06:09:56


[Login]   
[Book List]  

PLEASE NOTE: All bidding for the auction currently underway
at our new website at www.virtualjudaica.com/
.

 
Listing Title
[Only Ed.] R. Gershon b. Isaac Ashkenazi, Tiferet ha-Gershuni , תפארת הגרשוני, Frankfort am Main , Johann Wauscht, 1699
R. Abraham Abele Ha-Levi Gombiner: R. Moses Jekuth, Magen Avraham: Lehem ha-Panim , לחם הפנים : מגן אברהם, Amsterdam, Solomon Proophs, 1732
[Zionism] , Mifgash 2 - Abba Eban , מפגש 2, [Jerusalem], Ha Mateh Hatzair/Ma'arakh, 1977
[Polemic- Only Ed. - Women], Kol Kevoda bat melekh penima, כל כבודה בת מלך פנימה, [Jerusalem], Ha-Va'ada ha-mesaderet/Edah Haharedit, 1980's
[Community - Only Ed.] , Hafganah, הפגנה, [Jerusalem], Va'ad ha-dayarim neged healyat sekhar ha-dirah, 1986
[Community - Only Ed. - Unrecorded], Bitul Moda'ah, ביטול מודעה, Jerusalem, Defus Tsukerman, 1950's
[Polemic- Only Ed. - Unrecorded], Hafganat HaYahadut, הפגנת היהדות, [Jerusalem], Defus Horeb, 1950's
[Community - Only Ed. - Unrecorded], Le-kavod haTorah, לכבוד התורה, Jerusalem, H. Bronstein, 1930's
[Unrecorded] , Invitation to Homily by R. A. I. ha-Kohen Kook, בשבת הגדול ידרוש , [Jerusalem] , 1930's
In Commission der Fr. Lintz'schen Buchhandlung, Tosefta-Varianten , R. M. S. Zuckermandel , Trier , 1881
[Community - American Judaica] A. C. Geddes , Despatch from H.M. Ambassador at Washington , Reporting on Conditions at Ellis Island , London , His Majesty’s Stationery Office , 1923
[Community - Only Ed.], The Diamond Jubilee Service , תפלה ועת לחננה, London, (Wertheimer, Lea & Co.) , 1897
[Ms.] , Letter by two Hebron Rabbis , כתב מרבני חברון , Hebron - Pesaro , 1802
[Only Ed. - Kabbalah] Isidor Kalisch , A Sketch of the Talmud; Sefer Yetzira , ספר יצירה , New York , L. H. Frank & Co. , 1877
[Reform] Joseph Johlson , Unterricht in der mosaischen Religion fuer die , אלומי יוסף, Vienna , Anton Schmid , 1824
[Only Ed.] R. Jacob ben Elisha Jacob Schorr (Sho, Mishnat Rabbi Ya’akov , משנת רבי יעקב, Piotrkow, Henokh Pulman , 1930
[Community - Ms.] , Certificate to R. Zadok Kahn, Chief Rabbi France , לכבוד ה'ר צדוק הכהן רב הראשי למדינת צרפת , Jerusalem - Paris , c. 1890
[Only Ed.] Jacob Freund , Confirmationsreden: nebst Anhang , Glaubensbekenntniss und Reden für die Confirmanden, Breslau , Schletter'sche Buchhandlung (H. Stutsch) , 1870
Anonymous , An Epistle from a High Priest of the Jews , London , Printed for Effingham Wilson , 1821
[First Ed.] Johann Friedrich Leopold George, Die älteren jüdischen feste , Berlin , Verlag von E. H. Schroeder , 1835
I. Rosenthaler, Illustrierte Hebräische Lesefibel , [אלף בינה], Frankfurt a. Main, A.J. Hofmann, 1916
[Community - Only Ed.] , Order of Service on the occasion of laying , תהלות לשיר במקהלות , London, Express , 1915
R. Moses ben Judah Minz , Devir ha-Bayyit , דביר הבית , Budapest, Katsburg , 1931
[First Ed.] Joseph ben Dov Sapir, Ha-Ziyyonit , הציוניות, Vilna (Vilnius), Shraga Feivel Gruber, 1903
[Lost Ten Tribes] R. Shimon Zevi Hurwitz, Kol Mevasser, קול מבש'ר, Jerusalem, דפוס סלומון, 1923
[Haggadah - Illustrated], Hagadah Schel Pessach, הגדה של פסח, [Romania], Confectiuni de hartie AG, [1930?]
[Zionism - Unrecorded], Homily for the High Holidays, דרשה לימים הנוראים, Jerusalem, Keren Kayemet le-Israel (Jewish National Fund), [1931]
[Zionism - Unrecorded], Din ve-Heshbon 5690 - 1929-1930, דין וחשבון תר'ץ 1929-1930, Lvov, Keren Kayemet le-Israel (Jewish National Fund), 1930
[Haggadah - First Ed.] R. Naphtali Zevi J. Berlin, Hagadah Schel Pessach, הגדה של פסח ע'פ אמרי שפר, Warsaw, דפוס נתן שריפטגיססער, 1889
[Haggadah - Illustrated - Children], Hagadah Schel Pessach le-Yeled, הגדה של פסח לילד, Tel Aviv, (דפוס נ. רוהלד; דפוס ניידט), c. 1950
[Polemic - Community - Unrecorded - Women], Polemic against the drafting of women into army, אספת מחאה המונית - גזירת גיוס הבנות, Jerusalem, Moriah, 1950's
[Polemic - Unrecorded] R. Jacob Israel Kanievsky, Prohibition of electricity on the Sabbath, דעת תורה, [Bnai Berak], 1970's
[First Ed. - Liturgy - Judeo Arabic], Birkhat Shuma'im , ברכות שמים, Baghdad, Ezra Reuven, 1905
[Liturgy - Kabbalah] [R. Moses Zacuto], Seder Mishmeret ha-Hodesh, סדר משמרת החדש, Venice, Bragadina, 1718
R. Gershom ben Moses Hefez (Gentili), Yad Haruzim, יד חרוזים, Venice, Vendramin, 1740
[Polemic - Kabbalah - Unrecorded], Kol Me-heikhal Hashem Me-Yerushalayim! , קול מהיכל ה' מירושלים!, Jerusalem, 1914
[Community - Unrecorded], Appeal for funds, בית דין הצדק הכללי, Safed, 1934
[Community - Unrecorded] R. Samuel Salant, Appeal for funds, קרן קיימת לירושלים, Jerusalem, גמילות חסדים אוצר החסד קרן שמואל
[Community - Unrecorded], Call for donations in time of urgent need., לכבוד התורה, Jerusalem, Judah ve-Jerusalem, 1930's
[Polemic - Community], Keruza Keri Be-khil - Prayer over seminal emission, כרוזא קרא בחיל, Jerusalem, 1920'S
[Liturgy - Catalonia Rite - Ladino], Tefillat Ya'akov - Mahzor Catalonia, תפלת יעקב מחזור יום כיפור- שחרית ומוסף, Salonica, א. ברודו, 1927
[Liturgy - Unrecorded - Avot] , Siddur Bet El, סדור בית-אל, Vilna (Vilnius), דפוס אברהם צבי ראזענקראנץ ז, 1913
[Women] R. Israel Meir ha-Kohen (Hafez Hayyim), Geder Olam, גדר עולם, Warsaw, (G. Piment) , c. 1920
[Liturgy - Unrecorded] Wolf Heidenheim, Mahzor, מחזור פסח , Roedelheim, Wolf Heidenheim, 1804-05
[Only Ed.] R. Joseph Wohlgemuth, Jeschurun , Berlin, 1914-15
R. Abraham ben Jehiel Michal Danzigjhh tso, Haye Adam , חיי אדם, Koenigsberg, Adolph Samter Samter & Rathke) , 1846
J. H. Kohn, Bibel=und Talmudschatz, אוצר התורה והתלמוד, Pest (Budapest), Johann Herz, 1865
[Avot] R. Dr. Selig Bamberger, Pirke Aboth, פרקי אבות, Frankfurt am Main, J. Kauffmann (M. Lehrberger & Co.), 1914
[Liturgy], Mahzor for the entire year , מחזור מכל השנה, Dyhernfurth, David Sklower and Naftali Zevi, 1816
[Haggadah] R. Aryeh Leib b. Moses Zuenz, Hagadah Schel Pessach, הגדה של פסח ע'פ ברכת השיר, Pittsburgh, Rabbi A. B. Zilberberg, Admor of Pittsburgh, 1945
[Only Ed.] R. Mado ibn Zorev [ADe-Re-T], Ke-Devar be-Ito, כדבר בעתו, Jerusalem, 1904
[Only Ed.] R. Ben Zion ha-Kohen Gato, Keren ha-Zevi, קרן הצבי, Djerba, David Aydan, 1929
[Only Ed.] R. Eisek Leib ben Benjamin Rosner Katz, Mamlekhet Kohanim, ממלכת כהנים, Vienna, Joseph Holzworth, 1868
Hermann Struck, artist, Land Israel - Blick auf Tiberias, Frankfurt am Main, 1907
[Ladino - Only Ed.] R. Sabetai J. Djaen, Deborah, דבורה, Vienna, Union, 1921
[Polemic - Kabbalah] R. Yihye ben Solomon Kafah, Amal ve-Re’ut ve-Heromot, עמל ורעות רוח וחרמות ותשובתם, Tel Aviv, Ahdut, 1914
[Periodical - Maps], Mischar Wetaasia, מסחר ותעשיה, Tel Aviv, 1925
[Intermarriage], Kuntres Yashav Metsaref; Vekha-Torah ha-zot, ישב מצרף: וכתורה הזאת, Vac, Mara’akhet shel Tel Talpiot, 1900
[Only Ed.] R. Jacob ben Shalom Kohen, Zera Ya’akov, זרע יעקב, Djerba, Sadoun, 1938
[Swedish Judaica], Prohibiting Jews from trading in precious metals, Stockholm, Sweden, Tryckt i Kongl. Tryckeriet, 1790
[Swedish Judaica], Trade regulations for Jews in Sweden, Stockholm, Sweden, Tryckt i Kongl. Tryckeriet, 1807
[French Judaica], Lettres patentes du roi, Paris, Imprimeur du Parlement, 1790
[Swedish Judaica], Decree regulating immigration of Jews to Sweden, Stockholm, Sweden, Tryckt i Kongl. Tryckeriet, 1782
[French Judaica], Edit du Roi,... concernant la noblesse de Provence, Paris, Imprimeur-Librarie du Parlement, 1778
[Women - Liturgy] [Charlotte Montefiore?], Prayers and meditations for every day of the year, London, Wertheimer, Lea,, 1872
[French Judaica], Arrest de la Cour des monnoies, Paris, L'imprimerie Royale, 1759
R. Raphael ben Mordecai Ankawa, Responsa To’afot Re’em, תועפות ראם, Casablanca, Adhan, 1930
R. Raphael ben Mordecai Ankawa, Pa’amonei Zahav, פעמוני זהב, Jerusalem - Salé, Zukerman, 1912
[Zionism] Po'alei Zion Committee, Yizkhor (Memorial Volume), יזכור, New York, 1916
Hermann Struck, artist , Land Israel - Palmenallee in Rischon le Zion, Frankfurt am Main, 1907
[Pencil Etching] Gaston Gascard, Praying Jew, [France?], 20th cent.
[Lithograph] Chaim Goldberg, artist , Two Hasidim Dancing in Shtetyl, [Israel?], 20th cent.
[Community - Only Ed.] , Souvenir , 35 יאריקער יובילעאום, Chicago, Federation of Jewish Trade Unions , 1940
[Only Ed. - Circumcision] Isaac Moses Mainz , Die Bedeutung der זכר – Feier , Frankfurt am Main , Sänger & Friedberg , 1908
[First Ed.] Charles Dickens , Oliver Twist , אוליבר טויסט , Warsaw , Abraham Joseph Steibel, 1924
[First Ed.] Sir Arthur Conan Doyle , Sherlock Holmes, A Study in Scarlet , Paris , Ha-Sefer, London , 1925
[First Ed.] Israel Zangwill, Ghetto Tragedies; Dreamers of the Ghetto , מחזות הגיטו , Warsaw , Halter , 1898-99
[Liturgy] , Et Sepod , עת ספוד , Casablanca , Joseph Lugassy, c. 1940
[Hasidim], Ha-Maggid, Part IV , המגיד חלק רביעי, Slavuta , Samuel Abraham Shapira , 1835
[Only Ed.] R. Dr. Salomon Carlebach, Ein Versuch zur Erklärung des Zahlenräthsels, אחד מי יודע, Roedelheim, S. Lehrberger, 1896
[Unrecorded - Heller Printing], Mishnei'ot, משניות, Berlin, Moses b. Mordecai of Landsburg, 1763-64
[Haggadah - Illustrated - Unrecorded], Haggadah for Passover , הגדה של פסח, Lemberg, V. Kubler, 1905
[Haggadah - Illustrated], Haggadah Shel Pessach, הגדה של פסח, Premishla (Przemysl), Simhah Freund, 1930's
[Women - Only Ed. - Unrecorded] R. Kook, Dvar Be-ito - Call to elimnate voting by women, דבר בעתו, Jerusalem, Defus Tsukerman, 1928
Eliezer Pawier, Gedulat Yosef, גדולת יוסף, Warsaw, Joel Lebensohn, 1853
[Haggadah], Erzaehlung von Jsraels Auszug aus Aegypten, הגדה של פסח, Jerusalem, Samuel ha-Levi Zuckerman, 1898
[Only Ed.] R. Baruch Joseph Sack, Birkhat Joseph , ברכת יוסף, New York, A. H. Rosenberg, 1919
[First Ed. - Hasidim] R. Gershon Hanokh Leiner, Sod Yesharim, סוד ישרים, Lublin, Schneidmesser, et. al., 1908
[Holocaust] R. Abraham Joshua ben Jacob Herschel, Hanukkat ha-Torah , חנוכת התורה, [Germany], c. 1947
[Haggadah - Illustrated -Unrecorded], Passover Haggadah , הגדה של פסח, New York, 1950's
[Zionism] , Stock Certificate , The Yiddisher Kaempfer Publishing Company, New York, 1909
S. Schur, artist, Eight Postcards , Jerusalem, Bezalel School of Arts and Crafts, 1920's
[Holocaust] R. Israel Salanter; R. Isaac Blaser, Or Yisrael, אור ישראל, Munich, Vaad Hatzala, 1947
[First Ed. - Music] Abraham Zvi Idelsohn, Gesange der Babylonischen Juden , Jerusalem - Berlin - Vienna, Benjamin Harz Verlag, 1922
[First Ed. - Music] Abraham Zvi Idelsohn, Gesange der Persischen , Bucharischen und Daghestanischen Juden, Jerusalem - Berlin - Vienna, Benjamin Harz Verlag, 1922
[First Ed.] M. Goldstein, The Temple Service... Music required for , The Union Prayer Book for Jewish Worship, Cincinnati, Bloch Publishing & Printing Co. , 1895-96
[Hasidic] R. Joseph Caro, Torat Kohanin - Hoshen Mispat, Part I , תורת כהנים - שלחן ערוך, חושן משפט, חלק א, Slavuta, Samuel Abraham Shapira, 1833
[Hasidic] R. Joseph b. Meir Teomim, Peri Megadim, Part I , פרי מגדים - מחצית השקל, חלק א, Zhitomir, Hanina Lipa & Joshua Hoeschel Shapira, 1853
Letter by the Sir Moses Montefiore office, Ramsgate, 1883
[Ms. - Hasidic], Letter by R. Avraham Yitzchok Kahn, Admor , כתב מה'ר אברהם יצחק קאהן, אדמו'ר תולדות אהרן, Jerusalem, 1949
Photo montage of R. Samuel Salant , תמונות מהר'ש סאלאנט והת'ת עץ חיים, Jerusalem, 20th cent.
[Ms. - Kabbalah] , Lekutim , ליקוטים, [Yemen], 19th cent.
[Ms. - Women], Postcard by Rebitzen Sonnenfeld, כתב מהרבנית פרומה זאננענפעלד, Jerusalem, 1911
[Ms.], Postcard by R. Hayyim Kanievsky, כתב מה'ר חיים קניבסקי, Bnai Berak, 2001
[Ms.], Letter by Saul Lieberman, כתב מה'ר שאול ליברמן, New York, 1937
[Haggadah - Hasidim], Hagadah Schel Pessach, הגדה של פסח - מגדל עדר, Vilna, Widow & Brothers Rom, 1892
[Haggadah - First Ed.] , Hagadah Schel Pessach, ספרא דאגדתא, Drogobych, Aaron Zevi Zupnick, 1896
Mordecai (Markus) David ben Ezekiel Brandstetter, Col Sipurei M. D. Brandstetter, כל ספורי מ. ד. בראנדשטעטער, Cracow, Joseph Fisher; Aaron Post, 1890-95
[First Ed.] Rev. Solomon Lyon, A Theological Hebrew Grammar and Lexicon, מפתח לשון הקודש, Liverpool, G.F. Harris' Widow and Brothers, [1815]
[Ms. - Community], Receipt, קבלה ע'ח רבני טבריא, Tiberius, Rabbi Meir Baal HaNes Charity, 1912
[Polemic] R. Shemariah Menasseh ha-Kohen Adler , Ohr Torah, אור תורה, London, Noroditsky, 1932
[First Ed.] William Mills, The belief of the Jewish people, Oxford, University Press for the Author, 1828
Moses Aryeh Glick, Galgal ha-Hozer, גלגל החוזר, Warsaw, Moses Aryeh Glick, 1893
[First Ed.] Zalkind Zalman b. Isaac Eizak Schneour, Im Sheki‘ah ha-Hamah, עם שקיעת החמה, Warsaw, Toshia, 1906
[First Ed.] R. Samuel David Luzzatto (Shadal) , Yesodei ha-Torah , יסודי התורה , Lvov, Jacob Ehrenpreis , 1880
[Only Ed.] Abraham David Shlonsky, 6 Pirkei Shira , 6 פרקי שירה, Merhavyah , Ahdus , 1941
[Unrecorded], Call for revolt, ברכה לגבורי ירושלים, [Jerusalem?], Irgun Zeva'i Le'ummi, 1947
Hanhala ha-Mossad Beit Ulpana, Polemic: Wisdom cries aloud in the street , החכמה בחוץ תורנה, Jerusalem, 1937
[Unrecorded], Announcing a lecture by the Rishon le-Zion, שבת כלה, [Jerusalem?], 1920's
[Unrecorded - Holocaust] , Call for General Prayer, יום תפלה כללי, Jerusalem, Chief Rabbis Herzog & Uziel, 1940
[Unrecorded] R. Hayyim Joseph David Azulai, On Elijah the Prophet; seminal emissions, הנה אנכי שולח לכם את אליהו הנביא וכו', Jerusalem, Sephardic & Ashkenazic Rabbis of Jerusalem, 1914
[Only Ed.] , Almanak Israeelitische, לוח לשנת תרי'ח, Amsterdam, Joachimsthal, 1857
[Only Ed. - Miniature - Unrecorded], Calendar for 5609 , לוח לשנת תר'ט, Roedelheim , J. Lehrberger u. Comp. [Frankfurt a. M], 1848
[Music], Program for concert by Lilli Lehmann, Berlin, 1890
Postcard of Jew from Salonica, Probably French, early 20c.
Postcard of Yemenite Jewish Merchants, Probably France , Edition Fr. Vester & Co., early 20c.
various authors, The Ancient Synagogue of Maon (Nirim), Jerusalem, Hadassah Apprentice School of Printing, 1960
[Binding - Women], Sidur Korban Mincha Rav Peninim-nusach Sefarad - , סידור סבלנות קרבן-מנחה, Jerusalem, Lewin Epstein, 1960
[Ben Shahn, Illus.] Marie B. Jaffe, Gut Yuntif Gut Yohr, New York, Wm. Frederick Press, 1966
various, 2 Ariel magazines, Jerusalem, The Jerusalem Post, 1976, 1983
[First Ed.] Shmuel Katz, Lone Wolf, A Biography of Vladimir (Ze'Ev) Jabotinsky, New York, Barricade Books, 1996
[First Ed.], Mishnei'ot, משניות - ששה סדרי משנה עם נקודות, Berlin, I. Lewent, 1832-34
[Haggadah] , Seder ha-Haggadah , ההגדה לליל שמורים, Roedelheim, Wolf Heidenheim, 1829
[Haggadah - Haskalah - First Ed.], Haggadah Shel Pesah , הגדה על פסח, Berlin, Hevrat Hinnukh Ne'arim, 1785
[Haggadah - First Ed. - Kabbalah], Haggadah shel Pessah - Arba Yesodot, הגדה של פסח - ארבע יסודות, Amsterdam, Johanan Levi Rofeh and brother in law, 1783
[Haggadah], Haggadah Shel Pessah , הגדה של פסח, London, Hyam Barnett at E. Justins, 1808
[Haggadah - First Edition] Dr. Marcus Lehmann, Hagadah Schel Pessach , [הגדה של פסח], Mainz, Joh. Wirth'sehen, 1906
[Ms.], Letter by R. Yochanan Sofer of Erlau , כתב מה'ר יוחנן סופר, אב'ד ערלוי, Jerusalem, 2001
[Ms. - Women], Responsa by R. Aaron Jacob Klepfish, שו'ת מה'ר אהרן יעקב קלפפיש, [Israel], 1940's
[Ms. - Hasidic], Letter by R. E. Shapira Admor of Grodzisk, כתב מה'ר אלימלך שפירא, אדמו'ר מגרדסיק, Tel Aviv, 1974
[Ms. - Hasidic], Letter by R. Zevi H. Rosenbaum of Kretchnif, כתב מהאדמו'ר מקרעטשיניף-סיגעט, Kityat Ata, 1960's
[Ms.], Dedication by R. Mordecai Arieh Loeb Man, כתב הקדשה מה'ר מרדכי ארי' מן, Tel Aviv, 1956
R. David Kimhi (Radak), Mikhlol , מכלול, Venice, Daniel Bomberg, 1545
[First Ed. - Noted Copy] R. H. J. D. Azulai (HIDA), Mahzik Berahah, מחזיק ברכה, Livorno (Leghorn), Abraham Isaac Castilo & Eliezer Sa'adon, 1785
[Bible - Psalms - Ladino], Psalms , תהלים עם תרגום לאדינו, Vienna, Anton Schmid, 1822
[First Ed.] R. Zedekiah (ha-Rafei) ben Abraham, Shibbolei ha-Leket, שבלי הלקט, Venice, Daniel Bomberg, 1546
R. Moses b. Jacob of Coucy (Count of Coucy), Sefer Mitzvot ha-Gadol (SeMaG), ספר מצות הגדול, Venice, Daniel Bomberg, 1547
[Bible - Psalms - First Ed.]R. Samson Raph. Hirsch, Die Psalmen , סדר תהלים, Frankfort a. Main, J. Kauffmann (H. L. Broenner), 1882
[Only Ed.] R. Solomon ben Joseph ha-Kohen, Lecha Shelomo, לך שלמה, Casablanca, Samuel Geon, 1937
[Miniature - Liturgy - Italian Rite], Bet Tefillah, בית תפלה, Pisa, Samuel Molkho, 1816
[Hasidic] R. Joseph Caro, Yore Deah, Part II, אשלי רברבי - שלחן ערוך, יורה דעה, חלק ב, Slavuta, Samuel Abraham Shapira, 1833
[First Ed.] R. Isaac b Moses of Vienna, Or Zaru`a , אור זרוע, Zhitomir, Hanina Lipa & Joshua Hoeschel Shapira, 1862
[Polemic - Medical], Demanding the Cessation of Transplants, גזירה נוראה, Jerusalem, Bedaz, 1986
[Women], Request and Warning, [Jerusalem], [Neutra Karte], 1960's
[Women] , Invitation by Ben Gurion & Mrs., הזמנה מראש המ' והגב' בן-גורין, Jerusalem, 1950
[Haggadah - N. Africa] R. Juda Tzermon, Editor, Rinah Ve'Yeshu'ah Part I , רנה וישועה ח'א, Livorno (Leghorn), Solomon Beleforte, 1877
[Liturgy - Kabbalah] R. Nathan Nata Hannover, Sha’arei Ziyyon , שערי ציון, Slavuta [i.e. Jozefow], Sh. Vaks, 1842
[Only Ed.], Hebrew Characteristics, Miscellaneous papers from the German, New York, American Jewish Publication Society, 1875
[Unrecorded - Liturgy] Benjamin Ze'ev Heidenheim, Siddur Rinah u-Tephillah, סדר רנה ותפלה , Roedelheim, J. Lehrberger u. Comp., 1852
[Only Ed.] R. Moses Toledano, Ha-Shamayim ha-Hadashim, השמים החדשים, Casablanca, Razon, 1939
[Haggadah] R. Solomon Zalman London, Kohelet Shelomo - Seder ha-Haggadah, קהלת שלמה - סדר ההגדה של פסח, Hannover, E. A. Telgner, 1861
[Only Ed. - Illus.] B. Aronson, Marc Chagall , מארק שאגאל, Berlin, Yiddisher Literarisher Farlag, 1924
[First Ed.] R. Yahya b. Joseph Salih, Zevah Todah, זבח תודה, Calcutta, Eliezer Arakai, 1851-52
[Music Poster - Unrecorded], Concert, קונצרט, Jerusalem, Cohen, 1935
Varda Sussman, Ornamental Jewish Oil Lamps, נרות חרס מעוטרים, Jerusalem, Bialik Institute, 1972
Isaiah Shachar, Jewish Tradition in Art, The Feuchtwanger Colledction of Judaica, Jerusalem, Israel Museum, 1981
R. Zvi Raphaely, illustrator, The Pessach Haggadah, הגדה של פסח, Jerusalem, Miller Pub., 1975
Kenneth Prescott, Prints and Posters of Ben Shahn, New York, Dover Publications, 1982
Edited by Raphael Posner, The Hebrew Book - An Historical Survey, Jerusalem, Leon Amiel, 1975
2 Paris School catalogues of Jewish artists, Paris and New York, Guy Loudmer and the Jewish Museum, 1985, 1989
[Serigraph] Shlomo Katz, artist , Splitting of the Red Sea, [Israel?], 1980's
Holiday greeting from Rav Soloveichik, Chag Sameach, [Erez Israel?], early 20c.
Ben Shahn, artist , Ex-Libris of Moshe Bressler, אי סיפא / לא ספרא, American, 1950
X-Libris of B. Vardy, [Erez Israel?], early 20c
Ex-Libris of Rabbi and Professor Dr. Philipp Bloch, [Posen?], 1920's
[Ladino - Liturgy] R. Reuben Elijah Israel, Tradoksion librei , טראדוקסיון ליברי די 35 פואיזיאס איבראאיקאס, Livorno (Leghorn), Solomon Belporte & Partner, 1931
[Bible - First Ed.], Abridged School and family Bible, Vol. II, כתבי הקדש, New York, L. H. Frank & Co., 1869
[Polemic] Neturei Karta, Le-Hasir ha-Masveh, להסיר המסוה, Jerusalem, Mesorah Press, 1950
[Only Ed.] Maurice Fluegel, Spirit of the Biblical Legislation, Baltimore, Press of the Sun Book and Job Printing Office, 1893
[Henry Hart Milman], History of the first commonwealth..., Cincinnati, Bloch Publishing, [187?]
Isaac ben Dovbaer Andres, Sipurei Elyashiv, ספורי אלישיב, Warsaw, A. Ginz, 1875
[Liturgy] R. Isaac Leeser, The Form of Prayers, vol. IV, סדור שפתי צדיקים, חלק ד, Philadelphia, (Stereotyped by Slote & Mooney), 1853
[Liturgy], Form of prayers ... with English translation.., מחזור לחג השבועות [כמנהג פולין], New York, L. H. Frank & Co., 1866
[Illustrated] Barukh Chizhik, Tsimhi'el:agadot ve-sihot `al tsimhe Erez Yisrael, צמחיאל:אגדות ושיחות על צמחי ארץ ישראל, Tel Aviv, [Defus Hapoel HaTz'ir], 1929
[Liturgy], Form of prayers ... Passover, מחזור של הפסח, New York, Rosenbaum & Werbelowsky, 1890
[Kabbalah - Unrecorded], Prayer over seminal emissions, שובו בנים בימי השובבי'ם, Jerusalem, Kabbalist Rabbis of Jerusalem, 1930's
[Ms.] , Letter by R. Ovadia Yosef, כתב מה'ר עובדיה יוסף, Jerusalem, 2006
[Ms. - Hasidic], Letter by R. Abraham Elimelech Perlow, כתב מה'ר אברהם אלימלך פערלאוו, אדמו'ר קארלין, Karlin-Pinsk, 20th cent.
[Hasidim], Shulhan Arukh, שלחן ערוך - אורח חיים, Kopys (Kopyst), Sons of Israel Jaffa, 1812
[Women - First Ed.] , The Jewish Woman , די אידישע פרוי , Brooklyn, Taharat Hamishpacha Committee , 1951
[Haggadah - Habad] , Haggadah Shel Pesah , הגדה של פסח , Kfar Habad , Ezra Press , 1965
[Ladino - Liturgy] , Haftarat Yom Shemini shel Pesah , הפטרת יום שמיני של פסח , Izmir (Symrna) , Ephraim Melamed, 1913
[Ms. - Hasidic], Letter by R. Abraham Weinberg, Admor of Slonim, כתב מה'ר אברהם ווינברג, אדמו'ר מסלונים, Jerusalem, 1963
[Ms. - Community], Receipt signed by R. Aryeh Levin, קבלה ע'ח ה'ר ארי' לוין, Jerusalem, 1940
[Ms. - Community], Letter by R. Isur Zalman Melzer, כתב מה'ר איסר זלמן מלצר, ר'מ עץ חיים, Jerusalem, 1939
[Ms. - Hasidic], Letter by the Admor of Izhbitza-Radzin, כתב מהאדמו'ר מראדזין, New York, 1960
[Ms. - Hasidic], Letter by R. Hayyim Meir Hager of Vishnitz, כתב מהאדמו'ר מוישניץ, [Bene Berak], 20th cent.
[Ms.] , Letter by R. Zvi Pesah Frank , כתב מה'ר צבי פסח פראנק, Jerusalem, 1940
[Ms. - Hasidic], Letter by R. Menahem Mendel Schneerson , כתב מהאדמו'ר מליובאוויטש להאדמו'ר מסלנים, Brooklyn, 1975
[Ms. - Community], Help the impoverished shoemaker!, אישור , Nikolsburg, 1842
[Ms. - Community] R. Abraham, Miracle at Fossano on Fourth of Pesah 5556, מגלת נס הצלת הקהילה ושיר הודי' בעיר פוסאנו, Fossano, Italy, 1796
[Ms.] , Letter by R. Pinchas Epstein, כתב מה'ר פנחס עפשטיין, ראב'ד ירושלים, Jerusalem, 1956
[Ms.] , Letter by R. Joseph Chaim Sonnenfeld, כתב מה'ר יוסף חיים זאננענפעלד, Jerusalem, 1926
[Ms. - Hasidic], Letter by R. Meshullam Zusya Twersky, Admor, כתב מהאדמו'ר מטשרנוביל, Jerusalem, 1946
[Ms. - Hasidic], Letter by R. Pinchas Menahem Alter, Admor of Gur, כתב מהאדמו'ר מגור, Jerusalem, 1966
[Ms.], Letter by R. Solomon Zalman Auerbach, כתב מה'ר שלמה זלמן אוירבאך, Jerusalem, 20th cent.
[Ms. - Women], Document by R. Israel Avihazira, Babi Sali , שטר ע'ח ה'ר ישראל אביחצירא, הבבא סאלי, Tafilalt, 1941
[Ms. - Hasidic], Letter by R. Yohanan Twersky of Talnoye , כתב מהאדמו'ר מטאלנא, Jerusalem, 1958
[Ms. - Intermarriage], Letter by R. Eliezer Zusha Portugal , כתב מהאדמו'ר מסקולעני, Brooklyn, New York, 1973
[Liturgy] R. Isaac Leeser, The Form of Prayers, vol. IV, סדור שפתי צדיקים, חלק ד, Philadelphia, (Stereotyped by Slote & Mooney), 1864
[Unrecorded] , Mikhtav Galui , מכתב גלוי לאחינו שבגולה , [Jerusalem], [Defus Y. A. Weiss] , [1929]
[Unrecorded] , Luach le-Sokhare Artzenu , לוח לסוחרי ארצנו , Odessa, Ha-Akhim Bletnitsky, 1905
[Haggadah] , Haggadah Shel Pesah , הגדה של פסח, Tel Aviv , Holzhandler veGoldschidt , c. 1940
[Music] Max Goldstein , Neginot Israel = Synagogen Gesänge : für Solo, ., נגינות ישראל , Leipzig , Jm Selbstverlage des Compositeurs , 19th Cent.
Joseph Ezekiel Rajpurker , Megillat Antiochus in Marathi , Bombay, Gunput Crushnaji , 1866
[Unrecorded] Mercaz Agudot HaTorah vehaHesed , U-teshuva, u-tefila u-tzedaka ma'averin et ro'a , ותשובה ותפלה וצדקה מעבירין את רוע הגזרה!, Jerusalem, Defus HaShahar , 1940s
[Only Ed. - Music] Moritz Deutsch, Zwoelf Praeludien , Breslau , Julius Hainauer , 1871
R. Jacob Weil , Hilkhot Shehitah u-Bedikah , הלכות שחיטות ובדיקות, Metz - Furth, [Ephraim Hadamard] , [1821]
[Unrecorded], Luach le-Sokhare Artzenu , לוח לסוחרי ארצנו לשנת תרס'ז , Odessa, Ha-Akhim Bletnitsky , 1906
[Liturgy] R. Henry S. Jacobs, The Synagogue Service, v. IV, עבדת הקדש, New York, (Isaac Friedenwald, Baltimore), 1889
[Liturgy - Italian Rite], Seder Tephilot , סדר תפלות , Verona , Libantea , 1828
[Reform - First Ed.] Isak Noah Mannheimer , Gottesdienstliche Vortraege , ueber die Wochenabschnitte des Jahres , Vienna , Carl Herold , 1835
Roberta Curiel and Bernad Dov Cooperman, The Venetian Ghetto, New York, Rizzoli, 1990
[Women - Unrecorded], Taharot Bnot Yisrael , טהרת בנות ישראל, Vienna, Juedischer Verlag, 1937
[Unrecorded] R. Judah ben Jekuthiel Krauss, Divrei Emet: Moreh Derekh, דברי אמת: מורה דרך, Paks, Max M. Rosenbaum, 1915;1911
[Hasidic] R. Zevi Tuvya Rotenstreich, Ha-Yashar ṿe-ha-Tov; Dodi li-Zevi, הישר והטוב : דודי לצבי, Jerusalem, Zukerman, 1941: 1929
Melech Grafstein, Me'ah shanah I.L. Peretz, מאה שנה י. ל. פרץ (תרי'ב-תשי'ב), [London, Canada], [Jewish Observer], [1952]
Abraham Goldfaden, Shulamit, שולמית אדער בת-ירושלים, New York, Hebrew Publishing Company, 1930's
[Periodical], Or Torah, אור תורה, Brooklyn, NY, Agudath Israel Youth of Borough Park, 1957
[Woodcuts] Nikos Stavroulakis, Artist, The Book of Jeremiah, Philadelphia, Jewish Publication Soc., 1973
[Framed Poster], Der Tempel der Jooden tot Amsterdam, [Amsterdam], 1960's
I. Schipera, Zydzi W Polsce Odrodzonje, Polish Jews Mourn, Warsaw, Warszawskie Zaklady Graficzne, c. 1940's
Hafez Hayyim, Nidhai Israel , נדחי ישראל, Warsaw, Ephraim Baumritter, 1897
[Woodcut] Jacob Steinhardt, Artist, Rabbi with Torah, [Israel?], early 20c.
Doyle Dane Bernbach, Subway Poster for Levy's Bread , New York, Darien House, 1971
[First Ed.] R. Jair Hayyim Bacharach, Hut ha-Shani, חוט השני, Frankfort a. Main, 1679
[Only Ed.] R. Abraham ben Judah Leib Maskileison, Nahal Eitan, נחל איתן , Vilna, Romm, 1855
[Only Ed.] R. Shalom Dovber ben Simeon Herinzohn, Darkhei No’am, דרכי נועם, Warsaw, Ergelbrand, 1876
[Only Ed. - Haskalah] Zevi Horowitz, Ozar ha-Hokhma ve-ha-Medah; Even, אוצר החכמה והמדע; אבן השואבת, Vilna (Vilnius), Romm, 1876
[Admor of Spinka Copy] R. Mordecai Dov Twersky, Emek ha-Hokhmah, עמק החכמה, Satu Mare, Meir Leib Hirsch, 1928
Ahad Ha’am, Al Parashat Derakhim, על פרשת דרכים, Berlin, Itzkowski, 1904
[Hasidic] R. Meir Shimon Geshuri, Music and Hasidism in the House of Kuzmir, נגינה וחסידות, Jerusalem, 1952
[Community - Unrecorded] , Temunah Mazhira , תמונה מזהירה , New York , S. Turkel, 1948
[Only Ed.] Eliezer Rivlin , The Zaddik R. Joseph Sundel Salant , הצדיק ר' יוסף זונדל מסלאנט ורבותיו , Jerusalem , Solomon , 1926
[Only Ed.-Unrecorded] R. Shalom Daniel Judah Kohen, Berit Shalom , ברית שלום, Djerba , Adyan, Kohen, Zevan, Hadar , [1954]
[Only Ed.] R. Isaac Abo, (Historia) History of the Jews in Morocco , היסטוריה דליהוד דלמארוק' בלערבייא , Casablanca , Razon, 1953
[Only Ed.], Sefer Shivhe Tsadikim Part III, ספר שבחי צדיקים, Casablanca, Joseph Lugassy, c. 1930
[Women - Signed Copy] Kadia Molodowsky, Freydke, פריידקע, Warsaw, Liter. Bleter, 1935
[Unrecorded] A. Tanenbaum, trans., Cushing's Manual of Parliamentary Practice, קאשינג'ס האנד-בוך, New York, Judah Katzenellenbogen, 1900
[Unrecorded], District Grand Lodge No. 3 / I.O.B.B., Reports and Statements for 1896, [Philadelphia?], [1897]
[Unrecorded], Constitution of the U.S. Grand Lodge, ...Sons of Benjamin, New York, J. Lanzit, 1890-91
[Only Ed.] Frederick Strauss, The Glory of the House of Israel, or, the Hebrew's Pilgrimage to the Holy City , Philadelphia, J. B. Lippincott, 1859
[Haggadah - Illustrated], Haggadah Shel Pesah , הגדה של פסח, New York, Hebrew Publishing Co., 1912
R. Isaac Adarbi, She'elot u-Teshuvot Divrei Ribot , שאלות ותשובות דברי ריבות, Venice, Juan DiGara, 1586
[Holocaust - Hasidim] R. Abraham M. Alter of Gur , Osef Mikhtavim , אוסף מכתבים ודברים, Augsburg , Hasidei Gur , 1947
[Anti-Zionist Polemic] Neturi Karta , Al ha-Nissim , על הנסים , Jerusalem, Horev, 1957
[Liturgy - First Ed.] R. Samuel David Luzzatto, Mahzor , מחזור כל השנה כפי מנהג ק'ק איטאלייאני, Leghorn , Solomon Belporte & Partner , 1856
[Zionism - Illus.] Eliezer Elijah Friedman, Ha-Nizzot ha-Rishon , הניצוץ הראשון , Kaunas , Yiddishe Stimme , (1932)
[Polemic] R. Moshe Sternbuch , Psak Din shel HaRabanut ... 'Bene Yisrael' MeHodu , פסק דין של הרבנות הראשית בענין 'בני ישראל' מהודו, London - Jerusalem , 1962
[Religious Zionism] , Share Warrants , תעודת מניה למוכ'ז , Jerusalem , Defus Erets Yisrael , 1929
[Hasidim - First Ed.] R. Menahem Mendel Hager, Tzemah Tzaddik , צמח צדיק, Chernovtsy , Rudolf Eckhardt , 1885
[Children's Periodical] , Ha-Zopheh la-Yeladim , הצופה לילדים , Tel Aviv , 1948-1950
[First Ed.] R. Saadiah Gaon , Pentateuch , כתר תורה - תאג , Jerusalem , Samuel ha-Levi Zuckerman , 1894-1901
[First Ed.] R. Solomon Zalman Netter , Mikra’ot Gedolot (Rabbinic Bible) , חמשה חומשי תורה , Vienna , L. C. Zamarski & C. Dittmarsch , 1859
[Periodical], Asiphat Hakhamim, אסיפת חכמים, Lublin, Ozer Zukin, 1934
[Only Ed.] R. David ben Moses Kohen of Djerba, Shalom David, Part I, שלום דוד, חלק א, Tunis, Castro, 1909
[Only Ed.] R. Dovber Alperin, Perpetual Calendar, לוח תמידי, New York, Hebrew Publishing Company, 1928
[Periodical - Polemic], The Orthodox, דער ארטאדאקס, New York, R. A.J. Hoffman, 1936-37
[Karaite] Adolf Neubauer, Aus der Petersburger Bibliothek, אפריון עשה לו; לבוש מלכות, Leipzig, Oskar Leiner, 1866
R. Salomon Alter Halpern, ed., Yeshurun, London, Eshdath Press, 1956
[First Ed.] L. S. Ornstein, Eine neue methods zur intensitatsmessung im ..., שיטה חדשה למדידת העצמה בספקטרום, Jerusalem, Hebrew University, 1923
[Kabbalah - First Ed.] R. Abraham Azulai, Or ha-Hammah, אור החמה, Jerusalem, Saloman, 1876-79
R. Judah ben Jacob Najar, Limudei H’, למודי ה', Livorno (Leghorn), Kastilo & Sa’adon, 1787
[Liturgy], Shivhot Elohim, שבחות לאל, Jerusalem, Frumkin, 1897
[Ms. - Unrecorded - Avot] R. Juda Melber, Homilies by R. Meir Shapira of Yesh. Hakhmei Lubli, דרשות וח'ת מה'ר מאיר שפירא אב'ד פיעטרקוב, [Lublin] - Berlin, 1930's
[First Ed. - Haskalah - Kabbalah] R. Judah Hurwitz, Megillat Sedarim, מגלת סדרים, Prague, 1793
[Community], Reglementen ... Nederlandsch Israeltische Hoofd..., הנהגת בית הכנסת, Amsterdam, Joachim van Emden en Zoon, 1815-30
[First Ed. - Polemic - Kabbala] R. Samson Morpurgo, Ez ha-Da’at on Behinat Olam , עץ הדעת - ביאור לבחינת עולם, Venice, Vendramin, 1704
R. Nathan Nata Spira (Shapira), Megalleh Amukkot , מגלה עמוקות, Fuerth, Joseph ben Zalman Schneur, 1691
[Ms.] Rahmim Halevi, scribe, Book of hymns, liturgies, and poetry, פיוטים ובקשות, [Baghdad?], 19th cent.
[Kabbalah] R. Aharon Perera, Me’il ha-Kodesh u-Begdei Yesha, מעיל קדש ובגדי ישע, Jerusalem, Tenebaum & Lilienthal, 1888
[The Ben Ish Hai Copy] R. Benjamin Mordecai Navon, Responsa Benei Binyamin , בני בנימן וקרב אי'ש, Jerusalem - Baghdad, Salamon; R. Jacob Saul Elyashar, 1876
[Kabbalah - First Ed.] R. Sason ben Moses, Shemen Sason - Parts I & II, שמן ששון חלק א-ב, Jerusalem, Israel b. Abraham Bak; Isaac Gashzini, 1869; 1896
[First Ed.] R. Judah b. Jacob ibn Attar, Bo Tov le-Yisrael , בו טוב לישראל, Jerusalem, Israel b. Abraham Bak, 1869
[Haggadah - Only Ed.], Shevah Pesah , הגדה של פסח - שבח פסח, Livorno (Leghorn), Eliezer Sa'adon, 1790
[First Ed.] R. Hayyim Joseph David Azulai (Hida), Yair Ozen, יעיר אזן, Livorno (Leghorn), Eliezer Sa'adon, 1793
[Only Ed.] R. Judah Ayash, Lehem Yehudah , לחם יהודה, Livorno (Leghorn), Abraham Meldola, 1745
[Only Ed.] R. Samuel Feivush Katz, Leket Shemu’el , לקט שמואל, Venice, Vendramin, 1694-95
[Only Ed.] R. Isaiah ha-Levi Horowitz, Beit ha-Levi , בית הלוי, Venice, Bragadino, Appreso Lorenzo Prodotto, 1666
[Ms. - Community], Shedar Certificate signed by the Chief Rabbis , כתב מרבני ארץ ישראל, Tiberius, 1849
[Ms.], Letter by R. M. H. Gagin & J. Saul Elyashar , כתב מה'ר משה חי גאגין וה'ר יעקב שאול אלישר, Jerusalem
[Ms. - Community], Emissary Letter of Erez Israel, כתב שד'ר מרבני צפת, Safed, 1870
[Ms. - Community], Emissary Letter of Erez Israel , כתב שד'ר, Tiberius - Aleppo, 1845
[Ms. - Community - Locust Plague], Emissary Letter of Erez Israel , כתב שד'ר, Tiberius - Aleppo, 1860
[Ms. - Community], Letter from Sefat to Pesaro, כתב מצפת לק'ק פיסארו, Sefat - Pesaro, 1810