06:15:59


[Login]   
[Book List]  

PLEASE NOTE: All bidding for the auction currently underway
at our new website at www.virtualjudaica.com/
.

 
Listing Title
[Hasidic - First Ed. - Avot] R. Israel Friedmann, Bet Yisro'el, בית ישראל, Piotrkow, Mordecai Zederbaum, 1913
[Polemic - Unrecorded] R. Eliezer Fried, Issue with the Sephardi Shohat, בעזהי'ת פה קלוזענבורג יצ'ו, Cluj (Klausenburg), קדימה, early 20c.
[Polemic - Unrecorded] , Revolt againt the Admor of Spinka in Krule, מודעה רבה ואזהרה גדולה, Satu-Mare, Hirsch, 1934
[Community - Only Ed.], Election list, וואהלליסטע, Mukachevo (Munkacs), Nekudah, early 20c.
[Only Ed. - Polemic - Unrecorded] R. Saul Brach, Mikhtav Galu, מכתב גלוי, Satu-Mare, Hirsch, 1934
[Haggadah - Illustrated], Haggadah Shel Pessah, הגדה של פסח, New York, Hebrew Publishing Co., [1923]
[Haggadah - Illustrated], Form of Services , הגדה של פסח , New York, Hebrew Publishing Co., 1923
[Haggadah - Illustrated -Unrecorded], Form of Service for the two first nights, הגדה של פסח, New York, Hebrew Publishing Co., 1912
[Ms.], Letter by R. Mordecai Schwab, כתב מה'ר מרדכי שוואב, Monsey, 20th cent.
[Ms. - Women - Hasidic, Letter by Rebbitzen Brachah Sheindel Perlov, כתב מהרבנית ברכה שיינדיל פערלאוו מסטאלין, Stolin, 1922
[Ms.], Letter by R. Israel Porath, Cheif Rabbi, כתב מה'ר ישראל פורת אב'ד קליולנד, Cleveland, Ohio, 1967
[Ms.], Postcard by R. Hayyim Kanievsky , כתב מה'ר חיים קניבסקי, Bnai Berak, 21 cent.
[Polemic - Unrecorded] R. Akiva Glasner, Great protest against the great warning, מחאה גדולה נגד האזהרה גדולה, Klausenburg (Cluj), 1926
[Polemic] R. Moses Samuel Glasner, et. al., Dispute over Shephardi Shehitah, לכבוד אקרו'ט דקהלתנו הי'ו!, Klausenburg (Cluj), 1922
Ahdut - Mossad le-Ezrah Hadatit, Ha-Takkanot - Ahdut, התקנות - אחדות, Jerusalem, Kahana, 1928
Hebrew-Hungarian Megilasz Matiszjahu, מגלת מתתיהו , Budapest, Katzburg, 1935
R. Joseph Hayyim ben Elijah (Ben Ish Hai); Shaulof, Ma’asiyot Nifla’im, Part II, מעשיות נפלאים חלק שני, Jerusalem, Raphael Hayyim ha-Kohen, 1913
R. Menahem ben Judah de Lonzano, Or Torah, אור תורה, Berlin, Aaron Rofe, 1745
[Hasidic] R. Issachar Dov Baer b. Aryeh Leib, Mevasser Zedek, מבשר צדק, Lvov, Feige Grohsman, 1850
R. Samuel ben Uri Shraga Phoebus ; R. E. Margoliot, Tiv Gittin and Yad Efrayim, טיב גיטין - יד אפרים, Zolkiew, Hofer, 1822
[Only Ed.] R. David Solomon Slouschz, Reshit David, ראשית דוד, Warsaw, Hayyim Kelter, 1881
[Only Ed.] R. Aaron ben Joseph Kutna, Mishhat Aharon, משחת אהרן, Pacs, Meir Segal Rosenbaum, 1901
[Ms. - Hasidic], Letter by R. Abraham Elimelech Perlow of Karlin, כתב מה'ר אברהם אלימלך פערלאוו, אדמו'ר קארלין, Karlin-Pinsk, 1939
[Shimon Albaum, Eliakum Hazoni, Hannan Rappoport], Pesak ha-din against Amos Ben-Gurion , פסק-הדין, Ramat Gan, 1957
David Ben-Gurion, La-mafkidim tsiyirim, למפקידים צעירים, [Tel Aviv], Sherut Tarbut shel Tsevah Haganah LeYisrael, 1949
[First Ed.] N M Shaykevitsh, Der poimanik : oder Dos heldishe medkhen, דער פאימאניק, Vilna, HaAlmanah Levine-Epstein uvaneha, 1890
[First Ed.] , Enzyklopadie des Judentums, אשכול: אנציקלופדיה ישראלית, Berlin-Jerusalem, Eschkol, 1926
[Community - Only Ed.] Hevra Me'ah Shearim, Takanot, תקנות, Jerusalem, Defus HaHadash, 1925
Agudat HaPekidim/Yaffo, Mikhtav Hozer, מכתב חוזר, Jaffa, M. Shaham (Steinfeld), [1920]?
Albert Bleunard, Babylon Electrified, London, Chapman & Hall, Limited, 1890
[Liturgy - Avot], Israelitisches Gebetbuch, תפלות בני ישראל, Vienna, Verlag des herausgebers, 1899
[Liturgy - Avot - Unrecorded], Siddur Derech haHayyim, סדר התפלה עם דרך החיים , Warsaw, Isaac Goldman, 1874
[Irgun Periodical] Herut, haHerut , החרות, Jerusalem, דפוס עזריאל, 1948
[First Ed.] R. David b. Solomon ibn Abi Zimra, She’elot u’Teshuvot Radbaz - Part I , שאלות ותשובות רדב'ז - ח'א, Venice, Vendramina, 1749
[Holocaust] Va'ad haLimud, Invitation to daily lecture by R. Jonathan Steiff, הזמנה לשיעור מה'ר יונתן שטייף, Budapest, 1942
[Canadian Judaica], Wedding invitation, Quebec, 1901
[Postcard], Nuremberg, Nuremberg, Paul Janke, 1935
[Postcard], La benediction du rabbin, Paris, France, M. Samuel, 19th cent.
[Postcard], Refugees fleeing from Louvain, New York, early 20c.
[Women], Postcard - A Rose, אט ראזע, Germany, early 20c.
[First Ed.] R. Aryeh Leib Gunzberg, Turei Even, טורי אבן, Vienna, Friedrich Jasper , 1875
[Only Ed. - Polemic] R. Saul Brach, Sha'ol Sha’al, שאול שאל , Mukacevo (Munkacs), דפוס שמואל זנוויל כהנא וחתנו עוזר הכהן פריעד, 1911
[Hasidic] R. Klonimus Kalman Epstein, Ma'or va-Shemesh, מאור ושמש, Seini, Kultura (Satmar), 1942
[Hasidic] R. Israel Friedmann, Irin Kedishin, עירין קדישין, Premishla (Przemysl), Sehwarz & Robinsohn, <1920
[Haggadah - Illustrated], Group of 10 Haggadot, New York, mid 20th c
[Liturgy], Mahzor - High Holidays - Ashkenaz Rite, מחזור - ימים נוראים, New York, Hebrew Publishing Co., 1926
[Liturgy - Avot - Women], Siddur Korban Minha, סדור קרבן מנחה, New York, The Hebrew Publishing Company, 1922
[Liturgy - Avot - Women], Siddur Korban Minha, קרבן מנחה החדש, Podgorze, דפוס שאול חנני' דייטשער, 1907
[First Hebrew in America], Liber Psalmorum Hebraiece, ספר תהלים, Cambridge, Massachusetts, [Harvard College], 1809
[Only Ed.] Hartmann Schedel, The Temple of Solomon, The Nuremberg Chronicle - Latin edition , Nuremberg, Anton Koberger, 1493
[Only Ed.] Hartmann Schedel, Woodcut of Biblical Menorah , The Nuremberg Chronicle - German edition, Nuremberg, Anton Koberger, 1493
[Zionism], Department of Labour Bulletin, Jerusalem, Printing and Stationary Office, 1943
[Zionism - Map] Sir William Fitzgerald, Report, Jerusalem, Government Printer, 1946
[Zionism] Haycraft Commission, Palestine, Disturbances in May, 1921, Report of the Comminssion of Inquiry, London, His Majesty's Stationery Office, 1921
[Zionism] The Shaw Commission, Report... Western or Wailing Wall at Jerusalem, London, His Majesty's Stationery Office, 1931
[Zionism], Palestine Royal Commission, Sunnary of Report, London, [His Majesty's Stationery Office], 1937
[Zionism - Maps] Sir John Woodhead, Palestine Partition Commission Report, London, His Majesty's Stationery Office, 1938
[First Ed. - Zionism], The Western or Wailing Wall in Jerusalem, London, His Majesty's Stationery Office, 1928
Lord Passfield, Palestine (Passfield White Paper), London, His Majesty's Stationery Office, 1930
[Zionism] Secretary of State, Report of the Anglo-American Committee of Enquiry, ...problems of European Jewry and Palestine, London, His Majesty's Stationery Office, 1946
[Map - First Ed.] Wolf Lichtenstaedter, Amtakhat Benyamin, אמתחת בנימין , Fuerth, Zuerndorfer und Sommer , 1844
[Liturgy], Mahzor Part V , מחזור - מנחת ערב ונעילת שערים , Livorno (Leghorn), דפוס יעקב טובייאנא, 1821
[First Ed. - Math] R. Zerah Eidlitz, Melekhet Mahashevet, מלאכת מחשבת , Prague, דפוס המנוח משה כץ ונתחדש ע, 1775
J.G.C. Adler, translator, Sammlung von gerichtlichen jüdischen Contracten, סדר תקוני שטרות, Altona, Johann Friedrich Hammmerich, 1792
[Bible - Binding], Rabbinic Bible - Mikra'ot Gedolot, קהלות משה - מקראות גדולות, Amsterdam, Moses Frankfurt, 1726-28
R. Abraham ibn Hasdai, Ben ha-Melekh ve-ha-Nazir , בן המלך והנזיר, Mantua, Joseph b. Jacob of Padua, 1557
R. Jehiel Michal ben Abraham ha-Levi Epstein, Ez Hayyim (Kizzur Shelah), עץ חיים, Fuerth, Hayyim ben Zevi Hirsch, 1752
[First Ed.] R. Joshua Heschel Kuttner, Glaube und Gottesvertrauen , האמונה והבטחון, Breslau, Hirsch Sulzbach, 1853
[Polemic - Only Ed.] R. Jacob London, Hishtariot Melech Ha'Negev im Melech, השתערות מלך הנגב עם מלך הצפון, Amsterdam, Abraham Attais, 1737
[Women's Lit] R. Moses b. Hanokh Altschul, Brant Shpigl , בראנט שפיגל, Frankfurt, 1706
R. David b. Solomon Gans, Zemah David (Offspring of David), צמח דוד, Offenbach, Hirsch Segal Spitz, 1768
[Astronomy - Math] R. Elijah Hocheimer, Shevile de-Reki'a , שבילי דרקיע; בכורי הלמודיות, Warsaw, דפוס אלכסנדר גינז, 1863
[Haggadah] R. Solomon Zalman London, Kohelet Shelomo - Seder haHaggadah , קהלת שלמה - סדר ההגדה של פסח, Hannover, Telegener, 1861
[First Ed.] R. Hai Gaon, Mishpetei Shevu'ot , משפטי שבועות, Venice, Daniel Zanetti, 1602
[Avot] R. Joseph ben Abraham Hayyun, Millei de-Avot, מילי דאבות, Venice, Daniel Zanetti, 1600
[Only Ed.] R. Judah ha-Kohen Katz of Lissa, Mareh Kohan, מראה כהן, Frankfurt am Main, Beir Hoffer, 1776
[First Ed.] Grace Aguilar, The Jewish Faith, London, Richard Groombridge & Sons, 1846
[First Ed.] R. Isaac Leeser, Discourses on the Jewish religion - Vol. 8, Philadelphia, Sherman & Co., 5628(1868)
[First Ed.] R. Isaac Leeser, Discourses on the Jewish religion - Vol. 3, Philadelphia, Sherman & Co., 5601(1841)
[First Ed.] R. Isaac Leeser, Discourses on the Jewish religion - Vol. 9, Philadelphia, Sherman & Co., 5628(1868)
Grace Aguilar, The Women of Israel , New York, D. Appleton and Company, 1852
Hayyim Nachman Bialik , Di fayer-megile (Megilat ha-esh) , די פייער - מגלה , [S. Druckerman] , [1909]
[Only Ed.] R. Kalman Avigdor ben Baruch Perla, Otzar Kol , אוצר כל, Lublin, Abraham Feder, 1909
[Only Ed.] R. Meir Loeb Malbim , Yesodei Hokhmat ha-Higgayon , יסודי חכמת ההגיון , Warsa, דפוס מאיר יחיאל האלטער ושותפו , 1900
[Liturgy - Avot - Women - Unrecorded], Siddur Korban Minha, מעין טהור; קרבן מנחה, Vienna - Budapest - Piotrikov, Jos. Schlesinger, 1912
[Liturgy - Avot], Siddur Ozar ha-Tefilot , אוצר התפלות, Vilna (Vilnius), Rom, 1928
S. Kelson , Adolf Hitler der falnder shtern, אדאלף היטלער , Warsaw, Groszen-Bibljotek , 1932
[Avot] R. Dov Be’er ben Jehiel Michael Burshtain, Hokhmah u-Mussar , חכמה ומוסר , Botosani , Joshua Markowitz , 1932
[Only Ed.] R. Joseph Isaac Kobak , Ginze Nistarot , גנזי נסתרות , Bamberg, Schmidt; Schultz , 1868-78
[Only Ed.] Leo Errera , The Russian Jews. Extermination or Emancipation? , London , David Nutt , 1894
R. Judah Noah Brawer, Temple Mount - Delti ha-Lavanon, דלתי הלבנון, Jerusalem, Zukermann, 1928
[Only Ed.] R. Solomon Zevi Schick , Schulchan Aruch , שלחן ערוך , Budapest (Pest) , Jos. Schlesinger , (1896)
[Only Ed.] R. Jacob ben Zevi Harif, Amudei Yavets, עמודי יעב'ץ, Manchester, Joseph Mazel, 1897
[Hasidic] R. Israel ben Isaac Simhah Berger, Eser Kiddushot – Zekhut Yisrael, עשר קדושות - זכות ישראל, Piotrkow, 1906
R. Benjamin Ze’ev ben David Zevi Sofer , Halipot Simlat Binyamin - Haggadah , חלפות שמלת בנימין - הגדה של פסח , Paks, Rosenbaum , 1896-97
R. Zeiger Asus, Erev Rosh Hodesh - Ahimatz, אחימע'ץ, Djerba, Haddad, 1948
[Judeo-Arabic ] Joseph ben David Genasia, Ma’aseh Eliyahu, מעשה אליהו, Djerba, Hadad & Anan, 1929
[Only Ed.] R. Mordecai Zevi Schwartz, Dorash Tov le-Amo, Part I & II , דורש טוב לעמו, חלק א-ב, London, Noroditzki, 1917-19
[Illustrated] Jehiel Lichtenstein; Leon Zack , Yehi or: le-lamed bene Yisra'el kero u-khtov , ספר יהי אור , Paris , Fondation Sefer , 1935
Maimonides; Jacob Raphael Furstenthal, Moreh li-Zedekah (Moreh Nevuchim), מורה לצדקה, Krotoszyn, B. L. Monasch, 1839
R. Hayyim ben Israel Heller, Le-Hikrei Halakhot, לחקרי הלכות, Berlin, 1924
[Only Ed.] R. Israel Hayyim Daiches, Derashot Maharyah, דרשות מהרי'ח, Leeds, Porṭon, 1920
R. Isaac ben Moses Nunez-Belmonte, Sha’ar ha-Melekh, שער המלך, Brno, Yosef Rosman, 1801
R. Moses ben Reuben Asrusi (Serussi), Shehitah - Va-Yashev Moshe, וישב משה, Tunis, Zoan & Castro, 1897
[Unrecorded] R. Dov Berish Weidenfeld , Mikhtav Kodesh, מכתב קודש, Jerusalem, 1960
[First American Hebrew Bible], Biblia Hebraica, תורה נביאים וכתובים, Philadelphia, Thomae Dobson, 1814
[Community - Only Ed.] , Coronation invitation for R. Unterman, Chief Ra, הזמנה למעמד הכתרתו של הרב איסר יהודה אונטרמן , Jerusalem, Chief Rabbinate , 1964
[First Ed.] R. Menahem ben Solomon Meiri, Bet ha-Behirah 'al masekhet Sanhedrin , בית הבחירה על מסכת סנהדרין, Frankfort am Main, Hermon, 1930
[Polemic] Ha-Edah HaHaredis , He'asfu le-haganat ha-hinukh , האספו להגנת החינוך , Jerusalem , Defus Ha-Ivri Yechiel Werker , 1960's
Yudel Mark, Proyekt fun program far Yidish in der elementar, פראיעקט פון פראגראם, Washington, D.C., Arbeter ring shuln, 1939
[Polemic] Shomrei Mishmeret ha-Hinukh , Polemic against Secular Studies , אל תגעו במשיחי, Jerusalem , Shomrei Mishmeret ha-Hinukh , 1976
[Only Ed.] , Calendar for Determining Years , לוח לקביעות השנים , Jerusalem , Samuel ha-Levi Zukerman , 1894
[Binding], Bible, תורה נביאים וכתובים, London - Jerusalem , Bezalel, 1937
R. Moses Alshekh, Marot ha-Zove'ot , מראות הצובאות על נביאים ראשונים, Prague, Moses b. Bezalel Katz, 1937
[Only Ed.] R. David Judah Leib Silverstein, Shevilei David, שבילי דוד, Mukachevo (Munkacs), Pinkas Blayer, 1873
[First Ed. - Hasidic] R. Joseph Meir Weiss, Imrei Yosef, Part I, אמרי יוסף , Sighet (Maramarossziget), דפוס אברהם קויפמאן ובניו, 1910
[Medical] Tobias ben Moses Cohn, Ma’aseh Tuviyyah, מעשה טובי', Podgorze, Yosef Plesner, 1907
[Habad] R. Shneur Zalman of Liady, Shulhan Arukh ha-Rav, v. 4, שלחן ערוך הרב, חלק ד, Zhitomir, Haninah Lippa & Joshua Heschel Shapira, 1861
[Haskalah] Naphtali Herz Wessely, Levanon, לבנון, [Lvov (Lemberg)], Herz Grossmann, 1806
Joseph Johlson, Chronologisch geordnete Biblische geschichte, תולדות אבות - אלומי יוסף , Frankfurt am Main, Andreaeischen Buchhandlung, 1837
[Bible], Mikra'ot Gedolot , עשרים וארבע - מקראות גדולות, Basle, Ludwig Koenig, 1618
[First Ed. - Hasidic] R. Isaac Judah Jehiel Safrin, Pentateuch - Komarno, חמשה חומשי תורה - קאמרנא, Lvov (Lemberg), 1864-74
[First Ed.] R. Samuel Engel, Responsa – Shut Maharash, שו'ת מהר'ש, Jaroslaw, L. Styrna, 1905
R. Aaron Walkin of Pinsk-Karlin, Beit Aharon - Bava Mezia, בית אהרן , Piotrkow, דפוס מרדכי צעדערבוים, 1905
[Kabbalah - First Ed. - Hasidim], Erekh Shai, ערך ש'י, Sighet (Maramarossziget), Abraham Kaufman, 1912
[Haggadah] R. Eliezer Ashkenazi, Ma'asei ha-Shem, גדולים מעשי ה', The Hague, J.H. Munnjkhujzen, 1777
[Only Ed.] Various Medieval Sages, Einei ha-Edeh, עיני העדה, Prague, Franz Sommer, 1809
[Kabbalah] R. Elijah ha-Kohen ha-Itamari, Shevet Mussar (Rod of Admonition) , שבט מוסר, Jerusalem, Jehiel Brill, Mical ha-Kohen; Joel Solomon, 1863
[Only Ed.] R. Joseph b. Judah Engel, Ben Porat , ספר שאלות ותשובות בן פורת, Cracow, משה לענקאוויטש, 1913
[Unrecorded - Community - Polemic], Defending the rabbi , שוכט'ס לכבוד הדר'ג הגאון הצדיק שליט'א, Mukachevo (Munkacs), Pannonia, 1931
[Unrecorded - Community - Polemic], The rabbi defends himself against false polemics, האמת והצדק, Mukacevo (Munkacs), Pannonia, 1931
[Unrecorded - Community - Polemic], Defending the rabbi, למי החותמת ולמי הפסולים, Mukachevo (Munkacs), Pannonia, 1931
[Unrecorded - Community - Polemic], Kol Kore, קול קורא לאחב'י , Halberstadt, H. Meyer, (1872)
[Unrecorded], Call to organize Orthodox Jewish Communist party, כנוס למען השם, [Jerusalem]?, Va'ad , 1950?
[Ms.], Responsa by R. Yechiel Yaakov Weinberg, שו'ת מה'ר יחיאל יעקב וויינברג, Moravia, 1926
[Ms.], Responsa by R. Ben Zion ha-Levi Lechtman, שו'ת מה'ר בן ציון הלוי לכטמן, ראב'ד בירות, Beirut, Lebanon, 1942
[Ms.], Letter by R. Jacob Isaac Ruderman, כתב מה'ר יעקב יצחק הלוי רודערמן, Baltimore, 1970's
Lajos Ludwig Bruck, artist, Rabbi with Bible, Hungary, 19th cent.
[Ms.], Letter by R. Chaim Mordechai Katz of Telz , כתב מה'ר חיים מרדכי קטץ מטלז, Cleveland, Ohio, 1959
[Ms.], Responsa by R. Isaac Jacob Weiss , שו'ת מה'ר יצחק יעקב ווייס, ראב'ד העדה החרדית, Manchester, 1964
[Ms. - Hasidic], Responsa by R. Chaskel Shraga Lipshitz-Halberstam, שו'ת מהאדמו'ר מסטראפקוב, Jerusalem, 1966
[Ms. - Hasidic], Responsa by R. Uri Langner, Admor of Knihynicze, שו'ת מה'ר אורי לאנגנער, אדמו'ר מקניהוניטש, New York, 1950's
[Ms.], Letter by R. Chaim Stein of Telshe, כתב מה'ר חיים שטיין מנהל רוחני ור'מ טעלז, Wickliffe, Ohio, 1962
[Ms. - Women], Responsa by R. Moses Arye Bick, שו'ת מה'ר משה צבי ארי' ביק, Bronx, 1959
Herut, Irgun Periodical , זהו הרביזיוניזם!, [Erez Israel], נאמני תל חי, 1944
[Ms.], Letter by R. David Pavorky, כתב מה'ר דוד פוברסקי, Bnei Berak, 1981
[Ms.], Letter by R. Isaac Zevi Sofer, כתב מה'ר יצחק צבי סופר, Jerusalem, 1942
[Ms. - Hasidic], Letter by R. Levi Isaac Leifer of Nadvorno, כתב מהאדמו'ר מנאדבורנא-טעמעשוואר, Jerusalem, 1978
[Ms.], Letter by R. Israel Abrahams , כתב מה'ר ישראל אברהמס, רב הראשי, Capetown, South Africa, 1952
[Ms. - Women], Letter by R. Zvi Koretz, Chief Rabbi, כתב מה'ר צבי קורץ, רב הראשי, Salonica, 1935
[Ms.], Letter by R. Meshullam Rath, כתב מה'ר משלם ראטה, Suceava, 1936
[Ms. - Women], Letter by R. Shabbetai Bohbout, כתב מה'ר שבתי בוחבוט, רב הראשי דק'ק בירות, Beirut, 1935
[Ms. - Zionism], Letter by Moshe Dayan, כתב ממשה דיין, Jerusalem, 1974
[Ms.] , Letter by R. Eliyahu Eliezer Mishkovsky, כתב מה'ר אלי' אליעזר מישקובסקי, Kfar Hasidim, 1942
[Ms. - Zionism], Letter by Benjamin Netanyahu, Prime Minister, כתב מבנימין נתניהו, ראש הממשלה, Jerusalem, 2009
[Ms. - Hasidic], Letter by R. Hayyim Saul Taub of Modzitz, כתב מהאדמו'ר ממודז'יץ, Bnei Berak, 1986
[Ms. - Community], Letter by R. Zvi Pesah Frank and others, כתב מה'ר צבי פסח פראנק ועוד, Jerusalem, 1944
[Ms.], Letter by R. Nathan Gestetner , כתב מה'ר נתן געשטעטנער, Bnei Berak, 1971
[Ms. - Hasidic], Letter by R. Hayyim Malikovsky of Amshinov, כתב מה'ר חיים מלקובסקי, חתנו של רבי מאיר מאמשינוב, Jerusalem, 1978
[Ms. - Hasidic], Letter by R. Mordecai Frenkel of Botosani, כתב מהאדמו'ר מבוטשאן, ה'ר מרדכי פרנקל, Haifa, 1980
[Ms. - Hasidic], Letter by R. Dov Ber Panet of Dez, כתב מהאדמו'ר מדעעש, Jerusalem, 1960's
[Ms.], Receipt by R. Isur Zalman Melzer, קבלה מה'ר איסר זלמן מלצר, ר'מ עץ חיים, Jerusalem, 1940
[Ms.], Letter by R. Shlomo Goren, כתב מה'ר שלמה גורן, Jerusalem, 1949
[Ms. - Hasidic], Letter by R. Moses Halberstam, כתב מה'ר משה הלברשטאם מטשאקאווע, Jerusalem, 1980
[Ms.], Letter by R. Joseph Zevi Duschinsky, כתב מה'ר יוסף צב'י דושינסקיא, ראב'ד ירושלים, Jerusalem, 1939
[Zionism - Ezel - Altalena], The truth about the Altalena, דער אמת וועגן , Paris, France, Moderne de la Presse, [1948]
[Only Ed.] Mordecai Monossowitsch, Mishle ha-Zeman, משלי הזמן , New York, Levant Press, 1925
R. Moses Almosnino, Me'ammez Ko'ah , מאמץ כח, Venice, Juan D'Gara, 1588
[Liturgy], Siddur Sefat Emet , סדור שפת אמת, New York - Roedelheim, Hebrew Publishing Co., 1915
[Only Ed.] R. Judah Joshua Falk b. Jacob Israelit, Tedat Yisro'el, תעודת ישראל , Boston, דפוס מאססעלל בראס, 1915
[First Ed. - Avot] R. Moses Zevi Landau, Mevasser Shalom, מבשר שלום, Kisvarda, Abraham Isaac Klein, 1934
[Only Ed. - Unrecorded - Bible] Isaac Wolf Orgel, Torah - Exodus and Leviticus, יצחק זאב'ס מעטאדע - תורה - שמות ויקרא, New York, 1920
[Only Ed.] R. Aaron ben Meir Gordon, Minhat Aharon, מנחת אהרן , New York, Rosenberg Printing, 1918
[Women - Only Ed.] Joseph b. Meir Ibn Zabara, Shalosh ha-Latzot, שלש הלצות -מאמרי הרופאים, נדר אלמנה מאמר מדיני אשה, New York, A. H. Rosenberg, 1904
[Unrecorded] R. Isaac Leesser, trans., The Book of Psalms , תהלים, New York, Hebrew Publishing Co., 1909
[Bible - Hasidic], Pentateuch - Ohr ha-Hayyim , חמשה חומשי תורה - אור החיים, Chernovtsy, Johann Eckhardt & Sohn , 1849-51
Brass barrel charity box, Germany?, 19th cent.
Leiber, artist, Mizrah, מזרח, Jerusalem?, early 20c.
Everett Raymond Kinstler, artist, Portrait of Isaac Bashevis Singer, New York, 1980
Jacob Eisenberg, artist, Etching of Jerusalem, Jerusalem, early 20c.
[Zionism - Ms.], Per la vita, per l'onore, per la difesa d'Israele, מגבית הבטחון, Rome, 1948
[Ms.], Letter by R. Zevi Rimalt, Rabbi of Zholkva, כתב מה'ר צבי רימאלט אב'ד דק'ק זאלקווא, Khirov, Poland, 1920
[Ms.], Letter by R. Pinhas Rimalt, Rabbi of Zholkva, כתב מה'ר פנחס רימאלט אב'ד דק'ק זאלקווא, Zholkva, 1932
[Ms.], Letter by R. Isaiah Schorr, כתב מה'ר ישעי' שור, אב'ד יאס, Jassy, 183?
[Hasidic], Talmud Bavli - Tractate Shevu'ot Nedarim, תלמוד בבלי - מסכת שבועות נדרים, Zhitomir, Hanina Lipa and Joshua Heschel Shapira, 1858
[Hasidic], Talmud Bavli - Tractate Zevahim Menuhot, תלמוד בבלי - מסכת זבחים מנחות, Zhitomir, Hanina Lipa and Joshua Heschel Shapira, 1860
[Liturgy - Hasidic], Mahzor for the Festive Holidays, מחזור - שלש רגלים, Slavuta, Samuel Abraham Shapira, 1835
[Habad] R. Shneur Zalman of Liady, Shulhan Arukh ha-Rav, v. 2 , שולחן ערוך הרב, חלק ב, Zhitomir, דפוס חנינא ליפא, אריה ליב ויהושע העשיל שפירא, 1847
[Liturgy - Hasidim], Tikkun Leil Shavu'ot ve-Hoshana Raba , תיקון ליל שבועות והושענא רבא, Zhitomir, Hanina Lipa and Joshua Heschel Shapira, 1855
[Hasidic - Bible - Unrecorded], Bamidbar with Ohr ha-Hayyim commentary, חומש במדבר ע'פ אור החיים, Zhitomir, Haninah Lipa & Joshua Herschel Shapira, 1854
[Hasidim - Kabbalah], Tikunei ha-Zohar, תקוני הזהר, Slavuta, R. Moses Shapira, 1826
[Ms.], Bet Din Decree by R. Saul Brach, כתב בית דין ע'ח ה'ר שאול בראך, Nitra ?, 19th cent.
[Ms.], Letter by R. Naphtali Adler, Chief Rabbi, כתב מה'ר נפתלי אדלער הכהן, רב הראשי, London, 1909
[Kabbalah] R. Isaiah b. Abraham Horowitz ha-Levi, Shenei Luhot ha-Berit (She-La-H) , שני לוחות הברית (של'ה), Amsterdam, Immanuel b. Joseph Attias, 1698
[With notes by Author] R. Yom Tov Algazi, Simhat Yom Tov , שמחת יום טוב, Salonica, Mordehai Nahman & David Israeliga, 1794
[Polemic - Only Ed.] [R. Jacob Emden], Me'erat Einiyim, מאירת עינים, [Altona]? - London, [The Author]?, 1753
[Only Ed.] R. Israel Abraham Samuel Diskin , Le-Benei Binyamin , לבני בנימן , Warsaw, Orgelbrand , 1869
[Ms. - Women] R. Jedidiah Frankel , Kettubah , Tel Aviv , 1961
Y. Horn , Almanakh tsum 20- [tsvantsik] yorikn Yubileum ... , אלמאנאך צום 20-יארריקן יובילעאום , Buenos Aires , Der Fareyn , 1941
[Ms.] , Letter by R. Dov Arye Levinthal , כתב מה'ר דוב ארי' לעווינטהאל, אב'ד פילאדעלפיא , Philadelphia , 1900
[Women] R. Isaac Dov ha-Levi Bamberger , Amirah le-Veit Ya'akov , אמירה לבית יעקב , Mainz , Joh. Wirth'sche Hofbuchdrukerei , 1889
[Binding] R. Leib ben Moses Hazazan, Le-Bar Mitzvah , לבר מצוה , Tel Aviv , J. Chachik - Bezalel, 1942
Liturgy - Avot], Taegliche Gebetbuch der Israeliten Andachtsbuch , סידור שפה ברורה , Krotoszyn, B. L. Monasch & Co., 1877
[Polemic - Women - Only Ed.] R. Israel Minzberg, Zot Hukat ha-Torah , זאת חקת התורה , Jerusalem , Samuel ha-Levi Zuckerman, 1920
[First Ed.] Hayyim Nahman Bialik , Der Matmid , דער מתמיד, New York , Ferlag Kempfer , 1908
[First Ed.] Marcus (Meir) Lehmann, ha-Haluf, החלוף, Vilna, S. Fuenn, 1881
[Haggadah - Illustrated] , Erzaehlung , ההגדה לליל שמורים , Zurich , Schweizerischen Israelitischen Gemeindebund, 1944
[Liturgy], Seder Bracha ve-Hatzlakha, סדר ברכה והצלחה, Košice, Birnbaum, 20th cent.
[Only Ed.] R. Shmuel Yaakov Rabinowitz, Menuhat shabbat, מנוחת שבת (שבת רוהע), Liverpool, Liverpool branch of Mizrahi, 1919
[Holocaust] Meir Szcaranski, ed., Kiddush Ha'Shem, קדוש השם, Tel Aviv, Beit Ya’akov, 1947
[Unrecorded], Haveret Orah Hayyim, חברת אורח חיים , Jerusalem, Y. A. Weiss , 1923
Chaim Mechabov, artist, Ushpizin Sign for a Sukkah, בסכות תשבו שבעת ימים, Jerusalem, Lifschitz, early 20c.
[Holocaust] S. Plekker, Proclamation of the German Civil Authority, Jews must wear yellow stars in public!, Haarlem, 1942
R. Menahem Mendel ben Pinhas Levkovitsh, Kehilat Menahem, קהלת מנחם, Piotrkow, Solomon Balkitovsky, 1914
[Liturgy - First Ed.], Mahzor Ashkenaz Rite, מחזור נוסח אשכנז, Roedelheim, Wolf Heidenheim , 1800-05
[Only Ed. - Women] R. Solomon Kluger , Hiddushei Anshei Shem , חדושי אנשי שם , Leipzig , Fulroth , 1860
[Reform] Gerson B. Levi , Chautauqua System of Jewish Education , ... Hebrew Course 1, Philadelphia , 1911
[Liturgy] , Order of Supplication... Order of Confession , תחנת יעקב; וידוי הגדול , Bombay, Lebanon Printing Press , 1907
Shulkhan Arukh mi-Tur Yoreh De'ah , שלחן ערוך מטור יורה דעה, Amsterdam, Yohanan Rofeh & Kasman , 1760
R. Israel Isserlein, Terumat ha-Deshen - Pesakim u-Ketavim, תרומת הדשן - פסקים וכתבים, Fuerth, איצק בן ליב ב'ב, 1778
[Astronomy] R. Reuven Landau, Mahalakh ha-Kokhavim, מהלך הכוכבים, Chernovtsy, Elisha Heilperin, 1882
[Liturgy], Mahzor, Part I [of II], מחזור, חלק א, Sulzbach, דפוס זעקל בן אהרן [ארנשטיין], 1796
[Liturgy - Unrecorded], Mahzor, Part II, מחזור, חלק ב, Fuerth, דפוס איצק בן ליב [בוכבינדר], 1795
[Liturgy], Mahzor, Part II, מחזור, חלק ב, Fuerth, Hayyim ben Zevi Hirsch, 1750
[Hasidim] R. Gershon Hanokh Leiner, Petil Tekhelet , מאמר פתיל תכלת, Liblin , 1903
[Chaim Weizmann], Two first day of issue envelopes, יום הופנות הבול, Tel Aviv, 1950
[Signed], Photo of Yitzhak Shamir, תמונה מיצחק שמיר - חתום, Jerusalem, 20th cent.
Souvenir postcard set of the Touro Synagogue , Italy, Trieste, c. 1980's
Ex-libris of Davidson family - 5 generations, מאוצר הספרים לחמשה רורות של משפחת דודזון, Warsaw, early 20c.
Reuvan Rubin, artist , Poster by Reuvan Rubin, Paris, Mourlot, c. 1970's
Stanislaus Bender, artist , Polish Rabbi - print by S. Bender, early 20c.
RASHI poster signed by Rabbi Berel Wein, Monsey, Destiny Films, 1999
[Women] R. Solomon ibn Aderet, Torat ha-Baiyit ha-Arukh, תורת הבית הארוך, Prague, Descendants of Moses Katz, 1735
[First Ed. - Habad - Unrecorded], Ha-Rebbi mi-Lubavitch, הרבי מליובאוויטש נ'ע, Tel Aviv, (Merkaz), (c. 1951)
[Only Ed.] Chinuch Atzmae, R. Zalman Sorotzkin , רבי זלמן סורוצקין זצ'ל, (Jerusalem), (דעת), (1967)
[Zionism - Illustrated], ha-Keneset ha-Reshona, הכנסת הראשונה למדינת ישראל, Tel Aviv, M. Shoham, 1949
Bernard Homa, Orthodoxy in Anglo-Jewry 1880-1940, London, Jewish Historical Society, 1969
Andrew W. Tuer, Old London Cries, London, Field & Tuer, 1885
[Miniature - Liturgy], Scroll of Esther, ספר מגלת אסתר, Vilna (Vilnius), Widow & Brothers Rom, 1884
[Customs] R. Elijah Bekor Hazzan, Neve Shalom , נוה שלום, מנהגי נא אמון, Alexandria, Egypt, Pereg Hayyim Mizrahi, 1893
[Kabbalah] R. Shabbetai Sheftel Horowitz, Shefa Tal , שפע טל, Belozerka, Mordecai b. Samuel & Son, 1807
R. Abraham Danziger, Hokhmat Adam (Man's Wisdom) , חכמת אדם, Zholkva, שאול דוב מאיר האפער, 1835
[Only Ed.] R. Eijah Abramsky, Zikhron Eliyahu, ספר זכרון אליהו , St. Louis, Moinester Printing Co., 1922
[Kabbalah - First Ed.] HIDA, Igrot Harav Hidah, אגרות הרב חיד'א, Livorno (Leghorn), Israel Kushta & Partners, 1867
Alexander Harkavy, Treatise on Book-keeping for Yiddish-speaking, בוכהאלטונג פיר יידען, Brooklyn, New York, Hebrew Publishing Co., 1901
Rev. A G. H. Hollingsworth, Remarks... Jews in Palestine, London, Seeleys, 1853
[Liturgy - Unrecorded], Mahzor for the Entire Year - Ashkenaz, עם כוונת הפייטן... כמנהג אשכנזים... עם לשון אשכנז , Sulzbach, דפוס זעקל בן אהרן [ארנשטיין], 1795
[Kabbalah - Holocaust] R. Isaiah Horowitz ha-Levi, Shenei Luhot ha-Berit (She-La-H), שני לוחות הברית (של'ה), Shanghai, China, 1946
[Haggadah - Illustrated], Haggadah, הגדה של פסח , New York, Ziegelheim, c. 1945
Ludwig Gutfeld, Jewish Art from the Bible to Chagall, New York & London, Thomas Yoseloff, 1968
Israel and Italy, 2 Israeli art catalogues, 1988
Sophia N. Cedarbaum, Set of 6 Jewish Holiday books for children - , New York, Union of American Hebrew Congregations, 1960's
David S. Lifson, The Yiddish Thetre in America, New York, Thomas Yoseloff, 1965
[Signed Copy] Lou Golden, The Jewish Political Cartoon Collection, New York, Shapolsky, 1988
Bernard Postal & Lionel Koppman, A Jewish Tourist's Guide to the U.S., Philadelphia, Jewish Publication Soc., 1954
[Haggadah - Illustrated -Unrecorded], Form of Service for the two first nights, הגדה של פסח, New York, Hebrew Publishing Co., 1912
[Zionism - Periodical] Louis Lipsky, ed., The New Palestine, Brooklyn, New York, Zionist Organization of America, 1928
[Community - Liturgy], Memorial service , בכי תמרורים, London, Wertheimer, Lea & Co., 1910
[Community - Shehitah], Opinions of foreign experts on the , Jewish method of slaughtering animals, London, Board of Deputies of British Jews, 1926
[Community - Only Ed.], The Jewish Method of Slaughtering Animals for Food, Joint Report, London, Frederick W. Kahn, 1925
[Community - Only Ed. - Unrecorded - WWI], Armistice Day Prayer , תפלה לאל בכל שנה ושנה, London, Office of the Chief Rabbi, 1934
[Community - Only Ed.], Form of Prayer and Thanksgiving , קול תודה אשר הודו כל העם קול יחד בבה'כ של ק'ק, London, J. Wertheimer, 1864
[Community - Only Ed. - Special Paper], Jubilee Service Prayer and Thanksgiving, תפלה ועת לחננה, London, Wertheimer Lea and Co., 1887
[Community - Only Ed.], Historical Record of the Withington Congregation, קהל קדוש ספרדים שערי רחמים יצ'ו ה'תרס'ד-ה'תרפ'ט, [West Didsbury, Manchester], 1929
[Community - Only Ed.], Tribute to the late , President John Fitzgerald Kennedy, London, Office of the Chief Rabbi, 1963
[Community], Laws of the Board for Administering the Affairs of, שחיטה, London, 1945
[Copperplate Print], Judenkirchhofe, W. French, 19th cent.
[Community - Liturgy] Office of the Chief Rabbi, Order of Service, סדר תודה ותפלה, London, Williams, Lea & Co., 1920
[Community - Liturgy], Service of Thanksgiving , London, Association of Sephardi Congregations, 1977
[Only Ed. - Community] Arthur M. Friedlaender, Hatsur (The Rock) Memorial Anthem, London, Novello and Co., [1901]
[Unrecorded] R. Benjamin Zevi Shewzik, A Grievous Mourning... Rev. Dr. Nathan M. Adler, אבל כבד, London, E. W. Rabbinowicz, 1890
[Community - Only Ed.], An Act, London, George E. Eyre & William Spottiswoode, 1847
[Community - First Ed.] R. Dr. Joseph Herman Hertz, Anti-Semitism, A Sermon, London, Williams, Lea & Co., 1922
[Community], Regulations for the government of the , Bayswater Synagogue, London, P. Vallentine, 1863
[Community - Only Ed.], Statut der israelitischen Cultusgemeinde in Saaz, Saaz, Eduard Wilde, 1896
[Community], Laws of the Burial Society, חברה קדישא דחברת בני ישראל, London, E. W. Rabbinowicz, 1909
[Community - Only Ed.], Memorial plaque for R. Dr. Azriel Hildesheimer, מצבת זכרון, Berlin, (H. Itzkowski), 1899
[Zionism - First Ed.], Israel 1st Anniversary Commemoration Service , סדר תפלת תודה, Manchester, Nemeth, 1949
[Reform] R. Joseph Krauskopf, American Judaica: Our Pulpit , Philadelphia, Oscar Klonower, 1899
[First Ed.] David Levi, Succinct Account of the Rites and Ceremonies, London, J. Parsons, [1784]
[Liturgy - Bible - Miniature], Liber Psalmorum, תהלים, New York, Robert Carter and Brothers, 1850
[Only Ed.] R. Hayyim Hirschensohn, Hiddushei ha-Rav Hayyim Hirschenson, Part I , ספר מוצל מאש המלחמה העולמית, הוא חידושי הרח'ה, Jerusalem, Defus ha-Ivri, 1914-24
[Only Ed. - Polemic] M. Ben-Shalom, Ortodoksia oyf di Falshe Vegn, ארטאדאקסיע אויף פאלשע וועגען, New York - Elizabeth, NJ, (Posy-Shoulson Press), 1940's
[Only Ed. - Unrecorded - Bible] Isaac Wolf Orgel,, Torah - Genesis, יצחק זאב'ס מעטאדע - תורה - בראשית, New York, Zion Publishing Company, 1916
[Only Ed.] R. Saul Yedidyah Shochet, Ahavat Saul, Part II , אהבת שאול חלק ב', Chicago, H. L. Meites, 1916
[Only Ed.] R. Saul Yedidyah Shochet, Hokhmat Yedidyah, חכמת ידידיה , St. Louis, Moinester Printing Co., 1923
[First Ed.] R. Gabriel Zev Margolis, Haruzei Margolit Vol 1-2, חרוזי מרגליות, Jerusalem - New York, 1912; 1919
[Only Ed.] Joseph Gabrielow, Sefer Otsar ha-Midot , אוצר המדות, New York, A. H. Rosenberg, 1911-16
[Only Ed.] R. Baruch Cohen, Shvil haZahav , שביל הזהב, New York, 1903
[Only Ed.] R. Judah Loeb Landau, Don Yizhak Abrabanel, דון יצחק אברבנאל, New York, אמנות, 1919
[Only Ed.] R. Moses Schochet, Had Moshe , הד משה, New York, 1923-[24]
[Only Ed.] R. Zevi Lass, Ateret Zevi , עטרת צבי, New York, A. H. Rosenberg, 1902
M. Goldman, Proverbs of the sages, משלי חכמים, New York, (Goldman & Steinberg) , 1916
Rev. Dr. Moses Mielziner, The Jewish Law of Marriage And Divorce, New York - Cincinnati, Bloch Publishing, 1901
Abraham Hayyim Rosenberg, Ozar ha-Shemot , אוצר השמות, New York, 1923
[Only Ed.] R. Abraham A. Yudelewitz, Darash Av, Part I, III-IV, דרש אב, New York, Alpha Press, 1921-24
[Only Ed.] R. Joseph Meir Levin, Leket Yoseph, לקט יוסף, New York, א. ח. ראזענבערג, 1906
[Only Ed.] Judah (Julius) Kaletsky, She'erit Yehudah, שארית יהודה, New York, 1899
R. Dov Ber Abramovitz, The Law of Israel, Part I , דת ישראל, חלק א, New York, Eliakum Zunser, 1899
[Bible - Song of Songs - Avot], Shir ha-Shirim, שיר השירים ע'פ חבצלת השרון, Philadelphia, S. Rubin & Hazan, 1905
[Abraham Kohen], Mannheimer's Hebrew Reader and Grammar , מפלס נתיב, Cincinnati and Chicago, American Hebrew Publishing House - Bloch, [1895]
[Only Ed.] R. Simon Isaac Finkelstein, Bekurei Anavim, בכורי ענבים, Chicago, Eliezer Meites, 1899
[Only Ed.] R. Moses Mordecai Rivkind, Gedulat Mordecai, גדולת מרדכי, Chicago, Hayyim Leib Meites, 1904
[Only Ed.] R. Judah Eliezer Anixter, Hiddushei Avi , חידושי אב'י, Chicago, Hayyim Leib Meites, 1904
[Signed Copy] A. Kantsedikas et.al., Masterpieces of Jewish Art - Bronze , Moscow, Image Publishing House, c. 1990
[First Ed.] Yosef Hayim Yerushalmi, Haggadah and History , Philadelphia, Jewish Publication Society, 1975
[Only Ed.] R. Abraham Jacob Gershon Lesser, Ohel Mo'ed , אהל מועד, Chicago, Naftali Gensher, 1897
[Hasidim - Avot] R. Menahem Nahum Twersky, Yismah Lev , ישמח לב, Lemberg, Chawe Grohssmann, 1848
[Hasidim - Kabbalah] R. Ze'ev Wolf, Or ha-Me'ir , אור המאיר, Lemberg, Feige Grohssman bei David Hersch Schrenzel, 1850
[Only Ed.] Zevi Rabinowitz, Ozar ha-Hokhma ve-ha-Medah, Vol. 2-4, אוצר החכמה והמדע, חלק ב-ד, Vilna (Vilnius), Romm, 1876
[Haggadah - Illustrated - Women], Die Pessach-Haggadah des Gerschon Kohen, הגדה של פסח, Berlin, Josef Altmann, 1926
Alfred Meyer, artist, French Rabbi, Paris, France, 19th cent.
[Only Ed.] R. Daniel ben Moses David Terni, Mattenat Yad: Mahar Hodesh , מחר חדש; מתנת יד, Florence, Gaet. Cambiagi, 1794
R. Menachem Mendel Krochmal, Zemah Zedek , שו'ת צמח צדק, [Fuerth], [דפוס הענך בוכבינדער], 1766
[Segulah (Remedy)] R. Zevi Gutmacher, Nahalat Zevi , נחלת צבי, Lemberg, A. J. Madfes, 1873
[Only Ed. - Blood Libels] Paul Nathan , Der Prozess von Tisza-Eszlár , Ein Antisemitisches Culturbild , Berlin, F. Fontane & Co. , 1892
[First Ed.] R. Aryeh Loeb b. Baruch Bendet , Sha'agat Aryeh; Emek Beraha, שאגת ארי'; עמק ברכה, Bialystok - Lvov, נפתלי הירץ גרושמאן - אהרן הלוי הורוויץ, 1805;1808
[First Ed. - Signed Copy] R. Judah Meir Shapira, Or ha-Me'ir , ספר שאלות ותשובות אור המאיר, Piotrkow - Toronto, M.Cederbaum, 1926
[Ms. - Women], Kettubah, כתובה, Marrakesh, Morocco, 1944
[Ms.], Letter by R. Isur Zalman Melzer; Kipnis, כתב מה'ר איסר זלמן מלצר, ר'מ עץ חיים; שמואל קופניס, Jerusalem, 1945
[Ms. - Women], Letter by R. Shabbetai Bohbout, כתב מה'ר שבתי בוחבוט, רב הראשי דק'ק בירות, Beirut, 1938
[Ms. - Community - Polemic], Letter by R. Zvi Pesah Frank; Schorr; Rom; Hurwitz, כתב מה'ר צבי פסח פראנק, שור, ראם, הורוויץ, Jerusalem, 1932
[Ms.], Letter by R. Solomon David Kahane, כתב מה'ר שלמה דוד כהנה, Jerusalem, 1941
[Ms. - Hasidic], Letter by R. Baruch Simeon Schneerson of Tshebin, כתב מה'ר ברוך שמעון שניאורסון מטשעבין, Jerusalem, 1977
[Ms.], Letter by R. David Pavorky , כתב מה'ר דוד פוברסקי, Bnai Berak, 1981
[Ms.], Letter by R. Simhah Zisl Broide , כתב מה'ר שמחה זיסל ברוידא, Jerusalem, 1969
[Ms. - Hasidic], Letter by R. Israel Jacob Fisher, כתב מה'ר ישראל יעקב פישר, Jerusalem, 1976
Austrian Empire/Lower Austria, [Regulation regarding collection of copper coins], Circulare , Vienna, 1806
Archduchy of Austria, [Regulation regarding costs for imprisonment], Circulare, Vienna, 1788
Austrian Empire/Lower Austria, [Tax and fee regulations for official documents], Umlaufschreiben, Vienna, 1848
[Only Ed.] R. Abraham b. Hayyim Al-Naddaf , Mevasser Tov , מבשר טוב, Jerusalem , Lunz , 1911
[Ladino - Unrecorded] Nisim Behar Avraam , Sephardic (Turkey) – Pocket Minhah-Ma’ariv , סדר מנחה וערבית של חול ושל שבת, Galata: Istanbul , Guler Bastimevi , 1947
R. Hayyim b. Dov ha-Levi Horowitz , Hibbat Yerushulaim , חבת ירושלם, [Lemberg] , c. 1870
[Only Ed.] N. Shemen , Biography of R. Zevi Ezekiel Michelson , די ביאגראפיע פון א ווארשעווער רב , Montreal , The Canada Eagle , 1948
R. Zevi Hirsch ben Mordecai Marcus , Derekh ha-Hashgahah , דרך ההשגחה , Amsterdam , J. L. Rofe & Son , 1805
[Community - Holocaust], Information.. Refugees from Nazi Oppression , London, Central Welfare Department, 1941
[Kabbalah - Liturgy] R. Moshe Zacuto, Tikkun Shovavim , תקון שובבים , Venice , Gad Foa at Bragadina , 1739
[First Ed.] R. Eliezer Rahamim Halevi Yedid , Aryeh Sha’ag , אריה שאג, Jerusalem , Zukerman , 1923
[Ms.] , Receipt , קבלה , Jaffa , J. Schmerling, 1912
[Community - Illustrated] , Illustrated Yarzeit Chart , יאהרצייט , Jerusalem , Talmud Torah Mea Shearim , c. 1930
Miriam Weiner, Jewish Roots In Poland , In Cooperation With The Polish State Archives , Fairfield, NJ, Horowitz Rare Book Manufacturers , 1997
Yigal Lossin, Pillar Of Fire, Jerusalem, Shikmona, 1983
Challenge, an encounter with Lubavitch - Chabad in Israel, London, Lubavitcher Foundation Of Great Britain, 1973
Cyrus Adler, Immanuel M. Casanowicz , Descriptive catalogue of a collection of objects, Washington, DC, Government Printing Office , 1901
[Haggadah - First Ed.] R. Samuel Rosenberg , Haggadah Shel Pessah , הגדה של פסח ע'פ באר שמואל , Mukachevo, Grafia , 1931
[Kabbalah] R. Abraham Kohen de Herrera , Sha'ar ha-Shamayim , שער השמים, Dubno, דפוס מיכייל לובימערסקי, 1804
[First Ed.] R. Akiva Eger (Eiger), Responsa R. Akiva Eger Part I , תשובות רבי עקיבא איגר חלק ראשון, Warsaw, Avigdor Levinsohn, 1834
[First Ed.] R. Samuel Laniado, Keli Yekar, כלי יקר, Venice, Giovani Di Gara, 1603
[First Ed.] R. Aaron Samuel Koidonover , Birkat ha-Zevah , ברכת הזבח, Amsterdam, Joseph Athias - David de Castro Tartas , 1669
[Ms. - Hasidic], Letter by R. Menahem Mendel Hager Admor of Vishiva, כתב מהאדמו'ר מוישאווא, ה'ר מנחם מנדל הגר, Vishiva (Felsoviso), 1930's
[Ms. - Hasidic], Letter by R. Israel Hager of Vishnitz, כתב מהאדמו'ר מוויזניצא, ה'ר ישראל הגר , Grosswardein, 1920
[First Ed. - Hasidic - Women] R. S. A. Rubin, Bet Aaron, בית אהרן, Lemberg, דפוס אברהם יצחק מענקיש, 1876
[Haggadah - Illustrated] Arthur Szyk , Haggadah Shel Pessah, הגדה של פסח, Tel Aviv, Massadah & Alumoth, 1960
[Ms.] Salim b. David Manzour, scribe, Likkutei Shoshanim , ליקוטי שושנים, [Yemen], 19th cent.
[First Ed.] R. Joshua ben Alexander ha-Kohen Falk, Beit Yisrael , בית ישראל, Berlin, Isaac Speir, 1767
[Women] Rabbinic Council, Handleiding . . . het Joodissche Huwelijksleven, עזרת נשים, [Amsterdam], Rabbinic Council, 1906, 1924
R. Hayyim Moses Caregal (Karregal), Yemin Moshe , ימין משה, Calcutta , Eliezer Araki ha-Kohen , 1844
[Only Ed. - Women] R. Elijah Mordecai Maza, Niddah, Hallah, Hadlakat ha-Ner, נדה חלה הדלקת הנר, New York, M. A. Zitwer, 1940
R. Solomon ha-Levi Fainzilberio, Ha-Shlamot ha-Middot, השלמת המדות, Kedainiai, Movsoviciaus & Kagano, 1925
[First Ed. - Psalms] R. Abraham b. Elijah, Sefer Tehillim, תהלים ע'פ באר אברהם, Warsaw, Meir Jehiel Halter, 1887
[Hasidim - Avot] R. Menahem Nahum Twersky, Me'or Einayim - Yismah Lev , מאור עינים - ישמח לב, Slavuta [i.e. Lemberg], Chawe Grohssmann, 1848
Vladimir Jabotinsky, Die kritiker fun tsiyonism, די קריטיקער פון ציוניזם, Odessa, Verlag Kadimah, [1906]
[Haggadah - Non-traditional], Haggadah Shel Pesah, הגדה של פסח, Merhavyah, Ha-Kibbutz ha-Arzi ha-Shomer ha-Za'ir, 1950
[Liturgy - Bible], Psalms , תהלים, Vilna - Warsaw, I. M. Alter, 1929
Abraham Leib Ben-Avigdor, Merhov ha-Yehudim , מרחוב היהודים, Warsaw, Schuldberg, 1891
[Only Ed. - Astronomy] R. Meir of Fuerth, Parperot le-Hokhmah - Calendar, פרפראות לחכמה, Dessau, E. Schlieder, 1811
[Kabbalah - Liturgy], Tikkun Leil Shavu'ot, תיקון ליל שבועות; תיקון ליל הושענא רבא, Zekel Arenstein & Sons, 1830
[Haggadah - Illustrated] Society Ohel Torah, Form of service for the two first nights, הגדה וסדר של פסח, New York, Hebrew Publishing Co., c. 1930
[Haggadah - Illustrated], Service for Passover , הגדה של פסח, New York, Star Hebrew Book Co., 1927
[Haggadah - Only Ed.], Hagada schel Pesaj , הגדה של פסח ע'פ חכמה עם נחלה, Buenos Aires, (Julio Kaufman), 1948
[Haggadah - Illustrated -Unrecorded], Passover Haggadah , הגדה של פסח, New York, Yeshivas Ohel Torah, [1951]?
[Haggadah - Illustrated], Service for the first two nights of Passover, הגדה של פסח, [New York]?, The Bank of United States, c. 1920
[Community - Boro Park], Constitution of First Congregation Anshei Sefard , קאנסטיטושאן פון דער פוירסט קאנגרעגיישאן אנשי ספרד, New York, Tomoshov Press, 1924
[Customs] R. Hayyim b. Moses Sitehon, Erez Hayyim, ארץ חיים, Jerusalem, Moses Azriel, 1908
[Only Ed.] R. Saul Brach, Givat Saul, גבעת שאול , Vranov Nad Toplou, Samuel Singer, 1934
[Only Ed.] R. Saul Brach, Bi-Heyot ha-Boker , בהית הבקר, Vranov Nad Toplou, Samuel Singer, 1931
Chief editors: Raphael Weiser & Joseph Kaplan, Treasures from the Library Ets Haim/Livrarie, מאוצרות ספריית עץ-חיים/מונטזינוס, Jerusalem, Jewish National & University Libray, 1980
Jewish Palestine Pavilion, Palestine Book - N.Y. World's Fair 1939, New York, N.Y. World's Fair, 1939
Jewish Museum of London, Treasures of Jewish Heritage , London, Scala Pub., 2006
[Illustrated], 70 Stories of the Old Testament , Portland, Maine, Bradford Press, 1938
[Illustrated] Arthur Szyk, The Book of Job, New York, Heritage Press, 1946
G. Kasovsky, Artists from Vitebsk, Moscow, Image Publishing House , 1980's
various contributors, Jewish Art - Volumes 16, 17 and 18, Jerusalem , Center for Jewish Art, 1991-1992
[Holocaust] various contributors, Spiritual Resistance , Art from Concentrations Camps 1940-1945, New York, Union of American Hebrew Cong., 1981
Shraga Weil, illustrator, Ecclesiastes , קהלת, Israel, Sifriat Poalim, 1965
Roberta Curiel and Bernard Cooperman, The Venetian Ghetto, New York, Rizzoli, 1990
Illustrator Jacob Schaham, The Book of Ruth - the Book of Esther, מגילות רות ואסתר, Ramat Gan, Massada Press, 1969
[First Ed.] Jean Bloch Rosensaft, Chagall and the Bible, New York, Universe Books, 1987
[First Ed.] Florence B. Helzel, The Print and Drawing Collection, Berkeley, Judah L. Magnes Museum , 1984
S.Sabar and D.Bahat, Jerusalem - Stone and Spirit, New York, Rizzoli, 1998
R. Moses Solomon Zalman Hurvits, Bible – Ecclesiastes with Bekaish Kohelet, בקש קהלת - קהלת, Warsaw, Hayyim Kelmer, 1874
[Astronomy] R. Zevi Hirsch Elbinger, Tiferet Zevi, תפארת צבי, Warsaw, Abraham Bomberg, 1860
[Community - Only Ed.], Hevra Harhavat HaYishuv, חברה הרחבת הישוב, Jerusalem, Defus Yoel Moshe Salomon, 1891
[Polemic] R. Amram Blau, ed., U-malkhut tehafekh le-minut , ומלכות תהפך למינות, Jerusalem, [defus HaMakor], 1969
[Ms.], Donating a Sefer Torah to Jerusalem, כתב בית דין אודות מתנת ספר תורה, [Mid-East], [defus HaMakor], 1940
[Community], The rebuilding of the Hebron-Yeshiva , דאס ווידער-אויפבוי פון די חברון-ישיבה, Jerusalem, Central Press, [1930?]
[First Ed. - Liturgy], Sefer Hupat Hatanim, ספר חופת חתנים, Livorno (Leghorn), Bi-defus Moshe ṿe-Yiśraʼel Falagi, 1849
Lily Braun, Die frauen und die politik, Berlin, Expedition der Buchhandlung Vorwarts, 1903
[Polemic - Only Ed. - Women - Unrecorded], Keruzah kera behayil, כרוזא קרא בחיל!, Jerusalem, Defus Tsiyon, [1925]
[Hasidic - Kabbalah] R. Simeon b. Yohai, Sefer ha-Zohar Part II , ספר הזהר על התורה חלק ב - שמות, Zhitomir, Hanina Lipa and Joshua Heschel Shapira, 1863
[Women] R. Yoel Teitelbaum, Kuntres Sha'ar Ha-takanot, קונטרס שער התקנות, New York, c1960
Yaakov Fichman, comp., Di Yudishe muze: zamlung fun di beste Yudishe. .., די יודישע מוזע : זאמלונג פון די בעסטע יודישע ליעדע, Warsaw, Velt-bibliyotek , [1911]
Yudishe motiven, יודישע מאטיווען, Vienna, Verlag ZION, 1905
[Ms. - Community], Letter by R. Jacob Israel Kanievsky (Steipler), כתב מה'ר יעקב ישראל קניבסקי, ר'י בית יוסף בני ברק, Bnai Berak, 1972
[Only Ed.] R. Jacob ben Judah Leib Gordon, Minhat Ya'akov, מנחת יעקב, Safed - Toronto, ha-Galil, 1914
[Only Ed.] R. Hayyim ben Solomon, Torat Hayyim, תורת חיים, Livorno, Israel Kushta, 1894
Shaarei Chesed Gemiluth Chassadim Haklay, Sha’arei Hesed, שערי חסד, Jerusalem, Defus Sulimon, 1937
[Polemic] Kahal Edut Yeraim Shomerei Hadat Chust, Ketuv Zot Zikharon be-Sefer, כתוב זאת זכרון בספר, Sevlus [Vinogradov], Klein, 1934
R. Gabriel Fainberg, Shulhan Arukh with Be’er Rehovot, ש'ע עם באר רחובות, Berlin, Cracow, Itzkovisky; Fischer, 1893, 1897
[Only Ed.] R. David Tevele Rubin, [Luxurious Dedication Copy] Beit David, בית דוד, Jerusalem, H. Kahana, 1904
[Only Ed.] R. Bezalel Ranschburg, [The Admor of Sadgora Copy] Horah Gever , הורה גבר, Prague, 1802
[Regal Paper] R. Isaac b. Meir Dueren, Sha'arei Dura, שערי דורא, Jessnitz, Israel b. Abraham, 1724
[Only Ed. - Kabbalah] R. Judah ha-Kohen, Ashmoret ha-Boker , אשמורת הבקר, Salonica, Isaac G'ahon, 1852
[Binding - Liturgy], Mahzor, מחזור עם כוונת הפייטן , Amsterdam, יוסף, יעקב, אברהם בני שלמה פרופס כ, 1768
[Binding] R. Solomon ibn Melek, Mikhlol Yofi , מכלל יופי, Amsterdam, 1660-61
[Haggadah - Illustrated - Map], Haggadah Shel Pesah, מעלה בית חורין - הגדה של פסח, Amsterdam, Widow & Son of Jacob Proophs, 1810
[Only Ed.] , Likrat ha-Asifa, לקראת האספה, Bialystok, טכנגרף, 1937
[Radomsk] R. Yitzhak Mordechai Rabinowicz, Sefer Ohel Shlomo, ספר אהל שלמה, Pietrokov, R. Henoch Fallman, 1924
Mazkeret Moses, Takkanot ha-Hevrah Mishkanot Israel, תקנות החברה משכנות ישראל, Jerusalem, Yoel Moses Salomon, 1882
[Polemic] R. Sinai ben Jekuthiel Schiffer, Tisporet ha-Zakan, תספורת הזקן, Munkacs, Kahn & Fried, 1912
[Zionism] Haburah Harhevet ha-Yeshuv, Harhevet ha-Yishuv, חברה הרחבת הישוב, Jerusalem, Joel Moses Salomon, 1891
Helene und Hermann, Tafellied zur Hochzeitsfeier (Wedding Verse), [Germany?], 1928
[Ms.], Letter by R. Ovadia Yosef, כתב מה'ר עובדיה יוסף, Jerusalem, 2002
[Ms.], Letter by R. Isur Zalman Melzer, כתב מה'ר איסר זלמן מלצר, ר'מ עץ חיים, Jerusalem, 1953
[Ms. - Community], Certificate by the Ponevezher Rav, תעודה ע'ח מה'ר יוסף שלמה כהנמן, Beni Berak, 1952
[Ms. - Hasidic], Letter by R. Pinchas Menahem Alter, Admor of Gur, כתב מהאדמו'ר מגור, Jerusalem, 1966
[Ms. - Habad], Letter by R. Menahem Mendel Schneerson, כתב מהאדמו'ר מליובאוויטש זצ'ל, Brooklyn, New York, 1958
[Ms. - Women - Zionism], Letter affirming profession for immigration, כתב מקרן קימת, Leova, Bessarabia, Romania, 1935
[Miniature - Binding - Liturgy - Haggadah], Me’ah Berakhot, מאה ברכות, Livorno (Leghorn), ידידיה בן יצחק גבאי, 1652
[Liturgy - Binding], Seder le-Yamim Nora'im , סדר לימים נוראים, Amsterdam, Naphtali Hertz of Emdin, 1726
[Map] Louis Philippe, comte de Ségur, Histoire des juifs, Paris, Alexis Eymery, 1827
[Marrano - Binding - Women]R. Manasseh Ben Israel , Thesouro dos Dinim, Amsterdam, Manasseh Ben Israel , 5407(1647)
[First Ed. - Signed Copy] R. Moses Feinstein, Dibrot Moshe , דברות משה עם הק' המחבר, New York, Moinester Publishing Co., 1946
[First Ed.] R. Pinheas ha-Levi Horowitz, Sefer Hafla'ah - Ketubbah , ספר הפלאה - כתובה, Offenbach, Zvi Hirsch Spitz, 1787
[Ms. - Women], Divorce Certificate by R. Abraham Leib Silberman, תעודת גרושין מה'ר אברהם ליב זילברמן ראב'ד צפת, Safed, 1939
[Ms. - Women], Kettubah , כתובה, Ostrowo, Poland, 1909
[Ms. - Kabbalah], Letter by R. Joel Hirschprung, כתב מה'ר יואל הירשפרונג, Jerusalem, 1969
[Ms.], Letter by R. Moshe Avigdor Amiel , כתב מה'ר משה אביגדור עמיאל, Jaffa, 1939
[Ms.], Letter by R. Hezkiah Joseph Mishkowsky , כתב מה'ר חזקי' יוסף מישקובסקי, Jerusalem, 1945
[Ms.], Letter by R. Marcus, Kaniel, Ohanna , כתב מה'ר ברוך מרכוס, יהושע קניאל, ניסים אוחנה, Haifa, 1956
[Community - Liturgy - Unrecorded], Fest - Gottesdienst ... hundertsten Geburtstages , Sir Moses Montefiore, [Hamburg], 1884
[Ms.], Letter by R. Hezekiah Feivel Plaut , כתב מה'ר חזקי' פייבל פלויט רדק'ק נוג'-שוראני, Nagysurany, 1863
[Ms.], Letter by R. Aaron David Deutsch, כתב מה'ר אהרן דוד דייטש אבדק'ק יארמוט, Balassagyarmat , Hungary, 1875
[Ms.], Decree by R. Jacob Meshullam Ornstein , כתב מה'ר יעקב אורנשטיין, בעמ'ס ישועת יעקב, Lemberg, 1818?
[Ms. - Women], Letter by R. Uri Shraga Feivel Taubes, כתב מה'ר אורי שרגא פייבל טויבש רב דק'ק יאס, Jassy, 1906
[Ms. - Turkey Meat], Letter by R. Abraham Jacob Koppel Singer, כתב מה'ר אברהם יעקב קאפל זינגר אב'ד לאשאנץ, Losonc, 1861
[First Ed. - Liturgy - Reform - Binding], Form of Prayers, vol. I, סדר התפלות, London, J. Wertheimer and Co., 5601[1841]
[Community] Workman's Circle, Constitution fun Arbeiter Ring , קאנסטיטוציע פון ארבעטער רינג, [New York], Workmen's Circle, 1947
[Community], In Nome del Signore Iddio , זהו נוסח החרם, Ferrara, Stampa Camerale, 1702
[Haggadah], Haggadah Shel Pessah, הגדה של פסח, [Metz]?, 1817?
[Liturgy - Avot - Only Edition] Isaac L. Lyon, Form of Daily Prayers ... German and Polish Jew, שער התפלה וסדר העבודה כמנהג פולין ואשכנז, London, H. Abrahams, 1836
[Liturgy - Unrecorded], Seder Tikkun Shelomo, סדר תקון שלמה, Vienna, Anton Schmid, 1818
[Liturgy - Women - Binding - Avot], Seder ha-Tephillot, סדר התפלות מכל השנה כמנהג אשכנז, Amsterdam, Yochanan Levi Rofe & Son, 1791
[Liturgy - Binding], Mahzor for the High Holidays - Sephardic Rite, מחזור ספרדים מימים נוראים, Amsterdam, Uri ha-Levi, 1679
[Binding - Liturgy], Siddur Tikkun Sabbath, סדור תקון שבת, Amsterdam, David Proophs, 1828
[Liturgy - First Ed.] R. Isaac Leeser, Book of Daily Prayers, סדור דברי צדיקים, Philadelphia, C. Sherman, 1848
[Liturgy - Avot], The Daily Prayers, תפלה נכונה זכה ומאושרת, London, Somers & Isaacs, 1854
[Ms. - Kabbalah - Liturgy - Unrecorded], Mahzor for the High Holidays, מחזור לימים נוראים, Salonica, Mordecai Nahman & David Israelija, 1793
Wimple , ווימפל, [Germany?], 1851
[Kabbalah], Tikunei ha-Zohar , תקוני הזהר, Dubno [Russia-Poland], c. 1830
[Only Ed.] R. David ben Judah de Boton, Yad David , יד דוד, Salonica, Sa’adi ha-Levi Ashkenazi, 1859
[Community - Only Ed.], 25th Anniversary of the Jewish Orphan Asylum, Cleveland, Ohio, 1893
[First Ed.] R. Meir Abulafia, Yad Remah; Shitah Mekubbezet, יד רמ'ה; שיטה מקובצת בבא בתרא, Salonica, דפוס מרדכי נחמן ודוד ישראליג'ה, 1790-91
Don Isaac b. Judah Abrabanel, Mashme'ah Jeshu'ah , משמיע ישועה, Offenbach, דפוס הירש סג'ל שפיץ מפרעשבורג, 1767
[Bible - Ms. - Liturgy], Song of Songs, Ruth, Ecclesiastes, Tikkun, שיר השירים, רות, קהלת, תיקון, סדר האדרא רבא קדישא, [Yemen], 19th cent.
[First Ed.] R. Isaac b Moses of Vienna, Or Zaru`a, אור זרוע, Zhitomir, Hanina Lipa and Joshua Herschel Shapira, 1862
R. Eliezer b. Jacob Bellin Ashkenazi, Sefer Ibronot , ספר עברונות, Offenbach, Israel b. Moses, 1722
[First Ed. - Kabbalah] R. Nathan Nata Shapiro, Yayin ha-Meshummar, יין המשומר, [Venice], [1600]
[First Ed. - Reform] Henry Berkowitz, Kiddush or Sabbath sentiment in the home , Philadelphia, 1898
[First Ed.] R. Juda Ayash, Matteh Yehudah Part II - Shevet Yehudah, מטה יהודה חלק ב – שבט יהודה, Livorno (Leghorn), אברהם יצחק קאשטילו ואליעזר סעדון, 1783
[First Ed. - Binding] R. Daniel Terni, Ikkerei ha-Dat, Parts I & II , עיקרי הד'ט, Florence, 1803-06
[First Ed. - Women] R. Raphael Meldola, Huppat Hatanim, חופת חתנים, Livorno (Leghorn), Ya'acov Nunis Weis, 1797
[Liturgy], Mahzor, מחזור מכל השנה ע'ת יידיש-אשכנז , Dyhernfurth, יוסף מייא, 1790
[Ms. - Community], Letter by R. Eliazer Menahem Man Shakh, כתב מה'ר אלעזר מנחם מן שך, Bnai Berak, 1981
[First Ed.] R. Abraham ha-Kohen Pimentel, Minhat Kohen, מנחת כהן, Amsterdam, David de Castro Tartas, 1668
[First Ed.] R. Moses Almosnino, Tefillah le-Moshe, תפלה למשה, Salonica, Joseph Yavetz, 1563
[Sir Moses Montefiore] Dr. Thomas Hodgkin, Narrative of a Journey to Morocco in 1863 and 1864, London, T. Cautley Newby, 1866
R. Joseph Caro, R. Moses Isserles, Shulhan Arukh Orah Hayyim , שלחן ערוך מטור אורח חיים, Constantinople, Jonah Ashkenazi, 1736
[Liturgy - Roman Rite], Mahzor, Part II, מחזור של כל השנה כפי מנהג ק'ק בני רומה, חלק שני, Venice, Juan DiGara, 1606
Sebastian Muenster, Dictionarium trilingue, שילוש לשונות, Basle, Henricus Petrus, 1562
[Ms.], Letter by R. Judah b. Obed ibn Attar, כתב מה'ר יהודה אבן עטר, Fez, 1810?
[Ms. - Women], Letter by R. Raphael Ovad Ibn Zur, כתב מה'ר רפאל עובד בן היעב'ץ, Fez, 1761