05:58:11


[Login]   
[Book List]  

PLEASE NOTE: All bidding for the auction currently underway
at our new website at www.virtualjudaica.com/
.

 
Listing Title
[Zionism - Map] , Palestine Royal Commission Report, London, His Majesty's Stationery Office, 1937
R. Isaac Aboab, Menorat Hamaor, מנורת המאור, Vilna , Widow & Brothers Rom, 1878
[Only Ed. - Community] R. Oscar Z. Rand, Testimonial to Israel, עדות לישראל - לוח יובל השלושים דעזרת תורה , New York , Waldon Press, 1949
[First Ed.] R. Isaac Jacob Reines , Sefer Haarachim; Lexicon of Homiletics, ספר הערכים , New York, Oriam Press, 1926
[Hasidic - Only Ed.] R. S. Horowitz, ed., Sefer ha-Yovel, ספר היובל, New York, Myold, 1930
[Only Ed.] R. Arye Leib Shohet, Likkutim Yekarim, לקוטים יקרים, [New York], 1924?
[Only Ed.] R. Gedaliah Silverstone, Regesh Lev, רגש לב, St. Louis, Moinester Publishing Co., 1926
Interlinear school Pentateuch - Devarim, מאגילניצקי'ס ליניען סקול חומש - דברים, Philadelphia, Joseph Magil Co., 1903
[Only Ed.] R. Isidore Koplowitz, Midrash Yayin veShekhor, מדרש יין ושכר, Detroit, 1923
Flavius Josephus, Historien u Bucher, Strassburg, Austria, T. Rihel, 1581
Johannes Cocceius, Lexicon et commentarius sermonis , hebraici et chaldaici, Frankfort am Main, Wustii, 1689
Photius, Photii Myriobiblon, Budae, Catharine Landerer, 1778
[Bible] Ernestus Fredericus Carolus Rosenmueller , Biblia Hebraica Manualia , תורה נביאים וכתובים , Halle , Litteris Breitkopfio-Haertelianis, Lipsiae , 1828
[Bible - Pentateuch] , Tikkun Sofrim, תקון סופרים, Vienna, Franz Edlen von Schmid und J. J. Busch, 1840
Bible , ארבעה ועשרים , Venice, Bragadin, 1739-41
[Community] , Regulations, London, P. Vallentine , 1863
[Only Ed.] R. Israel Jehiel Rabbinowicz , Mevo ha-Talmud , מבוא התלמוד, Vilna (Vilnius), Abraham Zevi Rosenkranz , 1894
[Community - Liturgy - Only Ed. - Holocaust] , Order of Service for the National Day , סדר תפלה ותחנונים , London , Office of the Chief Rabbi (Williams, Lea & Co.) , 1944
[Zionism] League of Nations , Mandate for Palestine , London, His Majesty's Stationery Office , 1922
[Only Heb. Ed. -Haskalah] R. Samuel David Luza, Tzedakah U'Mishpat , צדקה ומשפט, Vilna, Fine and Rosenkrantz , 1866
[Only Ed. - Women] R. Menahem Mendel Kargau , Giddulei Tohorah (Responsa), גידולי טהרה, Fuerth, David Zirndorf & Judah Summer , 1845
[Ms.] , Two novellae of R. Simeon Shapira, חידושים מה'ר שמעוןם שפירא אב'ד פראג, [Europe], 19th cent.
[Ms. - Women], Responsa by R. Ben-Susan, שו'ת מה'ר א. בן-סוסאן, Lyon, 1968
[Ms.], Letter by the Bet Din, כתב בית דין ע'ח הדיינים, Jerusalem, 1915
[Ms.] , Letter by R. Elimelekh Rubinstein of Rahow, כתב מה'ר אלימלך הכהן ראבינשטיין אבד'ק ראחוב, Jerusalem, 1930's
[Ms. - Women], Responsa by R. Joseph Joshua Appel, שו'ת מה'ר יוסף יהושע אפפעל ראב'ד ליעדז, Leeds, 1954
[Ms.] , Letter by R Faiwel Rizenman, כתב מה'ר שרגא פייבל ריזענמאן, Toronto, 1956
[Only Ed.] R. Jacob Shalom ben Hayyim Sofer, Torat Hayyim, תורת חיים, Paks, Meir Segal Rosenbaum, 1899
Judaeus, Der Baalschem von Michelstadt , Frankfort am Main, Israelit, 1922
[Liturgy - Only Ed.], Birkat ha-Hamah, ברכת החמה, Jerusalem, Zevi Moskovits, 1953
[First Ed.] R. Jonathan Eybeschuetz, Midrash Yehonatan , מדרש יהונתן, Bilgoraj, 1933
[Holocaust], Calendar for 5639, לוח לשנת תרצ'ט, Kosice, Czechoslovakia , Israel Zsupnik, 1938
[Only Ed.] M. Wolozin in New York, Calendar for 5703 with catalog of religious items, לוח תש'ג, Philadelphia, Joseph Magil Co., 1942
[Haggadah], Haggadah Shel Pesah, הגדה של פסח , Piotrkow , Jacob Cederbaum, 1937
[The R. Reuven Levovitz Copy], Rav Alfas, V. I-III, רב אלפס, ח'א-ג, Pressburg (Bratislava) , Anton Schmid , 1836
[Only Ed.] R. Shemariah Loeb Hurwitz, Sefer ha-Mezuzah, המזוזה עם אור המצות , New York, Salanter Talmud Torah, 1925
R. Judah D. Eisenstein, Ozar Dinim u-Minhagim, אוצר דינים ומנהגים, New York, Hebrew Publishing Co., 1928
[Only Ed.] R. Isaiah Joseph Margolin, Derushe , דרושי מהרשי'ם , New York, 1921
[Only Ed.] R. Abraham A. Yudelewitz, Darash Av, Part I , דרש אב חלק א', New York, Alpha Press, 1921
[First American Ed.], Talmud Bavli - Sanhedrin; Bekhorot; Nedarim, תלמוד בבלי מסכת נדרים; בכורות; סנהדרין ועוד, New York - Montreal, Eagle Publishing Co., 1919
[Hasidic - The R. Reuven Levovitz Copy], Rav Alfas, V. III, רב אלפס, ח'ג, Zhitomir, Hanina Lipa & Joshua Heschel Shapira, 1858
[Only Ed.] R. Abraham A. Yudelewitz, Bet Av v. III, בית אב תליתאי, New York, Rosenberg , 1918
[Hasidic - Only Ed.] , Talmud Bavli - Tractates Kiddushin, תלמוד בבלי - מסכת קדושין, Zhitomir, Hanina Lipa & Joshua Heschel Shapira, 1863
[Only Ed.] R. Eliezer Lipa Weisblum, Divre Eliezer, דברי אליעזר , New York , Ozer Just, 1911
[Only Ed.] R. Solomon Sadowsky, Parperu'ot le-Hokhmah , פרפראות לחכמה וגופי הלכות, New York, Rosenberg , 1918
[Habad] R. Shneur Zalman of Liady, Shulhan Arukh haRav , שלחן ערוך הרב, Jozefow, 1850-51
[Zionism - Only Ed.] Leon Kellner, ed., Theodor Herzl's Zionistische Schriften, Berlin-Charlottenburgh, Juedischer Verlag
[Haggadah - First Ed.] Dr. Cecil Roth, The Passover Haggadah, הגדה של פסח, London, Soncino Press, 1934
[Haggadah - Illustrated] , The Haggadah of Passover, הגדה של פסח, New York, Shulsinger Brothers, c. 1958
[Haggadah - Illustrated] , Hagadah for Passover, הגדה של פסח, New York, (Greenwich Press), 1944
[Haggadah] R. Jacob P. Rudin, Haggadah for Children, הגדה של פסח, New York, Bloch Publishing Co., 1953
Leon Kobrin (Author), Issac Goldberg (Translator) , A Lithuanian Village , New York , Brentano's, c. 1920
[Only Ed. - Astronomy] R. Pinehas Samul, Ibur ha-Aretz , עבור הארץ, Tunis, Zion Uzan, 1923
[Liturgy] R. Israel ben Moses Najara of Damascus, Seder ha-Tena'im ve-ha-Ketubah, סדר התנאים והכתובה, Deva, Markovits & Friedmann, [1928]?
[Haggadah] , Haggadah Shel Pesah , הגדה של פסח, New York, Shulsinger Brothers, 1948
Prof. G. Selikowitz, The Jewish-American Orator, דער אידיש-אמעריקאנער רעדנער, New York, Hebrew Publishing Co., 1916
[Haggadah - First Ed.] R. Samuel Rosenberg, Haggadah Shel Pessah , הגדה של פסח ע'פ באר שמואל, Mukachevo, Grafia, 1931
[Haggadah] Dr. Marcus Lehmann, Hagadah schel pessach, [הגדה של פסח], Frankfort am Main, J. Kauffman/M. Lehrberger & Co., 1914
[Kabbalah] Joanne Stephano Rittangelio, Translator, Sefer Yetzira, ספר יצירה, Amsterdam, Ioannes & Iodocus Ianssonii, 1642
[Only Ed.] R. Aaron Azriel, Kappei Aaron, כפי אהרן, ב'ח, Jerusalem, Israel b. Abraham Bak; Samuel ha-Levi Zuckerman, 1874-86
[First Ed. - Hasidic] R. David Twersky, Birkhat David, ברכת דוד, Zhitomir, Hanina Lipa & Joshua Hoeschel Shapira , 1862
[Hasidic] R. Aaron Samuel of Kremenets, Nishmat Adam, נשמת אדם, Zhitomir, Hanina Lipa & Joshua Heschel Shapira, 1863
[Kabbalah] R. Raphael Immanuel Hai Ricchi, Yosher Levov, יושר לבב, Amsterdam - Arom Zova (Aleppo), 1742
[Only Ed.] R. Jonah ben Hanun Navon, Nehpah ba-Kesef, Volume II , נחפה בכסף, חלק ב', Jerusalem, Israel b. Abraham Bak , 1843
[Only Ed.] R. Joshua Abraham Krispin, Va'Yeshev Avraham , וישב אברהם, Izmir (Smyrna), Hayyim Abraham de Shegura, 1893
[Signed copy] R. Isaiah ben Mordecai Dayan, Zeh Ketav Yadai, זה כתב ידי, Aram Zova (Aleppo), Elijah Hai, 1872
Anonymous - Leo Michelson, Illustrator, Sefer ha-Yashar, ספר הישר, Berlin, Rosenthal & Co., 1923
[Only Ed.] R. Jehiel Michael b. Abraham Meir Cifer, Derekh Hayyim, דרך חיים, Bratislava, Anton Schmidt, 1837
[Polemic] R. Joseph ben Hayyim Jabez , Or ha-Hayyim, אור החיים, Amsterdam, Widow and Orphans of Jacob Proops, 1781
R. Eliezer Ashkenazi, Yosef Lekah ... Megillat Esther , יוסף לקח ... מגלת אסתר, Offenbach, Spitz, 1769
[Kabbalah - Liturgy] R. Moshe Zacuto, Tikkun Shovavim, תקון שובבים, Mantua , Eliezer Solomon mi-Italia , 1782
[First Ed.] Admor of Helmetz, Yesod Yosef ... Taharat Yom Tov, v.1, יסוד יוסף ... ספר טהרת יום טוב ח'א , Kosice, Czechoslovakia , Wiko, 1948
[Haggadah - Reform] Central Conference , Union Haggadah Revised, Home service for the Passover , [Cincinnati], (The Central Conference of American Rabbis) , 1923
[Liturgy - Kabbalah] , Shefer ha-Tikkunim, שפר התיקונים, Venice, Bragadin, 1717
[First Ed.] R. Isaiah b. Mali (Elder) Trani , [Hasidic Copy] Sefer ha-Makhri'a , ספר המכריע, Livorno (Leghorn), Carlo Giorgi , 1779
R. Abraham Abele Ha-Levi Gombiner: R. Moses Jekuth, Magen Avraham: Lehem ha-Panim , לחם הפנים : מגן אברהם, Amsterdam, Solomon Proophs , 1732
[Liturgy - Kabbalah], ha-Idrot ha-Kedoshot , האדרות הקדושות, Venice, Vendramin, 1741
[Ms. - Hasidic], Letter by the Admor of Radzyn, כתב אדמו'ר מראדזין, Brooklyn, 1962
Tractate Makkot, מסכת מכות, Amsterdam, Joseph Dayyan, 1723
[Only Ed. - Zionism] R. Isaac Nissenbaum, Ha-Dat ve-ha-Tehiyyah ha-Le'ummit, הדת והתחיה הלאומית, Warsaw, Levine Epstein, 1920
[Hasidim - Holocaust] R. Elimelech of Lyzhansk, No’am Elimelekh, נועם אלימלך, Fernvald, Jaffa, 1946
[First Ed. - Hasidic] R. Israel Dov Ber ben Joseph, She’erit Yisrael, שארית ישראל, Lemberg , Michoel F. Poremba, 1864-65
[First Ed. - Hasidic] R. Samuel Shmelke Horowitz, Divrei Shemu'el , דברי שמואל , [Lvov], 1862
[Only Ed.] David Castelli, Teologia del Benamozegh, Livorno, Di Franc, 1878
[Only Ed.] David Castelli, Teologia del Benamozegh, Livorno, Di Franc, 1878
Yoseph Colombo, Concezioni ebraiche e teorie moderne, Ferrara, Taddei, 1926
[Holocaust – Unrecorded] Agudat Israel, Appeal for Tefillin, Seforim, etc., שועת בת עמי ממרחקים, Jerusalem, 1945
[Unrecorded - Holocaust] R. Joseph Zevi Duschinsky, Tefillah on the Victory over the Wicked, ליום הנצחון, Jerusalem, 1945
R. Zevi Hirsch ben Meir, Zevi Tiferet on Shir ha-Shirim, צבי תפארת, Breslau, Leib Sulzbach, 1822
Rabbinate Warsaw (Badatz), Certification of Kashrut, מודעה על בשר ושומן, Warsaw, Rabbinate Warsaw (Badatz), 1903
[Polemic] Agudat Israel, Polemic against Mizrahi, ...להמזרחי...אין לה שום שייכות עם תורת משה, Nagyvaradi, Agudat Israel, 1921
[Community], Blacklist of Sabbath descretors, שווארצע ליסטע ... געשעפט אם שבת וי'ט אפפען, [Hungary], 20th cent.
R. Abraham ben Jehiel Michal Danzig, Hayyei Adam, ספר חיי אדם, Vilna (Vilnius), Joseph Reuven b. Menahem Mann, 1851
[Kabbalah - Liturgy - Unrecorded] , Tikkun Leil Shavu'ot , תיקון ליל שבועות והושענא רבא, Vilna (Vilnius), Joseph Reuven b. Menahem Mann, 1849
[First Ed.] R. Ezekiel Landau , Dagul me-Revavah, דגול מרבבה, Prague, Elsinwenger , 1794
[First Ed.] R. Jonathan Eibeschutz , Ya'arot Devash Part II, יערות דבש חלק ב, Karlsruhe, 1782
[Hasidim - First Ed. - Avot] R. Levi Isaac Berdich, Kedushat Levi, קדושת לוי, [Lemberg], 1862
[Ms.], Letter by R. Solomon Zevi Schick, מכתב מה'ר שלמה צבי שיק, אב'ד קארצאג, Karczag, Hungary, 1895
[Ms.], Letter by R. Isaac Eizig Shorr of Bucharest, כתב מה'ר יצחק אייזיק שור רב דק'ק בוקרשט, Bucharest, 1875
[Ms.- Hasidim], Letter by the Admor of Sochaczev, כתב מה'ר חנוך העניך בורנשטיין, אדמו'ר מסוכטשוב, Jerusalem, 1958
[Ms. - Hasidic], Letter by R. Pinchas Menahem Alter, Admor of Gur , כתב מהאדמו'ר מגור, Jerusalem , 1991
[Ms.- Hasidim], Several letters by R. Moses Yair Weinstock , כתב מה'ר משה יאיר וויינשטוק , Jerusalem, 1973
[Ms.- Hasidim] , Letter by R. Abraham Elimelech Perlow , מכתב מה'ר אברהם אלימלך פערלאוו, אדמו'ר קארלין , Karlin-Pinsk, 20th cent.
[Ms.] , Letter by R. Nissim Karelitz , כתב מה'ר שמריהו יוסף נסים קרליץ , Bnai Berak, 2004
[Habad - Ms.], Habad homily, מאמר חבד, [Russia or Poland], 19th cent.
[Ms. - Unpublished] , Novellae by R. Zalman Rotberg , [Bnai Berak]
[Ms.] , Letter by R. Ezekiel Sarna , כתב מה'ר יחזקאל סרנא , Jerusalem, 1962
[Ms.] , Letter by R. Moses Arye Freund , כתב מה'ר משה ארי' פריינד, גאב'ד בד'ץ ירושלים , Jerusalem
[First Ed.] John Wexley, The Judgment of Julius and Ethel Rosenberg, New York, Cameron & Kahn, 1955
Michael Menachem Kunov, Minchah Chadasha Machzor L'Arvit L'Yom Kipur, מנחה חדשה - ערבית יום כיפור, Krotoschin, B.L. Monasch, 1838
R. Meir Loeb Malbim: Abraham ben David (Rabad III), Shirei ha-Nefesh: Ba’alei ha-Nefesh, שירי הנפש: בעלי הנפש, Koenigsburg: Lemberg, Joshua Gershon Munk, 1863: 1860
[First Ed.] R. Jacob Saphir, Even Sappir, אבן ספיר, Lyck, Mainz, Siebert, Brill, 1866, 1874
[First Ed.] R. Joseph Leib Bloch, Me-Shiurei Rabbenu – Nishmat ha-Torah, משעורי רבנו – נשמת התורה, Telsiai, Joslovitz, 1932
Sulamith Ish Kishor, The Bible Story, New York, United Synagogue of America, 1921
[Liturgy] R. N.J. DeVries, Illustrated Table of Blessings over Food, סדר ברכות מצירות, New York, Ma'Roth, n.d.
[Habad] R. Menahem Mendel Schneerson, HaYom Yom..., היום יום..., Brooklyn, NY, Ozar HaChasidim Lubawitz, 1961
[Hasidic] Benzion Langner, Sefer Me`ulefet sapirim / , ספר מעלפת ספירים, Lvov, 1930
J. J. Zmrhal, A Civic Primer, אנ'אנפאנגס-בוך פאר סיוויקס, Chicago, Illinois Society of the Colonial Dames of America, 1921
[Map] John Kitto, The History of Palestine , New York, Robert Sears, 1851
Dr. Simonsen, Hevrat kol Yisrael Haverim, חברת כל ישראל חברים, Brooklyn, NY, NY Office of AIU, 1903
[Ms.], Letter by R. Dov Ber Abramowitz, כתב מה'ר דוב בער אבראמאוויץ, New York, 1905
[Ms.] , Letter by R. Hersch Kohn, כתב מה'ר צבי הירש הכהן, New York, 1928
[Ms.] , Letter by R. Zev Wolf Roggin, כתב מה'ר זאב וואלף ראגין, Brooklyn, NY, 1931
[Ms.], Letter by R. Isaac David Etrog, כתב מה'ר יצחק דוד אתרוג, Los Angeles, 1930
[Ms. - Polemic] , Letter by Machzike Aniye Eretz Israel , כתב מחברא מחזיקי עניי ארץ ישראל, New York, 1887
[Ms.] , Letter by R. Zev Wolf Leiter, כתב מה'ר זאב וואלף לייטער אבד'ק פיטסבורג, Pittsburgh, 1938
[Ms.] , Letter by R. Isaac Elhanan Newstadt, כתב מה'ר יצחק אלחנן ניישטאדט, Indianapolis, Indiana, 1909
[Ms.] , Letter by R. Abba Chaim Levinson, כתב מה'ר אבא חיים לעווינזאהן, Baltimore MD, 1907
[Ms. - Eulogy] , Letter by R. Dov Ber Kamenetsky, כתב מה'ר דוב בער קאמינצקי, Pittsburgh, 1909
[Ms.], Letter by R. Dov Ber Heilperin, כתב מה'ר דובער היילפערין, Newark, NJ, 1905
[Ms.] , Letter by R. Judah Leib Seltzer, כתב מה'ר יהודה ליב זעלצער, מזכיר אגוה'ר, Minneopolis, 1921
[Ms.] , Letter by R. Abraham Isaac Cardon, כתב מה'ר אברהם יצחק קארדאן, Chicago, 1943
[Ms.] , Letter by R. Ephraim Epstein, כתב מה'ר אפרים עפשטיין, Chicago, 1943
[Ms.] , Letter by R. Jacob Hoberman, כתב מה'ר יעקב האבערמאן, Detroit, 194?
[Only Ed. - Liturgy - WWII] , Tfiloh, תפלה צו בעטען אין דער יעצטיגע מלחמה צייט , [New York], Chakover Grand Rabbi J. Halberstam, 1943
Consistoire central israelite de Belgique. , Reglement Organique, Paris, Imprimerie de Migneret, [1834]
Hayyim Abraham Friedland, [Collection of five stories], Cleveland, Ohio, 1932-1934
[Community - Only Ed.], History of the Corporation of Spanish and ..., Montreal, (The Hearld Press and Advertising Agency), 1918
I.L. Peretz, Hasidut (sipurim ve-tsiyurim), חסידות, New York, Kadima, 1918
I. Ch. Rawnizky, Yudishe vitsen , יודישע וויצן, Berlin, Ferlag Moriah, [1922]
R. Joseph Krauskopf, Sunday Lectures, Reform Congregation Kneseth Israel, 1888-1916
[Ms. - Kabbalah], Kabbalistic evening prayer book, קריאת שמע על המיטה ועוד, North Africa, 19th cent.
[Only Ed.] R. Moses ben Asher Anshel of Hoizin, Keren Or Penei Moshe, קרן אור פני משה, Hamburg, Eliezer Lazur & Nathan Mai, 1787
[Only Ed. - Habad] R. Joseph I. Schneersohn, Discourse, מאמר קנין החיים, New York, Oriam Press, 1928
[Ms. - Hasidic], Pray for the recovery of R. Joel Teitelbaum, בקשו רחמים, [Israel]
[Ms.], Letter by R. Saul Barzam, כתב מה'ר שאול ברזם, Beni Berak, 1964
[Ms.] , Letter by R Shalom Isaac Lewitan, כתב מה'ר שלום יצחק לעוויטען אב'ד נארוועגען, Kristiana, Norway, 1902
[Ms. - Hasidic], Letter by R. Baruch Hager Admor of Siret-Vizhnitz, מכתב מהאדמו'ר מסרט-ויזניץ, Haifa, 1956
[Ms.] , Letter by R. Simhah Zisl Broide, כתב מה'ר שמחה זיסל ברוידא, Jerusalem, 1989
[Ms.] , Letter by R. B. B. Finkel of Mir , כתב מה'ר בייניש פינקל ר'י מיר, Jerusalem , 1968
[Ms.] , Letter by R. Joseph Kahaneman, Ponevezher Rav, מכתב מה'ר יוסף כהנמן מפוניבז', Beni Berak, 1951
[Ms.] , Postcard by R. Meyer Blumenfeld, כתב מה'ר מאיר בלומענפעלד אב'ד נוארק, Maplewood NJ
[Ms.] , Letter by R. Zevi Markowitz of Slonim, כתב מה'ר צבי מרקוביץ, ר'מ בישיבת סלונים, Ramat Gan, 1955
[Haggadah - Illustrated] , De Orde der Hagadah , הגדה של פסח , Berlin, Jalkut , 1928
[Community - Only Ed.] , Memorial plaque for R. Dr. Azriel Hildesheimer , מצבת זכרון , Berlin , (H. Itzkowski) , 1899
[Polemic - Women] R. David Schlesinger , Ma'asei Avot , מעשה אבות, Jerusalem, David Schlesinger , 1901
[Ms.] , Letter by R. Zevi Rosenberg , כתב מה'ר צבי ראזענבערג , Budapest , 1910
[Only Ed.] Samuel Tolkowsky, The Jews and the Sea , Tel Aviv , Palestine Maritime League , 1944
Zeev Raban, artist , 10 Biblical Places in Colours, 10 גלוית מערי התנ'ך בצבעים, Jerusalem, Israel, Bezalel School, 20th cent.
[Women] Translator Hester Rothschild, Prayers and Meditations, אמרי לב, London, P. Vallentine, 1914
[Habad - Unrecorded], Machzor for Rosh Hashanah and Yom Kippur, מחזור לראש השנה ויום כפור, Vilna, Widow & Brothers Rom, 1911
[Holocaust] Warsaw Society, Warsaw Revolt, מרד גטו ורשה, Israel , Warsaw Society in Israel, 1954
Soc. for Exploration of Jewish Art, Notizblatt, Jerusalem, Universitas Publishers, 1971
Abba Eban, Israel's Finest Hour (record), New York, United Jewish Appeal, c 1967
[Bible], The Five Megilloth and Jonah, חמש מגלות וספר יונה, Philadelphia, Jewish Publication Soc., 1969
[First Ed.] Chaim (Jefim) Schirmann, Hebrew Poetry in Spain and Provence, v. 1, השירה העברית בספרד ובפרובאנס, כרך א, Tel Aviv, Dvir, 1955
[Avot] R. Samuel Uceda , Midrash Shemu'el, מדרש שמואל, Dyhernfurth, Widow Rechel, 1798
[Kabbalah - First Ed.] R. Abraham ha-Kohen of Lask, Ve-Hashav lo ha-Kohen , וחשב לו הכהן, Fuerth, Itzik Zirndorf , 1784
R. Jonah ben Abraham Gerondi , Issur ve-Heter, איסור והיתר, Prague, 1784
[First Ed.] R. Manoah of Narbonne , Perushim ve-Hiddushim al ha-Rambam, זה ספר פירושים והדושים על הרמב'ם, Constantinople, Jonah b. Jacob Ashkenazi, 1718
[Only Ed.] R. Boaz Raphael Rot Shilt , Oni be-Lev Yam, אני בלב ים, Fuerth, Hayyim ben Zevi Hirsch , 1766
[First Ed. - Avot] R. Leone (Judah Aryeh) Modena , Galut Yehudah: Novo dittionario hebraico e italian, גלות יהודה, Venice, Giacomo Sorzino, 1612
R. Bahya b. Joseph ibn Paquda, Hovot ha-Levavot (Duties of the Hearts), חובות הלבבות , Amsterdam, Solomon Proophs, 1716
[Polemic - Hasidim], Anti-Satmar flyer , דער סאטמארער! שמוציגער אנפאל אויף ירושלים, New York ?, 1960's
R. Solomon ben Jehiel Luria (Maharshal), Yam shel Shelomo, ים של שלמה, Fuerth, Joseph Petchow & Son, 1766
[Liturgy - Bible], The Pentateuch, Hephotorahs, Sabbath Morning Serv., חמשה חומשי תורה , London, 1858;1867
[Signed Copies] R. Ben Zion Lechtman, Benei Zion v. 2-3, בני ציון חלק ב-ג, Beirut, Lebanon, 1952; 1955
[First English Ed.] E. H. Lindo, Translator, The Conciliator of R. Manasseh Ben Israel, London, John Wertheimer & Co., 1842
American Jewish Historical Society, The Jewish People in America, Baltimore, Johns Hopkins Press, 1992
Michael Levi Rodkinson, New Edition of the Babylonian Talmud, Boston, The Talmud Society, 1918
[Only Ed.] R. Jacob Abi-Hasira, Yoru Mishpatekha le-Ya'akov, יורו משפטיך ליעקב, Jerusalem, Elhanan Tennenbaum, 1885
[Polemic - Only Ed.] R. Jacob London, Hishtariot Melech Ha'Negev im Melech, השתערות מלך הנגב עם מלך הצפון, Amsterdam, Abraham Attais, 1737
[First Ed.] R. David Conforti, Kore Ha'Dorot, קורא הדורות, Venice, Vendramina, 1746
[Hasidim - Only Ed.] R. Abraham ben Israel Teomim, Evel Kaved , אבל כבד, Lemberg, Michoel Poremba, 1851
[Holocaust - Liturgy], Siddur, סידור שארית הפליטה, Augsburg, American Joint Distribution, 1946
[Bibliography] Abraham Habermann, Title Pages of Hebrew Books, שערי ספרים עברים, Safed, Museum of Printing Art, Safed, 1969
[First Ed.] Jacob Schaham, illus., The Book of Ruth the Book of Esther, מגילת רות ואסתר, Ramat Gan, Masada, 1969
[Three works in one volume], Gilyonei Kodesh; Darkei Tshuva; Ha-Metsapeh, גליוני קדש; דרכי תשובה; המצפה, New York, A. H. Rosenberg, 1909-10
[Only Ed.] Nathan Nota Salant, Zikhron Rabeinu Shmuel Salant, זכרון רבינו שמואל סאלנט, New York , Horowitz Bros., 1920
[Only Ed.] R. Elijah Zev Katsin, Aderet Elijah, Part III, אדרת אלי', חלק ג, [Pittsburgh], 1933
[Haggadah - Hasidim] R. Joshua Heschel Rabinowitz, Haggadah Shel Pesah, הגדה של פסח, New York, Posy-Shoulson, 1935
[Miniature - Bible], Torah, Nevi'im, Ketuvim, תורה נביאים וכתובים, [Warsaw], Menahem M. Shultz, [1895]?
[Signed by Rabin], New York Times, New York, 1993
[Habad], Rejoice in the joy of the Torah, ששו ושמחו בשמחת תורה, [Brooklyn, NY], Chevra Nosach h'Ari, 1925
[Polemic] Shomrei Torah Organisation, Leeds Talmud Torah tramples..., ליעדז תלמוד תורה עראמפעלט..., Leeds, S. Tunick, 1920's
[Poster], Tsiyon be-mar tivkhe, ציון במר תבכה, Jerusalem, Defus Kalischer, 1930's
[Poster] Histadrut Yelide Eretz Yisrael BE, Mezarzet be-zeh, מזרזת בזה, Jerusalem, Defus Shish, 1930's
Moshe Blau, Le-hevrei adatenu, לחברי עדתנו, Jerusalem, Defus Greenfeld, 1930's
[Poster], Asefat 'Am, אסיפת עם, Jerusalem, Histadrut Ha Mizrahi, 1944
[Poster], Tanur Europa G.K., תנור אירופה ג.ק., Tel Aviv, Laboratory for Testing Materials, 1928
[Hasidic]R. Saul Jedidiah Eleazar Taub of Modzhitz, Tiferet Yisrael – Kunteres Ma’amarim, קונטרס מאמרים – תפארת ישראל , Brooklyn, Agudath Chasidei Modzitz v’Chvvov, 1942
R. Israel Hayyim Deykhes (Daikhes), Jerusalem Talmud – Netivot Yerushalayim, נתיבות ירושלים, London, Oxpress, 1926; 1927
after E.M. Lilien, Jewish Film Festival at Berkeley, California, Berkeley Univ., 1971
R. Rubin, artist , Reuven Rubin poster of Rooster, Jerusalem, Israel Museum, 1966
Lithograph by Nachum Gutman, Paris, Mourlot, late 20c.
[Signed] Uri Shulevitz, illustrator, The Treasure, Farrar, Straus and Giroux, [1978]
Textile of Hebrew University, Jerusalem, <1940
[Poster - WWII], Our boys serving our country, [Pittsburgh], Z.O.A.?, 1944
Compagnie Générale Transatlantique, Menu for the 'Espagne', The French in Palestine, [Paris]?, Compagnie Générale Transatlantique, 1919
Christie's New York, Important Collection of Judaica, New York, Christie, Manson & Woods, 1980
[Map] Israel Armed Forces, Geographic & Historical Atlas of Eretz Yisrael, אטלס גיאוגרפי של ארץ ישראל, Israel, Anaf Haskala B'Matchal, 1950's
Photo of Yemenite boy, Israel, mid 20th c
Nikos Stavroulakis, artist , The Book of Jeremiah, ירמי', Philadelphia, JPS, 1973
Selected and translated by Judah Goldin, The Wisdom of the Fathers, [פרקי אבות], New York, Heritage Press, 1960
[Algier - Only edition] R. Rafael J. S. Zror , Pre Zaddik, פרי צדיק, Livorno (Leghorn), Abraham Meldola , 1748
[Only Ed.] R. Solomon b. Jehiel Shalem ha-Kohen , Divre Shelomoh , דברי שלמה, Frankfort am Oder, Professor Grilla , 1753
[Zionism - Maps] Sir John Woodhead , Palestine Partition Commission Report , London, His Majesty's Stationery Office , 1938
[First Hebrew Ed.] , Illustrated children's book , מלכות שודדי הים , Tel Aviv , Uriel Ofek , 1965
[Only Ed.] R. Isaac Zekel Etthausen , Or Ne'elam; Ur Lo be-Zion , אור נעלם; אור לו בציון, Karlsruhe, Wilhelm Friederich Lotter , 1765
[First Ed.] R. Aaron b. Samuel , Beit Aharon, בית אהרן, Frankfort am Oder, Christof Beckmann, 1690-91
R. Moses Alshekh, Shoshanat ha-Amukim, שושנת העמקים, Offenbach, Zeligman Reiz, 1717
Teshuvot Maharam Muenz , תשובות מהר'ם מינץ, Salonica, Mordecai Nahman & David Yisraeligi , 1802
[Illus.] Johannes Leusden, Philologus hebraeus, Basle, Thurnisios, 1739
[First Ed. - Chess] Thomas Hyde, Shahiludium, Oxford, E Theatro Sheldoniano, 1694
[Ms.] R. Immanuel Ricchi b. Isaac Ben Zion, Makkat Bakkurot, מכת בכורות, Modena, 1715
American Sunday School Union, The Jew, at Home and Abroad, Philadelphia, American Sunday School Union, (1845)
[First Ed. - AntiSemitism] T. Thomas Timayenis, The Original Mr. Jacobs: a startling exposé, New York, Minerva Publishing Co., 1888
[Only Ed. - Kabbalah] Isidor Kalisch , A Sketch of the Talmud; Sefer Yetzira , ספר יצירה, New York, L. H. Frank, 1877
[First Ed. - Map] R. Abraham Perira Mendes, Post-Biblical History of the Jews, London, S. Meldola, 1873
[Only Ed.] R. Joseph ibn Aknin , Mevo ha-Talmud, מבוא התלמוד, Breslau, Monasch & Co. , 1871
[First Ed.] Jacob Mendes De Solla, The Jewish student's companion, New York, Hebrew Book Union, 1880
[Hasidic - Unrecorded - Community], Appeal for funds by the Admor of Vishnitz, קול קורא לעזרה - האדמו'ר מוויזניץ, Arad, Glantzer, 20th cent.
Henri Jean Baptiste Anatole Leroy-Beaulieu, Israel among the Nations, A Study of the Jews and Antisemitism, New York, G. P. Putnam's Sons, 1895
[Customs] R. Elijah Bekor Hazzan , Neve Shalom , נוה שלום, מנהגי נא אמון , Alexandria, Egypt , Pereg Hayyim Mizrahi , 1893
[Only Ed.] Asher ben Eliezer , Die Memoiren des Ascher Levy aus Reichshofen , ספר זכרונות של ר' אשר בר אליעזר הלוי ז'ל , Berlin , Louis Lamm, 1913
[Polemic - Women - Only Ed.] , Kuntres Issur Peri'at Rosh shel Nashim , קונטרס איסור פריעת ראש של נשים , Va'ad ha-Gadol le-Mishmeret ha-Tzne'ut be-New York, [1943]
Isaac Moses Baksht , Etzei Levonah , עצי לבונה , Zhitomir , R. Nissin ben Aaron (Aaronson) , 1870
[Only Ed. - Math] R. Meyer of Fuerth , Yirat Shamayim , יראת שמים , Dessau, 1820
The Daily Prayers , תפלה, נכנה זכה ומאושרת , London, Somers & Isaacs, 1854
[Ms.] Elijah Zarafati, Bar Mizvah Homily, דרשה לבר מצוה, [Morocco], 20th cent.
[Ms.] R. Isaac Ergas, Three works by R. Isaac Ergas, ויעתר יצחק, מנחת יוסף, פרי מגדים, Livorno (Leghorn) - Jerusalem, <1822
[Only Ed.] R. Menahem Zion Rabino, Nehamot Ziyyon , נחמות ציון, (Frankfort am Main), 1676-77
[First Ed.] R. Judah b. David Messer Leon, Tehillah le-David, תהלה לדוד , Constantinople, Joseph b. Isaac Jabez, 1576
[First Ed.] Don Isaac Abravanel, Ateret Zekeinim , עטרת זקנים, Sabbioneta, Tobias Foa, 1556
[Only Ed. - Kabbalah] R. Shem Tov ibn Shem Tov, Sefer ha-Emunot (Book of Beliefs), ספר האמונות, Ferrara, Abraham ibn Ushke, 1556
[Avot - First Ed.] R. Jehiel Michael Morawczyk, Pirkei Avot - Minhah Hadashah, פרקי אבות ע'פ מנחה חדשה, Cracow, [Isaac Prostitz], 1576?
[First Ed.] R. Meir b. Samuel Benveniste, Ot Emet , אות אמת, Salonica, Joseph b. Isaac Jabez, 1565
[Ms. - Community], School Curriculum by R. Abraham Friedman, סדר הלימוד מה'ר אברהם פרידמאן ראב'ד, Karlsburg (Alba Iulia), 1847
[Ms.] , Document signed by R. Aaron Kempfner, כתב ה'ר אהרן קעמפנער אבד'ק טאטוס, Tatce, 1795
[Ms.] , Letter by R. Mordecai Banet of Stomfa, כתב מה'ר מרדכי בנעט ראב'ד שטאמפי, Alt Ofen Obuda (Budapest), 1814
[Habad] R. Shneur Zalman of Liady , Lekutei Torah , לקוטי תורה , Vilna, Romm Press , 1928
[Only Ed.] Jacob David Camson , Illustrated children's book , שבת שלום, שבת שלום , Jerusalem - Tel Aviv , Niv , 1948
[Only Ed. - Unrecorded] D. Gilboa, Artist , Illustrated children's book , היפהפיה הנרדמת , Tel Aviv , Amihai , c. 1950
[Montefiore] R. Isaac Lipman Rosenberg , Evel Moshe , אבל משה , Warsaw , Natan Schriftgisser , 1886
[Liturgy - Bible] , Psalms , תהלים , Vilna , Widow & Brothers Romm , 1890
[First Ed.] R. Samuel b. Hophni , Shaare Berachot , שערי ברכות , Vienna - Pressburg , D. Loewy - Loewy & Alkalay , 1882
[Periodical - Inaugural Issue] , The Jewish Woman's Home Journal , דער אידישער פרויען זשורנאל , New York , Jewish Almanac Publishing Company , 1922
[Broadside - Community - Holocaust] , Synagouge wall calendar , לוח, Kosice, Czechoslovakia , Nakdave , 1937
[Liturgy - Reform] Dr. Leo Merzbacher, The Order of Prayer, סדר תפלה , New York, John Medole & Son , 1891
R. Solomon ibn Aderet (Rashba), ha-Rashba, הרשב'א, Prague, Eva Diesbach , 1808
[First Ed.] R. Bahya b. Joseph ibn Paquda, Hovot ha-Levavot (Duties of the Hearts), תורת חובת הלבבות , Shanghai, China, 1946
[Community - Only Ed.], Rules and Regulations, רולס און רעגוליישאנס, London, I. Narodiczky, 1925
William Ward, Religions and Religious Ceremonies of all Nations, Hartford, Oliver D. Cooke & Sons, 1824
H. Wolf, Der Hafez Hayyim, דער חפץ חיים ז'ל, New York, 1940
R. Abraham Benjamin Zilberberg, Hadrat Melekh, הדרת מלך, New York, Shulzinger Bros., 1945
[Holocaust - Unrecorded], Holocaust – Le-Zikkaron Olam, לזכרון עולם, Ebelsberg, Zilberman, [1947]
[Only Ed.] Moses Aaron Dropsie, The Life of Jesus, Philadelphia, Billstein & Son, 1890
[Avot - Only Ed.] R. David Salzer , Divrei David, דברי דוד, Vranov, S. Singer, 1927
[Periodical] Joshua Thon - editor, Ahiassaf, אחי אסף, Warsaw, Shuldberg, 1923
S. Faynshteyn-Katsnelson - translator, Elef ve-Lailah Ehad (Arabian Nights), אלף ולילה אחד, Warsaw, Gitlin, 1922
R. Nathan Sternharz, Hasidut - Nasiot ha-R”n le-Erez ha-Kodesh, נסיעת הר'ן לארץ הקדושה, Velka Berezny, Abraham Zevi Deutsch, 1933
[Only Ed.] R. Nisan Yablonski , Ma’amar Davar be-Ito, מאמר דבר בעתו, [Chicago], [1922]?
[First Ed.] R. Samson Raphael Hirsch, Der Pentateuch , חמשה חומשי תורה, Frankfort am Main, H. L. Broenner - Kauffmann , 1867-78
[Only Ed.] Isaac Rabinowitz, Neginot Bat Yehudah, נגינות בת יהודה, New York , Grover Bros., 1896
Senior Sachs, Appeal concerning Kikayon Yonah, קיקיון יונה, Paris, Ch. Jouast, 1861
[Liturgy - Avot] , Siddur Kol Bo, סדור כל בו, New York, Hebrew Publishing Co., c. 1906
[Habad - First Ed.] , Shovous, שבועות, Brooklyn, Merkos L'Inyonei Chinuch, 1944
R. Max D. Klein, Hymns of Praise and Prayer, Philadelphia, Congregation Adath Jeshurun, 1926
R. Samuel Krausz, Kizzur Dini ha-Tefillah ve-Tefillin, קיצור דיני התפלה ותפילין, Balkany, Isaac Eisik Hayyis, 1932
[Only Ed.] R. Judah Eliezer Anixter , Hiddushei Avi, חידושי אב'י, Chicago, Ill., Hayyim Leib Meites , 1904
[Kabbalah] R. Joseph Caro, Maggid Mesharim, מגיד מישרים, Vilna, Judah Loeb , 1879
[Haggadah - Revised Ed.] , Haggadah Shel Pesach, הגדה של פסח ע'פ אגדת אזוב, New York, Ner Tamid , 1924
[Liturgy], Machzor (Form of Prayers), מחזור לראש השנה, New York, Sarasohn & Son , 1889
[Unrecorded], Haggadah shel Pesah, הגדה של פסח, Lublin, 19??
[Hasidim] R. Dov Baer (The Maggid) of Mezhirech, Maggid Devarav le-Ya’akov, מגיד דבריו ליעקב, Satu Mare, Abraham Berush and Nathan Menahem Oustreicher, 1905
[Habad], Tishrei, תשרי, Brooklyn, Merkos L'Inyonei Chinuch, 1944
R. Phinehas Korets/ R. Raphael of Bershad, Hassidut - Tikkun ha-Middot, תיקון המדות, Vranov Nad Toplou, Samuel Singer, 1934
[Anti-Zionist Polemic], Beur `al , ביאור על העצמאות, New York, [Neturei Karte], 1981
[Miniature - Liturgy - Avot], Siddur, סידור תפלה יקרה, New York, Hebrew Publishing Co., 1916
[Kabbalah], Kabbalah - Hadrat Zekenim, הדרת זקנים, Livorno, Solomon Bilforte, 1862
[Only Ed.] R. Baruch Joseph Sack, Midrash Peli'ah, מדרש פליאה , New York, Rosenbloom, 1923
Henry Iliowiziz - Moses Klein, The Feast of Lights, חג הנרות, Philadelphia, J. S. Sherbow, c. 1894
[Liturgy - Ladino], Mo’edei HaShem, מועדי ה', Livorno, Elijah ben Amozg, 1881
[Bible - Song of Songs - Avot], Shir ha-Shirim, שיר השירים, Philadelphia, S. Rubin & Hazan, 1905
[Liturgy], Form of Prayers for Hoshannah Rabbah , סדר תפלה להושענה רבה , London , (J. Wertheimer), 1830
[Only Ed.] R. Benzion Eisenstadt, Anshei ha-Shem Be-Arzot ha-Brit, אנשי השם בארצות הברית, St. Louis, Moinester Press, 1933
[Habad - First Ed.] R. Joseph Isaac Schneersohn, Sihot, שיחות פון כ'ק אדמו'ר שליט'א, Brooklyn, Merkaz, 1943
[Liturgy - First Ed.] Dr. Abraham Huebsch, Prayer for Divine Service, סדר תפלה לראש השנה ויום הכפורים , New York, Adolf L. Goetzl, 1889
[Polemic - Only Ed.] R. Chaim Bloch, Kum Riv et he-Harim, קום ריב את ההרים, New York, 1949
[Only Ed.] R. Isaac Izik Friedman, Tal Teheiye, טל תחיה, St. Louis, Moinester Publishing Co., 1922
[First Ed.] H.M. Rabinowicz, Rebbe Yaakov Yitzchak of Peshischa, רבי יעקב יצחק מפשיסחה, Pietrokov, Defus H. Vollmann , 1932
[Unrecorded] Va’ad ha-Sanif, Histadrut ha-Mizrachi - Public Gathering , הסתדרות המזרחי הכללית, Jerusalem, Zion, 193?
[Women] Tzvi Hirsch Ferber, Eshet Hayil, אשת חיל, East London, Y. Groditzky, 1934
[Only Ed.] Menahem Mendel Dolitski, Neginot Sefat Zion, נגינות שפת ציון, New York, A. H. Rosenberg, 1904
[Unrecorded] Jacob Horgin - editor, Zionism - Neveh-Zedek, נוה-צדק, Tel Aviv, Shoshani, 1942
[Liturgy, Mahzor for Passover, מחזור של פסח, New York, H. Sakolski , 1880
Levi Reuben Zimlin, Haggadah le-Melammedim, הגדה למלמדים, Odessa, P. A. Zelyeni - Ephraim Deinard, 1883
[Polemic - Only Ed.] Ephraim Deinard, Divre ha-Yamim, Part I, דברי הימים לציון ברוסיא, Kearny, New Jersey, Ephraim Deinard , 1904
R. Israel Jacob ben Yom Tov Algazi, Ara de-Rabbanan, ארעא דרבנן, Johannisburg, Prussia, Gonsharavoski, 1885
[Autographed - Polemic] R. Hayyim Hirschensohn, Malki ba-Kodesh, Part II , הלכות אלי, מלכי בקדש ח'ב, St. Louis, Moinester Printing Co., 1921
[Liturgy - Reform], The Union Prayer Book for Jewish Worship, P. 2, סדר תפלות ישראל, Cincinnati, Central Conference of American Rabbis, 1894
[Karaite] R. Solomon ben Samuel ibn Muvhar, Hozek Yad, חזק יד, Odessa, Moses Eliezer Belinsohn, 1865
Talmud Bavli, משניות זרעים, Amsterdam, Emanual Benveniste, 1646
[Only Ed. - Haskalah] Solomon Joseph Silverstein, Ha-Dat ve-ha Torah , הדת והתורה, New York, 1897
[Only Ed.] R. Judah Loeb Landau, Dam Tahat Dam, דם תחת דם, Cracow, Fuchs, 1897
R. Israel Moses Bromberg, Midrash Tanhuma with Nativ Hayam, מדרש תנחומא עם נתיב הים, Piotrkow, Mordecai Zederbaum, 1913
[Hasidic - Agunot - Avot] Admor of Skolya, Divrei Barukh: Ha-kasuv le-Hayyim, דברי ברוך: הכתוב לחיים, Lvov; Vienna, A. Salat; Union, 1911; 1921
[Bible - Psalms - First Ed.]R. Samson Raph. Hirsch, Die Psalmen, סדר תהלים, Frankfort am Main, J. Kauffmann (H. L. Broenner), 1898
[Liturgy] , Mahzor, מחזור, Lvov (Lemberg), Abraham Joseph Madphis, 1856
[Habad], Tur Even Ezer, טור אבן עזר, Slavuta, Dov Ber & Dov Ber, 1801
[Liturgy - Avot] , Prayers of Israel , תפלת ישראל, New York , H. Sakolski, 1884
[James A. Huie] , History of the Jews, Boston, M.A. Berk, 1844
Agam, Limited edition serigraph , ונתתי להם לב אחד , c. 1980
Ben Amram , Original serigraph , Jerusalem
[Community - Only Ed. - Unrecorded] , Likhvod ha'am saviv haYahadut hadatit , לכבוד העם סביב היהדות הדתית , Jerusalem , Ha Histadrut HaPoel HaMizrahi , 1955
Illustrated Ketubah , c. 1980
[Community - Ms.] , Certificate of appreciation to , Joseph Ritter v. Wertheimer , Botosani, Scola Isralita Romana Botosani , 1879
[Only Ed.] R. David ben Mordecai Judah Broda, Hayot ha-Guf ve-ha-Nefesh, חיות הגוף והנפש, Vranov Nad Toplou, Samuel Katz Singer, 1934-35
[Only Ed.] Gerson Rosenzweig , Shirim, Meshalim u-Mikhtamim , שירים משלים ומכתמים, New York , S. Levine, 1893
[Only Ed.] R. Dov Ber Abramowitz, Ktav ha-Dat, כתב הדת , New York, Eliakum Senzort, 1900
Dr. Isaac Mayer, Source of salvation, מעין הישועה, Brooklyn, Hebrew Publishing Co., [1895]?
[First Ed.] Rev. I. L. Kadushin , Berit Yitshak - Sefer Zion , ברית יצחק - ספר ציון, New York, A. H. Rosenberg , 1897-98
[Liturgy - Reform] Dr. David Einhorn, Gebetbuch fuer Israelitische Reform-Gemeinden..., עלת תמיד, New York , M. Thalmessinger & Co., c. 1858
[Only Ed.] R. Benjamin Szold , Das Buch Hiob, ספר איוב, Baltimore, Isaac Friedenwald at H. F. Siemers, 1886
[First Ed.] Baer Leib Friedman, Rabbis of ancient times, Rochester, Rochester Volksblatt, (1896)
[Ms. - Community], Letter by the Smyrne Jewish Community, כתב מכוללות יהודי איזמיר, Izmir (Smyrna), 1932
[Ms.] , Receipt by R. Benzion Yadler, קבלה ע'ח ה'ר בן ציון ידלער, Jerusalem , 1933
[Ms. - Habad], Receipt by R. Abraham Hayyim Noe, קבלה ע'ח ה'ר אברהם חיים נאה, Jerusalem , 1937
[Ms.] , Letter by R. Zalman Sorotzkin, כתב ע'ח ה'ר זלמן סורוצקין, Jerusalem, 1943
[Ms.], Letter by R. Solomon David Kahane, כתב מה'ר שלמה דוד כהנה, Jerusalem, 1943
[Only Ed. - Holocaust], Torah Or, תורה אור, Shanghai, Ellenberg, 1946
[Periodical] M. Kaminer, Die Juedische Geschichte ..., די יודישע געשיכטע לויט די מסורה, Warsaw, T. Yakobson, M. Goldberg, 1932
[Hasidic - Only Ed.] , Sefer Ha Kol, ספר הכל, Drogobych - Munkacs, Aaron Zupnick - Pinchas Bleier, 1887-88
[Bible - Facsimile], The Lisbon Bible, תנ'ך ליסבון רמ'ב, Tel Aviv, Nahar - Miskal, 1988
[Inscribed Copy] R. Aaron b. Joseph ha-Kohen, Avodat ha-Korbanoth, עבודת הקרבנות, Piotrkow, Mordecai Zederbaum, 1913
Dr. Abraham Benisch, English Judaica – A Primer: Progressive reading Bo, London , P. Vallentine , 1869
[Liturgy - Varient Copy] , Selihot , סליחות , Vienna , Anton Schmid , 1818
[Hasidim - Haggadah], Haggadah shel Pessah, הגדה של פסח, Vienna - Zhitomir, Union, 1849, 1921
[Zionism] Dr. Chaim Weizmann, The Jewish People and Palestine, London, Zionist Organization , 1939
[Bible - Psalms - First Ed.] Thomas Eprenio, Psalmi Davidis Regis & Prophetae lingua Syriaca, Leiden, Erpeniana, 1625
[Only Ed.] Ruth Sawyer, Illustrated children's book, המלך והזבוב, Tel Aviv, Amihai, c. 1950
[Ms.] , Letter by R. Shmuel Rapaport, כתב מה'ר שמואל ראפאפארט אב'ד ספרינגפיעלד, Springfield, Massachusetts, 1919
[Only Ed.] Y. Zuta, Illustrated children's book, החתול שאבד לו שמו, Jerusalem, Iver, (1940)
[Ms.] , Letter by R. Abraham Abessera , כתב מה'ר אברהם אביחצירא, אב'ד יבנה ורמלה, Yavne, 1959
[Only Ed.] , Illustrated children's book, בשדה ובגן, Tel Aviv, Devar, 1944
[Ms.] , Letter by R. Abraham Lipschitz, כתב מה'ר אברהם הלוי ליפשיץ אב'ד פאלל ריווער, Fall River, Massachusetts, 1920
[Ms.], Letter by R. Alter S. Pfeffer, כתב מה'ר אלטר שאול פעפער, New York, 1935
[Unrecorded] R. Avigdor Weinberger, Appeal to Buyers of Author’s book, קול קורא, Maramaros, R. Avigdor Weinberger, [1912]?
[Avot - Only Ed.] R. Hayyim Dov Paltrovits, Ez Hayyim on Pirkei Avot, עץ חיים, Warsaw, B. Y. Alapin, 1900
[Habad] R. Shneur Zalman of Liady, Torah Or, תורה אור , Lvov (Lemberg), Michoel Poremba, 1851
[Polemic - First Ed.] R. Samuel Heller, Derekh Nesher, דרך נשר, Safed, Dov Ba’er, 1865
[Only Ed.] R. Dov Aaron Brisman, Be’er Mayim, באר מים, Piotrkow, Rosengarten, 1908
[Kabbalah] R. Zev Wolf Turbowicz, Rambam, - Ziv Mishneh, זיו משנה , Warsaw, Jacob Zev Unterhandler, 1904
[Periodical] R. Mordecai Ephraim Ginsburg - Editor, Me’or Torah, מאור תורה, Shanghai, China, Elenberg, 1944-46
[Hasidic - Only Ed.] R. Shalom ben Jacob Natanzohn, Chernobyl - Tsiyune Shalom, ציוני שלום, Zhitomir, Keselman & Faynberg, 1901
[Haggadah - Unrecorded], Haluka de-Rabbanan, חלוקא דרבנן, Lemberg, Chaim Rohatyn, 1893
[Only Ed.] R. Jacob Samuel ha-Levi Trachtman , Aggadah Ahat , אגדה אחת , Odessa , M. A. Belinson , 1870
[First Ed.] R. Jekuthiel Judah ben Moses Grunwald , Zikkaron Av , זכרון אב , Uzhorod (Ungvar) , M. Gellis , 1934
[Polemic - Only Ed.] Isaac Dembo , Tevihas ha-Beheimah , טביחת הבהמה , Vilna, Widow & Brothers Romm , 1893
[Polemic - Women] R. David Schlesinger , Ma'asei Avot , מעשה אבות , Jerusalem, David Schlesinger , 1901
[Only Ed.] R. Joseph ben Asher ha-Kohen (Katz), Kapos Zahav, כפות זהב, Vilna & Grodno, The Partners, 1836
[Only Ed.] R. Nissim ben Hanani Haddad, Hen Tov le-Morei Nefesh, חן טוב למרי נפש, Djerba, Edan, 1946
[Holocaust] R. Elhanan Joseph ben Samuel Hertsman, Mussar - Gadlut ha-Adam, גדלות האדם, Shanghai, 1947
[First Ed.] John Allen, Modern Judaism: Or A Brief Account Of The Opinions, London , T. Hamilton, and Oliphant, Waugh and Innes, 1816
[Liturgy - Women - Unrecorded], Siddur Tefilot Israel - Psalms , סידור תפלות ישראל - סדר תהלים, Fuerth, Moses Zuerndorffer , 1820-22
[Only Ed.] R. Joseph Stadthagen, Divrei Zikkaron, דברי זכרון , Amsterdam , Immanuel b. Joseph Attais, 1705
[Only Ed.] R. Hayyim Moses Amarillo, Halakhah le-Moshe, Part I, הלכה למשה, חלק א, Salonica, Bezalel Ashkenazi , 1752
[First Ed.] R. Solomon b. Moses of Chelm , Mirkevet ha-Mishneh, Part II, מרכבת המשנה, חלק ב, Salonica, 1782
[Only Ed.] R. Samuel b. Boaz of Lissa, Ramat Shmuel, רמת שמואל, Amsterdam, Moses Diaz & Simeon Shamash, 1712
[Ms. - Community], Birth Register, Bucharest , 1897-1906
[Habad - First Ed.] R. Dov Ber Schneerson , Peirush ha-Milot , פירוש המלות, Warsaw, Natan Schriftgisser , 1867
[Hasidim - First Ed.] R. Aaron Perlov of Karlin , Beit Aharon, בית אהרן, Brody, Moses Loeb Hermlin , 1875
[First Ed.] R. Mordecai Eliezer Weber, Temurat Todah, תמורת תודה , Jerusalem, Elhanan Tennenbaum, 1887
[Blood Libel Corfu] R. Mordecai Eliezer Weber, Ma’aneh al ha-Sa’areh , מענה על הסערה, Jerusalem, 1891
[Polemic - First Ed.] R. Mordecai Eliezer Weber , Milhemet Hovah; Edut Shoshanim, מלחמת חובה; עדות שושנים , Jerusalem, Isaac Gashzinni , 1885
[Ms. - First Ed.] R. Aryeh Leib Gunzberg, Gevorot Ari with the Hafez Hayyim's 'muga' , גבורת ארי עם 'מוגה' מהחפץ חיים, Piotrkow, Hafez Hayyim, 1907
[Hasidic] , Photo of the Ahavat Yisrael, צילום מהאהבת ישראל, Karlsbad, 1935
[Ms. - Women], Kettubah, כתובה, Brooklyn, N.Y., 1908
[Ms.] , Letter by R. Chaim Ozer Grodzinski, כתב מה'ר חיים עוזר גראדזענסקי, Vilna, 1921
[Ms. - Habad] , Letter by R. Menahem Mendel Schneerson, כתב מהאדמו'ר מליובאוויטש זצ'ל , Brooklyn, 1955
[Ms. - Hasidic], Certificate signed by R. Moshe Yehoshua Hager, תעודה ע'ח האדמו'ר מויזניץ, Beni Berak, 1982
[Ms.] , Letter by Prof. Dr. Joseph Klausner, כתב מפרופ' ד'ר יוסף קלוזנר, Jerusalem, 1949
[Ms.], Letter by R. Jacob Israel Kanievsky (Steipler), כתב מה'ר יעקב ישראל קניבסקי, ר'י בית יוסף בני ברק, Beni Berak, 1965
[Ms.], Letter by R. Joseph Rozin, The Rogachover, כתב מה'ר יוסף רוזין, הגאון מרוגוטשוב, Dvinsk - Montreal, 1926
[Ms. - Hasidic], Letter by R. Solomon Halberstam, Admor of Bobov , כתב מהדמו'ר מבאבוב, Brooklyn, 1982
[Community - Ms. - Habad], Birthday Greetings by R. Moses Feinstein, מכתב מה'ר משה פיינשטיין להאדמו'ר מחב'ד, New York, 1977
[Community - Only Ed.], Regole ... Universita Degli Ebrei di Ferrara , Ferara, Stameria Reverenda Camera, 1768
[Only Ed.] R. Joseph Isaac Rivlin, Desparate appeal for funds, קול מעיר ה' מר וצורח , Jerusalem, [Israel Bak], 1866
[First Ed.-Kabbalah] R. Shabbetai Sheftel Horowitz, Nishmat Shabbetai ha-Levi , נשמת שבתי הלוי, Prague, Moses ben Bezalel Katz, 1616
[Hasidim-Kabbalah-First Ed.] R. Nathan Sternharz , Likkutei Halakhot, לקוטי הלכות, Zholkva , Saul Dov Meyerhoffer , 1848
[First Ed.] R. Jonathan Eibeschutz , Luhot Edut , לוחת עדות, Altona, Aaron Katz, 1755
[First Ed. - Montefiore] R. Azariah dei Rossi, Me'or Einayim, מאור עינים, Mantua , 1574