
[First Ed.] Saul Raskin, Illus. , The Book of Psalms, ספר תהלים, New York, Academy Photo Offset , 1942
Ze'ev Raban , The Book of Esther, מגלת אסתר מצוירת ע'י זאב רבן, Tel Aviv, Sinai, 1950?
[Woodcuts by Ilya Schor] Abraham Joshua Heschel , The Earth is the L-rd's , New York, Henry Schuman, 1950
[Kabbalah - Polemic] R. Israel b. Aaron Jaffe, Or Yisrael , אור ישראל, Frankfort am Oder , Michel Goddshalk , 1702
[Hasidim - Zanz - Liturgy], Seder Nussah, סדר נוסח הקרבנות, Bardejov , M. Ch. Horowitz, 1925
[Only Ed. - Mixed Marriages] R. Shalom Kutna , Kuntres , קונטרס 'וכתורה יעשה, Paks, Meir Rosenbaum , 1897-99
[Only Ed.] R. Moses Samuel Glasner , Kuntres Matzoh Shmurah , מצה שמורה, Pressburg (Bratislava) , Jos Schlesinger, Budapest, 1915
[Ms.], Responsa by R. Shalom Mordecai Shavdran, כתב מה'ר שלום מרדכי הכהן שוודראן (מהרש'ם), Brezen, 1898
Eran Laor (Assisted By Shoshana Klein)., Maps of the Holy Land Cartobibliography of Printed, New York, Alan R. Liss, Inc., 1986
[Art] David Gilboa, Rabbi Studying, [Safed]
[Ms.], Letter by R. Moses Kliers, כתב מה'ר משה קליערס, Tiberius, 1916
[Ms.], Letter by R. Judah Leib Fajn (Fine), כתב מה,ר יהודה ליב פיין אבד'ק סלאנים, Slonim, 1934
[Ms.], Letter by the Bet Din Zedek, כתב מהבד'ץ ע'ח הדיינים, Jerusalem, 1975
[Ms.], Letter by R. Samuel Mohilewer, מכתב מה'ר שמואל מוהליבר, Bialystok?, 1891
[Community - Only Ed. - Unrecorded] , Official Souvenir Book of the Fair, in aid of the , Educational Alliance & Hebrew Technical Instit, New York , De Leeu & Oppenheimer , 1895
[Ms.], Responsa by R. Hayyim Mordecai Roller, שו'ת מה'ר חיים מרדכי ראללער, Tirgu Neamt, 1914
[First Ed. - Liturgy] R. Mordecai Hezekiah Bassan, Sefer Bikkurim , ספר בקורים , Venice, Alvise Bragadin , 1704
[Ms.], Responsa by R. David Zvi (Tevel) Sehmann, שו'ת מה'ר דוד צבי (טבל) זעהמאן, Dukla, 1923?
[Ms.], Engagement Contract by R. Dov Ber Meisels, תנאים ע'ח ה'ר דוב בר מייזלש, אב'ד ווארשא, Warsaw , 1865
[Ms. - Community], Letter by R. Meir Eisenshtadter (Maharam Esh), כתב מה'ר מאיר אייזנשטטר (מהר'מ א'ש), Baja, Balassagyarmat, 1810
[Ms. - Unpublished], Responsa by R. Isaac Moses Perles, שו'ת מה'ר יצחק משה פרלס, Kojetin, 1815
[Ms.], Letter by R. Benjamin Wolf Eger, כתב מה'ר בנימין וואלף איגר, Lipnik, 1789
[Ms.], Document by R. Ezekiel Banet; R. S. E. Treves, כתב ב'ד מה'ר יחזקאל באנעט; ה'ר שבתי אלחנן טריוויס, Nytra, 1838
[Ms.], Letter by R. David Poworski, כתב מה'ר דוד פוברסקי, Bnei Brak, 1986
[Ms.], Letter by R. Abraham Joffen of Novardik, כתב מה'ר אברהם יפה'ן ראש ישיבת נובארדוק, New York, 1953
[Ms.], Letter by R. Israel Welz, כתב מה'ר ישראל וועלץ, Jerusalem, 1957
[Ms.- Hasidim], Letter by R. Abraham Elimelech Perlow, Admor , מכתב מה'ר אברהם אלימלך פערלאוו, אדמו'ר קארלין, Jerusalem
[Kabbalah], Attributed to Primeval Adam, Rezi'el ha-Malakh , רזיאל המלאך, Lemberg, [Franz Galinski], 1850
[Hasidim] , Receipt, קבלה, Safed, Kollel Visnitz, 190?
[Ms. - Hasidim], Receipt signed by the Admor of Chortkov, קבלה ע'ח האדמו'ר מטשארטקוב, Jerusalem, 1947
[Ms.] , Responsa by R. Moses Dov Wilner, שו'ת מה'ר משה דוב וולנר, Ashkelon, c. 1950
Agam M. N., Illustrated Ketubah, Israel, 20th cent.
[Habad] R. Shneur Zalman of Liady, Lekutei Amurim - Tanya, לקוטי אמרים - תניא, Vilna, Widow & Brothers Romm, 1878
[Ms. - Hasidim], Letter by R. Meshullam Zusya Twersky, Admor, כתב מהאדמו'ר מטשרנוביל, Jerusalem, 1946
[Only Ed.] Paul Novak, Moishe Katz Book, משה כץ בוך, New York, Committee, 1963
[Only Ed. - Signed Copy] R. Faivelsohn, Birkhat Moshe, ברכות משה , New York, Moinester Publishing, 1952
[Only Ed. - Signed Copy] Admor Stropkov, Divre Menahem, דברי מנחם , Jerusalem , 1957
Jewish Agency for Palestine, Statistical Handbook of Middle Eastern Countries, Jerusalem, D. B. Aaronson, 1945
[Only Ed.] Bella Chagall, Brenendike Licht, נרות דולקים, Jerusalem, Dvir Publishing, 1970
[Holocaust - Daf Yomi], Talmud Bavli, Tractate Yevamot , תלמוד בבלי, מסכת יבמות , Munich, Va’ad Hazzalah , 1948
[Habad - Holocaust] R. Shneur Zalman of Liady , Likkutei Amarim (Tanya) , לקוטי אמרים (תניא) , Munich , Kehot , 1947
[First Ed.] R. Asher ben Zevi Kohen Ashkenazi , Birkat Rosh , ברכת ראש , Warsaw, Zevi Jacob Bomberg , 1856
[Ms.- Hasidim], Receipt by R. Dov Berish Weidenfeld of Tchebein, קבלה ע'ח ה'ר דוב בעריש וויידענפעלד, אב'ד טשעבין, Jerusalem, 1950
[First Ed.] R. Simhah Bunim Sofer , Shevet Sofer , שבט סופר , Turnov , Widow of Joshua Judah Glancz , 1938
[Only Ed. - Polemic] R. David J. L. Silverstein , Shevilei David, Kol Kore Neged Ruah ha-Zeman , שבילי דוד, קול קורא נגד רוח הזמן , Jerusalem , Israel b. Abraham Bak , 1863
[Ms. - Morocco], Letter by R. Joseph Hayyim Ha'Kohen, כתב מה'ר יוסף חיים הכהן ראב'ד, Jerusalem, 1920
[Ms.], Letter by R. Elijah Meir Bloch, כתב מה'ר אלי' מאיר בלאך, ר'י טעלז, Telz (Telsiai), 1938
[Ms. - Hasidim], Receipt by R. David Twersky of Rotmistrovka, כתב מהאדמו'ר מראחמיסטראווקא, Jerusalem, 1935
[Ms.- Hasidim], Receipt by R. Abraham Weinberg, Admor of Slonim, קבלה ע'ח ה'ר אברהם ווינברג, אדמו'ר מסלונים, Tiberius, 1961
Mané-Katz, Les musiciens , Oil on paper , Modernism, circa 1930
[First Ed. - Signed Copy] R. Isur Zalman Melzer , Even ha-Ezel, אבן האזל, Jerusalem, Ha-Ivri, 1938
[First Ed. - Signed Copy] R. Moses Feinstein, Iggerot Moshe, אגרות משה עם הק' המחבר, New York, Balshon Press , 1973
[Ms.], Receipt by R. Akiva Schrieber (Sofer), כתב מה'ר עקיבא סופר, בעמ'ס דעת סופר, Jerusalem, 1949
[Ms.], Receipt by R. I. M. Gordon, קבלה מה'ר יחיאל מרדכי גארדאן ר'י לאמזא, Lomza, 1935
[Ms. - Hasidim], Letter by R. Abraham Jacob Derbaremdiker, מכתב מהאדמו'ר מפאשקאן, Tel Aviv, 20th cent.
[Liturgy] Shomerim le-Boker Ashkenazim, Selihot, סליחות, Venice, Giovanni di Gara, 1600
[First Ed.] R. Joseph b. Mordecai Gershon Katz, She'elot u'Teshuvot She'erit Yosef , שאלות ותשובות שארית יוסף , Cracow , Isaac ben Aaron Prostitz , 1589-90
[First Ed.] R. Joseph Zechariah Stern , Zekher Yehosef , זכר יהוסף , Warsaw , Zevi Jacob Bomberg , 1860
[Women], Taharot Bnot Yisrael , טהרות בנות ישראל , Bardejov , Menashe Yehezkel Horowitz , 1926
[Ms. - Community] , Letter by R. Joseph Chaim Sonnenfeld... , כתב מה'ר יוסף חיים זאננענפעלד... , Jerusalem , 1926
[Ms. - Hasidim] , Letter by R. Abraham Solomon Biderman of Lelov , מכתב מהדמו'ר מלעלוב , Tel Aviv , 1960?
[Ms.], Letter by R. Osher Kerstein, כתב מה'ר אשר קרשטין, אב'ד עפולה, Afula, 1948
[Ms.], Letter by R. Osher Lichtstein, כתב מה'ר אשר ליכטשטיין, Jerusalem, 1974
[Ms.], Letter by R. Dov Sokolevsky, כתב מה'ר דוב סוקולובסקי, Jerusalem, 1975
[Ms.], Engagement Contract, תנאים, Fez, Morocco, 1954
[Ms.], Kettubah, כתובה, Djerba, 1939
[Ms.], Bet Din Document, כתב בית דין, Sefrou, Morocco, 1911
[Ms.], Letter by R. Solomon Boton, מכתב מה'ר שלמה בוטון, 1927
[Ms. - Community], Letter by 5 rabbis, מכתב מרבני צפת, Safed, 1923
[Ms.] R. Joseph Hirsch Geiger, Engagement Contract, תנאים, 1895
[Ms. - Women], I want to divorce my wife!, רוצה לגרש אשתו, Haifa, 1950
[Ms.] Anonymous, Sharp letter , כתב מוסר, Italy, 1865
[Miniature], Calendar for 5681, לוח לשנת תרפ'א, Jerusalem, Suliman, 1920
[Ms.], Letter by R. Jonah Merzbach of Darmstadt, מכתב מה'ר יונה מרצבך, אב'ד דארשטאט, Jerusalem, 1985
[Ms.], Letter by R. Elhanan Jehiel Solomon Epstein, מכתב מה'ר אלחנן יחיאל שלמה הלוי, אב'ד טארלא, Tarlowie-Kiel, 1938
[Ms.] , Letter by R. Hanokh Henokh Plotzki, מכתב מה'ר חנוך העניך פלאצקי, Otwock, 1939
[Ms.], Letter by R. David Jungreis, כתב מה'ר דוד יונגרייז, Vograd Berczel, 1940
[Ms. - Polemic], Letter by Nehemiah Libowitz , כתב מנחמי' שמואל ליבאוויטש, Newark, New Jersey, 1895
[Ms.], Letter by Hermann Struck , Haifa, 1936
[Ms. - Hasidim], Letter by R. israel Rabinowicz of Skolya, כתב מה'ר ישראל ראבינאוויטש , אדמו'ר מסקאלע, Iasi, 1939
[Ms. - Hasidim], Letter by R. Yohanan Twersky of Rotmistrovka, מכתב מהאדמו'ר מראחמיסטריווקע, Jerusalem, 1952
[Community - Ms.], Document by R. Jacob Toledano & R. Joshua Berdugo , מכתב מה'ר יעקב טולידאנו וה'ר יהושע בירדוגו, Meknes, 1909
[Community - Only Ed. - Unrecorded - Holocaust], Levayat HaRav HaGaon R. Yaakov Meir, לוית הרב הגאון ר' יעקב מאיר, [Warsaw Ghetto], 1942
[First Ed.] R. Meir Dan Plotzki , Hemdat Yisrael , חמדת ישראל, Piotrkow , Henoh Feldman, 1924
[First Ed.] R. Joshua Heshel Lewin, Ziyyun Yehoshu'a, מסורת הש'ס - ציון יהושע, Vilna, Abraham Isaac Devartz, 1869
[Only Ed.] R. Rahamim Nissim Isaac Palache, Yaffe le-Lev, Part VII , יפה ללב, חלק ז, Izmir (Smyrna), Hayyim Abraham di Shegura, 1893
[Ms. - Community], Group of Letters , אוסף מכתבים, Holland, 1906-24
Talmud Yerushalmi (Jerusalem Talmud ) , תלמוד ירושלמי, סדר נשים, Cracow, Isaac b. Aaron , 1609
[Only Ed.] Paul Philip Levertoff , Tomas Carlyle, a lecture , טומס קרליל השקפותיו ודעותיו , London, Luzac & Co., 1907
[Only Ed.] R. Moses Gaster, Address by the Rev. the Haham Dr. M. Gaster, ...installation as President, London, Independent Order of B’nai Bri, 1912
[Liturgy], Gebet-Ordnung fur den Jugendgottesdienst Author , Berlin , Julius Sittenfeld , 1899
[Polemic] R. Shemariah Menasseh ha-Kohen Adler , Ohr Torah, אור תורה , London, Noroditsky, 1932
[Psalms] R. hayyim Sofer, Tehilim - Sha'arei Hayyim , תהלים עם פירוש שערי חיים, Pressburg (Bratislava), Abraham Alkalay, 1897
[Polemic - Only Ed] R. Joel Teitelbaum, Kuntres Shalosh Tshuvot, קונטרס שלש תשובות, New York, Twersky Bros., 1953
[Only Ed.] R. Zev Jawitz, Mekor ha-Berakhot , מקור הברכות, Berlin , Zevi Hirsch Itzkowitski, 1910
[Haggadah - Only Ed.] R. Joseph Klein, Diveri Joseph , דברי יוסף, Mukachevo (Munkacs), Grafia, 1933
[Polemic] R. Akiva Joseph Schlesinger` R. M. Sofer, Lev ha-Ivri, לב העיברי, Lemberg , 1873
Shalom ben Jacob Cohen, Elements of faith, שרשי אמונה, London, E. Justins, 1815
[Bibliography] R. Moses Judah Davidowitz, Ozar Yehudah, אוצר יהודה, Sighet, Kaufman, 1931
[Polemic] Zeeb ben Selig Ashur – editor, Parody - Ha-Matslif, המזליף, Tel Aviv, Ahdus, 1921
[Only Ed.] Hart (Zevi Hirsch) Symmonds, The Arguments of Faith, מלחמות האמונה, London, Hyam Barnett, 1822
[Noted Copy] R. Hayyim Shabbetai (Maharhash), Responsa on Tur Even ha-Ezer (Maharhash), שאלות ותשובות, Salonika, Abraham ha-Ger, 1651
[Children's Literature] Isaac Uhry , Guide, pour l'initiation religieuse des jeunes , ספר מורה , Bordeaux-Metz , 1869
[Only Ed. - Signed Copy] R. Moses , Tabur ha-Erez , טבור הארץ , Jerusalem , 1906
[Only Ed.] R. Samuel ben Solomon Laniado , Sefer Shulhan haMelekh , ספר שולחן המלך, Aleppo, Defus Yeshaya Dayan, 1923
[First Ed. - Kabbalah] R. Abraham Laniado, Vayizrah Yizhak, ויזרע יצחק, Aram Zova (Aleppo), Ezra Hayyim, 1928
R. Zevi Hirsch ben Judah Leib, Erez Zevi; Erez Tov , ארץ צבי; ארץ טוב , Jerusalem , Samuel ha-Levi Zuckerman , 1893
[Liturgy - Only Ed.] , Mahzor Ohelei Ya’akov, Part I , מחזור אהלי יעקב , Jerusalem , 1908
[Only Ed.] Adolf Jellinek, Schma Jisrael! Funf Reden, Vienna, Alfred Holder, 1869
[The R. Solomon Ganzfried Copy], Keneset Ha'Gedola, כנסת הגדולה - חושן משפט, Fuerth, Joseph b. Zalman Shnuer, 1692
[Hasidim - Unrecorded], Mahzor High Holidays , מחזור ליו'נ , Slavuta [Jozefow], Hanina Lipa Shapira, 1844
[Only Ed.] Izik ben Pesah Hahn, Eyn allgemeynnittsiges lu'ah , איין אללגעמיינניטציגעס לוח, Altona, [The Brothers Bunn], 1819
[Circumcision] R. David Lida, Sod Hashem , סוד ה', Amsterdam, Orphans of Solomon Proophs, 1745
Vikuah Rabbah, וויכוח רבה, Uioara de Sus, Samuel Yuda Panet, 1930
Mattithiah ben Moses Zacut ha-Levi, Shivhei Zedek, שבחי צדק , Pisa, Samuel Molcho, 1818
Joachim Heinrich Campe, Masa Kolumbus, o, Galut ha-Arets ha-Hadashah, מסע קולומבוס, Warsaw, Moses Aryeh Glick, 1883
R. Joseph Hayyim ben Elijah Al-Hakam (Ben Ish Hai), Tikkun Tefillah, תקון תפלה, Baghdad, Rahamim ben Reuben & Aaron Patia, 1870
[Bible] , Mikdash Me’at , מקדש מעט, Leipzig, Joh. Caspari Meyeri, 1703
[First Ed.- Gaon of Vilna], Tractate Shekalim, מסכת שקלים, Minsk, Simhah Zimmel ben Ezekiel of Grodno, 1812
[First Ed.] R. Moses Sofer , Hatam Sofer, חידושי חתם סופר , Satu Mare , Estreicher, 1908
[Hasidim - Satmar - R . Joel Teitelbaum], Pray for the Rebbe's recovery, רחמי שמים, Jerusalem, Eidah ha-haredit, 1970?
R. Isaac b. Moses Arama , Akedat Yizhak , עקידת יצחק, Frankfort am Oder, Widow Grilla, 1785
[Hasidim - Only] R. Alexander Sender Weiss, Pe'er Joseph, פאר יוסף , Sighet, Central, 1935
R. Samuel Eliezer Edels (Maharsha) , Hedushei Halachot , חדושי הלכות מהדורא בתרא, Homburg , [Aaron b. Zvi of Dessau] , 1736
[First Ed.] Maharam Shick , Maharam Schick, on the Pentateuch, מהר'ם שיק על התורה , Mukachevo (Munkacs), Kahn & Fried, 1905
R. Isaac Aboab, Menorat Hamaor, Part II, מנורת המאור חלק ב', Lemberg, Grossman, 1812
[Habad - First Ed.], Zemah Zedek , 5 parts, צמח צדק - 5 חלקים, Vilna, Fine, Rosenkrantz, & Schriftzetzer, 1884
[Kabbalah - Hasidim] R. David S. Eibeschuetz, Arve Nahal , ערבי נחל, Zhitomir, Haninah Lippa & Joshua Heschel Shapira, 1858
[First Ed. - Habad] R. Shneur Zalman of Liady , Beurei ha-Zohar , ביאורי הזהר, Lemberg , S. L. Flecker , 1861
[Polemic - Only Ed.] R. Judah Gruenwald , Zikhron Yehudah , זכרון יהודה , Budapest - Satoraljaujhely , Katzburg Brothers: Eleazer Deutsch , 1923-28
[Hasidim] , Shulhan Arukh , מגני ארץ שלחן ערוך אורח חיים; מחצית השקל ח'א , Zhitomir , Hananiah Lippa & Joshua Heschel Shapira , 1855
[First Ed.] R. Hayyim Zevi of Sighet , Shut Azei Hayyim , שו'ת עצי חיים , Sighet , Abraham Kaufman and Son , 1939
Yehoash Folk School , Souvenir Book , סואוועניר בוך , Pittsburgh , 1929
[Only Ed.] Zoltan Singer, Des, Tel Aviv, 1969?
[First Ed. - Hasidim] R. Menahem Mendel Panet, Maglei Zedek , מעגלי צדק, Mukachevo (Munkacs), Pinheas Blyer, 1884
[Community - Only Ed.], The Diamond Jubilee Service, תפלה ועת לחננה, London, (Wertheimer, Lea & Co.), 1897
[Drawings] Arno Nadel, Rot und glühend ist das Auge des Juden, Jacob Steinhardt, Illustrator, Berlin, F. Gurlitt, 1920
[Community - Only Ed.], Membership Problems Policies and Practices, New York, Jewish Welfare Board, 1937
[Community - Only Ed.], The House of Life, London, Spanish & Portuguese Jews Congregation, 1923
[Periodical] , The Forward, פארווערטס, New York, 1904-42
R. Elijah ben Moses Gallena, Hokhmat ha-Yad , חכמת היד, [Konigsberg], [1858]
[Community - Only Ed.] Arnold Levy, The Story of Gateshead Yeshivah, Somerset, The Wessex Press, 1952
[Community - Only Ed.], Order of Service , רנה ותפלה , London, Wertheimer, Lea and Co., 1891
[Community - Only Ed.], Eulogy notice, הספד גדול, New York, Bet haMidrash haGadol, 1930
[Miniature] R. Solomon ibn Gabirol , Mivhar ha-Peninim, מבחר הפנינים, Berlin , 1927
[Only Ed.] Dr. Immanuel Jakobovits, Samson Raphael Hirsch, A Reappraisel of his Teachings and Influence, London, Office of the Chief Rabbi, 1971
[Haggadah - Illustrated], Die Pessach Haggadah , הגדה של פסח, Vienna, Jos. Schlesinger, 1929
[Haggadah - Unrecorded], Ma'aleh Bet Horin, מעלה בית חורין - הגדה של פסח, Warsaw , 1889
[Kabbalah Polemic] , Emunat ha-Shem, אמונת ה', Jerusalem, 1937
[Holocaust - Habad], Siddur Kol Benei Yehudah , סדור קול בני יהודה, Shanghai, China, Talmud Torah, 1946
R. Isaac ben Solomon Farhi , Marpe la-Ezem, מרפא לעצם , Baghdad, Hazin, 1892
[Only Ed.] R. Israel Jacob Algazi , Shalmei Zibbur and Shalmei Hagigah, שלמי צבור - שלמי חגיגה, Salonika, Mordehai Nahman & David Israeliga , 1790
[Kabbalah] R. Jacob Luzzatto , Kaftor va-Ferah (Kavvanot ha-Aggadot) , כונות האגדות נקרא כפתור ופרח, Amsterdam, Asher Anshel b. Eliezer Hazan , 1709
[Habad] R. Shneur Zalman of Liady, Shulhan Arukh ha-Rav , שלחן ערוך הרב, Vilna, Fraydel M'z , 1904
[Habad] R. Shneur Zalman of Liady, Shulhan Arukh ha-Rav , שלחן ערוך הרב, Warsaw , Alapin, <1895
[Habad] R. Shneur Zalman of Liady , Shulhan Arukh ha-Rav , שלחן ערוך הרב, Warsaw , Zalman Szmotkin, 1936
[Ms.], Letter by R. Jacob Shalom Klein, כתב מה'ר יעקב שלום קליין אב'ד האלמין, Halmeu, 1932
[Ms.], Card by R. Jacob ha-Levi Lipschitz, כתב מה'ר יעקב הלוי ליפשיץ, Lietuva, Lithuania, 1935
[Ms.], Letter by R. Isaac Meshullem Leifer, מכתב מה'ר יצחק משולם לייפער, אבדק'ק דאראבאן, Darabani, 1938
[Ms.], Letter by R. Moses Epstein, כתב מה'ר משה אפשטיין, ר'י ישיבת תורת חיים, Jerusalem, 1938
[Ms.], Document by R. Moses Kriyat & Menahem Paricento, מכתב מה'ר משה קרייאט, ור' מנחם פארייצנטו, Tetouan, Morocco, 1879-1885
[Ms.], Kettubah, כתובה, Sale, Morocco, 1949
[Ms.], Letter by two Moroccan Rabbis, מכתב ע'ח רבני מורוקה, Morocco, 1870
[Ms.], Letter by R. Hezkiah Joseph Mishkowsky, מכתב מה'ר חזקי' יוסף מישקובסקי, Jerusalem, 1945
[Ms.], Letter by R. Israel Isaac ha-Levi Reizman, כתב מה'ר ישראל יצחק הלוי רייזעמאן, Jerusalem, 1961
Letter by R. Simon Simhah Bamberger, מכתב מה'ר שמעון שמחה הלוי באמבערגער, Fischach, Bavaria, 1871
[Ms. - Hasidim], Letter by the Admor of Munkacs, מכתב מהאדמו'ר ממונקאטש, Brooklyn, NY, 1966
[Ms. - Polemic], Letter by R. Michel Yehuda Lipkowitz, מכתב מה'ר מיכל יהודה ליפקוביץ, Bnei Brak, 2008
[Ms. - Community], Letter by R. Benjamin Rabinowitz, מכתב מה'ר בנימין ראבינאוויטש, Jerusalem, 1999
[Ms. - Community - Polemic], Letter by the Bet Din Zedek, כתב מהבד'ץ ע'ח הדיינים, Jerusalem, 2007
[Ms.], Letter by R. Guerchon Libman, כתב מה'ר גרשון ליבמן, Paris , 20th cent.
[Ms.], Letter by R. Isur Zalman Melzer, כתב מה'ר איסר זלמן מלצר, ר'מ עץ חיים, Jerusalem, 1935
Letter by R. Shalom Noah Landau of Verecky, כתב מה'ר שלום נח לאנדא אבדק'ק ווערעצקי, Verecky, 1939
[Ms.], Letter by R. Samuel Wajntraub of Pinsk-Karlin, כתב מה'ר שמואל וויינטרויב ראב'ד פינסק-קארלין, Pinsk, 1932
[Ms.], Letter by R. Moses David Estreicher of Chimpa, מכתב מה'ר משה דוד אסטרייכער, אבדק'ק טשימפע, Arad, 1932
[Ms.], Receipt by R. David Ba'ha'ra'n, קבלה ע'ח ה'ר דוד בהר'ן, Jerusalem, 1939
[Ms.], Letter by R. Ezekiel Sarna, R. Jehiel M.Tykocinski, מכתב מה'ר יחזקאל סרנא, ה'ר יחיאל מיכל טיקוצינסקי, Jerusalem, 1943
[Ms.], Letter by the Bet Din Zedek, כתב מהבד'ץ ע'ח הדיינים, Jerusalem, 1983
[Ms.], Calendar for 5725, לוח לשנת תשכ'ה, Tashkent, Uzbekistan, 1964
Kezat Benot Rabbi Akiva, קצת בנת רבי עקיבה, Baghdad, Elisha Shohet, 1927
[Noted Copy] R. Hayyim Palache (Palaggi), Kol ha-Hayyim, קול החיים, Izmir, Hayyim Abraham de Segura., 1880
[Polemic - Only] R. Isaiah Asher Zelig Margulies, Polemic - Ashrei ha-Ish, אשרי האיש, Jerusalem, Breslev, 1927
R. Machir ben Isaac Sar Hasid, Avkat Rokhel, אבקת רוכל, Jassy, 1842
R. Moses Alshekh; R. Samuel b. Judah Valero, Havazzelet ha-Sharon, חבצלת השרון, Amsterdam, Moses Frankfurt, 1726
Megillat Ta’anit with Megillat Antiochus, מגילת תענית; מגילת אנטיוכס, [Koenigsberg], Tuvia ha-Kohen and Efrati & Joseph Becker, c. 1858
[Polemic] R. Moses ben Joel Waldberg, Kakh hi Darkah shel Torah, כך היא דרכה של תורה, Jassy , H. Goldner, 1868
[First Ed.] R. Elijah of Vilna (Vilna Gaon), Yalkut Evanim, ילקוט אבנים, Jerusalem, Nissan Bak, 1875
[Only Ed.] R. Aaron Ben Nathan Lewin of Rzeszow, Matteh Aharon, מטה אהרן, Podgorze, Joseph Plesner, 1905
[Only Ed.] R. Siman Tov Melamed, Hayyat al-Rukh, חייאת אל רוח, Jerusalem, Isaac Nahum Loewe, 1898
[Only Ed.] R. Israel Ephraim Fischel Sofer, Afse Arets, אפסי ארץ, Munkachevo, Menahem Klein, 1899
[Ms.], Sabbath conclusion chart, זמני מוצאי שבת ויו'ט, [Germany], C. 1930
[Hasidim] R. Phinehas Shapiro of Korets, Midrash Pinhas, מדרש פנחס, Warsaw, Nathanel David Zisburg, 1876
[Unrecorded - Haggadah], Haggadah shel Pessah, הגדה של פסח ע'פ ברכת השיר, Warsaw, Aaron Mordecai Zisberg & Meir Halter, 1889
[Only Ed.], Booklet in honor of R. Moshe Blau, חוברת-זכרון להרב משה בלוי זצ'ל, Jerusalem, Yeshivat Pnei Moshe, 1950
H. Hirsch, Shir HaShirim: komentaryele ikerzetsung, שיר השירים, Montreal, Eagle Publishing CO. Limited
[Hasidim - Kabbalah] R. Hayyim of Czernowitz, Sidduro shel Shabbat, סידורו של שבת, Poryck, Solomon b. Hanina, 1818
[Only Ed.] R. Joseph Shapotshnick, Midrash Joseph, מדרש יוסף, Odessa, Abba Dokna, 1905-06
[Habad] R. Shnuer Zalman of Liady, Seder Birkhat ha-Nehenin, סדר ברכת הנהנין, Warsaw, Nathan Schriftgisser, 1844
R. Elijah b. Moshe de Vidas, Reshit Hokhmah, ראשית חכמה, Amsterdam, Nataniel Puah, 1708
[Only Ed. - Polemic] R. Joseph Shapotsnick, Moreh Nevukhim h-Hadash, מורה נבוכים החדש, Odessa, Abba Dokna, 1909
[Only Ed. - Polemic] R. Joseph Shapotsnick, Emet v-Tov, אמת וטוב, Odessa, Abba Dokna, 1903
[Haggadah - Illustrated], Haggadah Shel Pessah, הגדה של פסח, Livorno (Leghorn), Elijah Benamazough & Sons, 1887
[Only Ed.] R. Isaac ibn Pollegar (Pulgar, Policar, Polemic - Ezer ha-Dat, עזר הדת, London, J. Jacobs, 1906
[Liturgy], Siddur, [מחזור ח'א] סדר התפלות [חול ושבת], Amsterdam, Gerard Johan Annusin, 1771
[Liturgy] Joseph E. Rajpurkar, Translator , Daily Prayers Translated from Hebrew to Marathi , תפלת החדש, Bombay, Bombay Hebrew Publishing & Printing Press , 1934
[Bible] , Pentateuch , חמשה חומשי תורה, Luneville, France , Abraham Brisach , 1807-09
[Forgery] Solomon Judah Friedlaender, Jerusalem Talmud - Hullin and Bekhorot , תלמוד ירושלמי סדר קדשים (מזויף) , Szinervaralja (Seini ) , Jacob Weider , 1907
R. Isaac b. Meir Dueren, Sha'arei Dura , שערי דורא, Jessnitz, Israel b. Abraham, 1724
[First Ed.] R. Joshua b. Joseph of Cracow, Meginnei Shelomo , מגיני שלמה, Amsterdam, Solomon Proophs , 1715
[Hasidim - Women] R. Zevi Hirsh Chotsh, Nofet Tsofim, נופת צופים, Zhitomir, Haninah Lippa & Joshua Heschel Shapira, 1865
[Polemic - Anti-Reform]R. Israel David Schlesinger, Shut Har Tabor, שו'ת הר תבור, Pressburg (Bratislava), Heinrich Sieber, 1861
[Bible - Psalms - Marranos], Alabancas de Santidad, קדש הלולים, Amsterdam, 1671
[Only Ed.] Levin Kipnis, Hagenu - Drawings by Ze'ev Raban, חגינו, New York, Miller Lin, 1928
[First Ed. - Psalms]R. Raphael Immanuel Hai Ricchi, Hazah Ziyyon, חזה ציון, Livorno (Leghorn) , Abraham Meldelo, 1742-43
[Only Ed. - Ladino] R. Moses ben Jacob Piza, Shir Emunim, שיר אמונים, Amsterdam, Widow and Orphans of Jacob Proops, 1793
[Kabbalah - Hasidim] R. Moses Teitelbaum, Wall Segulah for paranassa and success, סגולה לפרנסה להצלחה, Benei-Brak, 1950?
[Authographed] R. Hayyim Abraham ben Moses Gagin, Hukkei Hayyim, חוקי חיים, Jerusalem , Israel b. Abraham Bak, 1842
[First Ed.] R. Levi b. Habib, She’elot u’Teshuvot,, שאלות ותשובות - רלב'ח, Venice , 1565
[First Ed.] Don Isaac Abravanel , Mirkevet ha-Mishneh, מרכבת המשנה, Sabbioneta, Tobias Foa, 1551
[First Ed. - Liturgy - Kabbalah] R. Jacob Emden, Siddur Tephilah, פלטין בית אל - סידור יעב'ץ, Altona, The Author, 1745-47
[First Ed.] R. Hayyim ibn Attar; R. Hezekiah Silva, Perot Genosor (Peri To'ar; Peri Hadash), פירות גנוסר (פרי חדש; פרי תואר), Amsterdam, Joseph Dayan, 1742
[First Ed. - Liturgy] M. Goldstein, et. al., Zimrath Yah - Liturgic songs - Part I, זמרת ה', New York, M. Goldstein, A. Kaiser, S. Welsch, I. L. Rice, 1873
[Haggadah] , Service for the two first nights of Passover , הגדה של פסח, New York, H. L. Frank , 1867
[Women - Liturgy - Avot], Israelitisches Andachtsbuch, תפלת ישראל, New York, Frank, 1860
[Ms. - Hasidim], Letter by R. Pinchas Menahem Alter, Admor of Gur, כתב מהאדמו'ר מגור, Jerusalem, 1962
[Ms.], Letter by R. Judah Sanana & R. Isaac Sabag, מכתב מה'ר יהודה סנאני וה'ר יצחק אסבאג, Morocco, 1838
[Ms. - Hasidim], Letter by R. Abraham Joshua Heschel of Kopzynce, כתב מהאדמו'ר מקאפיטשיניץ, New York, 1963
[Ms.], Letter by R. Abraham Ankawa & R. Reuven Elmaleh, כתב מה'ר אברהם אנקוה וה'ר ראובן אלמליח, Tetouan, Morocco, 1859
[Ms. - Hasidim], Letter by Grand Rabbi S. C. Rubin-Halberstam, מכתב מהאדמו'ר מציעשינאוו, Brooklyn, 1954
[Ms. - Habad], Letter by R. Menahem Mendel Schneerson, כתב מהאדמו'ר מליובאוויטש זצ'ל, Brooklyn, 1958
[Ms.], Inheritance decree by the Bet Din of Erez Israel, צו-ירושה מהב'ד, הרבנות הראשית לארץ ישראל, Jerusalem , 1938
[Ms.], Letter by R. Zvi Pesah Frank, כתב מה'ר צבי פסח פראנק, Jerusalem , 1951
[Only Ed.] R. David de Pomis, Zemah David , צמח דוד, Venice, Ioannem de Gara, 1587
[Haggadah], Bet Horin - Haggadah Shel Pessah , הגדה של פסח - בית חורין, Bialystok, Aaron ha-Levi Horowitz, 1806
R. Moses b. Maimon (Rambam) & Don Isaac Abravanel , Pirkei Avot - Nahalat Avot , פרקי אבות - נחלת אבות, Venice - [Riva d'Trento] , Georgi di Cavalli , 1566
[Ms.], Letter by R. Jacob Israel Kanievsky (Steipler), כתב מה'ר יעקב ישראל קניבסקי, ר'י בית יוסף בני ברק, Bene Brak, 1964
[Ms.], Letter by several rabbis, מכתב מכמה רבנים, Tetouan, Morocco, 1860
[Ms.] , Letter by R. Joseph Rozin, The Rogachover, כתב מה'ר יוסף רוזין, הגאון מרוגוטשוב, Dvinsk - Montreal, 1933
[Ms. - Community], Letter by R. Abraham Isaac ha-Kohen Kook, כתב מה'ר אברהם יצחק הכהן קוק, Jerusalem, 1921
[Ms. - Kabbalah - Unrecorded], Daily Kabbalistic Prayerbook, סידור תפלה עם כוונות האר'י ז'ל, [Germany], c. 1650