08:00:23


[Login]   
[Book List]  

PLEASE NOTE: All bidding for the auction currently underway
at our new website at www.virtualjudaica.com/
.

 
Listing Title
[Kabbalah] R. Isaiah b. Abraham Horowitz ha-Levi, Shenei Luhot ha-Berit (She-La-H), שני לוחות הברית (של'ה), Amsterdam, Immanuel b. Joseph Attias, 1698
[First Ed.] R. Meir Eisenstadt, Panim Me'irot, Responsa Parts I, פנים מאירות חלק ראשון, Amsterdam, Solomon Proophs, 1715
[First Ed.] R. Meir Eisenstadt, Panim Me'irot, Responsa Parts II-III, שאלות ותשובות פנים מאירות חלק ב-ג, Sulzbach, Zalman b. Aaron (Frankel), 1733
Karl Marx and Fredrick Engels, Communist Manifesto, קאפיטאליזם און קאמוניזם, Vilna (Vilnius), Witowa, 1906
Ignatz Bernstein, Yudishe shprikhverter, יודישע שפריכווערטער אין גלייך ווערטליך, Warsaw, 1908
[Socialism], The 48th year in France, דאס 48-טער יאהר אין פראנקרייך, Vilna (Vilnius), 1907
[First Ed. - Community], Constitution of the Bendin-Sosnovitzer..., קאנסטיטוציאן פון די בענדין-סאסנאוויצער קראנקען ..., New York, H. Heller, 1912
[Ms. - Liturgy - Kabbalah], Seder Hoshanot - Yemen Rite, סדר הושענות - מנהג תימן, [Yemen], 19th cent.
[Ms.] R. Moses ben Maimon (Rambam), Laws of forbidden foods, הלכות מאכלות אסירות, [Yemen], 19th cent.
[Ms.], Selihot, סליחות ללילי אשמורות, [Yemen], Saadyah b. Shlomo, scibe, 17-18 c.
[Ms.], Midrash Tanhuma, מדרש תנחומא, [North Africa], 19th cent.
Certificate of the Independent Order Sons of Jacob, Philadelphia, 1909
[Engraving] Bernard Picart, Instrumens...Circoncision, (instruments for a circumcision), Amsterdam, c.1725
[Engraving] Bernard Picart , le Chipur on le Jour du Pardon, Amsterdam, c.1725
[Ms.], Ketubbah, כתובה, Dalfan (Isfahan), 1840?
Photo of a Russian Jew, Vilna (Vilnius), Boutkovsky Feres, early 20c.
[Ms. - Liturgy - Avot], Prayer Book, תכלאל?, [Yemen], 14-15 c.
[Ms.], Selihot, סליחות, [Yemen], 14-15 c.
R. Solomon ibn Aderet (Rashba), Shivah Shetot le-ha-Rashba, שבעה שיטות להרשב'א זלה'ה, Constantinople, דפוס יונה בן יעקב [אשכנזי],, 1720
R. Dov (Bernat) ben Jeremiah Loblovitz, Dibuve Hen, דיבובי חן, Kunszentmiklosh, Isaac Judah Schwartz, 1933
[Only Ed.] R. Abraham ben Jacob Beck, Ohel Moad: Parts 4-7, אהל מועד: בית יעקב, בית אברהם, ערכי עלי, Pressburg (Bratislava), 1890
[Ms. - Women], Replacement Ketubbah, חידוש כתובה, Sefrou, Morocco, 1954
[Ms.], Contract of Sale, שטר מכירת בית, Teheran, 1869
[Ms. - Women], Ketubbah with financial adjustments, כתובה עם כתב בי'ד, Shaaban, 1922
[Ms. - Women], Halizah Certificate, כתב חליצה, San'a, Yemen, 1935
[Ms. - Women], Ketubbah, כתובה, Shiraz, 1868
[Ms. - Women], Ketubbah, כתובה, Al-Bechar, Algeria, 1944
[Ms.], Contract of Sale, שטר, Teheran, 1926
[Ms. - Liturgy], Selihot, סליחות, [Yemen], 19th cent.
[Ms. - Liturgy], Seder Hoshanot - Yemen Rite, סדר הושענות - מנהג תימן, [Yemen], 18-9 cent.
[Ms. - Liturgy - Kabbalah], Tikkun Leil Shavu'ot, תיקון ליל שבועות, [Yemen], 19th cent.
[Ms. - Bible - Liturgy], Song of Songs, Ruth, Ecclesiastes, שיר השירים, רות, קהלת, [Yemen], mid 19th c
[Ms. - Bible], Pentateuch - Part I-II, חומש בראשית -שמות, [Yemen], 18-9 cent.
[Ms. - Bible], Haphtorot for the entire year, הפטרות של כל השנה - מנהג תימן, [Yemen], 18th cent.
[Liturgy - Hasidic], Mahzor Part II - Festive Holidays, מחזור, חלק ב, Slavuta [i.e. Jozefow], Sh. Vaks, 1842
[Hasidic - Kabbalah] R. Simeon b. Yohai, Sefer ha-Zohar Part III, ספר הזהר על התורה חלק ג, Slavuta, דוב בער בן ישראל הלוי ויעקב בן משה עט קאמפאניע, 1798
[Hasidic - Unrecord] R. Jacob b. Solomon ibn Habib, Ein Ya’akov Part I, עין יעקב חלק א, Slavuta, Moses Shapira, 1819
[Hasidic - Bible], Ha-Maggid, Part IV , המגיד חלק רביעי, Slavuta, Moses Shapira, 1819
[Ms. - Hasidic], Letter by R. Chaskel Shraga Lipshitz-Halberstam, כתב מהאדמו'ר מסטראפקוב, Jerusalem, 1972
[Ms.], Letter by R. Chaim Stein of Telshe, כתב מה'ר חיים שטיין מנהל רוחני ור'מ טעלז, Wickliffe, Ohio, 1950
[Ms.], Letter by R. Jacob Landau of Bene Brak, כתב מה'ר יעקב לנדא, אב'ד בני ברק, Bnai Berak, 1946
[Ms. - Hasidic], Letter by R. Hayyim Malikovsky of Amshinov, כתב מה'ר חיים מלקובסקי, חתנו של רבי מאיר מאמשינוב, Jerusalem, 1978
[Ms.], Letter by R. Shimeon Zev Bengis, כתב מה'ר שמעון זאב בנגיס, Kalvarija, 1938
[Hasidic] R. Jacob b. Solomon ibn Habib, Ein Ya’akov Part I, עין יעקב חלק א, Slavuta, דוב בער סגל ודוב בער בן פסח, 1811
[Bible - Liturgy], Song of Songs, שיר השירים, Bombay, English & Vernacular Printing Press, 1894
[Haggadah] R. Moses of Zalishin, Sipurei Nifla’ot, ספורי נפלאות, Calcutta, 1890
R. Sason Mordecai Moses, Kol Sason, קול ששון, Baghdad, Solomon Bekhor Hutzin, 1891
R. Berechiah b. Natronai Ha'Nakdan, Mishlie She'ulim, משלי שועלים, Baghdad, שלמה בכור חוצן, 1874
Hahn, Roth, Lowinger, Scheiber, Genizah Publications - memory of Dr. David Kaufman, גנזי קויפמן, Budapest, Gewurcz Ferdinand, 1949
[Only Ed.] R. Isaac Kerishpin ben Menahem, Zohar - Zehorei Hamah on the Megillot, זהורי חמה, Salonika, M. Falknon, 1738
[Only Ed. - Signed Copy] R. Abraham Dayan, Tuv Ta’am, טוב טעם, Livorno - Aleppo, Amozog, 1864
[Only Ed.] R. Eliezer ben Jacob Nahum , Mishnayot Tohorot - Hazon Nahum, חזון נחום, Constantinople, Ashkenazi, 1745
[Unrecorded - Only Ed.] Israel Joseph Sirkes, Polemic- Hassidut- Ma-Olam ha-Hassidut, מעולם החסידות, Warsaw, Landau, 1904
[Only Ed.] R. Elijah Hamawi, Peh Elijah, v. II, פה אליהו, חלק ב, Aram Zova (Aleppo), Yeshaya Dayan, 1915
[Liturgy], Hayyim Tovim Parts I-III, חיים טובים מחזור ליום הכפורים, Baghdad, Solomon Bekhor Hutzin, 1891-92
R. Moses b. Maimon, Mishne Torah, מדע אהבה זמנים, Mantua, Eliezer Solomon of Italy, 1779-80
[First Ed.] R. Isaac Bekhor David, Divrei Emet, דברי אמת, Constantinople, ראובן ונסים אשכנזי,, 1760
R. Joseph b. David ibn Lev, She'elot u-Teshuvot (Mahari Ibn Lev), שאלות ותשובות - מהר'י אבן לב, Amsterdam, Moses Frankfurt, 1726
[Hasidic - Bible], Ha-Maggid, Part IV, המגיד חלק רביעי, Slavuta, Samuel Abraham Shapira, 1834
[Hasidic] R. Jacob b. Solomon ibn Habib, Ein Ya’akov Part II, עין יעקב חלק ב, Slavuta, Samuel Abraham Shapira, 1834
[Kabbalah - First Ed.] R. Mordecai Ashkenazi, Eshel Avraham, אשל אברהם, Fuerth, Model of Ansbach, 1701
[First Ed.] R. Gedaliah b. Solomon Lipschuetz, Ez Shatul - [Sefer ha-Ikkarim], עץ שתול ע'ס עקרים, Venice, Giovanni Caevone, 1618
E.M. Lilien, artist, X-libris by E.M. Lilien for Dr. Wilhelm Freyhan, [Germany], c. 1930
Ex-Libris of Samuel W. Boorstein, M.D., New York?, early 20c.
[Psalms] , Zemirot Yisrael (Tehillim) , זמירות ישראל - תהלים, Fuerth , דפוס איצק בן דוד צירענדארף , 1804-05
[Holocaust] Agudat Jisrael, Mif'al: zichron kedoshe Tsihoslovakiya , מפעל זכרון קדושי ציחוסלובקיא , Pressburg (Bratislava) , Agudat Yisrael Be'Czechoslovakia , 1947
[Ms. - Community] , Letter by four Jerusalem rabbis , כתב מרבני ירושלים, Jerusalem , 2006
Charity Box , Jerusalem , 1950's
[Ms.] , Letter by R. Isaac Flekser , כתב מה'ר יצחק פלקסר , Jerusalem , 1961
R. Joseph Baer Soloveichik, Beit ha-Levi Parts 1-2 , בית הלוי, חלק א-ב, Vilna (Vilnius), Zionson, 1911
R. Joseph b. Meir Teomim, Peri Megadim, פרי מגדים, Lvov [Lemberg], נפתלי הירץ גרושמאן, 1810
K'riat Gedolei Ha Torah Lema'an Reshimat Gimmel , קריאת גדולי התורה למען רשימת ג, [Erez Israel] , 1961
R. Aaron Menahem Mendel ben Nathan Cohen , Evel Mitzraim , אבל מצרים , Alexandria , Hayyim Mizrahi , 1908
[First Ed. - Kabbalah] R. Hayyim ben Joseph Vital, Peri Ez Hayyim, פרי עץ חיים, Korets, Johann Anton Krieger, 1782
[Habad] R. Shneur Zalman of Liady, Lekutei Torah - Devarim, לקוטי תורה - דברים, Vilna (Vilnius), Romm Press , 1928
[Only Ed.] R. Shabbetai Segal, Responsa – Shut ha-Rashbyd, שו'ת הרשבי'ד, Cluj, Weinstein & Friedman , 1926
[First Ed.] R. Heschel; R. Moses Lima, et. al., Asefat ha-Geonim , אסיפת גאונים, Bialystok, Horowitz, 1806
[Only Ed.] R. Moses Sofer (Hatam Sofer) , Moshe Emet ve-Torato Emet, משה אמת ותורתו אמת, Jerusalem, Avigdor ha-Kohen Katzborg , 1942
[Polemic-Only Ed.] R. Jacob D. Willowski (Ridbaz), Nimmukei Ridbaz, נימוקי רידב'ז, Chicago, 1904
[Only Ed.] I. Yaari, Sir Herbert Samuel , סיר הרברט סמואל, Tel Aviv , M. Shaham , 1926
[Kabbalah - Avot] R. Baruch b. Abraham of Kosow, Yesod ha-Emunah, יסוד האמונה, Czernowitz (Chernovtsy), Johann Eckhardt und Sohn, 1853
[Hasidic - Kabbalah - First Ed.]R. Baruch of Kosov, Amud ha-Avodah, עמוד העבודה, Czernowitz (Chernovtsy), John Eckhardt and Son, 1854
[Hasidim - Kabbalah] , Sha'ar ha-Tefillah , שער התפלה, Lemberg , David Zevi Schrenzel , 1858
[Medical] Dr. Heinrich Friedrich Paulizky, Marpe le-Am, מרפא לעם, Zhitomir, Abraham Shalom Shadatov, 1868
[Only Ed.] R. Joshua Zev ben Israel Isaac Avner, Tsor Ne’eman, ציר נאמן, Jerusalem, Isaac Nahum Levi, 1899
[Liturgy - Unrecorded] [R. Eliezer Lieberman Leib], Ma'aneh Lashon, מענה לשון, Sulzbach, Zekel Arenstein, 1800
Dr. Joseph Klozner - editor, Otzar ha-Yahadut , אוצר היהדות, Warsaw, Izdatelskaya Tipografiya, 1906
[Hasidic] R. Moses Hayyim Ephraim Bloch, Kovetz Mikhtavim Mekorim, קובץ מכתבים מקורים, Vienna, Menorah, 1923
R. Pinhas ben Zevi Grayevski, Avnei Zikaron, אבני זכרון, Jerusalem, Zukerman, 1928
[Periodical] R. Ephraim Broida - editor, Pilpul ha-Haverim, פלפול החברים, Riga, Yeshivah de-Riga, 1924
[Periodical] Rabbinical Board of Greater New York, Hamsiloh, המסלה, New York, Schulsinger Bros., 1936-1948
[Unrecorded] R. Isaac Eizek Sher - editor, Kitvei Bet Yisrael, כתבי בית ישראל, Berlin, Itzkovitzki, 1923
[Only Ed.] R. Judah Loeb Karlsburg, Eulogy - Shalosh Yevavot for R. Judah Leib Shayer, שלש יבבות, Mainz, A. Lehmann, 1886
[Only Ed.] R. Hananiah Habib Azulay, Kiryat Han’ah, קרית חנ'א, Sousse, Maklouf Nadjar, 1926
R. Abraham Jelin; R. David Mugden, Orekh Apayim; Ezor ha-Zevi; Leket Menahem, ארך אפים: אזור הצבי : לקט מנחם , Piotrkow; Lodz, H. H. Folman; Gotstadt, 1909; 1911
[Hasidic - First Ed.] R. Ezekiel Taub of Kazimierz, Nehmad mi-Zahav, נחמד מזהב, Piotrkow, H. H. Folman, 1909
[Only Ed.] R. Abraham Isaac b. David Dziubas, Zikhronot mi-Ne’urai ve-ad Henah, זכרונות מנעורי ועד הנה, London, Naroditsiḳi, 1944
R. Abraham ha-Malakh; R. Hayyim Meir Jehiel,et. al, Hasidut - Hesed le-Avraham; Tiferet Hayyim, et. al, חסד לאברהם: תפארת חיים: מנרת זהב: אור האמת, Warsaw, 1883, 1900
[Only Ed.] R. Levi Isaac ben Moses Kravtsov, Ta’alumot Sofrim , תעלומות סופרים, Berdichev, חיים יעקב שעפטיל, 1894
[Only Ed.] R. Meir ha-Kohen Vershaviak, Kobetz Derushim, קובץ דרושים, Warsaw, Agudat ha-Rabanim be-Polin, 1929
R. Judah ha-Kohen Krauss, Minhagei Yisrael, מנהגי ישראל, Seini, Jacob Vider , 1927
R. Jacob Samson of Shepetovka & R. Ezekiel Landau, [Hasidic - Only Ed.] Divrei No’am, דברי נועם, Warsaw, M. I. Galter, 1892
[First Ed.] R. Joseph b. Isaac Rosen, Edut bi-Yhosef, עדות ביהוסף, Vilna (Vilnius), Abraham Isaac Devortz, 1866
[Only Ed.] R. Simon ben Judah Löb Peiser, Nahalat Shimoni, נחלת שמעוני, Wandsbeck, Israel ben Abraham: Johann Rose, 1728
[Hasidic], Talmud Bavli - Tractates Rosh Hasanah & Yoma, תלמוד בבלי - מסכת ראש השנה, יומא, Kopys (Kapust), Israel b. Isaac Jaffe, 1818
R. Joshua ibn Shuaib , Derashot al ha-Torah , דרשות על התורה , Cracow, Isaac ben Aaron Prostitz , 1573-75
[First Ed.] R. Menahem Mann Amelander, Bible - Maggishei Minhah, מגישי מנחה - תנך, Amsterdam, Moses Frankfurt, 1725-26
[Haggadah - Illustrated], Ma'aleh Bet Horin, הגדה של פסח - מעלה בית חורין, Vienna, Anton Schmid, 1823
[Only Ed. - Karaite - Signed Copy] A. B. Gottlober, Bikkoret le-Toledot ha-Kara'im, בקרת לתולדות הקראים, Vilna (Vilnius), Funn et Rozenkrancz, 1865
[Only Ed. - Kabbalah] R. Jehiel Luria Ashkenazi, Heikhal ha-Shem, היכל ה', Venice, Daniel Zaniti, 1601
[Habad - Only Ed.] R. Isaac Eisek ha-Levi Epstein, Hannah Ariel Parts III-V, חנה אריאל חלק ג-ה, Berdichev, Sheptel, 1912
[Habad - Only Ed.] R. Isaac Eisek ha-Levi Epstein, Hannah Ariel, חנה אריאל, Berdichev, Sheptel, 1912
[Polemic - Women] R. Judah Eliakim Goldberg, Koha de-Heiterah, כחא דהיתרא, New York, Alpha Press, 1922
[Hasidic] R. Menahem ben Moses ha-Bavli, Ta’amei ha-Mizvot, טעמי מצות, Lemberg, F. Poremba, 1858
[Hasidic - Bible - Women], Ha-Maggid, Part IV, המגיד חלק רביעי, Zhitomir, Hanina Lipa and Joshua Herschel Shapira, 1866
[Woodcut Illustrations - Women], Ze’enah u-Re’enah, צאינה וראינה, Sulzbach, Zekel Arenstein, 1799
[Haggadah - Illustrated] R. Joseph Bloch, trans., La Haggadah de Paque, הגדה של פסח, Paris, Librairie Durlacher, 1964
[Haggadah - Large Print], Haggada for Passover, הגדה של פסח, Jerusalem, Koran, 1971
[Only Ed.] R. Judah Ayash, Beit Yehudah, בית יהודה, Livorno (Leghorn), Abraham Meldola, 1746
R. Asher b. Jehiel (Rosh), Responsa R. Asher b. Jehiel (Rosh), שאלות ותשובות להרב רבינו אשר ז'ל, Venice, (Daniel Zaniti), 1607
R. Jeroham ben Meshullam, Toledot Adam ve-Havvah - Sefer Mesharim, תולדות אדם וחוה - ספר מישרים [רבנו ירוחם], Kopys (Kapust), Abraham b. Jacob Segal & Isaac b. Samuel, 1808
[Only Ed. - Forgery] R. Saul Levin-Berlin, Editor, Responsa Besamim Rosh, בשמים ראש, Berlin, Judischen Frei Schule, 1793
[First Ed.] R. Aaron Samuel Koidonover, Emunat Shemu’el, אמונת שמואל, Frankfort am Main, [Wovst], 1683
[Only Ed.] R. Aaron Ha'Kohen Perahyah, Parah Matteh Aharon, פרח מטה אהרן, Amsterdam, Moses Mendes Coitinho, 1703
[Kabbalah - Only Ed.] R. Isaac Bija, Bayit Ne'eman, בית נאמן, Venice, Pietro & Lorenzo Bragadini, 1621
[Customs] R. Judah b. Samuel he-Hasid, Sefer haHasidim (Book of the Pious), ספר החסידים, Basle, Ambrosius Froben, 1580
R. David ben Solomon ibn Yahya, Leshon Limmudim, לשון למודים, Constantinople, Eliezer ben Gershom Soncino, 1542
[Kabbalah] R. Judah Khalaz, Sefer ha-Musar [Sefer ha-Mefo'ar], ספר המוסר, Mantua, דפוס יעקב בן נפתלי הכהן מגאזולו אשכנזי בבית יקומ, 1560-61
R. Jacob b. Judah Weil, She'elot u-Teshuvot (Mahari Weil), שאלות ותשובות [מהר'י ווייל], Hanau, Hans Jakob Hena, 1610
[First Ed.] R. Abraham b. Meir de Balmes, Sefer Dikduk Mikneh Avram - Peculium Abrae, ספר דקדוק מקנה אברם, Venice, Daniel Bomberg, 1523
[First Ed.] R. Solomon ibn Melek, Mikhlol Yofi, מכלל יופי, Constantinople, Moses b. Eliezer Parnas, 1548-49
Anonymous, Kol Bo, כל בו, Venice, Marco Antonio Guistianni, 1547
[First Ed.] R. Aaron b. Samuel, Beit Aharon, בית אהרן, Frankfort on the Oder, Christof Beckmann, 1690-91
[Only Ed.] R. Abraham Israel Zeebi, Urim Gedolim; Or li-Yesharim, אורים גדולים; אור לישרים, Izmir (Smyrna), Judah Hazan, 1758
R. David Kimhi (Redak), Sefer ha-Shorashim, ספר השרשים, Venice, Marco Antonio Guistianni, 1547
R. Moses b. Jacob of Coucy (Count of Coucy), Sefer Mitzvot ha-Gadol (SeMaG), ספר מצות הגדול, Venice, Daniel Bomberg, 1547
[Haggadah - Illustrated], Die Pessach Haggadah, הגדה של פסח, Vienna, Jos. Schlesinger, 1929
[First Ed.] R. Simeon Kayyara, Halakhot Gedolot, הלכות גדולות, Venice, Marco Antonio Giustiniani, 1548
[First Ed.] R. Meir ben Shem Tov Melamed, Mishpat Zedek, Part I, משפט צדק חלק א, Salonica, 1615
[Haggadah - Illustrated] Arthur Szyk, Haggadah Shel Pessah, הגדה של פסח, Jerusalem, Massadah & Alumoth, 1957
[Polemic - Only Ed.] R. Isaac ben Moses Rumsh, Kin’at Sifre Kodesh, קנאת ספרי קדש, Vilna (Vilnius), האלמנה והאחים ראם, 1872
[Unrecorded], Divrei Hakhamim, דברי חכמים, Lvov (Lemberg), Josef Schnauber, 1850
[Only Ed.] R. Jacob Samuel ha-Levi Trachtman, Aggadah Ahat , אגדה אחת, Odessa, M. A. Belinson, 1870
[Americana - Only Ed.] Yehezkel Feivel Goldstoff, Sefer Korot ha-Olam, ספר קורות העולם, Vienna, Ad. della Torre, 1858
R. Isaac b. Eliakim of Posen, Lev Tov, לב טוב, Amsterdam, Uri Phoebus, 1670
[Hasidic - Kabbalah] R. Simeon b. Yohai, Sefer ha-Zohar Part III, ספר הזהר על התורה חלק ג, Zhitomir, Hanina Lipa and Joshua Heschel Shapira, 1863
[Hasidic - Kabbalah] R. Simeon b. Yohai, Sefer ha-Zohar Part I, ספר הזהר על התורה חלק א, Zhitomir, Hanina Lipa and Joshua Herschel Shapira, 1863
[First Ed.], Cholera prevension, כללים להזהר מפני החלירה , Jerusalem, 1910?
R. Jonathan Eybeschuetz, Ahavat Yehonatan, אהבת יהונתן, Warsaw, יואל לעבענזאהן, 1871
[Map] Kuttner Sándor , Palesztina földrajza a sz. helyek részletes leírás, Pest, Lampel Róbert, 1861
[Bible - Psalms - Miniature], Sefer Tehilim, ספר תהלים, Livorno (Leghorn), ישראל קושטא וחברו , 1875
[Ms. - Kashrut], Bet Din Letter by R. Moses Feinstein, כתב בית דין מה'ר משה פיינשטיין, Lakewood, 1943
[Ms. - Hasidic], Letter by R. Meir Alter of Gur, כתב מה'ר מאיר אלתר בנו של האמרי אמת מגור, Warsaw, 1935
[Ms. - Zionism], Letter by David Ben-Gurion, כתב מדוד בן גוריון, Jerusalem, 1955
[Bible], Pentateuch, v. I, חמשה חומשי תורה - בראשית, Amsterdam, Loeb Sussmans, 1768
[Only Ed.] R. Nahum Ben Horim, Hachme Hatalmud; Talmudic encyclopedia, חכמי התלמוד, New York, Oriam Press, 1928
[Kabbalah], Tikunei ha-Zohar, תקוני הזהר, Livorno (Leghorn), שלמה בילפורטי וחברו, 1886
[Kabbalah] R. Moses ben Isaac Edrehi, Torat Hayyim, תורת חיים, London, Judah Leib Alexander, 1792
[Agunah] R. Moses Nehemiah Kahanov, Netivot ha-Shalom helek Sheni, נתיבות השלום חלק שני, Warsaw, Abraham Bomberg, 1860
[Kabbalah - First Ed.] R. Menahem Lonzano, Shetei Yadot, שתי ידות, Venice, Pietro Lorenzo Bragadin, 1618
[Ms.] Saul b. Joseph Eshear, scribe, Selihot; Hattarat Nedarim, סליחות; התרת נדרים, [North Africa or Aleppo or Haiti], late 19th
[Polemic - Only Ed.] R. Yom Tov ha-Levi Schwartz, Ma'aneh le-Iggret, מענה לאגרות, New York, 1974
[Bibliography] Abraham Habermann, The Printers children of Soncino, המדפיסים בני שונצינו , Vienna, (, 1933
[First Ed. - Bibliography] Hayyim Dov Ber Friedber, History of Hebrew Typography in [Western] Europe, תולדות הדפוס העברי באירופה , Antwerp, (Culture), 1937
[Only Ed.] Solomon Buber, Ansche Schem, אנשי שם, Cracow, Joseph Fisher, 1895
[Only Ed. - Avot] R. Hanania Elhanan Hai Coen, Lekutei Mesechetot, ליקוטי מסכתות, Reggio, Davolio, 1809
[First Ed.] R. Elijah of Vilna (Vilna Gaon, Gra), Tractate Avot, מסכת אבות, Shklov, אריה בן מנחם, אריה ליב בן שנייאור פייבוש, אברהם בן, 1804
[Only Ed. - Avot] R. David Zevi b. Ezekiel, Hemed Zevi, חמד צבי , Fuerth, Izik b. David, 1798
[Liturgy - Avot] Daniel Neufeld, Sidur Sifte Yeshanim with commentary Moreh Derekh, סדור שפתי ישנים עם באור מורה דרך, Warsaw, Alexandra Ginsa, 1865
[First Ed. - Avot] R. Menahem ben Solomon Meiri, Bet Avot, בית אבות, Salonica, בצלאל [בן יהודה הלוי אשכנזי], 1821
[Hasidic - Kabbalah] R. Simeon b. Yohai, Sefer ha-Zohar, ספר הזהר על התורה, Zhitomir, Hanina Lipa and Joshua Heschel Shapira, 1863
[Community - Only Ed.] , Hoda'ah ve'Azhara , הודעה ואזהרה , Jerusalem , 1982
[Ms.] , Letter by R. Ovadia Yosef , כתב מה'ר עובדיה יוסף , Jerusalem , 2006
[Ms.] , Letter by R. Israel Isaac ha-Levi Reizman , כתב מה'ר ישראל יצחק הלוי רייזעמאן, Jerusalem , 1959
[Zionism] , Mifgash 2 - Abba Eban , מפגש 2, [Jerusalem] , Ha Mateh Hatzair/Ma'arakh , 1977
Hukat Ha-kehilot letovat ha-kahal , חוקת הקהלות לטובת הקהל , Jerusalem , Defus Tsukerman , 1928
[Ms.] , Contract of Sale , Philadelphia , 1792
[Community - Only Ed.], Please help the sick with a kosher Passover , Budapest , Kiraly Utoza , 1902
[Only Ed.] R. Samuel ben Solomon Laniado, Sefer Shulhan haMelekh, ספר שלחן המלך, Aram Zobah (Aleppo), Yeshaya Dayan, 1923
Appeal concerning Kikayon Yonah , קיקיון יונה , Paris , Senior Sachs , 1861
[Only Ed.] R. Moses Sitehon (Sathun), Kehilat Moshe, קהלת משה, Aram Zobah (Aleppo), Elijah Hai b. Abraham Sasson, 1873
[First Ed. - Signed] Nehemiah Libowitz, Peni'el (on death, mourning and consolation), פניאל , Brooklyn, New York, The Author, 1920
[Only Ed. - Ladino] R. Benjamin Raphael b. Joseph, Rananot u-Bakashot, רננות ובקשות, Constantinople, Nacionalah Zidi’ah, 1923
R. Jacob ben Isaac Ashkenazi of Janow, Ze’enah u-Re’enah, צאינה וראינה, Amsterdam, Isaac Templo, 1732
[Noted Copy] R. Jacob Joshua Falk, Pnei Yehoshu'ah, Part I, פני יהושע ח'א, Frankfort am Main, >1752
[Zionism - Periodical], Die Welt, Vienna, 1902
[Limited Ed.] Rafael Frank, Über Hebräische Typen und Schriftarten, Berlin, Schriftgiesserei H. Berthold Abt. Privatdrucke, 1926
[First Ed. - Reform] Moses Mendelssohn, Phaedon, Berlin - Stettin, Friedrich Nicolai, 1767
[Cookbook] Rebekka Wolf, Kochbuch fur Israelitische Frauen, Frankfort am Main, J. Kauffmann, 1896
[First Ed.] A. Wolf, trans., The Correspondence of Spinoza, London, George Allen & Unwin, 1928
[Only Ed.] Dr. Joseph Fibermann, Internationales Montefiore-Album, Frankfort am Main, Mahlau & Waldschmidt, 1882
[First Ed.] John Reeves, The Rothschilds, The Financial Rulers of Nations, London, Sampson Low, Marston, Searle, and Rivington, 1887
[Community - Only Ed.], Almanaque Hebreo vida Habanera, האוואנר לעבן אלמאנאך 5713, Havana, Cuba, Havaner Leben, 1953
[First Ed.] R. Saadiah Gaon , Pentateuch, כתר תורה - תאג, Jerusalem , Samuel ha-Levi Zuckerman, 1894-1901
[Hasidic - Kabbalah] R. Zevi Elimelech of Dynow , Derekh Pikkudekha, דרך פקודיך, Mukachevo (Munkacs), בלייער עט קאהן, 1894
[Ms.] R. Benjamin Aaron b. Abraham Slonik , Page of Masat Binyamin ms., דף משו'ת משאת בנימין , [Cracow]? , 16-17th c.
[Hasidim - First Ed.] R. Eliezer Safrin, Ben Beiti, בן ביתי, Premishla (Przemysl), Zupnik, Kneller, 1900
A. H. Navon, Nouvelle methode pratique de lecture Hebraique, [אלף בית], Paris, Ecole Normale Israelite Orientale, c.1940
Julian Morgenstern, Extension Lectures for Sabbath School Teachers, [Cincinnati], Teachers Institute of HUC, 1914
David Philipson, ch., Hebrew Union College Jubilee Volume, (1875-1925), Cincinnati, 1925, mid 20c.
Rabeinu Bachyei, Chovot Halevavot , תורת חובות הלבבות, Vienna, Verlag Klopf & Eurich, 1856
several - listed below, A Treasury of Jewish History, New York, Schocken Books, 1960's
Print and 3 postcards by Zev Raban- all Palestine, Tel Aviv, Sinai, early 20c.
[Only Ed.] R. Isaac Heiselberg, Hilkhatat le-Mishikhah, הלכתא למשיחא, Jaroslaw, ל. סטירני, 1907
[Community - WWI - Unrecorded - Only Ed.], Contribute to war effort - only 2 Sabbath candles, לכבוד הרבנים הג' הצדיקים נ'י!, Kisvarda - Budapest, Klein, 1917
[Haggadah - Kabbalah - First Ed.], Haggadah Shel Pessah, הגדה של פסח עם פירוש כוס אליהו, Djerba, Haddad, 1938
[Holocaust - Haggadah - Illustrated], Haggadah Shel Pesah, הגדה של פסח, Fernvald, Germany, Jaffa, [1946]
[Liturgy - Kabbalah], Mizrah - Shivviti, מזרח - שויתי, Tel Aviv, Sinai, 1950's
3 early (pre 1907) postcards by Moritz Oppenheim, Frankfurt am Main, Verlag A.J. Hofmann, 1900-1905
2 bookplates - Jewish National & University Lib., Jerusalem, University Library, early 20c.
2 bookplates - Jewish Cultural Reconstruction, etc, mid 20c.
Bookplate of Hebrew Library in Kovno, Bookplate of American College in Jerusalem, Kovno - Jerusalem, 1908 - 20c
The Eternal Jew postcard, Munich, Deutschen Museum, 1937
Necklace by Michal Negrin, Israel, c. 2005
Shalom Rabinovitz (Shalom Aleichem), Mottel, מאטל פייסי דעם כטזנס, Moscow, Der Emes (The Truth), 1947
Shalom Rabinovitz (Shalom Aleichem), Mottel, מאטל פייסי דעם כטזנס אינ אמעריקע, Moscow, Der Emes (The Truth), 1948
M. Gur Arye, artist, Dudaim, דודאים, Tel Aviv, Penina, 1947
[Map - Haggadah], Facsimile of Amsterdam Haggadah, Haggadah shel Pesach, Tel Aviv, Judaica , 1973
[Only Ed.] Alexander Marx, The first book printed in Constantinople, הספר הראשון שנדפס בקושטנדינא, Oxford, John Johnson at the University Press, 1946
Original drawing by Zev Raban, Palestine, Jerusalem, early 20c.
Toby Knobel Fluek, Memories of my Life in a Polish Village, New York, Alfred A. Knopf, 1990
various contributors, Judische Turme aus Schwabisch Gmund-Jewish Towers , Schwabisch Gmund, Einhorn Verlag, 2001
In the Synagogue - charcoal in style of I. Ryback, European, early 20c.
[Broadside], Peace in Israel, התנועה למען השלום בישראל, Tel Aviv, Amal, 1950
Natalie S. Bober, Marc Chagall - Painter of Dreams, Philadelphia, Jewish Publication Soc., 1991
various, Inscriptions Reveal, כתובות מספרות, Jerusalem, Israel Museum, 1972
K. Libo and Leorah Kroyanker, editors, In the Footsteps of Columbus - Jews in America, בעקבות קולומבוס - יהודים באמריקה 1654-1880, Tel Aviv, Beth Hatefutsoth, 1986
Cofeld Judaic Museum of Temple Beth Zion, Buffalo, Buffalo, N.Y., Temple Beth Zion, 1985
Clare Moore, editor, The Visual Dimension - Aspects of Jewish Art, Oxford (& Boulder, Colo.), 1993
Nachum T. Gidal, Die Juden in Deutschland, Koln, Konemann Verlag, 1997
Roman Vishniac, Roman Vishniac - Verschwundene Welt - in German, Munich, Carl Hanser Verlag-Munchen Wien, 1984
[Bible] illustrated by Yechezkiel Kimchi, Ruth, מגילת רות, Merhavia, Sifriat Poalim-Hashomer Hatzair, 1962
Jacob Schaham, Illustrator, The Book of Ruth and Esther, מגילות רות ואסתר, Ramat Gan, Massada, 1969
R.D. Barnett, editor , Catalogue of the Jewish Museum, London, London, Harvey Miller, 1974
R. Hayyim b. Israel Benveniste, Keneset ha-Gedolah Part IV, כנסת הגדולה טור יורה דעה [סי' סט-קעז], Salonica, חיים אברהם בן שבתי נחמה וסעדי בן יאודה הלוי אשכנזי, 1794
[First Ed. - Haskalah] Isaac Meir Dick, Mahazeh Mul Mahazeh, מחזה מול מחזה, Warsaw, A. Bomberg, 1861
[First Ed.] R. Joshua b. Aaron Heller, Divrei Yehoshu'a, דברי יהושע, Vilna (Vilnius) - [Koenigsberg], יוסף ראובן ראם, 1856; 1842
R. Hayyim b. Israel Benveniste, Keneset ha-Gedolah, כנסת הגדולה - אבן העזר, Lvov (Lemberg), זלמן ליב פלעקיר, אורי זאב סאלאט, שמואל גאלדבערג וי, 1861
[Anglo-Judaica] R. David Tevele Schiff, Leshon Zahav, לשון זהב, Offenbach, 1822
R. Gedaliah b. Solomon Lipschuetz, Ez Shatul - [Sefer ha-Ikkarim], עץ שתול ע'ס עקרים, Frankfort on the Oder, Widow of Prof. Grilla, 1788
[Forgery] Solomon Judah Friedlaender, La Tosephta, תוספתא ח'א ע'פ חשק שלמה, Pressburg (Bratislava), Lowy & Alkalay, 1889
R. Moses b. Nahman (Ramban), Biur al ha-Torah, באור על התורה, Zholkva, אברהם יהודא ליב מאיר האפער, 1805
Mizrachi and Ha-Po'el ha-Mizrachi , Modi'in, מודיעין, Jerusalem, Mizrachi and Ha-Po'el ha-Mizrachi , 1954-55
[Hasidic] R. Joshua Abraham b. Israel, Pitgamim Kadishin, פתגמין קדישין, Warsaw, Levin-Epshtein Bros., [1920]?
[Anti-Christian Parody] R. Jonah Rapa, Zeman Zemanim Zemanehem, פלפול על זמן זמנים זמניהם, London, J. Jacobs, 1908
[Only Ed.] Dr. Benjamin Rippner, Predigten, Magdeburg, Walther Niemann, 1894
[Haggadah - Illustrated], Service for the first two nights of Passover, הגדה של פסח, [New York]?, The Bank of United States, c. 1920
[Avot - Kabbalah] R. Meir Ben Halifa Bikayam, Magen Avot, מגן אבות, Lemberg, F. Bednarski, 1894
R. Hayyim b. Israel Benveniste, Sheyarei Keneset ha-Gedolah, שיירי כנסת הגדולה - אורח חיים, Livorno (Leghorn), Gio. Vinc. Falorni, 1792
Zeev Raban, illustrator, The Pessach Haggadah, הגדה של פסח , Tel Aviv, Sinai, 1955
Sebastian Muenster, Dictionarium trilingue, שילוש לשונות, Basle, Henricus Petrus, 1562
[Theater], HaBimah - 25 Anniversary, הבימה בת כ'ה, Tel Aviv, מכון ארגוני סטטיסטי , 1946
[Holocaust] R. Menahem Mendel of Peremyshlyany , Darkei Jesharim, דרכי ישרים, Sacueni, שבתי קאהן, [1941?]
[Periodical] R. Jacob Ettlinger; R. Samuel Anakh , Shomair Zion ha-Ne’eman , שומר ציון הנאמן, Altona , 1855
[Only Ed.] R. Eliezer Ashkenazi of Tunis, Ta’am Zekenim, טעם זקנים, Frankfort am Main, I. Kauffmann, 1854
[First Ed.] Kalman ben Jeroham Fishel Schulman, Safah Berurah, שפה ברורה, Vilna (Vilnius), יוסף ראובן ראם, 1847
[Hasidic] R. Zevi Elimelech Shapiro of Dynow, Igra de-Pirka, אגרא דפרקא, Mukachevo (Munkacs), גראפיא, 1940
[First edition - French] R. Joel ha-Kohen Mueller, Teshuvot Hakhmei Zarefat ve-Loter (Lorraine), תשובות חכמי צרפת ולותיר, Vienna, Loewy & Alkalay, 1881
[Only Ed.] R. Abraham Epstein, editor, Ma'asei ha-Ge'onim, מעשה הגאונים, Berlin, H. Itzkowski, 1909
[First Ed.] Lipman Hirsch Loewenstein, Trans., Die Proverbien Salomos , משלי שלמה , Frankfort am Main, (Bornheim ,Jacob Bach) , 1837
[Haskalah] Shalom ben Jacob Cohen, Ketav Yosher, כתב יושר, Vilna (Vilnius), יוסף ראובן ראם, 1864
R. Meir Loeb Malbim, Arzot ha-Hayyim, ארצות החיים, Warsaw, 1860
[Ms.] , Military Certificate , Kassan, Hungary , 1888
[Polemic - Only Ed.] Nehemiah Libowitz, Sefer Sha'ashu'im, ספר שעשועים, New York, Bloch Publishing Co., 1927
Elizabeth Damphmuehl Gesellschaft, Flour for Passover , קמח לפסח, Budapest , 1899-1900
[Only Ed.] Ruth Sawyer , Illustrated children's book , המלך והזבוב, Tel Aviv, Amihai , c. 1950
[Only Ed.] Puah Miron , Illustrated children's book , שחוק בחרוזים, Jerusalem - Tel Aviv, Schocken , 1946
[Haggadah - Illustrated] , Haggadah Shel Pesach, הגדה של פסח , Jozefow - Tarnow, Dvorah Strum Bookstore, 1889
[First Ed.] Giuseppe Levi, Sulla teocrazia mosaica , Firenze , Felice Le Monnier, 1863
R. Hayyim b. Israel Benveniste, Keneset ha-Gedolah, כנסת הגדולה - חושן משפט, Fuerth, יוסף בן זלמן שניאור, 1692
R. Jacob Lorbeerbaum, Netivot ha-Mishpat Part I-II, נתיבות המשפט, Sudilkov, יצחק בן אליעזר, 1830
[First Ed.] R. Joshua Isaac Shapira (Eizel Harif), Emek Yehoshua, עמק יהושע, Warsaw, W. J. Lebenssohna, 1842
[Haggadah] Dr. Marcus Lehmann, Hagadah schel pessach, [הגדה של פסח], Frankfort am Main, J. Kauffman/M. Lehrberger & Co., 1918
R. Jedidiah Galante, Hidushei Galante, חדושי גלאנטי, Wilhermsdorf, 1716
[First Ed.] R. Hayyim b. Israel Benveniste, Keneset ha-Gedolah Part II, כנסת הגדולה טור חושן משפט [סי' א-קנו], Izmir (Smyrna), אברהם בן ידידיה גבאי כף נחת, 1660
[First Ed.] R. Hayyim b. Israel Benveniste, Keneset ha-Gedolah Part IV, כנסת הגדולה טור יורה דעה [סי' א-סח], Constantinople, דפוס יונה בן יעקב [אשכנזי], 1716
[Holocaust] S. Plekker , Proclamation of the German Civil Authority, Jews must wear yellow stars in public! , Haarlem, 1942
Hermann Struck, artist, Land Israel - Jerusalem, ירושלים - מגדל דוד, Frankfort am Main, J. Kauffmann, 1907
[Ms.], Receipt by R. Zvi Pesah Frank, קבלה מה'ר צבי פסח פראנק, Jerusalem, 1953
[Maps], Torah Neviim Ketubim, תורה נביאים כתובים , Tel Aviv, [הארץ), [1950]
[First Ed.] R. Benzion Eisenstadt, Dorot ha-Aharonim, Book 1, דורות האחרונים ספר ראשון (נ-ת), New York, A. H. Rosenberg, 1915
[Only Ed. - Hasidic] R. Nathan David Rabinowicz, The Will and Testament, דברי דוד , London, (Narod Press) , 1948
[Only Ed. - Community] R. Chuna Hertzman, History of the Mir in exile, מירער ישיבה אין גלות, Brooklyn, NY, Postar & Halberstamm, 1950
Isaak Euchel, Gebete der Juden, Berlin, Vossischen Buchhandlung, 1799
[Polemic] S. Niger , Our right to doubt, אונזער רעכט צו האבן ספקות, Chicago, L. M. Stein, [1946]
Ernst Toller, Der blutiker gelekhter : Hinkeman, דער בלוטיקער געלעכטער : הינקמאן : א טראגעדיע ..., New York , Frayheyt, 1924
[Only Ed.] R. Neta Halevi-Lipshits, Der gaystiker prozshektor, דער גייסטיקער פראזשעקטאר, Kaunas (Kovna), Vilyampole (Slabodke), 1935-1938
[Unrecorded - Zionism - Ms.], Protocol, פראטאקאל, New York, 1925
First Day Cover 31.3.1949, מעטפת היום הראשון, Tel Aviv, דואר ישראל, 1949
2 Sadat-Begin items, Israel, 1977
Ex-libris - 4 assorted, [Erez Israel], 20th c.
One Palestine Pound, לירה א'י אחת, Tel Aviv, The Anglo-Palestine Bank, early 20 c
[Holocaust], Zehn Kronen, Theresienstadt (Terezin), 1943
[Only Ed. - Unrecorded - Hasidic], Barukh haBah, ברוך הבא, Jerusalem, Kalisher, [1949]
[Only Ed. - Unrecorded] Z. Levant, ed., Calendar for 5657, לוח תרנ'ז, Jassy, Z. Levant, 1896
[Ms.], Letter by R. Hayyim Ephraim b. Asher Zaichyk, כתב מה'ר חיים אפרים זייציק, New York, 1960's
[Ms. - Hasidic], Letter by the Admor of Sadigura, כתב מה'ר אברהם יעקב פרידמן, אדמו'ר מסדיגורה, Bnai Berak, 20th cent.
[Ms.], Letter by R. Moshe Shmuel Shapiro, כתב מה'ר משה שמואל שפירא, ר'י באר יעקב, Be'er Yaakov, 1993
[Ms.], Letter by R. Elijah Eliezer Dessler, כתב מהרב אלי' אליעזר דסלר, London, 1930
[Ms. - Community], Letter by R. Zalman Sorotzkin, כתב מה'ר זלמן סורוצקין, Jerusalem, 1952
[Ms. - Community], Letter by R. Abraham Isaac ha-Kohen Kook, כתב מה'ר אברהם יצחק הכהן קוק, Jerusalem, 1932
Sancte (Xantes) Pagnino, Thesaurus Linguae Sanctae, אוצר לשון הקדש, Leiden, Plantin - Raphelengius, 1588
[First Ed.] R. Judah A. Modena, Midbar Yehudah, מדבר יהודה, Venice, Daniel Zaniti, 1602
[First Ed. - Avot] R. Jacob di Alba, Toledot Ya'akov, תולדות יעקב, Venice, Giovanni D'Gara, 1609
[Avot] R. Samuel Uceda, Midrash Shemu'el, מדרש שמואל, Venice, Daniel Zaniti, 1600
Anonymous, Pirkei Rebbi Eliezer, פרקי רבי אליעזר, Venice, [G. Zaniti], [1608]
[Kabbalah] R. Hayyim Vital, Peri Ez Hayyim, פרי עץ חיים, Dubrovno, Barukh b. Elijah & Isaac b. Samuel, 1803
R. Mordehai Jaffa, Levush Malkhut, Parts 4-5, לבוש מלכות: לבוש הבוץ וארגמן, עיר שושן, Prague, משה בן יוסף בצלאל כ'ץ, 1623-24
[First Ed.] R. Joseph b. Moses Trani, She'elot u-Teshuvot (Maharit) Part III; Novellae, שאלות ותשובות (מהרי'ט) חלק ג; חדושי גמרא, Venice, Aluise Bragadini, 1645
R. Nathan b. Jehiel of Rome, Sefer ha-Arukh, ספר הערוך, Basle, Conrad Waldkirch, 1599
[Only Ed. - Unrecorded] Rafael Solomon Hakim, Kesher Amiz, קשר אמיץ, Cairo, [1946]
[Habad - Only Ed.] R. Joel Diskin, Mishnat Joel, משנת יואל , Jerusalem, ח. צוקרמן, 1941
[Only Ed.] R. Zevi Hirsch Katzenellenbogen, Nahal Demah, נחל דמעה, Vilna (Vilnius), מנחם מן בן ברוך ושמחה זימל בן מנחם נחום, 1821
[First Ed. - Kabbalah] R. Joseph Gikatilla, Sha'arei Zedek, שערי צדק, Riva di Trento, (Jacob Marcaria), 1561
R. Jacob Hagiz, Mishnei'ot, Ez haHayyim, משניות ע'פ עץ החיים, Berlin, 1716-17
[First Ed.] R. Joseph b. Benjamin Samega, Porat Joseph, פורת יוסף, Venice, Juan DiGara, 1590
[Ms. - Hasidic] , Personal guarantee by R. Israel Jacob Fisher , שטר ע'ח ה'ר ישראל יעקב פישר , Jerusalem , 20th c.
[First Ed.] Kalman ben Jeroham Fishel Schulman , Mosedei Erez Parts I-III , מוסדי ארץ חלק א-ג, Vilna (Vilnius), יוסף ראובן ראם , 1871-77
[Ms.], Letter by R. Moses Feinstein, כתב מה'ר משה פיינשטיין, New York, 1966
[Illustrated] , Memorial Chart , על אלה אני בוכיה , New York?, 1921
[Kabbalah - Unrecorded] , Shivviti , שויתי, [Poland] , c. 1930
[Only Ed.] Hartmann Schedel , Woodcut of Biblical Menorah , The Nuremberg Chronicle - German edition , Nuremberg , Anton Koberger , 1943
[Hasidic - Bible], Devarim with Ohr ha-Hayyim commentary , חומש דברים ע'פ אור החיים, Zhitomir , 1859
[Hasidim - Kabbalah] R. Simeon b. Yohai , Sefer ha-Zohar Part III , ספר הזהר על התורה חלק ג , Slavuta , Samuel Abraham Shapira , 1824
[First Hebrew Ed.], Illustrated children's book, מלכות שודדי הים, Tel Aviv, Uriel Ofek, 1965
[Kabbalah] M. Wilhelm Ludwig Christmann, Ueber Tradition und Schrift, Logos und Kabbala, Leipzig, C.H. F. Hartmann, 1825
[Community - Only Ed. - Unrecorded] Julius Spitz, Gabella und Gemeindeschule, Nagy-Karoly, Joseph Gonyey, 1876
R. Judah Minz; R. Meir Katzenellenbogen , Shailot Ut'shuvot , פסקים ושאלות תשובות, Fuerth , Itzik Bookbinder , 1766
[Ms. - Community] , Letter by R. Isur Zalman Melzer , כתב מה'ר איסר זלמן מלצר, ר'מ עץ חיים, Jerusalem , 1953
[Haggadah], Haggadah Shel Pessach , הגדה של פסח , Sousse, Tunis , Makhlouf Nadjar , 1948
[First Ed.] R. Gabriel Zev Margolis , Haruzei Margolit Vol 1 , חרוזי מרגליות , Jerusalem - New York , Levy, 1912
[Ms. - Bible - Liturgy], Pentateuch - Bamidbar & Devarim, חומש - במדבר ודברים עם תרגום בניקוד עליון, [Yemen], 19th cent.
[Unrecorded - Liturgy - Kabbalah], Segulah, סגולה נפלאה - כד נטלו ישראל מרעמסס, Vienna, יעקב הכהן שלאסבערג, mid 19th c
[First Ed.] R. Israel b. Samuel of Shklov, Pe'at ha-Shulhan, פאת השלחן, Safed, Israel b. Abraham Bak, 1836
[First Ed. - Habad] R. Shneur Zalman of Liady, Beurei ha-Zohar, ביאורי הזהר, Kopys (Kapust), Israel Jaffa, 1816
[Habad] R. Shneur Zalman of Liady, Iggeret ha-Kodesh (Tanya), אגרת הקודש (תניא), Shklov, [דפוס עזריאל זעליג בן יעקב], <1814
Drawing of R. Jacob ben Masoud Abi-Hasira, תמונה מה'ר יעקב אביחצירא, [Morocco], 1880's
Yaacov Agam, And I will give them one heart,' (Ezekiel 11), ונתתי להם לב אחד (יחזקאל יא), 1960's
[Ms.], Decre by Rabbis Kook, Frank, Bernstein, Weber, כתב בית דין מרבני ירושלים, Jerusalem, 1935
[Ms.], Letter by the Bet Din of Bucarest, כתב ע'ח רבני בוקארעסט, Bucharest , mid 19th c
[Ms. - Hasidic], Letter by R. Menahem Mendel Horowitz of Liska, כתב מה'ר מנחם מענדיל הורוויטץ אבדק'ק ליסקא, Liska (Linsk), early 20c.
[Ms. - Hasidic], Letter by R. Baruch Hager, Admor Seret-Vishnitz, כתב מה'ר ברוך הגר, אדמו'ר מסרט-ויזניץ, Haifa, 1952
[Ms.], Letter by R. Abraham Duber Shapiro ha-Kohen, כתב מה'ר אברהם דוב כהנא-שפירא, אב'ד קאוונא, Kovna (Kaunas), 1930
[Ms. - Hasidic], Letter by R. Avraham Yitzchok Kahn of Toldot Aaron, כתב מה'ר אברהם יצחק קאהן, אדמו'ר תולדות אהרן, Jerusalem, 1983
[Ms. - Hasidic], Letter by R. Eliezer Zusha Portugal, כתב מהאדמו'ר מסקולעני, Brooklyn, New York, 1963
[Ms.], Letter by R. Jacob Israel Kanievsky (Steipler), כתב מה'ר יעקב ישראל קניבסקי, ר'י בית יוסף בני ברק, Bnai Berak, 1964
[Ms. - Habad - Holocaust] R. Joseph I. Schneersohn, Letter by R. Joseph I. Schneersohn of Lubavitch, כתב מהאדמו'ר מהריי'ץ מליובאוויטש, New York, 1940
[Ms.], Letter by R. Simeon Judah Szkop, כתב מה'ר שמעון יהודא שקאף, Grodno, 1933
[Ms.], Letter by R. Isaac Elhanan Spektor, כתב מה'ר יצחק אלחנן ספקטאר, אב'ד קאוונא, Kovna (Kaunas), 1889
[Ms.], Responsa by R. Solomon Zalman Ehrenreich, שו'ת מה'ר שלמה זלמן עהרנרייך במ'ס לחם שלמה, Samlau, early 20 c
[Ms.], Letter by R. Mordecai Judah Loeb Winkler, כתב מה'ר מרדכי י'ל וינקלר במ'ס לבושי מרדכי זצ'ל, Mad, Transylvania, 1929
[Ms. - Hasidic], Letter by R. David Morgenstern of Kotsk, כתב מה'ר דוד מארגנשטרן, אדמו'ר מקאצק, Kotsk, 1863
[Ms. - Hasidic], Letter by R. Zevi Hirsch [Ungar] of Dombrova, כתב מה'ר צבי הירש אונגער מדאמבראוו, Dombrova, 1813
[Ms.] Unpublished Autographed Manuscript, Novellae R. Isaac Zerahia Azulai & Son the Hida, חדושים מרבי יצחק זרחיה אזולאי ובנו החיד'א זצ'ל, [Morocco], [1736]
[Unpublished Ms.]?, Novellae by R. Akiva Eger (Eiger) , חידושי תורה מה'ר עקיבא איגר ז'ל, [Posen], 18-9 cent.
[Ms. - Hasidic], Letter by R. Abraham Mordecai Alter of Gur, כתב מהאדמו'ר אמרי אמת מגור, Gur, 1933
[Ms. - Hasidic], Letter by the Admor of Prze­worsk & son-in-law, כתב מה'ר משה יצחק געווירצמן, אדמו'ר מפשווארסק, Bad Hofgastein, Austria, 20th cent.
[Ms.], Letter by R. Joseph Saul Nathanson, כתב מה'ר יוסף שאול הלוי נאטאנזאהן במ'ס שואל ומשיב, Lvov (Lemberg), 1843
[Ms. - Hasidic], Letter by R. Shalom Halberstam of Stropkov, כתב מה'ר שלום הלברשטאם אדמו'ר מסטרופקוב, Stropkov, 1929
[Ms.], Letter by R. Israel Meir ha-Kohen (Hafez Hayyim), כתב מה'ר ישראל מאיר הכהן (חפץ חיים), Radin, 1931